a(Tatanik 22.17)

Hebrews 6

Te fakats roran kat iny matsua, ara ma faatsuts fatatabin iny vaaren vaamuan nar faatsuts tan vaanan to te nom ara nane Krais an sikia tu mes tu faatsuts tu foun. To te kat fi rora nei, ara faarei raror tsoiny fatsun numaa to te kats fatabiny non tsuun tan numaa ya te fataakainy pis ya ana ai te gima soopip on ge ai te gima saf a numaa. A fo vaamuan nar faatsuts tovei: tana fo fafaatsuts tana tou takopis osing fo aveto tsuri ito te fakei rarori tan vaatsuk ten Gov ana Ya te jiats fuainy ra naa ri matan Ya; ai tana fo faatsuts tana tou faamainy e Gov ito te jiats me Krais a saup fatabiny to na vainy; ai tana fo fafaatsuts tana tou fapeenan; ai tan fasaur niman tan faparits; ai tana tou tsun fatabin tana mat; ai tana tou nom a fasaraa na suu. Ara nater ra faamainy a fo mamatsiny ka, sai tovei roman, ra ma matoong fasuu naa ra matsua mito ra te nom faatsuts tana saf a sanaan to te komainy rarora Gov ma kaa ra na, ana sanaan te nai kat rora tovei ito te onot fi non e Gov ma famanat iny.

Nyo tsue na ka, “ito te famanat finy non ya Gov,” tana saa te opaar non tana vainy ma tabin fatabin pis Tsunia, ito te kat fi ror a vainy to te takopis osing a Tsunaun, ari kaakaa faamuan buser tana arasan ten Gov, ana ri tanaf bus kainy to na fo fifaan iny Gormirmir tana tou fiisaup ana ri nom kainy ton Aaven Taabos faarei raror a mesapan. Ri inainy fanatnat bus iny vegiau ten Gov, saavits ovei ana ri sarei to na fo parits tan Aaven Taabos binun koman a toto tsuri faarei tsuiny a parits nana tou tabin me ten Krais tan nainy te naa minon. Sana faaman tsuri kajiaa ovei nato ana sikia ta sanaan iny nom fatabin ramiri. Ana sikia ta man nan fafaatsuts iny senviir fafaatsuts nan vegiau ten Krais ma tanaf iny takopis osing arin aveto, tana saa ari te faarei te tapaar fafuainy pis a Guei Tsoiny ten Gov tana pagafuan ana ri fakei pis naa Towa ma rejiaf Ya matar a fokinai.

Gov faparits non puputaa to tana ruat a tsidup to patsun ya, ana fo fareevreev to ayei te gian, ri te kaa me na fua narari ito tana vainy te fasito iny ror a tanun. Sai to te gian fi non ya tan puputaan kakarits an aufing saksak tsun, u puputaa faarei non a ka babainy; ana ayei te kaa tana iring tsian ai Gov te kakouiny ma peits fakajiei ya, an puputaa to aya te nai ruraa ravaa tan guaf.

Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo tsue of mamin vegiau to ayei, sana mam nat faman mami te gima fakajiei a faaman tsumi. Mam natem marom, ami kaa bus me na faparits a rof, ma faakouts ami na mesapan, kat to aya faatok iny non, e Gov te saup fatabin mami. 10 Gov te natiny kat non kat tavaron tan mamatsiny nainy, sa Ayei te gim non ma anofe na binun te kat bus ami, gen mangiir te faatok ami Ya, tan nainy te faakouts fi mi na mesapan ai tovei mi kat fi kanem marom tsurin vainy taabos u fasito ten Krais. 11 Mam koman fiisok maromi ma kat fi to, isisen tsumi ma vaputs naa mi onot to tan fafakap, tan kat to aya, a foka te naano anaanos romi ma nom nai ruak iny man ovei na non. 12 Mam tsugainy maromi ma karous, sana mi, ma faarei vainy te anaanos faamo me na faason ana mi kan nai nom rom a ka ten Gov tan tsuen man Tsunia.

Gov Tsue Faman Iny A Ka Te Nai Ruak Nats Non

13 Tan nainy te kat e Gov tsuen man Tsuan ten Abraham, Ayei kat tsuen man non jias tana asangan Ya patsukanen ma vovou iny Ya na ka te kat Ya tan tsuen man Tsunia. Ayei fakei patsukainy a asangan Tsivon tan nainy te kat Yan tsuen man non jias Tsunia, tana saa, a sikia ta isen te karap fafisfis pis iny non Ya Tsivon. 14 Ayei vovou iny ton tsuen man Tsunia, Ya tsue to na ka,

“Nyo kat roun tsuen man Tsonyo, Nyo nai faparits marom anyi ana Nyo te nai faan manyin guein kinai ana fo tsubnaain kinai fiisok tana fo nainy te naa minon.” a 
15 Abraham anaanos faamo en nangis ana ya nom to na ka te tsue faman of ya Gov. 16 Nainy te kat non a mes tsue man non jias tsunia, ayei fakei non asangan te karap fafisfis iny non ya, an tsuen man non jias to ayei te fauf a fo fatsitsien to fapoopoan nara vainy. 17 Gov komainy fiisok ma fa'arasainy a ka to ten sei na mes te pon non ma nom a ka tan tsuen man Tsunia, Tsunia te gim non ma pangis fakats Tsunia; to sana Ayei suu iny tsuen man Tsunia tan tsue man non jias tana asangan Ya patsukanen to. 18 Te kaa minon a fuan a ka to, tan tsuen man Tsunia an tsuen man non jias Tsunia, sikia tu kat gagangis narari, tana saa, e Gov gim non ma gam tana foka to. To sana ra kuar bus ra naa Tsunia tana sanaan iny saup fatabin, ra te parits fatsian me tana faaman an sikia tu vaa'ets, ara nai nom ror mamatsiny ka te naano anaanos rora to te kakouiny of rara Ya. 19 Ra faaman an sikia tu vaa'ets ten Gov te faan rarora na fo mamatsiny ka to, te naano anaanos iny ror an tsuen man Tsunia te kaa faarei tsuiny non a fagum tap a parits tana aave rara, ai te makok rara, ra te gima sagoor osing ya. Ayei fagum tap non gagon voun raarav takop iny Gormirmir tana Pan a Taabos te kaa non e Gov Tsivon. 20 Jisas mumua ra naa ra unya aya, tsutsun of rara. Ayei faarei to na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor a kaa ovei, faarei tsuiny kainy e Melekisedek.

Copyright information for `SPS