a(Vadou 110.4)
b(Vadou 110.4)

Hebrews 7

Melekisedek A Tsoiny Faakor

E Melekisedek to ayei na aatouf tana ngats fan iny Salem ana ayei kan na tsoiny faakor tana Gov a Tsigtsig Fiisok. Te tabin fatabin me Abraham ana vainy tsunia tana puaan, to te atsun famat fi ri na ina fats a aatouf an vainy puaan tsuri, Melekisedek tainytainy towa ana ya faakats to ten Gov ai rangats to Gov ma faparits e Abraham. Abraham guam a safunuu na pan nana fo mamatsiny ka te fag mi ya tana puaan ana ayei faan iny to na isen a pan ten Melekisedek. Vaamuan nana asangan ya te man of non na, “Aatouf tan Kat Tavaron”; ana mes asangan kan nana ngats fan iny Salem, te man of non, “Aaverof”, to te koo ri Melekisedek, “Aatouf tana Aaverof.” Melekisedek, ayei na sikia ta taman me tsinan, sikia ma kirkir koman buk to te pokei faruak minon fuainy tsuvun ya, ana sikia kan tu kirkir koman buk nana tou agiir tsunia ana tou mat tsunia. Tana sanaan to ayei, ai te faatok rarora na Guei Tsoiny ten Gov; ana ayei kan kaa faarei non a tsoiny faakor a suu.

Tagaa yam, tana saf a tou karap tsunia to ayei na, Abraham kan ayei na taman fuainy tsuvur taa Jiu te fainy kainy ya na isen a pan tan fasafunuu na pan tana fo mamatsiny ka to te fag fatabiny mi ya tana puaan. Tana mesapan nan ya Gov pisainy bus a vainy to te tsubnaain fi naa ror ten Livai, iton fuainy tsoiny faakor, te nom ror tsue faparits tana Faun ma nom ari na isen a pan tan fasafunuu na pan tana vainy Isrel fatoobing te kat fi non to, ari nom iraror a isen a pan tan fasafunuu nana pan to tan vainy tsuar fatoobing, kainon to te faarei kainy rorin tsubnaain ten Abraham. San e Melekisedek, ayei sikia ma tsubnaain fi naa non ten Livai, sana ayei te nom a isen a pan tan fasafunuu nana pan ten Abraham, ai Melekisedek faparits towa, ai Abraham nom ton tsuen man ten Gov. Ara ma vaa'ets iny vaare na ka to, e sei to te faparits non ta isen ee, te karap fafisfis iny non e sei to te nom a faparits ee. Ana mes a ka tan kat tan fuainy tsoiny faakor, iton vun ten Livai to te natiny nom ror a isen a pan tan fasafunuu na pan tana foka, a vainy to ari te natiny mat ror, ana binun tsuri te kap naa; sai to ten Melekisedek, te nom a isen a pan tan fasafunuu na pan tana foka, a mes to na tototo ovei, ana tsoiny faakor a kaa ovei, to te tsue fin Vegiau Ten Gov. Sai tovei tagaa yam tana sanaan to: te onot non tan tsue fi nei, nainy te faan iny e Abraham a isen a pan tan fasafunuu nana pan tana foka tsuan ten Melekisedek, a taa Livai ito te natiny nom ror a isen a pan tan fasafunuu nana pan tana foka, ari kan to, te fafaan iny a isen a pan tan fasafunuu nana pan tana foka tsuar ten Melekisedek, to tan nainy te faan iny naa Abraham a isen a pan tan fasafunuu nana pan tana foka tsuan, 10 tana saa, nainy te tainytainy e Melekisedek e Abraham, Livai gima agiir farokot, sai te onot non ta isen ma tsue, Livai te faan, tana saa, puainy mes tsunia, te faporos me ten Abraham.

11 Sai tovei, te fakats fi rora Jisas Krais faarei non a isen to te pisainy bus e Gov ma faarei Ya na tsoiny faakor, a faarei to Melekisedek, ta mes te onot non ma rangat, kat fei ma komainy ara ta mesmes ta tsoiny faakor kanen a sikia ma vun ten Livai ei? Nyo tsue of maromi, tan nainy te faan iny e Moses u Faun ten Gov tana vainy, ayei nom a tsoiny faakor to te pisainy bus e Gov fapoopoan vun ten Livai ma tagaa ot iny yan kat iny fafaatouf tana vainy, ri te manaats fo Faun ten Gov. Sai to te kat kat faarof fi rin, fuainy tsoiny faakor to ari te gim ror ma fakap ravainy a fo aveto tana vainy. Sai tovei Gov pisainy bus a mesmes a tsoiny faakor kanen to te koo ri Melekisedek ana ayei na isen to te onot non ma kat fataabos ir a vainy aave rari sikia ma faarei non e Eron a vun ten Livai. 12 An tan nainy te pangis e Gov fuainy tsoiny faakor ana Ayei pangis kainy ton faun to te tamainy non a sanaan a foun iny fafaatouf e Gov. 13 Ana isen to te tsue tsuk iny rora tana foka to, i tovei, a Tsunaun tsura, Ayei te tapogaar ising me tana mes a vun kanen to tana taa Isrel ana sikia pis ta mesmes ta tsoiny faakor to te tapogaar ising me tana vun to ayei, te bibinun a faarei to na tsoiny faakor to te kat non a fo fifaan ge na faakor tana fo aveto. 14 A fokinai nat ror, Ayei te tapogaar me, Ya faarei mito na vun ten Juda; ai Moses gima tsue tsuk iny a vun to aya, tan nainy te tsue tsuk iny yan fuainy tsoiny faakor.

A Mesmes A Tsoiny Faakor, Faarei Non E Melekisedek

15 Ana mes a ka, ara te arasan faarof er, a mesmes a tsoiny faakor kanen te tapogaar ename, Ayei e Krais, ana Ayei na tsoiny faakor a foun, ana Ya faarei to Melekisedek. 16 Ayei gima faarei na tsoiny faakor to te tapogaar fi me vun ten Livai; Ayei te faarei na tsoiny faakor, to te poo fi me tana parits te kaa minon a toto na kaa ovei ana Ayei sikia non ma mat pis nats. 17 U Vegiau Ten Gov te tsue na ka,

“Nyi na tsoiny faakor a kaa ovei, faarei tsuiny kainy rom e Melekisedek.” a 
18 Sa kat fei ma komainy ara ta mesmes ta tsoiny faakor kanen ei? Te kat fi non nei: A Faun a tamuan, tana taa Livai te faarei non arin tsoiny faakor, to te fataabos raror a vainy ana ri te manaats ya, e Gov fataanis bus ya, tana saa, ayei gima kaa me ta parits iny saup fatabin ir a vainy, ana ayei na ka babainy. 19 Ito tana Faun te kirkir e Moses te gima kat fatavaroiny ta mes matan e Gov. Sin tovei, Gov faan rara na sanaan a rof pis ma faatouf ara Ya tan tsue faunot foun, ito Krais kat fataabos rarora matan e Gov, ana ra te naa fasiruu naa Tsunia.

20 Ana mes a ka, a sanaan a foun iny fafaatouf e Gov tan tsue faunot foun te rof fafis pis iny non tsue faunot tamuan tan kat to ayei: te kaa minon tsuen man non jias ten Gov to, e Krais te faarei non a tsoiny faakor a kaa ovei. Gov gima kat tsue man non jias to tan mes panainy tsoiny faakor. 21 San e Jisas te ruak faarei na tsoiny faakor vovou tsun iny tsue man non jias, ito tan nainy te tsue Gov Tsunia,

“A Tsunaun kat bus tsue man non jias; ana ayei gim non ma pangis oiny fakats Tsunia: ‘Nyi na tsoiny faakor a kaa ovei.’” b 
22 Tan tsue man non jias ten Gov to aya tsun, Jisas, Ayei na mes to, te kat vegiau ten Gov sa ruak iny man me, to sana ra nat faman ror an sikia tu vaa'ets an tsue faunot foun to ayei te rof pis non.

23 Ana mes a ka, tan tsue faunot tamuan to ayei, tsoiny faakor iny muan kinai fiisok, tana saa, te mat rori, ri gim ror ma binun pis. 24 San tan tsue faunot foun to ayei, Jisas, a kaa ovei, ana binun Tsunia faarei fi Ya na tsoiny faakor gima pangis naa tan ta mesmes. 25 Tan kat to aya, Ayei onot non ma saup fatabin ir a vainy tana asangan Ya, to te pon ror ma naa fi ten Gov, roman ai tan mamatsiny nainy, tana saa, Ayei na kaa ovei, ana Ya te faakats of ir a vainy ten Gov ma faakouts rari Ya.

26 Jisas, Ayei na isen tsun a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor to, te onot ma faan rara na foka te fakap non aaruts tsura. Ayei na taabos, ana sikia ta iring gen aveto Tsunia, ana Ayei na tavaron fiisok, sikia tu fakats iring koman Ya, Ayei te fataanis osing vainy aveto, Ya nom ton gumgum tsigtsig iny fatsiitsii unya Gormirmir. 27 Ayei gima faareir mes panainy Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor; ri katkat faamuainy tsom ror faakor tan aveto tsuri tan mamatsiny nainy, ai vou ri katkat a faakor tan aveto tana vainy. Jisas kat a faakor tan sen tsun nainy ana sikia pis tu mes tu nainy, te faan iny naa non Ya na Tsivon a faarei to na faakor tan aveto tana vainy. 28 A Faun te kirkir e Moses te pisan ir vainy gima tamainy ya ma faarei arin Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor; san tan voun Faun, tsuen man ten Gov fiisen men tsue man non jias Tsunia pisainy a Guei Tsoiny, te tamainy a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor a kaa ovei

Copyright information for `SPS