a(Naus Osing 25.40)
b(Jeremaia 31.31-34)

Hebrews 8

Jisas Ayei Na Tsoiny Mumua Tan Tsoiny Faakor Tsura

Kifon a ka te tsue rora to: ara kaa bus me na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tovei, Ayei gum non tana pan iny fatsiitsii tan panaainy matou tan tagan tana Gov kaa minon siinaiv iny Gormirmir. Ayei binun faarei non a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor koman a Pan a Taabos ito na saape faman te fatsuiny a Tsunaun sikia ta mes ma fatsuiny ya nimar.

Fo Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor te pisainy ari ma fafaan iny a fo fifaan ri te katkat a fo faakor men marei sensen unya ten Gov; jesan kan tana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tsura ma kaa kan me ta ka, kainy katkat faakor Tsunia unya ten Gov. To ma kaa Ya nei petoo, Ayei tabuiny gima faarei oiny nats a tsoiny faakor, tana saa te kaa men fuainy tsoiny faakor to te faan iny naa ror a fo fifaan ten Gov nei petoo, vovovou iny ror Faun tana a taa Jiu. A binun te katkat rori faarei ror tsoiny faakor, te fapapaar faarei non a ka te kaa non Gormirmir, te kat faarei tsuiny non to te katkat fi Moses. Tan nainy te pon iny e Moses ma fatsuiny a Saape Kandis, Gov tsue to tsunia,

“Tamomots faarof nyi te kat a fo mamatsiny ka, fapapaar iny non a ka te faatok anyo nyi patsun a tobeer.” a 
Sai to ten Jisas te nom bus a binun faarei na tsoiny faakor to te karap fafis iny non a binun tsuri, faarei tsuiny non tsue faunot foun te kat Ya fapoopoan nane Gov ana vainy to te rof pis iny non tsue faunot tamuan, tana saa kifon tsue faunot foun to ayein rof fiisok te kaa minon a fo tsuen man saavits pis tsunia.

To tan vaamuan nan tsue faunot, vainy tabuiny faarei men vainy tavaron matan e Gov, tan kat to ayei, Gov sikia non ma sainy pis tu fafuan nan tsue faunot ma kaa ya. Sai te man non, Gov tsue pokaa iny a iring tana vainy ana Ya tsue to na ka,

“Fo mar nainy te naa minon, tsue fi na Tsunaun, Nyo nai fatsuiny roun tsue faunot foun fiisen ramirou, a taa Isrel ana vun tsuri kan a taa Juda.
Ai te gim non ma faarein tsue faunot te kat Anyo fiisen ramen fuainy tsuvurari tan nainy te mei fatafuts Anyo ri tan petoo tana taa Ijip,
ana ri gim kainy to ma faaman er manaats ton tsue faunot, to te kat of Anyo ri, ai Nyo gim to ma nongoiny rari, te tsue fi na Tsunaun.
10 U tsue faunot foun tovei, nai kat Ronyo fiisen me na taa Isrel to tan mar nainy te naa minon, te tsue fi na Tsunaun:
Nyo nai fakei rou na fo faun Tsonyo tan fakats tsuri, ana Nyo te kirkir irari koman a aave rari.
Nyo nai faarei rou na Gov tsuri, ana ri te nai faarei me na vainy Tsonyo.
11 Ana sikia ta isen tsuri te onot non ma nai faatsuts a mesmes, ge tsue of ta isen ta mes tsunia fatoobing, ya te tsue, ‘Natiny a Tsunaun,’
tana saa, ari na fokinai nai nat Varonyo, tanik non tan vainy babainy ya te onot tan vainy karap,
12 tana saa, Nyo nai tagtag rarori ana Nyo nai anofe ravainy rou na fo iring tsuri, ana Nyo te gima fakats fatabiny pis a fo aveto tsuri,” b 
13 Gov tsue tsuk iny tsue faunot foun to ayei, an tsue faunot foun to ayei te kat vaamuan nan tsue faunot sa ruak iny tamuan me, an tsue faunot tamuan to aya sisiruiny nai kajiaa ovei enanon.

Copyright information for `SPS