Hebrews 9

Sanaan Te Fafaatouf Ror A Vainy E Gov Nei Petoo Ai Unya Gormirmir

Vaamuan nan tsue faunot te kaa men faun nan fafaatouf ana numaa iny fifaatouf kan te kaa petoo. A Saape Kandis te fatsun, ai gagon koman a pan iny fifaatouf to aya, kaa men fuan bei tap. Vaamuan nana pan te koo ri na Pan a Taabos, panan e Gov, te kaa men tsuun nan kurun tsutsun non ana taran kaa minon koinykoiny taabos patsun ya. Te kaa men raarav boo an tatabuan tana bei ot na aya, voun raarav bei ot, te kaa me na mesapan te koo ri na Pan a Taabos Fiisok to te kaakaa non e Gov. Gagon koman a pan to aya, te kaa me na fatsung kat ari tan gol te kaa men jiaf akaakoor tauf tsuraf, ai gagon kan tana pan to aya te kaa me na gen na kakanaf te koo ri na Gen nan Tsue Faunot, a pau famamarof ovei tana fo tatangin ya fiisen men gol faman. Gagon koman a gen te kaa me na fuan a fats kirkir me na safunuu na Faun ana kepaa, kat ari tan gol, te kaa me na fo koinykoiny to te poo fi me Gormirmir, koo rorin Mana, an tsukan ten Eron te koo men noun kaa kan koman a gen. Patsun a gen to aya, te kaa me na fuan a ka te mamatan faarei ror kaisa morena tsutsun of non siinaiv ten Gov. A fuan a kaisa morena kaa miror pakpak. An fo pakpak tsurin takarat kookop faavots a kookop tana gen to ayei koo rori na Pan nan Tagtag ten Gov te anofe ravainy non Yan aveto tana vainy. Sin tovei nyo tsugainy tsue fatatabin iny rou a ka to tsumi tan fo vegiau kinai.

Nainy te kakouiny fakap rori na fo mamatsiny ka to, fuainy tsoiny faakor sof ror gagon koman a vaamuan nana bei tap nana pan tan mamatsiny nainy, ri te kat a fo binun tsuar. Sana Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tsun tsivon sof non gagon koman a fafuan nana bei tap nana pan to aya, tan sen tsun nainy tan iseiny ingainy, ana ayei govets naa non rafatsiny unya aya, to te kat non ya na faakor tsunia patsukanen ten Gov tan aveto tsunia, ai to kan tan aveto tana vainy, to te gim kan ror ma natiny a iring te kat ari. U Aaven Taabos te fa'arasainy faarof non a fo mamatsiny ka to tsura ana ai te faatok rara na pan te naa fi naa ror a vainy tana Pan a Taabos Fiisok te kaakaa Gov to na gima tapue sa gim non ma tapue, onot non tan nainy te fafaatouf rora vainy e Gov tana vaamuan nana bei tap nana pan to aya. Vainy ma onot ngats tsun naa tana vaamuan nana pan tana bei tap ri te gima naa fasiruu naa ten Gov. Vaamuan nan tsue faunot, te faatok rarora na ka na karap fiisok. Ito tan tsue faunot tamuan, a fo fifaan an katkat faakor te kat rori ten Gov, te gim non ma kat fataabos ir a aaver a vainy ma nom ravainy ya na fo rejiaf tan aveto tsuri. 10 Tan tsue faunot tamuan to aya, vovou tsun iny non a fo Faun tana fo kainy ainy iny ainy ana kainy jiu, ana fo Faun nan siisiuf a tsivor ana fo mes a fo Faun iny kat a fo mesa a foka iny kat. A vainy te vovou iny ror Faun to, ka iny kaa taataun tsun, onot te mei fi me Krais, u kat foun iny fafaatouf ten Gov an rof pis.

11 Sin tovei Krais faarei bus me na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor. Ana Ayei tsun a isen to te kat ir a vainy ten Gov ser nom a foka na fo saavits to, te kat Yan tsue faunot foun Tsunia tsuri. Ayei kat a ka to, tana saa Ayei komainy ma bibinun of rara tana Saape Gormirmir te kaa non e Gov. Ana pan to ayei a karap ai te tamainy fafisfis iny non a Saape Kandis tovei petoo. Ana pan te kaa non e Krais, vainy gima kat ya nimar, ai tovei kan roman, ai te gim non ma kaa nei petoo. 12 Tan nainy te naa fi naa Krais tana Saape Gormirmir te kaa non e Gov, Ayei sof isen tsun naa tana Pan a Taabos Fiisok, ana Ya gim to ma mei naan rafatsiny nana meme an bulumakau ma kat Yan fifaan an kat faakor Tsuan faarei raror fuainy Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor; a sikia, Ayei nom patsukainy rafatsiny Tsunia fatoobing sa tsutsun of rara ma pats Ya na tou tapuruur a suu tan aveto. 13 Tan tsue faunot tamuan rafatsiny nan meme an bulumakau an moko nana tsunei bulumakau akoor, to te peepiat iny naa ror fuainy tsoiny faakor tana vainy, iton vainy te gim ror ma faarof rari ma faatouf fiisen rame na mesapan, tana saa, ari te ngats Faun, an rafatsiny nana fo marei sensen to ari, te kat faarof pis a vainy. 14 Rafatsiny nan marei sensen to ari te kat a binun to, tan tsue faunot tamuan, to sana mi ma fakats faarof, a binun te kat a mat an rafatsiny nane Jisas patsun pagafuan, to te mat of rara Ya, kat a binun tsian fiisok. Tan Aaven Suu, Krais a sikia tu aveto, Ayei faan iny naa na Tsivon unya ten Gov, faarei Ya na faakor, tan nainy te mat fi Ya nei aya. Ai tovei, Ayei mat an rafatsiny Tsunia tatsiiu to, Ayei pats ton aveto tsura, sa kat fataabos a aave rara ma nom ravainy Ya na fo rejiaf tan aveto tsura, tana saa, ara te kat a fo iring te onot non e Gov ma fasaraa irara, sane Krais te fataabos rara matan e Gov, sai tovei ara onot ror ma fafaatouf Ya ana ra te binun tana Gov a toto.

15 Tan kat to aya, Krais, Ayei na mes te tsutsun of rarora ten Gov te naa me fiisen men tsue faunot foun to ayei ma nom a vainy mamatsiny kan suu to te kat bus e Gov tsuen man Tsuan ma faan ir yan vainy te pisainy rari. Ka to ayei, te daup raror vainy to te faatouf ror e Gov tan Tsue Faunot tamuan, tana saa, Ayei te mat ma pats kainy Yan aveto tsuri ma puruur Ya na vainy tan aveto tsuri er ruak iny taabos mito matan e Gov.

16 Tovei nyo komainy tsue fapapaar rou tan fa'arasan iny a kifon a mat ten Krais. Tabuiny mat non a mes ana Ya te kirkir iny tsuen man koman noun tana fo mamatsiny ka te tsue faarof iny non ya ma faan iny ten sei tsuan ee, a guei to ayei gim non ma nom tsom ta foka, onot non te ruak iny man fi non a mat nana mes to ayei, te kirkir iny tsuen man koman noun to, ana guei to ayei te see nonom a fo mamatsiny ka, te tsue faunot iny ya. 17 U tsuen man koman noun to ayei, te binun non, te mat fi non a mes to ayei, to te kirkir iny tsuen man to, sai tabuiny mat fi non ya, u tsuen man to ayei, a sikia ta binun nan. 18 Jesan, rafatsiny ma peepiat tsom en an vaamuan nan tsue faunot to ayei, te see bibinun. 19 Nainy te tsue of e Moses a vainy tana fo mamatsiny Faun te kirkir en koman buk nar Faun. Ana ya nom ton rafatsiny nana tsunei bulumakau, ya kopis fiisen mitowa na aurom ana ya nom ton naainy nau te koo rin Isop ya kotskots mitowan kapok, sa fabub yan rafatsiny ayei peepiats towan buk nan Faun ana vainy faavot. 20 Ayei tsue to na ka, “U rafatsiny to ayei faatok iny non faparits nan tsue faunot te kaa non fapoopoan namami ai Gov, ai Gov tsue faparits of matuami ma manaats ya. 21 Jesan kan, Moses peepiats to na tovaar fiisen men rafatsiny, tana fo mamatsiny ka iny fafaatouf e Gov. 22 U man ovei, te toobing non tan Faun, a sikia ma fo mamatsiny ka faavot te taabos minon tan rafatsiny nar marei sensen; sai tana tou aveto tana vainy, Gov gim non ma anofe ravainy fo aveto, ito te gim fi non faakor nan rafatsiny nane Krais te tatsiiu fi ya.

A Mat Ten Krais Faarei Non a Faakor Te Nom Ravainy Fo Aveto

23 A fo mamatsiny ka tana Saape Kandis iny fafaatouf, te fapapaar faarei tsuiny non a fo mamatsiny ka te kaa ror Gormirmir. Moses peepiats a fo mamatsiny ka to men rafatsiny nan marei sensen ma fataabos rari matan e Gov. Sai tana fo mamatsiny ka faman te kaa ror unya Gormirmir te taabos ovei tsun er, tana faakor a karap fiisok fis non rafatsiny tan marei sensen, 24 tana saa, Krais gima naa koman a Pan a Taabos te kat a vainy nimar sa fapapaar tsun iny a Saape faman iny Gormirmir, sikia, Ayei te naa patsukanen Gormirmir, sa kaa matan e Gov ana Ayei tsutsun of rarora. 25 U Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor tana taa Jiu naa ror koman a Pan a Taabos Fiisok fiisen men rafatsiny nan marei sensen tan isiseiny ingainy. San e Krais gima naa fatatabin naa unya Gormirmir ma faan iny Ya na Tsivon faarei Ya na faakor; 26 tana saa Ayei tabuiny saraa kamits fatatabin en to ma kat fi Ya tanik me tan tatanik nana monaagits onot non roman. Sai tovei, u nainy fafakap te sisiruu ename, ai Krais naa isen tsun mito, ma faan iny Ya na Tsivon ten Gov, faarei non a faakor ten Gov ka iny nom ravainy a fo aveto. 27 A fokinai vainy faavot mat isen tsun ror, voun ya, vaatsuk ten Gov te ruak me. 28 Jesan kan Krais faan iny a Tsivon faarei Ya na faakor Tsuan tan isen tsun nainy ma nom ravainy Yan aveto tan vainy kinai. Ayei fafuan iny ruak minon, gima tou nom ravainy a fo aveto, a sikia, sana Ayei nai saup fatabin raror a vainy to te anaanos ror Ya fiisen miror a koma tamee.

Copyright information for `SPS