a(Taa Livai 19.18)
b(Naus Osing 20.14)
c(Naus Osing 20.13)
d(Tatanik 15.6)

James 2

Ara Ma Kat Senviir Kat Faarei Rora Fokinai

Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, to te tsue romi na ka tana tsivom, amin vainy tana Tsunaun Jisas Krais, a Tsunaun tana fo siinaiv, kat fi vaare yam nei, ami te komainy fafisfis fiisok tsuiny rom a mesapan tsumi. To te naa minon a mes a masun a sagoor tana numaa iny fifaatouf tsumi ana ayei na vau gengen men vaun mamarof ana ayei kaa minon a ring gol karoor nan, ana mes a aaruts a sagoor te naa kan me, a vau men vaun tatarets pinpin, a saa te kat rom anyi tsunia na? Te fatsiitsii faarof romi na mes vau gengen an mamarof, nyi te tsue na ka tsunia, “Gum nei tan gumgum rof tovei,” ana nyi te tsue na ka tana mes a aaruts, “Tsutsun nei aya,” ge, “Gum nei tan puputaa panan a mou vanyo,” ami kat bus kat iny takibaa fapoopoan namami, ana mi faarei rom tsoiny vaatsuk te faaroiny ror kat tana vainy tan fakats iring tsun tsumi.

Nongon yam ma sekeiny vamuinyasiny fafaaman tsonyo! Gov pisainy bus vainy aaruts tana monaagits to, ma masun mi ri na faason ten Krais, ri nai kaa eraror tana Waan e Gov, Ayei tsue faman iny a ka to muan tsuri na vainy to te mangiir fiisok ror Ya. Sana mi natiny farejiaf rom vainy aaruts to ari! E sei to ari te pitaa fusfus maromi ee, ri te ras ma naa mi tan vaatsuk? U vainy masun! Ana rin vainy masun to ari, te natiny tsue vaaserere iny ror asangan rof ten Krais to te faan mami Gov.

To te manaats romin faun tana Waan e Gov te kaa non tan Vegiau Tsunia,

“Mangiir fifakokoro tsumanyi faarei te mangiir rom anyi na tsivom,” a 
mi kat rom kat tavaron.
Sai to te komainy fafisfis fiisok tsuiny rom anyi na isen a mes nyi te komainy a mesmes tsuri, mi aveto busem, ana min vainy ngatsngats faun to te tsue fin faun, 10 tana saa, e sei na mes te ngats non a isen a karan nan faun ee, ayei faarei non te ngats faavot ir a fo faun. 11 Gov te tsue na ka,

“Bainy tsikoor yam,” b 
ana Ya tsue pis to na ka,

“Bainy fitokon yam.” c 
To te gim fi romi ma tsikoor sana mi tokon mes rom, ami faarei rom a mes a ngatsngats faun.

12 Ami ma vegiau ana mi te kat ya, faarei rom vainy, ito na faun, te nai tsuk rarori ana faun te puruur mami, ito te manaats finy romi ya. Tan kat ya, mi ma tamomots a nguem an kat tsumi, 13 tana saa, tan nainy te kat non e Gov vaatsuk Tsunia, Ayei te gim non ma tagtag a mes to te gim non ma kaa me na tagtag tana mesmes, sana mes te natiny tagtag non a mesmes, ayei te fabiu non vaatsuk to ayei.

Faason Te Gim Non Ma Tamainy Kat Rof, A Ka Babainy Tsun

14 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, a saf a rof nana mes te tsue non na ka, “Nyo kaa mirou na faason ten Gov,” an kat tsunian gima rof na? Fiisia, atou faason to aya te saup fatabiny kainy non ya? A sikia. 15 To te kakat fi non ta isen ta vamuinyasiny fafaaman ge ta isen ta fafinen fafaaman tu raarav ge ta kainy ainy ta onot. 16 A saf a rof nan ya na te tsue rom anyi na ka tsunia, “Gov faparits marom anyi! Kaa faarof, nyi te ainy faarof,” sana nyi gima kat ta isen ta ka iny faakouts a puan ya na? 17 Jesan kan tana faason, te kat fi non to, ito te kaa tsivon non a faason an kat te gima tamainy ya, faason to aya na ka babainy.

18 San ta isen ta mes te nai tsue non a ka, “Anyi kaa mirom a faason ana nyo kaa miroun kat rof.” Ana nyo te biny ya, “Faatok you na faason tsumanyi a sikia tu kat rof nan ya, ana nyo te faatok manyi na faason tsonyo tana ka te kat ronyo.” 19 Nyi faaman rom te kaa minon a isen a Gov tsun. Rof ovei! U masarau te faaman kan fi ror to, ri te totoroor me na oraav. 20 Nyi na mes a piou, saf nainy te nat rom anyi na to te faason tsun rom anyi, an kat tsumanyi gima tamainy ya, a faason tsumanyi na ka babainy. 21 Fakats fatabiny yam kat tavaron te kat e Abraham a tsuvurara muan, ito te manaats fi ya Gov, sa fakei a guei tsoiny tsunia Aisak tan fatsung, Gov koo ya na mes a tavaron. 22 Ami sikia ma tagaa? A faason an kat tavaron tsunia te binun faavot; to sana faason tsunia, ruak faarof me sa tamainy kat tavaron tsunia. 23 An vegiau tan Vegiau Ten Gov ruak iny man ovei nato sa tsue na ka,

“Abraham te faason ten Gov, ai tan kat to aya Gov koo towa na mes a tavaron.” d 
To sen Gov koo ya na vaatau Tsunia.
24 Sai tovei mi natem, Gov gim non ma kat fatavaroiny a mes tana faason tsun tsunia, a sikia, Ayei kat fatavaroiny non a mes tan kat tavaron tsunia kan.

25 Jesan kan te kat fi kan a moun a tsitsikoor to muan, te koo ri Reheb. Ayei te faarof ir a ina fuan a tsoiny naknak tana taa Jiu, ana ayei faamainy ton vegiau tsuri ito tan vegiau ten Gov, to sana ayei famun irari ana ya faakouts ratuari ser bus ising naa tana mes a sanaan kanen ma atsun famat vaare rari ri na taa Jeriko. Tan kat to aya Gov kat fatavaroiny towa matan Ya. 26 U puan sikia tu aaven, u puan mat, an puan babainy tsun kan, jesan kan tana faaman a sikia tu kat tavaron nan ya, a faaman to ayein ka babainy kan.

Copyright information for `SPS