James 3

Mian

Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, a ina tee ar karaup tsun tsumi ma ruak faarei ir fo tsoiny fifaatsuts, tana saa, ami ma nat fi nei, ara to te faarei ror tsoiny fifaatsuts, Gov kat non vaatsuk tsura Ya te tsuk faarof ovei tsuiny ya fis raror mesapan. Ara fokinai kat ror kat iring, sai to te tamomots non a mes a mian ya tan tsue iny a iring, faatok iny non a ka, ayei onot non ma tamomots faarof iny a fo mamatsiny pan puan ya.

Fakats yam to te kat fi rora tan Hos, ara fakei rora painy aiyan a kakaii nguen ya ma manaats rara ya, ana ra te kat ya ma taan vavis en ya tana pan te komainy rora ya ma naa.

Ge, ami ma fakats a toraara na karap fiisok: Kainon to te natiny taf vavis fi non ya na ainysat tsian, sana fos a kakaii to ayei natiny tau iny non a toraara to, ya te taan vavis tana fo pan te koman fi non a tsoiny tau. Faarei tsuiny kainy non mian: A ka na kakaii fiisok, sana ayei natiny tsuar non ya te tenoor vavis fiisok en.

Ami kan ma fakats a buiny ratsuu tan nainy te akoor fi non ya tana ar guaf a kakaii!
Mian faarei tsuiny non guaf. Ayei na isen a ar pan pua rara, via taptap minon a iring, ana ayei natiny faruak non a iring tsian puan ya faavot. U guaf nan mian to ayei, u guaf iny Hel, ana ya te faruak a iring tsian, tanik non tan nainy agiir, ya te nai onot naa tan nainy mat, tana saa a sikia ta isen ta mes te onot non ma faraif mian.

Vainy te onot ror ma faraif a fo marei sensen vouts, u marei, ana fo koraa an jian kaa ror namaan, sana sikia ta mes te onot non ma kat faraif mian ma tomani ya. Mian kan iring an fanaginy fafaatsuts, sa faarei non a iitoo na aapeits to te kat fijior non a mes. Ara fafaatouf ror a Tsunaun ana Tamarara tana mia rara, ana ra te fijiar ir a mesapan to te fapogaar e Gov, ser mamatan faarei mi Towa. 10 Vegiau iny fafaatouf a asangan e Gov an tsuen iring poo ising tsun minon tan senviir mian to ayei, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, u kat to aya ma ruak on vaare! 11 Kat fei, a aurom an teis, te onot ror ma ruak ising me tana isen a kookue tsun? 12 Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, u ngainy nau, te onot non ma fua ya te faruak kariap? An karuu te onot non ma fua ya te faruak ingainy? A sikia, faarei tsuiny non namaan te gim non ma ruak iny aurom me. Jesan kan, mian te tsue iny fafaatouf non e Gov, ma tsue fifiiring oiny kainy vaare ta mesmes.

A Nat A Rof Te Poo Me Gormirmir

13 Te kaa kan minon ta mes fapoopoan namami te kaa minon fakats arasan ana nat rof? Ayei ma faatok iny ya tana tou taataan tsunia tan kat iny fauf a tsivon an vovou iny fakats arasan ana nat rof tsunia. 14 Sai to te kaa non fitsufainy aave mami, koma peits, an kat iny fatsing, mi ma tenoor vaare faarei maromi te kaa mirom fakats arasan ana nat a rof, mi gam em, sam gima vegiau iny a man. 15 A nat to ayei te gima poo fi me Gormirmir; a nat tana monaagits tsun tovei. A sikia ma poo fi me tan Aaven Taabos, sana Vinasaar te fasito iny non ya, 16 tana saa a pan te kaa non fitsufainy, an kat iny fafatsing, a pan to aya, arin vainy fafatsuiny a iring an gumgum gima rof kaa non tsunia. 17 Sana nat a rof te poo fi me Gormirmir, vaamuan nan ya, ayein arasan ovei, ai tovei kan, ayei na aaverof, ana koma tamee fapoopoan nara vainy, an kat iny vivaatau me na mesmes; a nat a rof to ayei te via minon a koma tagtag, ana ya te faruak men kat rof, ana ayei te kat tsuiny senviir kat tana vainy faavot, an vegiau an kat tsunian senviir tsun. 18 To te kaa minon a mes a aaverof aaven ya ana ya te faakouts a mesmes ma faruak patsu mi ya na aaverof, kat tsunia te pokei faruak minon kat tavaron kinai.

Copyright information for `SPS