a(Sakaraia 9.9)
b(Aisaia 53.1)
c(Aisaia 6.10)

John 12

Meri Te Tsiiu Iny A Tapui Na Tsuraf Moun E Jisas

(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)

Gonom nainy kaakaa non an Guainy iny Fakats Fatabin mataanis ename, Jisas naa fi to tana ngats fan iny Betani tana pan te kaakaa non e Lasarus, Lasarus ito na mes e Jisas te fatoto fatabiny ya. Ri kakouiny of e Jisas a kainy ainy tana touraf na aya ai Mata akat en tana kainy ainy ai Lasarus gum en taran fiisen me Jisas. Ai Meri nom to na isen lita tapui foiny nan ya na nai jias fiisok kat ari tan nau tauf tsuraf tobeer, ya tsiiu iny towa moun e Jisas ana ya sap fatabiny towa na funuu nan. An tauf nana tapui to na tsuraf tauf sa kookop faavots a numaa.

Ana isen tsurin matisian ten Jisas to te koo ri Judas Iskariot ito na mes te faan iny naa non e Jisas nimar vainy ma atsuiny famat ari Ya, tsue to na ka, “Kat fei sana tapui na tauf tsuraf to ma fafiifoiny ravaa a onots to na fopis a natus a moni silva ra faan ratuari yan vainy aaruts ei?” Ayei te tsue iny a ka to tana saa ayei gima fakats ir vainy aaruts, ayei vakakai me na poraa moni sa ainy tsivoiny fo mes mar moni, tana saa ayei na kakabuts.

Sen Jisas tsue na ka, “Tanyiny yam a moun to! Ayei te kakouiny onots a ka to onot non tan nainy kats Tsonyo. Ami onot rom ma kaa fiisen men vainy aaruts fapoopoan namami tan mamatsiny nainy sana Nyo gim rou ma nai kaa fiisen mamimi tan mamatsiny nainy.”

Fuainy Tsunaun Tan Tsoiny Faakor Te Kat Vegiau

Ma Atsuiny Famat E Lasarus

U taa Jiun kinai te nongon te kaa fi Jisas tana ngats fan iny Betani to ser naa fi ra naa unya aya, ri sikia ma naa of tsuiny naa Jisas unya aya, sana ri naa tou tagei e Lasarus, ito na mes te fatsuiny fatabiny e Jisas tana mat. 10 Ana rin fuainy tsunaun tan tsoiny faakor sainy to ta sanaan ma atsuiny kainy ari Lasarus, 11 tana saa ito tsunia tsun, sana taa Jiu na kinai fabuubus osing ir fuainy tsoiny mumua tsuri ri faamainy to Jisas.

Jisas Sof Jerusalem Faarei Na Aatouf

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)

12 Voun mes nainy ana vainy a kinai to te naa of men nainy Guainy iny Fakats Fatabin nongon te naa fi minon e Jisas tana ngats fan tsian iny Jerusalem. 13 Ana ri tek ton fo naainy Paura, ser naa a tou tainytainy Ya. Ri vaputs iny kuu ser tsue na ka,

“Saup fatabin mamam yam!
Gov faparits marom Anyi te naa mirom tana asangan a Tsunaun!
Gov faparits non a Aatouf tana taa Isrel!”
14 Jisas nom a tsunei dongki ana Ya jias to tounon ya to te faarei fin vegiau tan Vegiau Ten Gov,

15 “Oraav vaare yam, amin vainy iny Jerusalem! Tagaa, a Aatouf tsumi te naa minon, Ayei fauf a tsivon ana Ayei gum minon tounon a guei tana dongki.” a 
16 An matisian Tsunia gim to ma nat faamuan iny a foka to, san tan nainy to te tsun fatabin fi Jisas sa naa fi tana pan tan fuainy siinaiv Tsuan Gormirmir, ri fakats fatabiny ton vegiau te pokei tsuk mi Ya tan Vegiau Ten Gov, ana foka to te kat ari ten Jisas te pokei faruak mi ri tan Vegiau Ten Gov.

17 Ana rin vainy to te kaa fiisen me Jisas tan nainy te fikoo fatafuts fi mi Ya Lasarus ana Ya fatoto fatabiny towa tana mat pokei to na ka te ruak. 18 Tan kat to aya ana rin vainy tainytainy Towa tana saa ari te nongoiny Ya te kat binun iny faatok reits. 19 Kat to ana taa Farasi tsue patsukan to fapoopoan narari, “Tagaa yam, ara te biu er tan kat tap iny a binun Tsunia, a vainy faavot tana monaagits to te vovou iny naa ror Ya!”

Mesapan Tsuri Na Taa Grik Te Komainy Ma Tagei E Jisas

20 Mesapan tsuri na taa Grik te kaakaa fapoopoan nararin vainy to te naa fi naa tana ngats fan tsian iny Jerusalem a tou fafaatouf tan nainy Guainy iny Fakats Fatabin. 21 Ri naa me ten Filip a mes te poo fi me tana ngats fan iny Betsaida tana gum fan iny Galili, tsue to na ka, “Mes tsian mam komainy tagei rom e Jisas.”

22 Filip naa sa tagei e Anduru ana ri na ina fuan naa to ser vegiau fiisen me Jisas. 23 Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Ar nainy tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me te sisiruu os mito ma vamarits e Gov a asangan Ya. 24 Nyo tsue faman of maromi te gim fi non fua nan wit ma reev naa tan puputaa ya te mat kaa faarei non isen tsun fua. Sai te mat non ya ayei nai fua faarei non fuan kinai, jesan kan Anyo ma mat ma kaa me na vainy a kinai a toto na suu. 25 E sei te mawats non a toto nan ee nai kajiaa babainy enanon ai sei te tsugei non a toto tsuan tan puputaa to ee nai makuts non a toto ito na toto na suu. 26 E sei te komainy binun of Varonyo ee, ma vovou Vanyo, tan kat to aya a tsoiny binun Tsonyo te nai kaakaa fiisen Vamironyo tana pan te kaakaa Ronyo. E Tamanyo te nai fatsiitsii non ya ito na mes te binun of Varonyo.”

Jisas Tsue Tsuk Iny A Mat Tsunia

27 “Tovei roman a koma Vanyo te onanun os to ana saa te tsue Ronyo na? To ma tsue fi Nyo nei, ‘Tamau, famanat iny vaare na ka to ma ruak ya Tsonyo?’ A sikia, ai tsun a ka te naa of Minyo, ma naa of Anyon nainy saraa kamits. 28 Tamau, nom a asangam iny vamarits matar a fokinai!”

An vegiau poo mito Gormirmir sa tsue, “Nyo vamarits bus a asanga Vanyo, ana Nyo nai kat pis nats rou ya.”

29 Ana vainy a kinai te tsutsun na aya nongoiny ton vegiau ri tsue to na ka, “U barak vaa!” Ana mesapan tsuri tsue to, “A morena vaa ei ya, to te vegiau non Tsunia!”

30 Sen Jisas tsue tan matisian Tsunia, “Sikia ma kaa iny faakouts Vanyo to san vegiau tapokaa me, a sikia, sai te tapokaa of mamimi kainy faakouts mami. 31 Tovei roman u nainy vaatsuk bus tana monaagits to ai tovei kan e Vinasaar, a tsoiny tatagaa ot tana monaagits to nai duem en naa non. 32 Nainy te fagageits Varonyo ri tana pagafuan Nyo nai ras faavots rarou a vainy ma naa mi ri Tsonyo.” 33 Ayei te tsue iny a ka to ma faatok iny Ya na saf a mat ei na te nai sarei non Ya.

34 An tagin biny Towa ser tsue na ka, “A Faun tsumam te kirkir iny e Moses te faatsuts fi mamam to, a Krais a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy nai toto ovei nanon. Kat pas fei sana Nyi tsue rom a ka to ei, tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai gageits non tana pagafuan ei? E sei to aya na Guei Tsoiny te Bobot e Gov ee?”

35 Jisas biny ratuari Ya tsue to na ka, “A arasan kaa non fapoopoan namami kaa tsun non tan fo ar nainy. Taan yam te kaa farokot minon ya na arasan ma kookop vaare mami na uurup tana saa e sei na mes te taan uruurup non ee gim non ma natiny a pan te naa non ya. 36 Faaman yam tana arasan ito te kaa fi miromi ya, tan kat to aya mi faarei mirom vainy tana arasan.” Voun vegiau ten Jisas tana ka to Ya naa to sa fatakop a tsivon mata rari.

Kat Iny Vavaajets Tana Taa Jiu

37 Kainon to te kat Ya na fo binun iny faatok reits mata rari, ri gim kainy to ma faamainy Ya, 38 tan kat to aya u vegiau te pokei iny e Aisaia na kuigin muan ruak iny man ovei nato,

“Tsunaun, e sei te faamainy vegiau te tsue iny a mam ee? Ai to ten sei na mes to na Tsunaun te faatok Ya na parits Tsuan ee?” b 
39 Tan kat to aya ri gima onot ma faaman, tana saa e Aisaia te tsue kainy a ka,

40 “Gov kat fakio na mata rari, ana Ya kat fanuuiny ton fakats tsuri ma tagaa on vaare ri an fakats tsuri nai nun ovei enanon,
‘ana ri te gima takopis on me Tsonyo ma tsipaar Anyo ri,’ te tsue fi me Gov.” c 
41 Aisaia pokei iny a ka to, te ruak nats non tana fo siinaiv ten Jisas, tana saa ayei te inainy faamuainy bus ya. 42 Man pas koraa non mesapan tsurin fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu te pon ma faaman Tsunia san tan kat tana taa Farasi ri oraav to ma pokei faruak iny a faaman tsuri, tana saa a taa Farasi te jiats fatafuts rarori tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. 43 Ri komainy fiisok a vainy ma tsue iny paparaa rari fis pis non tsue iny paparaa te poo fi minon ten Gov.

Vegiau Ten Jisas Kat Non Vaatsuk Tana Vainy

44 Jisas tsue fatsian to, “E sei na mes te faamainy Varonyo ee, gim non ma faamainy tsuiny Vanyo, sai to Tsunia to te jiats Vaminyo. 45 Ai sei na mes to te tagei Vanyo ee, faarei non te tagei kainy Ya to te jiats Vaminyo. 46 Nyo naa me tana monaagits to faarei me na arasan, tan kat to aya ere sei te faaman ror Tsonyo ee, gim on ror ma kaa tana uurup. 47 E sei na mes te nongoiny non vurungan rof Tsonyo ee ana ayei te gim ma manaats ya, Nyo gim rou ma kat vaatsuk tsunia. Nyo naa me ma gima faarei Anyo na tsoiny vaatsuk tana vainy tana monaagits to, a sikia, Nyo naa me ma saup fatabiny Anyo rari.

48 “E sei na mes te tsugei Varonyo ya te gima faarof vurungan rof Tsonyo ee naa fi naa non tan vaatsuk tana isen a ka, ito tan vegiau te pokei bus Anyo te nai kat non vaatsuk tsunia tan fafakap nan nainy! 49 Man, tana saa Anyo gim rou ma pokei vegiau to tsivou, sai ten Tamanyo to te jiats Vaminyo Ayei te tsue faparits of Vanyo na fo mamatsiny ka ma vegiau iny Anyo. 50 Ana Nyo nat you tan tsuen parits Tsunia te kifon iny non a toto na suu. A saa te tsue iny Anyo na ayein vegiau to te tsue iny e Tamanyo, Nyo ma pokei.”

Copyright information for `SPS