John 14

Jisas Ayei Na Sanaan Tana Mes Te Naa Fi Non Ten Taman

“Koma patang vaare yam,” te tsue fi Jisas tan matisian Tsunia, “Mi faason busem ten Gov, mi te faason kan Tsonyo. Gagon numaa ten Tamanyo te kaa minon fo mamatsiny ar bei ot na aya Nyo nai kakouiny onots of maromi ya. Nyo tabuiny tsue of mami te gim fi non ya ma man. Ai to te naa fi Ronyo ma kakouiny Anyo na pan tsumi. Nyo nai tabin mirou Nyo te nom fi mami Tsonyo, tan kat to aya mi nai kaa emarom tana pan te kaa Ronyo. Ami natiny rom a sanaan te naa fi non tana pan te naa Ronyo.”

Tomas tsue to Tsunia, “Tsunaun, mam gim rom ma natiny a pan te naa fi rom Anyi, fei te nat finy romam a sanaan te naa fi naa non unya ei?”

Jisas biny towa sa tsue, “Anyo na sanaan, ana man, ana toto, sikia ta isen ta mes te naa faamuan fi naa non ten Tamanyo, a sikia, ayei ma naa tsom fi me Tsonyo. To ma nat faman fi Minyo, mi nai nat faman kan iny rom e Tamanyo tanik non tan nainy tovei, mi natiny rom Ya, ai mi te tagei bus Ya.”

Filip tsue to Tsunia, “Tsunaun, faatok mamimam e Tamam ai te onots koman tsumam.”

Jisas biny towa sa tsue na ka, “Filip, Nyo kaa fiisen mamimi naangis fiisok, ai tovei, nyi tsue rom a ka anyi gim rom ma nat Vanyo? E sei na mes to te tagei Vanyo ee, te tagei bus e Tamanyo. Kat pas fei sanyi tsue rom a ka ei, ‘Faatok mamimam e Tamam’? 10 Filip nyi gim rom ma faaman, Nyo kaa rou koman e Tamanyo ai Tamanyo kaa non koma Vanyo? U vegiau te pokei naa Nyo tsumi gima poo fi me Tsonyo, ito e Tamanyo to te kaa kaa non koma Vanyo te kat non a binun Tsuan fatoobing. 11 Faamainy yam vegiau to, Nyo kaa rou koma ne Tamanyo, ai Tamanyo te kaa non koma Vanyo, sikia non, ami te faaman tana saa tana fo mamatsiny binun iny faatok reits to. 12 Nyo tsue faman of maromi, e sei na mes te faason non Tsonyo ee nai kat kainy non a fo binun te kat Ronyo, eye, ayei nai kat non a foka te karap fafisfis iny non a fo binun te kat Anyo tana saa Nyo naa fi rou ten Tamanyo. 13 Ana Nyo te nai kat a foka te rangat fi romi tana asanga Vanyo ma tapokaa ising me na fo siinaiv ten Tamanyo ito tana Guei Tsoiny. 14 Te rangat fi Varonyo mi tan ta ka tana asanga Vanyo, Nyo nai kat rou ya.”

Jisas Tsue Ayei Faan Iny Minon Aaven Taabos

15 “To te mangiir Varonyo mi, mi nai manaats rom a fo faun te tsue faparits Ronyo. 16 Nyo nai rangats rou e Tamanyo ana Ayei te nai faan mami na mes a Tsoiny Fifaakouts, iton Aaven te pokei non a man nane Gov, Ayei kaa ovei nanon fiisen mamiromi. Ana vainy tana monaagits tovei te gim ma faarof Ya, tana saa ri gima inainy fanatnat iny Ya ge te gima nat iny Ya. Sana mi natiny rom Ya tana saa Ayei te kaa fiisen maromi ana Ayei kaa non koma mami.

18 “Nyo gim rou ma nai naus osing babainy mami faarei maromin guei ngap, Nyo nai tabin mirou tsumi. 19 Tan ta fo mar nainy to vainy tana monaagits te gim ror ma nai tagei oiny pis Vanyo, sana mi te nai tagei Varonyo. Mi kan nai toto emarom tana saa Anyo te toto fatabin You. 20 Te naa minon nainy mi nai nat Varonyo Anyo kaa rou koman e Tamanyo, ana mi kaa kan rom koma Vanyo faarei tsuiny non te kaa Ronyo koma mami.

21 “E sei na mes te faarof iny non a fo faun te tsue faparits iny Ronyo ee ana ayei te manaats rari ayei na mes to te mangiir Varonyo. E sei na mes te mangiir Varonyo ee, e Tamanyo kan nai mangiir non ya tsunia te mangiir vanyo, Nyo kan te nai mangiir rou ya ana Nyo te pokei iny a Tsivou tsunia.”

22 Judas (sikia ma Judas Iskariot) tsue to, “Tsunaun, kat fei ma pokei iny Anyi na Tsivom tsumam ei ana sikia ma tana vainy tana monaagits to?”

23 Jisas biny towa, “Tana saa, a vainy tana monaagits to te gima mangiir Vanyo, Anyo nai pokei tsuiny rou a Tsivou ten sei na mes te mangiir Varonyo ee ai sei te mangiir Vanyo ee ayei manaats Varonyo. Tamanyo nai mangiir non ya, ai Tamanyo ana Nyo naa mirom tsunia ana mam te nai kaa koman ya. 24 E sei na mes te gim non ma mangiir Vanyo ee, te gim kainy non ma manaats vegiau Tsonyo. U vegiau te nongoiny amin sikia ma vegiau Tsonyo, sai te poo fi me ten Tamanyo to te jiats Vaminyo.

25 “Nyo tsue of bus mami na ka to te kaa taataun fiisen Vamironyo mi. 26 A Tsoiny Fifaakouts ton Aaven Taabos to te nai jiats minon e Tamanyo tana asanga Vanyo nai faatsuts maromi na fo mamatsiny ka ana Ya te kat mami ma fakats fatabiny ami na foka te tsue of im yam.

27 “Nyo naus osing fiisen mamiromi na aaverof ana aaverof Tsonyo fatoobing Nyo faan maromi ya. Nyo gima faan mami ya faarei te faan fi maromi ya na vainy tana monaagits to. To tsumi ma koma patang vaare am oraav vaare to.

28 “Ami te nongon Vanyo te tsue tsumi, ‘Nyo naa evarou, sana Nyo nai tabin mirou tsumi.’ To ma mangiir faman Vanyo mi, mi tabuiny mamagat Tsonyo te naa fi rou ten Tamanyo tana saa, Ayei te karap fafis Varonyo. 29 Nyo tsue of bus mami na ka to roman, tabuiny ruak nats non ya to te ruak fi non ya, mi nai faaman rom. 30 Nyo gim rou ma vegiau fiisen mamimi tan ar nainy viviakoo tana saa a tsoiny tatagaa ot tana monaagits to te naa minon. Ayei gima parits fafis Vanyo. 31 Sana vainy tana monaagits to ma nat, Nyo mangiir rou e Tamanyo ito na ka te kat of Ronyo na fo mamatsiny ka te tsue faparits of Vaminyo Ya. Taami yam, naus osing ara na pan to.”

Copyright information for `SPS