John 17

Jisas Faakats Of Ir Matisian Tsunia

Te fakap bus e Jisas vegiau Tsunia, ana Ya matoong fi naa to Gormirmir sa tsue na ka, “Tamau nainy te ruak en, Nyi ma pokei of ir a vainy saf asangan iny vamarits tana Guei Tsoiny Tsumanyi to na, tan kat to aya a Guei Tsoiny kan te faan marom Anyin asangan iny vamarits to, tana saa Nyi faan bus iny gumgum to Tsunia, tan kat to aya, Ayei faan rarori na vainy a toto na suu ten sei na mes to te faan bus iny Anyi Tsunia ee. Ana toto na suu tovei, ito ma nat Manyi na vainy a isen tsun a Gov a man ana ri te natiny e Jisas Krais, to te jiats mi Nyi. Nyo fakap bus a fo binun te faan iny Anyi ma kat Anyo, tan kat to aya Nyo faatok bus Manyin asangan iny vamarits tan puputaa. Tamau, faan You asangan iny vamarits mata Manyi roman, iton senviir asangan iny vamarits te kaa fiisen Vaminyo Nyi, tabuiny tapogaar minon a monaagits to.

“Nyo pokei Manyi tana vainy te faan iny Anyi Tsonyo, ito te poo fi me fapoopoan nar vainy vavaajets tana monaagits to. Ari fasito marom Anyi, ana Nyi faan Vatuanyo ri. Ana ri manaats ton vegiau Tsumanyi. Ai tovei roman ri nat fi ror nei, fo mamatsiny ka te faan iny Anyi Tsonyo te poo fi me Tsumanyi, tana saa, Nyo faan rarin vaanan te faan Vanyo Nyi ana ri faarof towa; ri natiny ton man Tsonyo te poo fi me Tsumanyi ana ri faaman to Tsumanyi te jiats Vaminyo.

“Nyo faakats of rarori. Nyo gima faakats of rou a monaagits to, sana Nyo faakats of rou na vainy te faan iny Anyi Tsonyo, tana saa rin fasito Tsumanyi. 10 A fokinai vainy te kaa Mironyon fasito Tsumanyi, an vainy fasito Tsumanyi, arin fasito Tsonyo, an asangan iny vamarits Tsonyo te tapokaa ising me tsuri. 11 Ai tovei roman Nyo naa os fi naa to Tsumanyi, ana Nyo te gima kaa on pis nats tana monaagits to sana ri to te fasito Varonyo te kaa ror fapoopoan nar vainy vavaajets tana monaagits to. Tamau a Taabos, bei ot rame tana parits tana asanga Manyi, iton asangan te faan iny Anyi Tsonyo, tan kat to aya ri ma isen tsun me, faarei marom Anyi ana Nyo, aran isen tsun. 12 Nainy te kaakaa fiisen Vaminyo ri Nyo bei ot faarof ratuari tana parits tana asanga Manyi, iton asangan te faan Vanyo Nyi. Nyo makok faarof rari ana sikia ta isen tsuri ma nun ito tsun a isen te nun a guei iny Hel, tan kat to aya vaanan nan Vegiau Ten Gov nai ruak iny man ovei naa to.

13 “Ai to roman Nyo naa os mito Tsumanyi, ana Nyo tsue of ratuarin fo mamatsiny ka to te kaakaa fiisen Minyo ri, tan kat to aya, koma rari te via tsitapuu me na mamagat Tsonyo. 14 Nyo faan rarin vaanan Tsumanyi an vainy vavaajets tana monaagits to tsugei ratuari, tana saa ari na sikia ma vainy tana monaagits to faarei Varonyo, Anyo na sikia ma mes tana monaagits tovei. 15 Nyo gima rangat Manyi ma nom ravaa rari tan vainy vavaajets tana monaagits to, sana Nyo rangat marom Anyi ma bei ot rari tana isen a ngi'arapaar fiisok. 16 Faarei Varonyo, Nyo sikia ma mes tana monaagits to ana ri kan a sikia ma vainy tana monaagits to. 17 Vegiau Tsumanyin man ovei tsun. Ana Nyo komainy roun vegiau man Tsumanyi ma binun koma rari ma pets rari er faarei miton vainy taabos Tsumanyi fatoobing. 18 Nyo jiats rarori ma naa tan vainy tana monaagits to faarei te jiats fi Vanyo Nyi tan vainy tana monaagits to. 19 Nyo pets to na toto Nau Tsumanyi ma faakouts Anyo ri, tan kat to aya ri pets to na toto tsuri Tsumanyi tanyiny vegiau man Tsumanyi ma binun ya koma rari er faarei miton vainy taabos Tsumanyi fatoobing, ma kat yan mangiir Tsumanyi.

20 “Nyo gima faakats of tsuiny rarori sana Nyo faakats kan of rarori to te nai faaman Varonyo tana saa ito tsun kan te nongoiny fi rorin vaanan tsuri. 21 Nyo faakats of rou vainy faaman faavot tovei ma isen tsun mi ri faarei marom Anyi ai Anyon isen tsun. Tamau, kat ramiri ma faavot mi ri er kaa to koma rara, faarei marom Anyi te kaa rom koma vanyo ana Nyo te kaa koma manyi. Kat ramiri er isen tsun mito, tan kat to aya vainy vavaajets tana monaagits to te nai faaman marom Anyi te jiats Vaminyo. 22 Nyo faan bus rarin senviir asangan iny vamarits faarei te faan Vanyo Nyi tan kat to aya ri isen tsun miror, faarei marom Anyi ana Anyon isen tsun. 23 Nyo kaa rou koma rari ana Nyi te kaa koma vanyo, to ma isen faavot tsun mi ri, tan kat to aya a vainy vavaajets tana monaagits to te nat marom Anyi te jiats Vaminyo ana mes a ka Nyi mangiir fiisok rarori faarei te mangiir fiisok Vanyo Nyi.

24 “Tamau, Nyi faan Vanyo ri, ana Nyo koman rarori ma nai kaa tana pan te nai kaa Ronyo, tan kat to aya ri nai tagei nats rora asangan iny vamarits te kaa mironyo, iton asangan iny vamarits te faan iny Anyi Tsonyo, tana saa Anyi te mangiir fiisok Vanyo tabuiny tapogaar minon a monaagits tovei. 25 Tamau a tavaron, vainy vavaajets tana monaagits to te gim ror ma nat Manyi sana Nyo nat marom Anyi ana ri to te fasito Varonyo nat fi ror nei, Anyi te jiats Vaminyo. 26 Nyo pokei faruak ma Nyi tsuri, ana Nyo kat patsukan fi kan evarou jesan, tan kat to aya u mangiir tsian fiisok te kaa mirom Anyi Tsonyo nai kaa enanon koma rari ana Nyo te nai kaa kan koma rari.”

Copyright information for `SPS