a(Vadou 22.18)
b(Vadou 34.20)
c(Sakaraia 12.10)

John 19

Ai Pailat mei naa to Jisas gagon numaa tsuan ana ri rapits Towa. An vainy puaan kat to na sapou uupe kakarits, ri fa'uupe towa patsun Ya, ri favau Towan vaun mamaato tana fo aatouf, ana ri naa mito Tsunia ser tsue taring iny Ya ana ri tsue to na ka, “Kaakaa ovei, O Aatouf tana taa Jiu!” Ana ri naa to ri sapainy Towa.

Pailat tafuts fatabin pis naa to sa tsue tana gum iny vainy, “Tagaa yam, Nyo nai fatafuts mirou Ya nei tsumi ma tagaa mi tsonyo te gima sab ta iring ma sak Anyo Ya.” Ai Jisas tafuts mito jiarasan kookof me na sapou uupe kakarits an vaun mamaato. Pailat tsue pis to na ka tsuri, “Tagaa yam, to aya na mes nan!”

Te tagei fuainy tsunaun tan tsoiny faakor an fuainy bei ot tana saape e Jisas ri kuu to, “Fagageits yam tana pagafuan! Fagageits yam tana pagafuan!” Pailat tsue to tsuri, “Mi ma mei naa Ya, am fagageits Towa tana pagafuan. Nyo gima sab ta iring, to ma sak anyo Ya.”

Ri na taa Jiu biny fatabiny towa ser tsue, “Mam kaa mirom a faun tsumam te tsue non a ka, Ayei ma mat, tana saa Ayei te tsue na ka Ayei na Guei Tsoiny ten Gov.”

Te nongoiny e Pailat te tsue iny ari na ka to, ana Ya oraav fiisok tsun naa to. Ya tabin fatabin pis naa to gagon numaa tsuan fiisen me Jisas ana ya rangats to Jisas, “Fei te poo fi mi Nyi ei?” Sen Jisas gim to ma biny ya. 10 Pailat tsue ets'ets Ya, “Nyi gima vegiau tsonyo? Fakats faarof, nyo kaa mirou a parits tan puruur Manyi, ai to kan tan fagageits Manyi tana pagafuan.”

11 Jisas biny towa, “Nyi kaa tsun mirom a parits te fis Varonyo tana saa, Gov faan iny ya tsumanyi. Ai to tana vainy te faan i Vanyo naa tsumanyi te kaa ror tan aveto tsian fiisok te karap fafis iny non aveto tsumanyi.”

12 Te nongoiny e Pailat a ka to, ya pon to ma sainy ta sanaan ma puruur ya Jisas. Sana taa Jiu kuu fatsian fatabin pis ser tsue na ka, “To te puruur rom anyi Ya, te faarei marom anyi na gima vaatau ten Aatouf e Sisa! E sei na mes te pon non ma faarei na aatouf ee ayei koma iring iny non a Aatouf e Sisa.”

13 Te nongoiny e Pailat a fo vegiau to, ya mei naa to Jisas jiarasan ana ya vaagum nato tan gumgum tan tsoiny vaatsuk tana pan te koo ri na “Poon a tatabuan te kat ari tan fats.” (Te koo ri “Gabata” tan faa Hiburu.) 14 Te siruiny gagoiny nuaf osto tan nainy kakoun a foka of Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, ai tamanainy u Nainy Fafaatouf tsian tan Guainy iny Fakats Fatabin. Pailat tsue to tana taa Jiu, “A Aatouf tsumi tovei!”

15 Ri kuu fatsian fatabin to, “Atsuiny yam! Atsuiny yam! Fagageits yam tana pagafuan!” Pailat rangats rari, “Ami koman varonyo ma fagageits a aatouf tsumi tana pagafuan?”

An fuainy tsunaun tan tsoiny faakor biny towa ser tsue, “A isen tsun a aatouf te kaa miromam to e Aatouf Sisa!”

16 Ai Pailat faan ratuari Jisas ma nai gageits Ya tana pagafuan.

Tou Gageits Ten Jisas Tana Pagafuan

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26-43)

An vainy puaan mei naa to Jisas.
17 Ya naa to, sa govets a pagafuan Tsuan, ana Ya ruak to tana pan te koo ri “Pan tan Tonaar.” (Tan faa Hiburu te koo ri “Golgota.”) 18 Ri fagageits Ya tana pagafuan na aya, ana ri fagageits kainy to na ina fuan a mes tan pagafuan isen tan panaan ana mesmes tan mes panaan fiisen me Jisas fapoopoan narari. 19 Pailat kirkir ton vegiau sa tapaar iny ya tana pagafuan. “Jisas iny Nasaret, a Aatouf tana taa Jiu,” ayein vegiau nan. 20 Taa Jiun kinai naa me ser gogosias vegiau to, tana saa a pan to aya te gageits e Jisas sikia ma veevian osing a ngats fan. U vegiau te kirkir tan faa Hiburu, ai tan faa Latin ai tan faa Grik. 21 Fuainy tsunaun tan tsoiny faakor tana taa Jiu tsue to ten Pailat. “Kirkir vaare iny ‘A Aatouf tana taa Jiu’ sai nyi ma kirkir fi nei, ‘A mes to te tsue na ka, Anyo na Aatouf tana taa Jiu.’”

22 Pailat biny ratuari sa tsue, “Vegiau te kirkir iny anyo te kirkir busen, sikia tu pangis nan.”

23 Te tapaar fakap bus iny vainy puaan e Jisas tana pagafuan, ri nom ton fo vau Tsunia ser kibei rari tana fats a pan isiseiny pan tana isen a tsoiny puaan. Ri nom kan iny ton vau beberus iny jiarasan kat ari tan raarav sikia ma kun. 24 Rin vainy puaan tsue to fapoopoan narari, “Ara ma kakaar vaaren vau beberus iny jiarasan to ra ma tats fabiririir iny a saatu ma tagei ara sei na mes te nom non ya ee.” A ka to te ruak an vegiau tan Vegiau Ten Gov ruak iny man ovei nato.

“Ri kibei fo vau Tsonyo fapoopoan narari ana ri tats fabiririir iny a saatu of vau beberus iny jiarasan Tsonyo.” a 
An vainy puaan kat ton kat to aya.

25 Tsinan Jisas me famuinyasiny ten tsinan Ya, ai Meri to natsun Kolopas, ai Meri a muiny Magdala tsutsun panan a pagafuan. 26 Jisas tagei e tsinan Ya ana nyo na matisian to te mangiir fiisok non Ya tsutsun ror na aya, ai Jisas tsue to ten tsinan, “Tsinau, a guei tsoiny tsumanyi tovei.” 27 Ana Ya tsue of vatuanyo, Jon, “E tsinamanyi to.” Tan ar nainy to aya, nyo mei naa towa numaa tsonyo makok towa faarei ya tsinanyo.

A Mat Ten Jisas

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Lk 23.44-49)

28 Jisas naten tana fo mamatsiny ka to te jiats of mi Ya Gov ma kat ya te kap busen, ai to kan ma ruak iny man men vegiau tan Vegiau Ten Gov ana Ya tsue to, “Nyo iinyu rou.” 29 Kobuun faakok te kaa na aya viainy minon wain maajiin, ri fabub yan tsuuyan kotskots towan naainy nau viviakoo faarei non ngaar tan faa Grik te koo rorin “Isop”, ri faruaa iny naa towa ngue ne Jisas. 30 Te tanaf bus e Jisas wain, Ya tsue to, “Te kap busen.” Ya tsunguruu to na patsuun ana Ya faan iny to naa aaven, Ya tauts to.

Vainy Puaan Te Sak A Ririkin E Jisas

31 An fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu rangats to Pailat ma famanat rari ma ngats ir fo mour vainy ma mat, ri te fauf ramiri tana fo pagafuan. Ri kat a ka to tana saa a Faangim roman ana ri baainy ton puainy mes ma gageits patsukanen ya tana fo pagafuan tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu. U Nainy Fafaatouf tana taa Jiu to aya te karap fafis pis iny non a fo Nainy Fafaatouf, tana saa ito tsun tan nainy Guainy iny Fakats Fatabin. 32 Ana rin vainy puaan naa to ri ngats ton moun a vaamuan nana mes, ri kat kan fi to tana mesmes te gageits fiisen me Jisas. 33 Sai te naa mi ri ten Jisas ri tagei Towa te maten ri gim to ma ngats a moun Ya. 34 Isen tsurin vainy puaan nom to na tapomas tsuan sa sak Ya na ririkin e Jisas, sen tsun an rafatsiny ana aurom tatsiiu to. 35 (A mes te tagei a ka to te ruak te pokei iny ya, ma faaman kan ami. A ka te tsue iny yan man, ana ayei te natiny tsue iny non a man.) 36 A ka to te ruak ma man men vegiau tan Vegiau Ten Gov,

“A sikia ta isen ta pan nan tsuan Tsunia ma tangats on.” b 
37 Ana mesapan nar ar vegiau tan Vegiau Ten Gov te tsue non a ka,

“Vainy te nai tagei a isen to te sak ari.” c 

Tou Kats Tana Puan E Jisas

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-56)

38 Voun a ka to, Josep, ayei na mes to te poo fi me tana ngats fan iny Arimatia, rangats to Pailat ma nom ya na puan e Jisas. (Josep ayei na matisian ten Jisas ana isen kan nararin tsoiny mumua tana taa Jiu, ayei te ororaav ir mes panainy tsoiny mumua tana taa Jiu to sa fafamuiny a faaman tsuan,) ai Pailat fatangan iny to Josep ma nom ya na puan e Jisas, ai Josep naa to sa nom naa ya. 39 Nikodimas, ito na mes te tagei faamuainy e Jisas tana voiny naa fiisen me Josep, Ya govets naa ton rafatsiny nan fuan nau kopis vavis ma kuav vaaren puan a patang sa onots fopis safunuun a kilo. 40 Ri na ina fuan a mes to fauf to na puan e Jisas ri tafuiny to na puan e Jisas a fungan jiaf tauf tsuraf ser paapau Yan raarav goseen kafof kat to ayei te natiny kat rora taa Jiu te kakouiny of rorin puainy mes tan kats. 41 Te kaa me na isen a tanun na aya to na pan te fagageits ari Jisas ana puts a foun te kats ari tan fats a sikia ta mes ma soon vaarik na aya. 42 Tovei roman u nainy kakouiny of Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ai tamanainy u nainy Guainy iny Fakats Fatabin ana puts tan fats kaa kan en siruu, ri na ina fuan a mes fasooiny to Jisas na aya.

Copyright information for `SPS