John 20

Tsun Fatabin Ten Jisas Tana Mat

(Mt 28.1-8; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)

Tana patsuu na nainy tana Sande tan vaamuan nan nainy tana wik ana pan uurup farokot en, Meri a muiny Magdala toomat naa to tan puts te kats tan fats ana ya tagei to na fats te kukuur osing matainy sobaa. Ya kuar to sa naa fi en ten Saimon Pita ana nyo, Jon, a matisian to te mangiir fiisok non e Jisas, ana ya tsue to tsumam, “Ari te nom bus a Tsunaun tana kats ana ra gim ror ma nat fei te fasooiny ari Ya ei!”

Ai Pita ana nyo, Jon, naa to tan puts. Mam a ina fuan kokuar bus mato, sana nyo kuar fafis e Pita sa nyo ruak faamuan tan puts. Nyo fakokop to sa nyo tagein raarav goseen kafof, sana nyo gima sof naa gagon. Saimon Pita naa me vou vanyo ana ya sof fatoobing naa to gagon tan puts. Ayei tagei ton raarav goseen kafof soon non na aya, ana painy raarav to te pau ari na patsuun e Jisas. A painy raarav to ayei te gima kaa siruu panan raarav goseen kafof, a tap patsukanen. Ana nyo to te ruak faamuan tan puts naa kan naa to gagon tan puts tagaa sa nyo faamainy vegiau te tsue Meri. (Mam gim kainy to ma arasan iny Vegiau Ten Gov to te tsue na ka, Ayei ma tsun fatabin tana mat.) 10 Ana mam a ina fuan a matisian tabin fatabin to fan.

Jisas Te Ruak E Meri, A Muiny Magdala

(Mt 28.9-10; Mk 16.9-11)

11 Meri ruak me sa tsutsun men tangis jiarasan tan puts. Tangis kan nanon ya fakokop to sa tagaa gagon tan puts, 12 ana ya tagei to na ina fuan a morena na aya vau men vaun gosee, ser gumgum er tana pan te soon e Jisas, isen tan patsuun ana mesmes tan mou. 13 Ri rangats towa, “Moun, kat fei sa nyi tangis rom ei?” Ana ya biny ratuari, “Ri nom osing vanyo na Tsunaun tsonyo ana nyo gim rou ma natiny a saf a pan te fasooiny ari Ya na!”

14 Te tsue iny ya na ka to ya takopis to sa tagei e Jisas tsutsun non na aya, sana ayei gim to ma nat, Ayei e Jisas. 15 “Moun, kat fei sa nyi tangis rom ei?” rangats finy ya Jisas, “E sei to aya te sainy rom anyi ee?” Ya pon iny to na mes tsoiny tatagaa ot iny tanun, ana ya tsue to Tsunia, “Te natiny rom anyi na pan te fakei anyi Ya, mes tsian, tsue of you ma naa nyo, nyo te nai nom Ya.”

16 Jisas tsue to tsunia, “Meri!”

Ya takopis naa to Tsunia ana ya tsue to tan faa Hiburu, “Raboni!” (Kifon vegiau to, “Tsoiny Fifaatsuts.”)

17 Jisas tsue to tsunia, “Saras vaare you, tana saa Nyo tabuiny naa fatabin fi rou ten Tamanyo. Sana nyi ma naa fi tan fuainy vamuinyasiny Tsonyo, nyi te tsue of rari Tsonyo, ‘Nyo tabin fatabin pis rou Tsunia, e Tamanyo, Ayei na Tamamami, a Gov Tsonyo, Ayei na Gov tsumi’”

18 Ai Meri na muiny Magdala naa sa tsue of ir matisian to te tagei finy ya na Tsunaun, ai to kan te tsue of fi Ya na ka to.

Jisas Ruak Ir Matisian Tsunia

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19 Tana Sande tana voiny, rin matisian vaaguam to, ri pingping ot ir a tsivor tana saa ari te oraav ir fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu. Ai Jisas naa mito sa tsutsun fapoopoan narari, sa tsue na ka, “Aaverof kaa fiisen maromi.” 20 Te fakap yan vegiau Tsunia Ya faatok ratuari na niman ana ririkin Ya. Kat to ana rin matisian paparaa fiisok tsun rato te tagei fi ri na Tsunaun. 21 Ai Jisas tsue pis to tsuri, “Aaverof kaa fiisen maromi. To te jiats fi Vaminyo Tamanyo, jesan Nyo jiats kan maromi.” 22 Ayei te tsue iny a ka to, ana Ya fuas of ratuari sa tsue na ka, “Famanat iny yam Aaven taabos ma kaa Ya koma mami. 23 Te anofe romi na fo aveto tana mes, u aveto to aya te anofe ravaa kan non. Sai te gim fi romi ma anofe na fo aveto tana mes, u aveto kan te gim non ma anofe ravaa.”

24 Isen tsurin matisian, e Tomas (te koo rin Punaa) te gima kaa fiisen ramiri to te naa me Jisas. 25 Arin mes matisian tsue of towa, “Amam te tagei a Tsunaun!” Tomas tsue to tsuri, “Ma tagei korei anyo na fo inir sos niman ya, ana nyo te taakan iny a karoor nau tana fo inir ari, nyo te saras a ririkin Ya nyo te faaman pas mami te tagei fi mi Ya.”

26 Isen a wik te kap naa an matisian vaaguam to, ri pingping ot pis ratuari, ai Tomas kaa fiisen ramituari. Fo pingping fo siisiot tap, sai Jisas naa me, Ya tsutsun to fapoopoan narari Ya tsue to na ka, “Aaverof kaa fiisen maromi.” 27 Ana Ya tsue to ten Tomas, “Taakan iny a karoor nam nei, nyi te tagaa nima Vanyo, faarua me na nima nyi te saras a ririki Vanyo. Vaa'ets vaare nyi ma faaman tsun!”

28 Tomas biny Towa, “O Tsunaun tsonyo ana Gov tsonyo!”

29 Jisas tsue to tsunia, “Fiisia, nyi faaman em tana saa nyi tagei bus Vanyo? Saf a faparits tsian to naa, ten sei na mes te faaman Varonyo, tabuiny tagaa Varonyo ri!”

30 Jisas kat a fo mes a fo binun iny faatok reits mata mamam fo matisian Tsunia sai te gima kirkir koman Buk tovei. 31 Fo mar kirkir to te kaa en ma faaman ami, to Jisas, Ayei a Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, a Guei Tsoiny ten Gov, ai to tan kat iny faaman, ami nai kaa mirom a toto na suu tana asangan Ya.

Copyright information for `SPS