John 3

Jisas AI Nikodimas

Te kaa me na mes te koo ri Nikodimas a tsoiny mumua tana taa Jiu, ana ayei kan a isen tsuri na taa Farasi. Ayei te naa ten Jisas tana isen a voiny sa tsue Tsunia, “Tsoiny Fifaatsuts, amam nat rom, Anyi na isen a tsoiny fifaatsuts te jiats me Gov. Sikia ta isen ta mes te onot non ma kat a binun a reits iny faatok te katkat Anyi, onot non te kaa fiisen minon Ya Gov, ana Ya te faakouts Ya tan kat a foka to.”

Jisas biny towa, “Nyo tsue faman of marom anyi, sikia ta isen ta mes te onot non ma sof a Waan e Gov, onot non te agiir fatabin pis non ya.”

“Kat fi non ta mes tsian ai te nai agiir fatabin pis ei?” rangat fi Nikodimas, “Ge ayei te onot non ma sof pem iny agiir ten tsinan ya te agiir tan fafuan nan nainy?” Jisas biny towa, “Nyo tsue faman of marom anyi, a sikia ta isen ta mes te onot non ma sof a Waan e Gov, onot non te agiir fiisen minon ya na aurom an Aaven Taabos. Puainy mes te faagiir non puainy mes, san Aaven Taabos te faagiir non a toto na foun tan aaven. Koma karian vaare Tsonyo te tsue of manyi, ami ma agiir pis tan Aaven Taabos. A ainysat te taf minon tana pan te komainy taf fi naa non ya, ana nyi te nongoiny vuu nan ya, sana nyi gim rom ma natiny a pan te poo minon ya, ge te naa fi naa non ya, jesan te kat fi ror a fokinai te agiir miror Aaven Taabos”

“Fei te ruak fi non a ka to aya ei?” rangat fi Nikodimas.

10 Jisas biny towa sa tsue na ka, “Anyi na tsoiny fifaatsuts a reits tana taa Isrel, ana nyi gim rom ma natiny a foka to? 11 Nyo tsue faman of marom anyi, amam vegiau iny rom a ka te natiny romam, ana mam vegiau iny rom a ka te tagei romam, sana sikia ta isen tsumi ma faarof iny a foka te vegiau romam. 12 Ami te vaa'ets Vanyo to te tsue of im yam tana foka tana monaagits to, ana mi nai vaa'ets kan Vatuanyo, te tsue of fi marom yam a foka iny Gormirmir. 13 A sikia ta isen ta mes ma naa fi Gormirmir ana ya te of fatabin me a tsue of matuami, sana Guei Tsoiny tsun te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me te of fi me Gormirmir, to sa tsue non tsumi.

14 “To te govets fapaas finy e Moses a koraa te kat ari tan ayan muan, ya fagageits towa tan nau tana pan a uur, jesan kan te kat fi nats non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, govet fapaas rori a nai gageits to, 15 tan kat to aya, ere sei tsun te faaman ror Tsunia ee, nai kaa miror a toto na suu, 16 tana saa Gov mangiir fiisok a vainy tana monaagits to, ana Ya faan iny to na isen tsun a Guei Tsoiny Tsuan, tan kat to aya ere sei tsun te faaman ror Tsunia ee, gim ror ma nai nom a mat a suu, sana ri kaa bus me na toto na suu. 17 Gov gima jiats me na Guei Tsoiny Tsuan tana vainy tana monaagits to, ma faarei Ya na tsoiny vaatsuk ma pokei rari Ya, er nom to na fasaraa tan mat a suu, a sikia, sai te faarei non a Tsoiny Fiisaup tana vainy tana monaagits to.

18 “E sei tsun te faamainy non a Guei Tsoiny ten Gov ee, sikia non ma nom a fasaraa tan mat a suu, ai sei tsun te gim non ma faaman ee, fasaraa tsunia te tapokaa busen, ana fasaraa tsunia to nai kaa enanon tana mat a suu, tana saa ayei gima faamainy a isen tsun a Guei Tsoiny ten Gov. 19 A fasaraa ten Gov te kat fi non nei, a arasan ana man nan e Gov te of osing me naa Gormirmir, sa naa ename tana vainy tana monaagits to, sana vainy mangiir fiisok a uurup ri biak ravainy to na arasan, tana saa ari te mauts fiisok kat tana ngi'arapaar. 20 Sei te kat non a fo kat ngi'arapaar ee te tsugei non a arasan ana ya te gima naa me tana arasan, tana saa ayei te tsugainy non fo kat ngi'arapaar tsuan ma tapokaa fa'arasan. 21 San e sei te kat non kat man ee naa minon tana arasan, tan kat to aya a arasan te nai tapokaa non ana fo binun te katkat non ya, nai faatok iny non a ka ayei te manaats non e Gov.”

Jon A Tsoiny Fapeenan Te Tsue Tsuk Iny E Jisas

22 Voun a ka to, Jisas an matisian Tsunia naa fi erato tana gum fan iny Judia. Ya kaa fiisen ramituari na aya tan fo mar nainy ana Ya fapeenainy kainy to na mes a vainy. 23 Jon kan fapeenainy ir a vainy tana ngats fan iny Ainon, sikia kan ma veevian osing a ngats fan iny Salim, tana saa a aurom a kinai te kaa na aya. Vainy te naa tsunia ana ya fapeenainy ratuari. 24 (Jon tabuiny ma naa tana numaa iny kotskots.)

25 Mesapan nar matisian ten Jon tanik iny fa'ararat mito na isen a tsoiny Jiu, tan kat iny fataabos a mes tan fafaatouf tana taa Jiu. 26 Ana ri naa fi to ten Jon ri tsue to tsunia, “Tsoiny Fifaatsuts, anyi natiny rom a mes te kaakaa fiisen mi nyi tan mes panainy aurom iny Jodan, ito na mes te tsue tsuk anyi? Eye, Ayei fapeenainy rarora vainy, ana fokinai suur fi naa ror Tsunia!”

27 Jon biny ratuari, sa tsue na ka, “Gov kaa non Gormirmir te faan bus iny a binun to tan isiseiny mes. 28 Ami to ari te tagaa fanatnat em to sanyo tsue fi rou nei, ‘Anyo na gim ma Guei Tsoiny te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup anyo tana vainy a sikia, san e Gov te jiats famumuei vaminyo muan ma mumua iny minyo Ya.’ 29 A tsoiny fanging ayei na mes te fanging naa non tana muiny fanging to, ana vaatau tana tsoiny fanging to te anaanos non ya te vanongon ana ya te paparaa te nongoiny fi non ya na ngue na tsoiny fanging to. U paparaa tsian te kaa mi ronyo to tana saa a vainy te nongon, ri vovou iny Towa. 30 Ayei ma kaa men asangan karap ana nyo ma kaa vaare me tu asangan.”

Tsunia To Te Poo Fi Me Gormirmir

31 Ai Tsunia to te poo fi me Gormirmir te karap fafis pis iny non a fokinai faavot. Ai tsunia to te poo me tan puputaa te fasito iny non a foka tan puputaa ana ayei te vegiau tsuk iny a foka tan puputaa. Ai Tsunia to te poo fi me Gormirmir te karap fafis iny non a fo mamatsiny ka. 32 Ayei te vegiau tsuk iny non a ka te tagei Ya ana ka te nongoiny Ya Gormirmir, sana sikia ta mes ma faarof iny vegiau Tsunia, a tee vainy tsun to ari te faarof iny Ya ri faamainy ton vegiau Tsunia. 33 E sei to aya te faarof iny Ya ana ya faamainy ton vegiau Tsunia ee, te pokei minon e Gov, Ayei na man. 34 Ai Tsunia to te jiats me Gov, te vegiau tsuk iny non vegiau ten Gov, tana saa Gov te fainy faavots Yan Aaven Taabos, ana sikia ma panpan. 35 E Tamarara Gov mangiir fiisok a Guei Tsoiny Tsunia ana Ya fainy Towa na fo mamatsiny parits reits niman Ya. 36 E sei te faamainy non a Guei Tsoiny ee te kaa bus me na toto na suu, ai sei te tsugei non a Guei Tsoiny ee te gim non ma nom on a toto na suu, sana koma seeve ten Gov nai kaa enanon tsunia a sikia ta fafakap nan.

Copyright information for `SPS