John 5

Jisas Tsipaar A Mes Tana Aurom Kepak Iny Betesda

Voun a foka to, Jisas naa fi enato tana ngats fan tsian iny Jerusalem tan guainy nan fafaatouf tana taa Jiu. Unya gagon Jerusalem, panan matainy sobaa tana aunon to te bau faafis a Jerusalem koo rorin Matainy Sobaa tan Siip, a aurom kepak kaa minon a ngim a tovaar te faafis ror ya tan faa Hiburu koo rori Betesda. Ana gum iny vainy faadis sosoon tsun ror tan saparoon nan tovaar rin vainy mata kio, mour a tavenek, an pengong. [Ari anaanos ror a aurom kepak ma vasaguat ya, tana saa a morena tana Tsunaun natiny guats non a aurom kepak tan nainy te ruak minon ya. Te guats non ya ana mes a faadis to te tsiak faamuan naa gagon nana kepak nai toto nanon tana faadis te kaa minon ya.] A mes a faadis te kaa na aya sa onots tonuafunuu ana jian a ingainy. Jisas tagei towa te soon non ana ya natiny towa na faadis tan nainy viviakoo, ana Ya tsue to tsunia, “Fiisia, anyi komainy toto rom?”

Ana mes a faadis to biny Towa, “Mes tsian, anyo na sikia ta mes ma nai fasiuf vanyo ya gagon nana kepak te vasaguat fi non ya, te kat iny siuf ronyo gagon mes vainy siuf faamuan buser.”

Jisas tsue to tsunia, “Tsun, nom nenengan tsuam nyi te taan.” Sen tsun ana mes to rof enato, ana ya govets ton nenengan tsuan sa taan en. A ka to te ruak tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu. 10 An tsoiny mumua tana taa Jiu tsue to tana mes to te rof fatabin, “U Nainy Fafaatouf to, Faun te kirkir iny e Moses tsura te gim non ma famanat manyi ma govets nenengan tsuam tan Nainy Fafaatouf.”

11 Ana ya biny ratuari sa tsue na ka, “A mes to te tsipaar vanyo te tsue of vanyo ma ‘Govets nenengan tsonyo, nyo te taan.’”

12 Ri rangats towa, “E sei na mes to ayei te tsue of manyi ma govets nenengan tsuam nyi te taan ee?”

13 Sana mes to te rof fatabin gima natiny e sei na mes fatoobing to aya ee, tana saa a vainy a kinai fiisok te vaaguam na aya ai Jisas naus osing ratuari sa naa en.

14 Vou, ai Jisas sab towa tana saape, Ya tsue to tsunia, “Nongon rom, anyi rof fatabin em, nyi ma fakap ovei bus a fo kat iny aveto tsuam kat non sana iring tsian fiisok ruak manyi.”

15 Ana mes naa bus naa to sa tsue of ir fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu, “A mes to ayei te tsipaar vanyo, Ayei koraa e Jisas.” 16 Tan kat to aya ri tanik iny fapatang to Jisas, tana saa Ayei te kat kat iny tsipaar tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu. 17 Jisas biny ratuari sa tsue, “E Tamanyo binun fiisok non tana binun Tsuan tan mamatsiny nainy, ana Nyo kan ma bibinun fi kan you jesan.”

18 U vegiau to te kat faseeve fiisok ir fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu, ri vusvus faparits iny towa ma atsuiny famat ari Ya, sikia ma to te ngats fi Ya na Faun te kirkir iny e Moses tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu tsun, sana Ayei te tsue na ka e Gov te faarei non e Taman Ya fatoobing, tan kat to aya, Ayei kat a Tsivon sa faarei Ayei senviir minon e Gov.

A Tou Tsunaun Ten Jisas

19 Ai Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Nyo tsue faman of maromi, a Guei Tsoiny gim non ma kat ta isen ta ka tan mangiir Tsunia patsukanen, Ayei kat tsuiny non kat te tagei non Ya ten Taman te natiny kat non ya, tana saa, a fo kat te natiny katkat non a Taman, a Guei Tsoiny kan katkat kainy non ya. 20 Tan kat to aya a Taman mangiir fiisok non a Guei Tsoiny ana Ya te faatok Ya na fo mamatsiny ka te natiny katkat non Ya. Ayei nai faatok non Ya na fo mes a foka te karap fafisfis pis iny non a foka to te nai katkat non Ya, ana mi te nai mata karian fiisok emanats. 21 To kan a Taman fatoto non vainy mat, ri te toto fatabin er, jesan kan, a Guei Tsoiny fatoto non ere sei tan mangiir Tsunia tsun, ee. 22 Ai Taman kan gim non ma kat vaatsuk ten sei na mes ee. Ayei faan fakap bus iny kat iny vaatsuk to tana Guei Tsoiny Tsuan, 23 to ma nai fatsiitsii faavots a fokinai a Guei Tsoiny, jesan kan ma kat fi kan ari ten Taman. E sei na mes te gim non ma fatsiitsii na Guei Tsoiny ee, gim kainy non ma fatsiitsii na Taman to te jiats mi Ya.

24 “Nyo tsue faman of maromi, e sei te nongoiny non vegiau Tsonyo ee, ya te manaats ya ana ayei te faamainy Ya to te jiats Vaminyo kaa bus me na toto na suu, ai te gima nai pokei ya, ai te nom a fasaraa nana mat a suu, sana ayei aruwas osing bus a mat a suu ana ayei kaa bus me na toto na suu. 25 Nyo tsue faman of maromi, nainy te naa minon, an nainy te ruak busen to, te nongoiny fi ror vainy to te faarei raror vainy mat tan aaven, nai nongoiny rora ngue na Guei Tsoiny ten Gov, ai tsuri to te nongon ana ri te faamainy ya nai toto ror. 26 Ai to kan ten Tamanyo Ayei na kifon a toto tan aaven, jesan, Ayei kat a Guei Tsoiny Tsuan sa faarei na kifon a toto kan tan aaven. 27 Ana Ayei faan iny ton gumgum tan kat vaatsuk tana Guei Tsoiny, tana saa, Ayei na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me.

28 “Koma karian vaare yam tana ka to tana saa, nainy te naa minon ana fo vainy mat tan katskats te nai nongoiny rora nguen Ya, 29 ana ri te tafuts osing men kats tsuar, ai to tsuri te kat fo binun a fo rof nai tsun fatabin ror ri te toto ovei er, ai to tsuri te kat, kat iny ngi'arapaar nai tsun fatabin ror, ai te nai pokei rari ma nom a fasaraa nana mat a suu.”

A Tou Tsue Pokei Iny E Jisas

30 “Nyo patsukan you gima onot ma kat ta isen ta ka, Nyo kat rou kat iny faaron tsun te tsue of Varonyo Gov, an kat iny faaron te kat Ronyon toobing ovei, tana saa, Anyo gim rou ma tanaf ma kat Anyon kat tan mangiir Tsonyo, san tan mangiir Tsunia to sa jiats Vaminyo.

31 “Te tsue pokaa iny Ronyo na Tsivou, Anyo sei ana fo binun te kat Ronyo, a sikia ta mes te faarof iny non ya a faarei to na man. 32 Sen Tamanyo to te pokei Vanyo, ana Nyo nat you tana ka te tsue pokei iny Ya Tsonyon man ovei. 33 Ami te jiats ra naa na vainy tsumi ten Jon a Tsoiny Fapeenan ma nongoiny arin vegiau tsunia, ana ayei tsutsun of Vatuanyo sa tsue pokaa iny a mana Vanyo. 34 Nyo tsugei rou vegiau tan ta mes ma pokei faruak Vanyo, Anyo sei, sana Nyo tsue tsuk iny rou e Jon, ma faamainy ami Nyo ma saup fatabin Anyo mi tana mat a suu. 35 Jon faarei kurun, kurun sa baraar, ana mi mangiir towa tan ar nainy sam paparaa men kurun tsunia. 36 Sana Nyo kaa mirou a foka te tsutsun of Varonyo te karap fafis iny non vegiau to te pokei iny e Jon, ito na fo binun te katkat Anyo, na fo binun te faan iny e Tamanyo ma kat Anyo, to te tsutsun of Varonyo, ana fo binun te pokei faruak irari te faatok iny non e Tamanyo te jiats Vaminyo. 37 Ai Tamanyo to te jiats Vaminyo te tsutsun of Ronyo tsue pokaa kan Varonyo. Ami gim rom ma nongoiny a nguen Ya ge tagei kainy a matan Ya, 38 ana mi gim to ma nom vegiau Tsunia to koma mami tana saa ami te gima faamainy Ya to te jiats fi Vaminyo Ya. 39 Mi tsue tsuk kifon vegiau tan Vegiau Ten Gov tana saa ami te pon ma nom a toto na suu tsunia. An fo vegiau tan Vegiau Ten Gov to, tsue pokei Varonyo! 40 Sana mi gima fakats ma naa me am faamainy Vatuanyo ma faan im yam a toto na suu.

41 “Nyo tsugainy rou ta mes ma fakarap Vanyo. 42 Sana Nyo nat maromi ami na sikia tu mangiir ten Gov tana fo koma mami. 43 Anyo te mei me na parits ten Tamanyo, sana mi tsugei Vanyo, ai to ten sei na mes te mei minon a parits tsuan ee mi te faarof ya. 44 Ami gim on rom ma faaman, tana saa ami komainy rom a vainy ma fakarap mami, sana mi gim rom ma siiva of a tou karap te poo fi minon tana isen tsun a Gov. 45 Sana mi ma pon fi vaare nei Nyo pokei iny a fo iring tsumi matan ne Tamanyo. A sikia, a mes te pokei maromi to, e Moses ito na mes te pon fi romi nei ayei faakouts maromi ma naa fi Gormirmir. 46 Tabuiny faaman famainy ami Moses, ami tabuiny faamainy Vanyo, tana saa Moses kirkir tsuk Vanyo. Sana mi gim to ma faamainy e Moses, jesan mi gim kan ma faamainy Vanyo. 47 Ai to te gim fi romi ma faamainy a ka te kirkir iny e Moses, kat pas fi romi ei, mi te faamainy vegiau te tsue iny Ronyo?”

Copyright information for `SPS