a(Naus Osing 16.4)

John 6

Jisas Fa'ainy Ir Ngim A Tapan

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Lk 9.10-17)

Voun a ka to, Jisas tabin fatabin nato tan mes panan nana naaman koo rori Galili (ge koo kainy rori na Naaman iny Taiberias). Ana vainy a kinai vovou iny Towa, tana saa ari tagein fo binun iny faatok Tsunian reits tan tsipaar vainy faadis. Jisas taan fapaas naa to tana painy tet ana Ya vaagum fiisen miton fuainy matisian Tsunia. U nainy Guainy tana taa Jiu iny Fakats Fatabiny te sisiruu ename. Jisas tagaa vavis ana Ya tagei raton vainy a kinai fiisok te naa fi miror Tsunia, ana Ya tsue to ten Filip, “Fei te foiny rora ta kainy ainy ta onot ma fa'ainy ara na vainy a kinai to ari ei?” (Ayei te vegiau iny a ka to ma tanaf Ya na faaman ten Filip, sana Ayei nat faamuan bus iny a ka te nai kat non Ya.)

Filip biny Towa, “Te nai karap fafis toromainy non fuan a natus a kina tan foiny fo koinykoiny to, tsuri na fokinai komainy ainy ror mormor tana kainy ainy.”

Ana mesmes a matisian Tsunia, Anduru, ayei na famuinyasiny ten Saimon Pita tsue to, “A isen a guei tsoiny tovei kaa minon a ngim ma koinykoiny ana fuan a jian. Sana saf a rof narari matar a fokinai vainy faavot to na?”

10 Jisas tsue to tsuri, “Tsue of ir yam a vainy ma gum ari petoo.” (Te kaa me na aufing a kinai na aya.) Ana vainy a kinai gum to, kaa me na ngim a tapan mes tsun moun an guei sikia ma as faavot. 11 Jisas nom to na koinykoiny, Ya faarof iny naa towa ten Gov ana Ya faan iny ton koinykoiny tan matisian Tsunia ser tatafas rari na vainy te gumgum na aya. Ana Ya kat fi kanen nato jesan tana fuan a jian, ana ri viits rato tan mangiir tsuri. 12 Te viits guas ari, Ya tsue to tan matisian Tsunia, “Fag yam a fo ainy osing to, kat raravainy vaare yam fo ainy osing to.” 13 Ana ri fag faavots ratuari, ana ri fau favei to na safunuu ana fuan a koverok nan ainy osing tana ngim a koinykoiny te ainy a vainy.

14 Ana vainy a kinai na aya, tagei to na binun iny faatok reits to te kat e Jisas ri tsue to na ka, “Man ovei, Ayei na kuigin to aya, te pokei iny ari muan te naa minon tana monaagits to!” 15 Jisas nat faamuan bus rari na tou nom Ya, er sogsog Towa ma faarei Ya na Aatouf, ana Ya tabin fatabin pis nato tana painy tet Ayei patsukanen.

Jisas Taan Patsun A Naaman

(Mt 14.22-33; Mk 6.45-52)

16 Te touraf busen an matisian Tsunia of fi naa to tana naaman, 17 jias to tan puak, ser tanik iny sepuu faguas fi naa tan mes panaan nana naaman tana ngats fan iny Kapeniam. Te voiny busen, ai Jisas tabuiny ma naa fi tsuri. 18 A ainysat a parits te taf me an rau guats to na naaman. 19 Matisian sepuu sa onots toromainy a ngim ge na aunom a kilomita veevian ana ri tagei to Jisas taan non patsun a naaman, taan fasiruu minon tan puak ana ri oraav faavot ovei rato. 20 “Oraav vaare yam,” Jisas tsue of rari, “Anyo vaa ei aa!” 21 Ri komainy ma fajias e Jisas tan puak sen tsun an puak sung nato tana pan te naa ri.

A Vainy A Kinai Te Sainy Vavis E Jisas

22 Tan mes nainy an tagin to te daup tan mes panaan nana naaman komainy to ma tagei e Jisas. Ri tagaa to te kaa farokot fin sen puak na aya. To sana ri nat fi rato nei Jisas gima jias tan puak fiisen ramen fuainy matisian Tsunia sana ri patsukaner. 23 Ana fo mes a fo puak poo fi me Tiberias sung mito panan a pan te guainy a vainy te ainy arin koinykoiny to te faarof iny a Tsunaun. 24 Te gima tagei finy a vainy a kinai e Jisas na aya fiisen ramen matisian Tsunia, ri jias to tana fo puak ana ri naa fi rato tana ngats fan iny Kapeniam a tou sainy Ya.

Jisas Ayein Koinykoiny Te Kifon Iny Non A Toto Na Suu

25 Te sab finy a vainy e Jisas tan mes panaan nana naaman ri tsue to na ka, “Tsoiny Fifaatsuts farainy te naa mi Nyi nei?”

26 Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Nyo tsue faman of maromi, ami sainy Vanyo, sikia ma tana ka iny faatok reits te tagei ami, san tan koinykoiny te ainy ami sa mi viits guas im. 27 Anofe yam a kainy ainy te natiny kuav non ana mi te siiva of a kainy ainy a sikia ta fafakap nan, ito na toto na suu te faan iny Ronyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me tsumi tana saa, Gov, a Taman te fainy Vanyo na parits poo fi me Gormirmir faatok maromi, Gov pisainy fatoobing Vanyo.”

28 Ana ri rangats Towa, “A saf a binun ma kat amam ma kat fapaparei amam e Gov na?”

29 Jisas biny ratuari, sa tsue na ka, “A binun to te mangiir non e Gov ami ma kat to, faaman yam tana isen tsun to te jiats me Gov.”

30 Ri biny Towa, “Saf a ka iny faatok na te nai kat pokei rom Anyi faatok maromam ten Gov te pisan Manyi ma faaman amam? A saa te kat rom Anyi na? 31 Fuainy tsuvumamam muan te ainy koinykoiny te koo rin Mana tana pan a uur te tsue fin Vegiau Ten Gov,

‘Ayei te faan iny men koinykoiny te poo fi me Gormirmir kainy ainy tsuri.’” a 
32 Jisas tsue to, “Nyo tsue faman of maromi, ka te faan iny e Moses tsumin sikia ma koinykoiny te poo fi me Gormirmir, E Tamanyo tsun to te faan maromin koinykoiny faman poo fi minon Gormirmir. 33 Tan koinykoiny faman to te faan iny non e Gov tovei, Ayei to te of me poo fi me Gormirmir ana Ya faan rato na vainy tana monaagits to na toto na suu.”

34 “Tsunaun,” rangats fi ri Ya, “fafaan fatatabin mamimam koinykoiny to aya tan mamatsiny nainy.”

35 “Anyon koinykoiny te kifon iny non a toto.” Jisas tsue tsuri, “E sei to te naa minon ya te faaman Vanyo ee, gim non ma nai ves on nats, ai sei to te faaman non Tsonyo ee, gim non ma nai iinyu on nats. 36 Nyo tsue of maromi, ami tagei bus Vanyo sana mi gima faaman. 37 Ere sei tsun to te faan iny e Gov Tsonyo ee, naa miror Tsonyo. Nyo gim rou ma biak ravaa ir ere sei te naa miror Tsonyo ee, 38 tana saa, Nyo of me poo fi me Gormirmir ma kat Anyon mangiir Tsunia to te jiats Vaminyo, sikia ma tan mangiir Tsonyo tsun. 39 An mangiir Tsunia to te jiats Vaminyo tovei, ma makok faarof Anyo ere sei te faan iny e Gov Tsonyo ee, ma nun vaare ta isen, sana Nyo nai ras fatsun rarori tana mat tan nainy fafakap. 40 Mangiir ten Tamanyo tovei, tsuri tsun te suu iny ror a matar tana Guei Tsoiny ri te faamainy Ya, nai kaa miror a toto na suu, ana Nyo nai ras fatsun rarori tana mat tan nainy fafakap.”

41 Ana ri na taa Jiu tanik iny ngun'ngun iny Towa, tana saa Ayei te tsue na ka, “Anyon koinykoiny to te poo fi me Gormirmir.” 42 Ana ri tsue to, “A mes to aya Jisas a guei tsoiny ten Josep, Ayei koraa Ya? Amam natiny rom e taman Ya me tsinan Ya. Kat pas fei sa tsue na ka, Ayei te of fi me Gormirmir ei?”

43 Jisas biny ratuari, “Onot en ngun'ngun vaare yam fapoopoan namami tan vegiau te pokei Anyo. 44 A sikia ta isen ta mes te onot non ma naa Tsonyo onot non e Tamanyo to te jiat Vaminyo te ras fatap fi non ya, a naa mito Tsonyo, ana Nyo te nai ras fatsun ya tana mat tan fafakap nan nainy. 45 Fuainy kuigin te kirkir muan, ‘Gov nai faatsuts raror fo vainy faavot.’ Ere sei tsun te nongoiny ror e Tamanyo ana ri te nom a nat poo mi non Tsunia ee, naa miror Tsonyo. 46 A sikia ta isen ta mes te tagei a Taman, Ayei tsun Tsivon to te poo fi me ten Gov Ayei na mes te tagei e Taman.

47 “Nyo tsue faman of maromi, e sei tsun te faaman non ee, kaa minon a toto na suu. 48 Anyon koinykoiny te kifon iny non a toto na suu. 49 Fuainy tsuvumami te ainy koinykoiny te koo rin Mana tana pan a uur, sana ri mater. 50 San koinykoiny to te poo fi me Gormirmir te faan iny non a toto na suu ten sei na mes te ainy non ya ee gim non ma nai mat. 51 Anyon koinykoiny te kifon iny non a toto na suu to te poo fi me Gormirmir. Te ainy fi non a isen ta mes koinykoiny to, te nai toto ovei enanon. Koinykoiny te faan iny Ronyo to tsuri, a pua Vanyo, orovus of Anyo na vainy tana monaagits ma kaa mi ri na toto na suu.” 52 Ka to te tanik sa fatsuiny fapeepeits fapoopoan nara taa Jiu. “Fei te fa'ainy fi rora na mes a puan Ya ma ainy ara ei?” te rangat fi ri.

53 Jisas tsue to tsuri, “Nyo tsue faman of maromi te gim fi romi ma ainy a puan a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me ana mi te jiun rafatsiny Tsunia ami gim rom ma kaa me na toto na suu. 54 E sei te ainy non a pua Vanyo ana ya te jiun rafatsiny Tsonyo ee kaa bus me na toto na suu, ana Nyo nai ras fatsun rou ya tana mat tan fafakap nan nainy. 55 To, pua Vanyo na kainy ainy faman ovei an rafatsiny na Vanyo, na kainy jiu faman ovei. 56 E sei te ainy non a pua Vanyo ana ya te jiun rafatsiny Tsonyo ee kaa non Tsonyo ana Nyo kaa rou tsunia. 57 E Taman, Ayei na kifon a toto to te jiat Vaminyo. Nyo toto kan rou, tana saa i Tsunia tsun, jesan kan ten sei na mes te ainy Varonyo ee nai toto enanon tana saa, i Tsonyo tsun. 58 Koinykoiny te poo fi me Gormirmir ito te sikia non ma faarein koinykoiny te ainy fuainy tsuvumami muan sana ri mater. E sei na mes te ainy non koinykoiny to aya ee, nai toto ovei enanon.” 59 Jisas te tsue iny a ka to te fafaatsuts fi Ya koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu tana ngats fan iny Kapeniam.

U Vegiau Nan A Toto Na Suu

60 An fo matisian Tsunian kinai nongoiny ton vegiau ri tsue to na ka, “U fifaatsuts tovein opaar fiisok, ana sikia ta isen ma onot tan faamainy ya.” 61 Tabuiny nom non Yan vegiau to, Jisas nat faamuan ir matisian Tsunia te ngun'ngun iny faatsuts to, ana Ya tsue to tsuri, “U faatsuts tovei te kat mami sam komainy faterof rom tan vovou Vanyo? 62 Ami pon iny rom a saa, to te tagei finy romi na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me te tabin fatabin fi naa non Ya tana fan te poo fi mi Ya muan? 63 U Aaven Taabos tsun Tsivon to, Ayei kat fatoto non a mes aaven ya. Puainy mes a sikia ta parits iny kat fatoton aaven. Sai tovei, Nyo tsue faamuan of bus mami yam tan kat iny nom a toto faman tan aaven. 64 Sana mesapan tsumi gima faaman Vanyo.” (Jisas nat faamuan en tan tatanik ten sei te gim non ma faaman ee, ai sei te nai faan iny non Ya ma atsuiny ari Ya.) 65 Ana Ya tsue pis to na ka, “Ayei koraa na kifon a ka to sa Nyo tsue of mami na sikia ta isen ta mes te onot non ma naa me Tsonyo onot non te famanat fi non e Tamanyo ma naa mi ya.”

66 Tan kat to aya, ana fokinai to te vovovou iny Ya naus osing Towa ri tabin fatabin rato tan kat mangiir tsuar sana ri gima vovou pis iny naa Ya. 67 Ai Jisas tsue to tana ina safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia, “Ami paas, ami komainy naus osing kan Varonyo?”

68 Saimon Pita biny Towa, “Tsunaun, fei te naa romam ei? Anyi kaa mirom vegiau te kifon iny non a toto na suu. 69 Tovei roman amam faaman ovei rom ana mam nat fi rom nei i Tsumanyi tsun Anyi na Isen a Taabos te poo fi me ten Gov.”

70 Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Anyo pisan bus mami na ina safunuu ana ina fuan sana isen fapoopoan namami na vinasaar!” 71 Ayei te vevegiau tsuk iny e Judas, a guei tsoiny ten Saimon Iskariot. Ai Judas, to na isen tsuri na ina fasafunuu ana ina fuan a matisian to te faan iny naa non Ya nima rari ma atsuiny ari Ya.

Copyright information for `SPS