John 7

Jisas An Fuainy Famuinyasiny Tsuan Vavaajets

Voun a ka to, Jisas taan vavis naa to koman tana gum fan iny Galili, Ayei te baainy ma naa fi tana gum fan iny Judia, tana saa fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu te komainy ma atsuiny Ya. U nainy Guainy tana taa Jiu tan Fatsuiny fo Tovaar Kandis ma kaa taataun tsom ari te sisiruu naa me, an fuainy famuinyasiny ten Jisas tsue taring iny Towa, “Te komainy fapaas rom Anyi na Tsivom, naus osing a fan to kua tana gum fan iny Judia ma tagaan fuainy matisian Tsumanyi tana fo binun iny faatok te katkat rom Anyi. Fiisia, sikia ta isen ta mes te famuiny non kat te natiny katkat non ya ma tagaa na fokinai. Tan kat te katkat rom Anyi tanyir a monaagits to ma inainy fanatnat Manyi ri!” (Sana sikia ta isen nar famuinyasiny Tsunia ma faamainy Ya.)

Jisas tsue to tsuri, “U nainy fatoobing Tsonyo te mataanis minon, ana fo nainy tsumi, mi kaa mirom nainy kinai iny vavis babainy te naa fi romi tan guainy. A vainy tana monaagits mangiir maromi, ana ri te tsugei Vanyo, tana saa, Anyo tsue patsukan You tan kat tsurin iring ovei. Ami ma naa fi tan guainy Nyo gim rou ma naa tsom, tana saa nainy fatoobing Tsonyo te mataanis minon.” Ayei tsue na ka to, ana Ya kaa farokot en tana gum fan iny Galili.

Jisas Naa Tan Guainy Tan Tovaar

10 Voun fuainy famuinyasiny Tsunia te naa fi naa ri tan guainy, Jisas naa kanen nato, ana Ayei gim to ma ising fi naa matar a fokinai, a sikia, Ayei ising fatakop en. 11 Fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu gima faterof tan sainy vavis e Jisas tan guainy. “Fei te kaa non a Mes to aya ei?” rangat fi ri.

12 U fasisiraan kinai te kat ari Tsunia komar a vainy a kinai. Mesapan tsuri na vainy tsue to, “Ayei na mes a rof fiisok,” ana mesapan tsuri tsue to na ka, “A sikia, Ayei fagaug non a vainy.” 13 Sana sikia ta isen tsuri ma tsue pokei Ya tana arasan, tana saa ari te oraav ir fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu.

14 Nainy guainy te onot en koman, ai Jisas naa fi naa to tana veevio nana saape ana Ya tanik iny faatsuts ratuari. 15 Rin fuainy tsoiny mumua tana Jiu koma karian fiisok rato ri tsue to na ka, “Fei te nom ising finy a mes to ayei a nat ei? Tsunia te gima nom a nat tana pan tan fafaatsuts.”

16 Jisas biny ratuari sa tsue, “U fifaatsuts te faatsuts iny Ronyon sikia ma faatsuts Tsonyo, san u faatsuts te poo fi me ten Gov to te jiats Vaminyo. 17 E sei na mes te komainy kat non mangiir ten Gov ee nai natiny ror fafaatsuts te faatsuts iny Ronyo to te poo fi me ten Gov ge te nai vegiau kan iny Ronyo na parits Tsonyo. 18 A mes te pokei iny non a tsivon te komainy tsuiny non ma nom a vamarits tana tsivon. Sana ayei to te komainy non ma nom vamarits tana isen to te jiats mi ya, ayei na man ana sikia ta gam ma kaa tsunia. 19 Moses faan mamin Faun teeva, sana sikia ta isen tsumi ma manaats ya. Kat fei sam pon rom ma atsuiny Vanyo ei?”

20 Rin vainy faavot biny Towa ser tsue na ka, “Anyi na tutuei iny masarau! Sei te pon non ma atsuiny ma Nyi ee?”

21 Ai Jisas tsue to tsuri, “Nyo kat a isen a binun iny faatok tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu sa mi mata karian em. 22 Ami nai kat rom kat iny vaapee tan guei tsoiny tsumi tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu tana saa, Moses tsue faparits of bus mami ma kat kat iny vaapee tan guei tsoiny tsumi tan Nainy Fafaatouf. (U kat iny vaapee to sikia ma poo fi me ten Moses a sikia, kat to te tanik en muan tan fuainy tsuvumami.) 23 To te vaapee fi non a guei tsoiny tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, kat to aya gima ngats Faun te kirkir iny e Moses, kat pas fei sam peits Varonyo ei, tana saa, Anyo te fatoto na mes tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu? 24 Fakats faarof yam a ka to. Faonot yam tan faaroiny a mes ana ka te kaa non jiarasan tan puainy mes tsun, mi ma faaroiny fatoobing a ka tana man.”

Ayei Koraa Ya Na Krais, A Tsoiny Fiisaup?

25 Mesapan tsuri na vainy tana ngats fan tsian iny Jerusalem tsue to na ka, “Ayei koraa Ya na mes te komainy rori ma atsuiny? 26 Tagaa Yam! Ayei te vegiau non matar a fokinai, ana sikia ta isen ma biny vaarik a nguen Ya! Toroman fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu nat kan iny ror Ya Ayei koraa na Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy? 27 Ara na fokinai natiny ror a pan te poo fi mi Ya, ana sikia ta mes nai natiny non a pan te poo fi minon e Krais.”

28 Ai Jisas fafaatsuts to koman a saape Ya vegiau fatsian to, “Eye mi pon iny rom mi nat faman iny rom a fo mamatsiny ka na Vanyo ai mi nat kan iny rom ma pan te poo fi Minyo. Nyo gima naa me Tsivou. Ayei to te jiat Vaminyo, Ayei kaa faman non. Ami gim rom ma natiny Ya, 29 sana Nyo nat faman ovei rou Ya, tana saa Anyo kaa fiisen me Tamanyo, sa jiats Vaminyo to Tsonyo naus osing mi Ya.”

30 Ana ri pon to ma nots Ya, sana sikia ta isen ma saras vaarik Ya, tana saa nainy Tsunia te mataanis minon. 31 Sana ri na fokinai faamainy Ya, ri tsue to, “Fiisia, te naa minon ne Krais a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, Ayei nai kat kainy non a fo mamatsiny binun iny faatok reits fis non a fo kat to te katkat a mes to Jisas?”

32 Taa Farasi nongon ir a vainy te fasisiraa iny a foka to, to te tsue tsuk iny ari Ya, ana ri, min fuainy tsunaun tan tsoiny faakor tana taa Jiu jiats raton fo tsoiny bei ot tana saape ma nots ari Jisas. 33 Jisas tsue to, “Nyo nai kaa taataun tsun fiisen maromi ana Nyo te tabin fatabin pis Tsunia to te jiats Vaminyo. 34 Ami nai san Varonyo, sana mi gim rom a sab Vanyo, tana saa, tana pan te nai kaa Ronyo ami gim rom ma naa on.”

35 Rin tsoiny mumua tana taa Jiu tsue patsukan rato fapoopoan narari, “Fei te pon non Ya ma naa ma fanaginy sainy ara Ya ei? Ayei pon non ma naa fi tana fo ngats fan tana taa Grik tana pan te kaa ror a tee Jiu, a faatsuts rato na taa Grik? 36 Ayei te tsue na ka, ‘Ami nai sainy Varonyo sana mi gim rom ma sab Vanyo, ana mi te gima onot ma naa tana pan te nai kaa Ronyo.’ Saf kifon vegiau Tsunia to na?”

37 U nainy tsian te ruak tan fafakap tan nainy guainy. Tan nainy to aya Jisas tsun to sa vegiau fatsian en, “Sei te iinyu non ee ma naa me Tsonyo a jiu to, 38 faarei u Vegiau Ten Gov te tsue, ‘Sei te faaman non Tsonyo ee, a aurom te kifon iny non a toto te nai koor ising minon koman ya.’” 39 Jisas tsue tsuk iny Aaven Taabos, to ten sei te faaman ror Tsunia ee nai nom ror Ya. Tan nainy to aya Aaven Taabos gima naa me, tana saa Jisas tabuiny toto fatabin non Ya te tabin fatabin pis en tana pan tan fuainy siinaiv Tsuan Gormirmir.

A Vainy Te Takibaa Ri Kat To Na Fuan A Gum

40 A vainy a kinai komar a gum iny vainy nongoiny Towa te tsue na ka to, “A mes to ayei na kuigin faman ovei!”

41 Mesapan tsuri tsue to na ka, “Ayei e Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy!” Sana mesapan tsuri tsue na ka, “A Krais, a Tsoiny Fiisaup gima poo fi me tana gum fan iny Galili! 42 U Vegiau Ten Gov te tsue, a Krais, a Mes to te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy nai tapogaar minon tana vun ten Devit, ana Ya te nai agiir unya tana gum fan iny Judia tana ngats fan iny Betlehem ito na ngats fan te agiir e Devit a aatouf.” 43 Tan kat to aya ten Jisas tsun ana vainy takibaa bus rato fapoopoan narari. 44 Mesapan tsuri kes ma nots Ya, sana sikia ta isen ma saras vaarik Ya.

Tou Vaajets Tan Fuainy Tsoiny Mumua Tana Taa Jiu

45 Rin tsoiny bei ot tana saape tabin fatabin to tan fuainy tsunaun tan tsoiny faakor ana taa Farasi, ri rangats ton tsoiny bei ot, “Kat fei sam gima mei mi Ya ei?” 46 Rin tsoiny bei ot biny ratuari, “A sikia ta mes ma vegiau faarei na mes to!”

47 A taa Farasi pitei ton puputaa fiisen men rangat iny peits tan tsoiny bei ot, “Fiisia, Ayei te fagaug kan mami? 48 Ami natem marom sikia ta isen tsumam fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu ge taa Farasi ma faamainy vaarik Ya. 49 Eye, gum iny vainy tovei faaman ror, sana ri gim ror ma natiny a Faun te kirkir iny e Moses, to sa ri kaa os to fain a fasaraa na suu ten Gov!”

50 Nikodimas ayei na isen tsuri na taa Farasi, ayei kan a mes to te naa sa tagei e Jisas muan, tsue to na ka tsuri, 51 “Ito tana faun tsura, ara gim ror ma pokei faamuainy tsom a mes ma mat tabuiny nongoiny roran vegiau tsunia tan vaatsuk ra faaroiny faarof tsom to na saf a iring te kat ya na.”

52 “Eye,” te biny fi ri ya, “Anyi toroman kan a tsoiny Galili ge? Tagaa faarof tan Vegiau Ten Gov ana nyi te nat faarof a sikia ta isen ta kuigin nai tapogaar ising minon tana gum fan iny Galili.” 53 Ana fokinai vavakas rato tana fo numaa tsuar.

Copyright information for `SPS