John 8

A Muiny Fanging A Tsikoor Tapokaa En

Ai Jisas naa fi nato tana tobeer iny Oliv. San tana voinyvoiny ovei tan mes nainy Ya tabin fatabin enato tana saape. Ana gum iny vainy naa mito ser vaaguam faafis Ya, ana Ya gum naa to putaa Ya tanik iny faatsuts bus ratuari. Rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses ana taa Farasi mei mito na moun to te sab ari te tsikoor ana ri fatsutsuiny towa matar a fokinai faavot.

“Tsoiny Fifaatsuts,” tsue fi ri ten Jisas, “A moun a fanging to te sab amam te tsikoor fiisen me na mesmes a tsoiny kanen. Tana Faun tsura, Moses tsue faparits, a moun te kat non kat to ma totouruei famat ravaa men fats. Jio, a saa te tsue patsu rom Anyi na?” Ri tsue iny a ka to ma fataraatsua ri Ya er fakei naa Towa tan vaatsuk. Sen Jisas fakokop sa kirkir tan puputaa fiisen me na karoor nan.

Te tsutsun ari na aya ri gima faonot tan rangats Ya, Ya paroor to na puan ana Ya tsue to tsuri, “E sei pas to tsumi na sikia ma kat kat aveto ee ma nom ya na vaamuan nana fats a touruei to na moun to.” Ana Ya fakokop fatabin pis to sa kirkir tan puputaa. Te nongoiny ari na ka to ana ri na fokinai fabuubus osing Towa, a fo isisen tsuri fabuubus fi naa ri, rin fuainy tsunaun mumua naa. Ai Jisas kaa en na aya, ana moun tsutsun en. 10 Ya paroor to sa tsue tsunia na moun, “Fei te naa fi ri ei? Te kaa kan minon ta mes ma pokei manyi ma mat?”

11 “A sikia ta mes, Tsunaun,” biny finy Ya na moun to. “Jio, Anyo kan gim rou ma tsue pokei manyi ma mat. Kua, nyi te kat pis vaare tu mes tu aveto,” te tsue fi Jisas.

Jisas Ayei Na Arasan Tana Monaagits To

12 Jisas vegiau pis to tsuri, “Anyo na arasan tana monaagits to. E sei na mes te vovou Varonyo ee nai kaa non tana toto te kaa non a arasan ana ya te gima taan koman a uurup.”

13 Taa Farasi tsue to Tsunia, “Anyi pokei iny rom a Tsivom, foka te vegiau iny rom Anyi, a sikia ta mes te faarof iny non ya a faarei ton vegiau man.”

14 Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “A sikia, kainon to te pokei finy Ronyo na Tsivou, foka te vegiau iny Ronyon man, tana saa Anyo natiny rou a pan te poo Minyo ana pan te naa Ronyo. Ami gim rom ma natiny a pan te poo Minyo ge ami gim rom ma natiny a pan te naa Ronyo. 15 Ami te faaroiny rom a mes tan vovovou iny fakats tana mes babainy tsun. Anyo gim rou ma faaroiny ta mes. 16 Sai te kat Ronyon faaron, kat iny faaron Tsonyon toobing ovei, tana saa sikia ma Nyo Tsivou to, e Taman, to te jiats Vaminyo te kaa fiisen Vamironyo. 17 Te kirkir en tan Faun tsumi to te tagaa iny matan fi ror a ina fuan ri te faarof faavot, a ka te vegiau iny rorin man. 18 Nyo pokei iny rou a Tsivou, ana Taman to te jiat Vaminyo, Ayei kan pokei Varonyo.”

19 Ri rangats Towa, “Fei te kaa non e Tamamanyi ei?” Jisas biny ratuari, “Ami gim rom ma nat Vanyo ge Tamanyo kan. To te nat Varonyo mi, mi tabuiny nat kan iny e Tamanyo.”

20 Jisas tsue iny a foka te fafaatsuts Ya tana saape gagon tana pan te kaa ror fo guuv iny fafakaa moni. Sana sikia ta mes ma nots Ya, tana saa u nainy Tsunia te mataanis minon.

Jisas Tsue Taatag Of Ir A Vainy Vavaajets

21 Jisas tsue pis to na ka tsuri, “Nyo naa evarou ana mi te nai sainy Vanyo, mi nai matem marom tana fo aveto tsumi. Mi gim rom ma naa tana pan te naa Ronyo.”

22 An fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu favevegiau patsukan rato fapoopoan narari ri tsue to na ka, “Ayei te tsue, ‘Mi gim rom a naa tana pan te naa Ronyo.’ A saa bus to ayei na, Ayei te pon non ma nai atsuiny famat a Tsivon?”

23 Jisas biny ratuari sa tsue, “Ami te poo tsun me nei petoo, sana Nyo te poo fi me Gormirmir. Amin fasito tana monaagits tovei, sana Nyo na gima fasito tana monaagits to. 24 Tan kat to aya sa Nyo tsue of bus mami, mi nai matem marom tana fo aveto tsumi. To te gim fi rom mi ma faaman Vanyo, Anyo na Ayei mi nai mat emarom tan fo aveto tsumi.”

25 Ri rangats Towa, “Anyi pas e sei?” Jisas biny ratuari, “Anyo tsue of bus mami muan tanik me tan tatanik. 26 Anyo kaa miroun fo vegiau kinai iny tsue of mami tan faaroiny mami sana Nyo sikia rou ma kat fi nei Nyo tsue of rou a monaagits to tana ka te nongoiny Anyo Tsunia to te jiats Vaminyo ana Ayei na man ovei.”

27 Ari sikia ma arasan iny a ka to Tsunia te vegiau tsuk iny e Taman te kaa non Gormirmir. 28 Ai Jisas tsue to tsuri, “Te fapaas finy romi na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me tana pagafuan mi nai natiny rom ka to, ‘Anyo na Ayei’, ana mi te nat fi nei Anyo gim rou ma kat babainy ta ka tan koman tsun Tsonyo, a sikia, sana Nyo tsue tsun iny rou a ka te faatsuts Vanyo Tamanyo. 29 Ana Ayei to te jiats Vaminyo i tovei te kaa fiisen Vamironyo, Ayei gim non ma naus osing babainy on Vanyo, tana saa Anyo kat rou a foka te kat fapaparei non Ya.”

30 Ana fokinai tsuri faamainy to Jisas te nongoiny fi ri Ya te vegiau tsuk iny Ya na foka to.

Man Puruur Maromi Tan Aveto

31 Ai Jisas tsue to tana taa Jiu to te faamainy Ya, “To te manaats finy romin fafaatsuts Tsonyo, mi faarei famainy rom matisian Tsonyo, 32 ana mi te nai natiny a man ana man to ayei nai puruur maromi tana parits tan aveto.”

33 Ri biny to Jisas, “Amam tsubnaainy ten Abraham fatoobing ana mam sikia ma tsoiny gog tan ta mes. A saa te tsue rom Anyi na Ami te nai tapuruur marom?”

34 Jisas tsue to tsuri, “Nyo tsue faman of maromi, e sei tsumi na katkat aveto ee, ayei te faarei non a tsoiny gog tan kat aveto. 35 Ana tsoiny gog sikia non ma kaa fiisen ramen mumuiny taman to tana numaa tan mamatsiny nainy sana guei tsoiny ayei te faarei non a isen tsuri koman mumuiny taman to tana numaa na sikia ta fafakap nan. 36 Te puruur maromi na Guei Tsoiny tana parits tan aveto, mi nai tapuruur faman ovei marom. 37 Nyo nat you amin tsubnaainy ten Abraham fatoobing. Sana mi pon iny rom ma atsuiny famat Vanyo, tana saa ami te tsugei rom fafaatsuts Tsonyo. 38 Nyo vegiau tsuk iny rou a ka te faatok bus Vanyo, Tamanyo sana mi kat rom a ka ten tamamami te tsue of bus mami ya.”

39 Ri biny Towa, “E tamamamam e Abraham.” Jisas tsue to tsuri, “To ma guei ten Abraham fatoobing ami mi tabuiny kat a fo binun te katkat ya muan. 40 A fo mamatsiny ka te katkat Anyo to, Nyo tsue of bus mami na man te nongoiny Minyo ten Gov. Ana mi kes korei marom ma atsuiny famat Vanyo. E Abraham gima katkat kat to aya! 41 Ami katkat rom kat te kat non e tamamami.”

Ri biny Towa ser tsue na ka, “Mam gima guei ratsuu! E Gov, Ayei tsun Tsivon a Tamamamam.”
42 Jisas tsue to tsuri, “To ma tamamami koraa Ya Gov, mi tabuiny mangiir Vanyo, tana saa Anyo poo fi me ten Gov sin tovei, Anyo to Anyo gima naa me Tsivou, a sikia, Ayei tsun to te jiats Vaminyo. 43 Kat fei sam gim rom ma nat faarof iny a ka te tsue iny Ronyo ei? Tana saa, amin fanaginy nongon tan vaanan Tsonyo. 44 Amin guei ten Vinasaar a tamamami, ana mi komainy vovou iny rom koman tsunia. Tanik me tan tatanik, ayei na tsoiny fitokon. Ana ayei sikia ma kaa tan panaan tana man, tana saa a sikia ta man te kaa non tsunia. Te tsue iny non yan gam, ayei te faarei tsuiny non kat tsunia, tana saa ayei na gamgam ana ayei te fataman iny non a fo mamatsiny gam. 45 Sana Nyo tsue iny rou a man, ana kifon ya to tsumi gim rom ma faaman Vanyo. 46 E sei tsumi to te onot non ma pokei iny man nan aveto Tsonyo tan saf a fo aveto te katkat Anyo na? San tsue Tsonyon man, kat pas fei sam gim ma faamainy Vanyo ei? 47 E sei na mes to ayei, Gov te fasito iny non ya ee, ayei te nongoiny non vegiau Tsunia, ana kifon ya to tsumi gim rom ma nongoiny ya, amin gim ma fasito ten Gov.”

Jisas Me Abraham

48 An fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu biny Towa, “Mam tsue iny rom a man te tsue fi romam, Anyi na tsoiny sagoor ana masarau tutuei bus Manyi.”

49 Jisas tsue to, “Anyo na sikia ma tutuei iny masarau, Anyo te fatsiitsii rou e Tamanyo, sana mi tsue vaabos Vanyo. 50 Anyo gim rou ma sainy vavis a fatsiitsii to kainy fapaas a Tsivou, a sikia, kaa minon a isen a mes te komainy fapaas non a asanga Vanyo, ana Ayei na Tsoiny Vaatsuk. 51 Nyo tsue faman of maromi, e sei te manaats non Vegiau Tsonyo ee gim non ma nai mat on nats.”

52 An fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu tsue to Tsunia, “Mam natem marom Anyi na tutuei iny masarau koma Manyi! Abraham te maten ana rin fuainy kuigin kan te mater, ana Nyi tsue fi kan e marom to, ‘E sei te manaats non vegiau Tsonyo ee te gim non ma nai mat on nats.’ 53 E tsuvurara Abraham te maten, ana Nyi pon rom ma karap fafis iny Ya ge? An fuainy kuigin kan te mater. Anyi pon rom Anyi sei?”

54 Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “To te fatsiitsii Ronyo na Tsivou, fatsiitsii Tsonyon kaa babainy. Ayei te fatsiitsii Varonyo to, e Tamanyo, Ayei na isen tsun Tsivon te tsue romi na Gov tsumi. 55 Ami gim rom ma natiny Ya sana Nyo nat faarof iny rou Ya. Te tsue fi Ronyo nei Anyo fapinpin iny rou Ya, Anyo na gamgam faarei maromi. Sana Nyo nat faarof iny rou Ya, ana Nyo manaats rou vegiau Tsunia. 56 E tsuvumami Abraham paparaa fiisok tan fakats ma tagei yan nainy Tsonyo ana Ya tagei ton nainy Tsonyo, ya paparaa mi towa.”

57 An fuainy tsoiny mumua tana taa Jiu tsue to Tsunia, “Anyi tabuiny ngim safunuu na ingainy rom ma tagei Anyi Abraham?”

58 Jisas biny ratuari sa tsue, “Nyo tsue faman of maromi, tabuiny agiir non e Abraham, Nyo kaa bus you.” 59 Ri nom ton fats ser pon ma totouruei Ya Jisas, sen Jisas famuiny a Tsivon sa naus osing a saape.

Copyright information for `SPS