Joshua 2

Ina Fuan A Tsoiny Toboo Te Naa Jeriko

Vou bus ai Josua jiats to na ina fuan na tsoiny totoboo tsuri na taa Isrel tana pan te totovaar ari i Akasia, ma naa ri Kanan er nai tagaa famun to fei te kat fi non ya na pan ei, san fakats tsian tsuri ari te komainy fiisok a Jeriko. Tan nainy te ruak ari tana ngats fan iny Jeriko ari pon to ma nai goros numa ten Reheb a moun to te natiny faan vavis iny non a kifon tan tsoiny.

San a aatouf iny Jeriko te nongon fi nei, kaa miror vainy Isrel te ruak me Jeriko tana touraf, a tou toboo kabuts i rari, Ya kat to sana ayei faan iny naa to na vainy ma nai rangats ari, e Reheb, ana ri tsue to, “Vavainy naa to numaa tsuam ari na tou toboo kabuts a vun tsura. Fatafuts rame jiarasan!”

Reheb biny ton vegiau tsuri sa tsue, “Te kaa pas korei men vainy te naa me numaa tsonyo, san anyo gim rou ma nat fei faman te poo miri ei? Sai ari te tabin kan er tana touraf ovei, ana ri tabuiny ma siisiots matainy sobaa. Anyo kan te gima rangat fei te naa fi rori ei, san ami ma vovou tsikap ra naa ri ami onot rom ma nai sab irari ana mi te nots rari.” Reheb te nom ir a ina fuan na mes sa fatakop rari fain na fo kots guav te faparainy ya patsun na numaa tatabuan. Kat to an vavainy tana aatouf naus osing to na ngats fan, an matainy sobaa siisiot to vou rari. Ari vovou ira nato na ina fuan na tsoiny totoboo ser nai onot ovei tana sanaan tatangin na pan iny guas tana aurom iny Jodan.

Tana voiny bus, te buiny goros rori na ina fuan na tsoiny Isrel, Reheb pas fatabin pis naa to jias tsuri, ya tsue of ratuari na ina fuan, “Anyo nat you te faan fi mami na Tsunaun puputaa tovei aya ana vainy faavot tana vun to, oraav fiisok maromi.

10 A mam te nongoiny vaanan te kat fi na Tsunaun a namaan te koo rori na Namaan iny Gautsiroun to sa mats, sam taan fa guas naa tan mes panaan, tan nainy te naus osing mi mi na Ijip. Mam nongoiny pis kainy ton mes vaanan te atsuiny faamat fi mi e Sihon me Og, a ina fuan na aatouf tana taa Amor te kaa ror tan panainy aurom iny Jodan te ruak nan nuaf. 11 Tan nainy te nongoiny amam a foka to mam a fokinai iny Jeriko oraav fatsian tsun mato, mam fokinai te gagaar faavot em te nongoiny amam a ka to. E Gov a Tsunaun tsumi Ayei na Gov faman iny Gormirmir ai nei kan petoo. 12 Sai tovei, ami ma kat tu tsuen man tana asangan e Gov, te faakouts faarof fi romin a vainy koman na numainy guei tsiau faarei non te kat faarof fi vanyo mi. 13 Ami ma faatok vanyo ta ka te tagei ronyo nyo te famainy mami. Tsue faman of vanyo yam te gim finy romi ma atsun famat e tamanyo me tsinanyo, an fo famuinyasiny ana fafine vanyo ana ri kan guei tsuri! Ami ma atsun famat vaare mamam.”

14 Ana ri ina fuan tsue of to Reheb, “Anyi ma tsue of vaare ta mes tana foka te kat amam. Amam tsue of marom tsuen man, tan nainy te faan maromam a Tsunaun puputaa to aya, mam kat faarof maromi, san te gim fi romam ma vovou iny vegiau to te tsue mam, te rof non tana Tsunaun ma atsuiny famat mamam ya.”

Reheb Te Fabus Ir Tsoiny Totoboo

15 A numaa ten Reheb te sumainy tsuiny non a soopip nan na aunon, to te aunoiny afis ari na ngats fan. Ana numaa to aya te kaa minon na windua te matoong fi naa non jiarasan. Ai nan na windua te fauf ising naa ya na ina fuan na tsoiny totoboo tana taa Isrel. 16 Te buiny fauf non ya na ina fuan na tsoiny totoboo, ya tsue of ratuari, sa tsue, “Ami nai takop tsom rom tan panainy west nan na Jodan pan te kaa minon a fo painy tobeer, kat ror san vainy tana aatouf iny Jeriko sab mami. Nainy te ruak romi tana fo tobeer ana mi te takop tsom, onots ton fopis nainy te naginy tsitsikoo maromi ri, ana ri te tabin fatabin me Jeriko. Fopis nainy te kap non mi te see tataan fi naa tana pan te totovar romi.”

17 Kat to ri ina fuan tsue of to Reiyab, “Amam kat nats rom a ka te tsue of mamam anyi, san anyi ma nongon faarof. Tan nainy te buiny ruak ror a taa Isrel nei, nyi nom rom a painy a foon to na gautsiroun to te natiny kat rori pous ana nyi te tang iny ya tana windua to aya te of ising romam ma gageits en ya. Ana nyi ma tsue of e tamam ai tsinam an famuinyasiny an fafine manyi ai sei pis ta mes ten tamamanyi ri fokinai nai ovot miror nei aya numaa tsumanyi. 19 Sikia on ta mes te naus osing non a numaa tovei. Sei ta isen tsumi te naus osing non a numaa to ana ayei te sab a mat, a iring ruak non tsunia gima ka tsumam san a iring tsunia patsukanen. San tan nainy te sab non a isen a mat nei koman a numaa to, a iring ruak non tsunia naa minon tsumam. 20 Taatag, nyi kan ma siisio of vaare taa isen ta mes tana saa te nai kat mimam na. Nyi siisio rom, ana mam te gima faakouts on mami faarei te tsue fi mam.”

21 Reheb tsue faunot to, ya nom to na afoon ana ayei fauf osing bus ratuari tana windua, ri naa bus erato. Te naa bus ari na ina fuan, Reheb nom to na painy afoon na gautsiroun to te faan iny a ina fuan na tsoiny totoboo, ya tang bus iny towa tana windua. 22 Ina fuan na tsoiny totoboo naa to tana fo painy tobeer ser takop, sa onots fopis nainy te tsitsikoo rari ri na vavainy tana aatouf iny Jeriko. Ri nag iny tsitsikoo rari, ri tabin buser rato Jeriko. 23 Kat to ana ina fuan na tsoiny totoboo iny Isrel naus osing miton fo painy tobeer, voun fopis nan nainy ri guas to naa aurom, ri nai ruak to ten Josua. Ri kat to ser siisio of ya na foka te tagei miri, ri tsue of kainy towa ser tsue, “Amam te nat firom nei a Tsunaun te faan ir rara nu puputa iny Jeriko tana saa, a fokinai vainy unya aya te oraav fiisok tsun rarora.”

Copyright information for `SPS