Luke 11

Faatsuts Nan Kat Tan Faakats

(Mt 6.9-13, 7.7-11)

Tan sen nainy Jisas faakats to tana isen a pan. Te faakats fakap Ya, ana isen a matisian Tsunia tsue to Tsunia, “Tsunaun, Anyi ma faatsuts mamam tan kat iny faakats to te faatsuts finy e Jon matisian tsuan.” Ai Jisas tsue to tsuri, “Nainy te faakats romi, mi ma tsue na ka,

‘Tamamamam,
Asangam Manyi ma kaa iny taabos, Waam Manyi ma naa me.
Faan mamimam a kainy ainy tan fo isiseiny nainy te onot maromam roman.
Nyi te anofe ravainy a fo aveto tsumam, faarei mam te anofe ravainy a fo aveto te kat a mesapan tsumam.
Fatamee vaare mamimam tan fiamus.’”
Ai Jisas tsue to tan matisian Tsunia, “Sana isen fapoopoan namami ma kaa me ta vaatau ana ayei te naa numaa tsunia tana rot iny voiny, ana ayei kuu naa to tsunia, ‘Vaatau, faan tsom you tu fopis tu koinykoiny, biny ronyo, a mes a vaatau tsonyo te naa me a tou vavis te see ruak tsun non numaa tsonyo, sana nyo na sikia ta kainy ainy iny fa'ainy ya.’ sana mes tuwa gagon koman a numaa tsue me, ‘Fasasapam vaare you, u matainy sobaa te sisiots en, an guei tsonyo te goros fakap er. Nyo gim rou ma onot ma tsun nyo te faan manyi ta ka.’ Ana saa pis? Anyo tsue of maromi, kainon to te gima tsun fi ya, a faan matuami tu koinykoiny tana saa, ayei a vaatau tsumanyi, sana ayei te tsun me na ree'ats ya faan matuami na foka te komainy romi, tana saa, anyi te gim rom ma rejiaf, a faunots ton sing maamaa Tsunia.

“To Tsonyo tsue rou tsumi tan kat iny faakats, rangat ai Gov te nai faan mami, mi ma sainy Ya ai mi te nai sab Ya, mi ma tegteg tan matainy sobaa ai Gov te nai pue of mami, 10 tana saa fokinai te rangat ror ten Gov, ri natiny nom ror ya, ai sei te san non ee, ayei sab non Ya, ai tsunia te tegteg non, Gov nai pue of non ya. 11 E sei tsumin fo taman ee to te sing ror guei tsumi ta jian, ana mi te faan rari na koraa? 12 Ge to te sing rori ta tag, mi faan rarori ta suu? 13 Kainon tsumin taman te natiny kat rom aveto sana mi natiny faan iny rom a foka na fo rof tan guei tsumi mi ma nat faman fi nei, e Tamamami te kaa non Gormirmir te gim non ma natiny kat aveto nai faan iny non Aaven Taabos to tana vainy te sing ror Tsunia!”

Jisas Ai Belsibul

(Mt 12.22-32; Mk 3.20-27)

14 Jisas buur ravainy a isen a masarau te tutuei a mes sa baaruu ya gim to ma vevegiau. Te tafuts fakap masarau ana ya tanik iny vegiau fatabin to. A vainy te tagei ya ri saar fiisok rato. 15 Sana mesapan tsuri na vainy tsue, “Ayei natiny buur ravainy non masarau, tana saa Belsibul a tsunaun tan masarau te fainy Ya na parits iny kat a foka to.” 16 Mesapan tsuri komainy to ma fataraatsua Jisas, ser rangats Ya ma kat Ya ta isen ta ka iny faatok to te kat famainy fi non Ya na binun ten Gov. 17 Sen Jisas nat faamuan iny fakats tsuri sa tsue of rari, “A vainy tana isen a gum fan te takibaa ror tana fuan a pan ri te fataatsun, a gum fan to aya nai iring raror, ge na vainy tana isen a numaa nai takibaa ror tana fo gum ri te fataatsun nai taruraa raror. 18 Ai te takibaa ror a vainy ten Satan tana fuan a pan er fataatsun to nai taruraa eraror tovei tsun. Ami te tsue na ka, Nyo natiny buur ravainy rou masarau tana parits ten Belsibul a tsunaun tan masarau. 19 Te man fi non ya, e Belsibul natiny faakouts Varonyo ana Nyo te buur ravainy masarau, e sei pas te natiny faakouts non panaan tsumi ee, to ser natiny buur ravainy ror masarau? A vainy tsumi patsukan te faatok iny ror a fo iring tsumi. 20 San e Gov patsukan te faparits Varonyo to Tsonyo buur ravainy rou masarau, to aya na ka te faatok maromi na Waan e Gov te naa bus name tsumi.

21 “Nainy te kaa minon a mes a parits a foka iny puaan tsuan a kakoun onot, a bei ot iny to na numaa tsuan fo mamatsiny ka tsunia kaa faarof ror. 22 Sana mes a parits fafis te ruak non ai te fataatsun me na mes a parits to, ai te faduen ya, ayei nai nom fakap non a fo mamatsiny tek ana fo kirat iny puaan to te saasaar mi ya. Ayei nai tatafas iny non a fo mamatsiny ka tana fo vaatau tsunia. 23 A mes a gima vaatau Tsonyo ayei te iring Varonyo, ai sei na mes te gim non ma faakouts Vanyo ma favaaguam ir a vainy ee ayei kat raror a vainy ma bus vavakas ari.”

Tou Tabin Me Tan Masarau

(Mt 12.43-45)

24 Jisas tsue pis to na ka, “Nainy te tafuts osing non a masarau a mes, masarau to ayei naa vavis non tana pan a parak a uur a tsikoo vavis to ta pan ma favusuan ya. Te gim fi non ya ma sab ta pan, ya te tsue na ka, ‘Kainon, nyo ma tabin you tana numaa te naus osing mi nyo.’ 25 Nainy te ruak ya tana numaa, ya tagei to na numaa na fifio vatsvats, ana foka te kaa faarof tsun ror. 26 Ya te naa, a nom pis miton a ina fits a masarau ngi'arapaar fafis pis iny ror ya, er kaa to na aya. Ana mes to aya te nai nun fapinpin ovei yen fis non a fo nun te kaa mi ya muan.”

27 Te tsue fakap iny e Jisas a ka to tana vainy faavot, ana moun fapoopoan nara vainy kuu mito sa tsue, “Gov faparits non a moun to te faagiir Manyi ya fasus Matuanyi.” 28 Ai Jisas biny towa, “Te rof pis non tan tsue fi nei, ‘Gov faparits non vainy te nongoiny vegiau Tsunia ser manaats ya.’”

Vainy Rangat Iny Ta Kainy Faatok

(Mt 12.38-42)

29 A vainy kinai farokot naa kaner rame ten Jisas, Ya tsue to tsuri, “Amin vainy tan nainy roman, min ngi'arapaar tana saa mi rangat Varonyo ma kat kainy faatok ma nat fi mi nei Nyo kat rou a binun ten Gov, sana sikia ta ka ta foun iny faatok mami sana ka te ruak tsun ten Jona na kuigin muan. 30 A ka te ruak ten Jona na kuigin faarei non a kainy faatok tana vainy Ninive, jesan kan a ka te nai ruak non Tsonyo, na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me faarei non a kainy faatok tana vainy tan nainy roman. 31 Tan nainy vaatsuk ten Gov Muiny Aatouf tana gum fan iny Siba tana ainysat iny vou nai tsutsun non tan vaatsuk ai te pokei aveto tsumi tana saa a muiny Aatouf to te poo fi me veevian a tou nongon tana fo fifaatsuts rof ten Solomon a Aatouf a mes a nat, sai te kaa minon a mes fapoopoan namami te karap fafisfis pis iny non e Solomon sana mi gima nongoiny Ya am faarof Towa.

32 Tan nainy vaatsuk ten Gov taa Ninive nai tsutsun ror tan vaatsuk ana ri te pokei aveto tsumi, tana saa, taa Ninive te takopis osing a fo aveto tsuri te nongoiny fi ri te favaanan fi Jona. Sai te kaa minon a mes fapoopoan namami te karap fafisfis pis iny non e Jona ana mi gim to ma nongoiny kainy Ya am takopis to.”

U Arasan Tan Puan

(Mt 5.15, 6.22-23)

33 “Sikia ta isen te fakuruiny non kurun ya te famuiny ya ge fakei ya fain kobuu, a sikia, ayei fakei non ya patsun a taran, ma fa'arasainy ya na vainy te naa miror gagon numaa. 34 A mata manyi te faarei non arasan tana pua manyi. Nainy te arasan fi non a mata manyi, pua manyi faavot arasan faavot non, san nainy te kio non a mata manyi, a pua manyi uurup ovei nanon. 35 Tanamots, u arasan gagon tsumanyi ma ruak iny uurup vaare. 36 To te kaa faavot minon a pua manyi na arasan, ana sikia ta pan ma kaa tana uurup, a pua manyi kaa non tana arasan faarei tsuiny non kurun tan lam te nang non tsumanyi.”

U Kat Iring Tan Tsoiny Fifaatsuts Tan Faun Ana Taa Farasi

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

37 Nainy te fakap e Jisas tana tou favaanan ana tsoiny Farasi faan iny ton vebus Tsunia ma ainy fiisen mi ya, kat to sa sof naa, Ya gum iny ainy to. 38 A tsoiny Farasi karian te tagei finy ya Jisas gima garus tsom a niman vou Ya te ainy. 39 Kat to ana Tsunaun tsue to tsunia, “Ami na taa Farasi natiny togas faarof tsuiny rom a puan a gotan an kofeer, sana koma mami via minon kat iny nom ka na kinai, ana fo kat iny ngi'arapaar. 40 Min vainy piou, Gov gima kat tsuiny a pan jiarasan, sana Ayei kat kainy a pan gagon. 41 Sana mi ma faan iny a foka fiisen men fakats kaamos tsuam tsuri te aaruts ror kainy faakouts rari, mi kat fi rom nei, an fo mamatsiny ka tsumi te kaa iny kaamos me.

42 “Ma sekee, min Farasi, taatag yam! A fo mamatsiny mar moros ana fo viir peroo ana fo mamatsiny fua nan tanun mi natiny kat rom a ar safunuu na pan ana isen a pan of e Gov, kat to ayan rof an toobing sana mi baainy rom kat tavaron iny kat senviir kat tana vainy faavot, an kat iny mangiir e Gov. Faun tan faan iny a isen a pan tan fasafunuu nana pan ten Gov mi gim rom ma natiny anofe ya san tan kat kainy a fo mes a fo faun.

43 “Ma sekee, ami na Farasi, taatag yam! Mi komainy fiisok rom ma gum tan gumgum matan tana numaa iny fafaatouf, ana mi komainy rom a vainy ma fatsiitsii mami er favoinyvoiny matuami tana pan iny tuan.

44 “Ma sekee, taatag yam! Mi faarei rom katskats te gima kaa me ta kainy faatok, ana vainy taan tsun ror patsun ya gim ror ma natiny ta ka gagon, jesan vainy gim ror ma natiny a koma mami te via minon ngi'arapaar, ri te tsue, mi rof tsun rom.”

45 Isen a tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses te tsue na ka Tsunia, “Tsoiny fifaatsuts, nainy te tsue Nyi na ka to, Nyi tsue fifiiring kan matuamam.”

46 Jisas pangis towa, “Ma sekee, min tsoiny fifaatsuts tan Faun, taatag yam! Mi natiny fapatang rom a vainy ma vovou fo kat tan tsuvumami faarei non a ong a patang googo rari sana mi sikia vaarik rom ma natiny faan iny a nimam tan faakouts rari.

47 “Ma sekee, taatag yam! Mi to te natiny kat faarof ovei tsuiny rom a fo katskats tana fo kuigin, ton kuigin te atsuiny tsuvumami muan. 48 Ami patsukanem te pokei ya, to tsumi faarof fo kat te kat tsuvumami muan, tana saa, ri atsun ir kuigin ana mi kat to na foka tan katskats tsuri ma mamatainy rof ya. 49 Tana ka tsun to aya, a nat a karap ten Gov te tsue iny ya muan, ‘Nyo nai jiats miroun fo kuigin an amaraav ma govet vurungan Tsonyo tana vainy, ana ri te nai atsun famat ir a mesapan, ana ri te nai fakamits ir a mesapan.’ 50 Tan kat to aya min aatai iny roman, mi tsun bus nai ong rom a patang nan rafatsiny nar a fo kuigin to te atsun famat muan tana tatanik tana monaagits tovei, 51 te tanik me tan rafatsiny te atsun famat ari Ebol sa naa naa, ya onot to tan rafatsiny te atsun famat ami Sakaraia, to te atsuiny ami fapoopoan nana pan iny fatsung fafaatouf ana pan a taabos a pan ten Gov. Eye, Nyo tsue of maromin aatai iny roman, fasaraa nan fo vainy to nai onot enanon tan aatai iny roman.

52 “Ma sekee, min tsoiny fifaatsuts tan Faun, taatag yam! Mi nom tap fiisok iny rom a popue kainy puen pingping nana numaa iny nom nat ten Gov, to tsumi patsukanem yam gim rom ma onot ma sof naa gagon, ana mi kat tap rarori to te tanaf iny sof ror gagon.”

53 Nainy te naus osing e Jisas a pan to aya, an tsoiny fifaatsuts tan Faun ana Farasi tanik iny faveerveer mito Jisas, ri rangats Towa na fo tsue iny rangat nana fo mamatsiny ka, 54 a tou tanaf iny fataraatsua Ya, ma nom ari ta iring tan vegiau te tsue iny non Ya, to ser fakei Ya tan vaatsuk.

Copyright information for `SPS