Luke 12

A Vainy Ma Oraav E Gov Tsun Tsivon

(Mt 10.26-31)

Jisas vegiau koraa kanen nanon an kinai tapan vainy tan tsoiny an moun nai vaaguam mito ser fapanpan ir, ri pitei ton mour a mesapan. Jisas vegiau faamuan to tan matisian Tsuan sa tsue, “Tatanamots yam ton yis tana taa Farasi, iton kat mapam tsuri, ai ton vegiau tsuri an kat tsumi gima senviir. A fokan takop nai tapokaa eraror ana fo famun nai natiny rori. An vegiau te tsue nyi na tana uurup, nai tapokaa non, ri te nongoiny ya tana arasan, ana saa te fasisiraa iny ari tan teinar vainy na, tana pan a sisiot, nai kuu pokei rori jiarasan, ma nongoiny yan vainy.”

“U vaatau Tsiau, oraav vaare ir yam te atsuiny famat fi rorin puainy mes, ai vou ri gim ror ma kat pis ta ka, sana nyo tsue of maromi na mes ma oraav ami. Ami ma oraav tsuiny e Gov, te kaa minon a parits iny atsun puan ai te ravainy mami tan guaf Hel. Nyo tsue fatoobing rou tsumi, ami ma oraav tsuiny e Gov!

“Mi onot rom a foiny ta ngim ta tsutsupii tana fuan a takep moni tsun, sai Gov gim non ma onot ma anofe ta isen ta tsutsupii. Te faarei non funuu to patsuu mami Gov te kaa bus me na as'as narari. Jio, oraav vaare yam, mi karap fafis pis iny rom fokinai tsutsupii!”

Pokei Na Asangan E Jisas

(Mt 10.32-33, 12.32, 10.19-20)

“Nyo tsue of maromi, e sei te pokei Varonyo te fasito iny rou ya matar a fokinai ee, Nyo, na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, nai kat fi kan rou jesan tsunia matar morena ten Gov, sen sei te faungis Varonyo matar a fokinai ee, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, nai faungis kainy non ya matar morena ten Gov.

10 “E sei na mes te tsue vaaserere iny non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me ee, Gov nai anofe ravainy non ya, san e sei te aar'aar fifiiring non Aaven Taabos ee, Gov sikia non ma anofe ravainy oiny ya.

11 “Nainy te mei marom anyi ri tan vaatsuk tana fo numaa iny fafaatouf ge matar gamaman an tan mes tsoiny mumua, fakats fakinai vaare yam, fei te nai tsue fi rom anyi ei, kainy kat tap manyi, ge a saa te tsue rom anyi na, 12 tana saa Aaven Taabos tsun nai faatsuts marom anyi tan nainy to aya tana saa te nai tsue rom anyi na.”

Tsue Fapapaar Tana Mes A Masun A Piou

13 A mes koman tagin te tsue na ka ten Jisas, “Tsoiny Fifaatsuts, tsue of e famuinyasiny tsonyo ma kibei amam a foka fapoopoan namamam, ito na foka te mat osing e tamamamam sa naus osing ya tsumam.”

14 Jisas pangis towa, “Tsoiny ka, sei te faan Vanyo tu tsue iny kat vaatsuk ee, ge tan kibei a fo mamatsiny ka fapoopoan namami na ina fuan ee?”

15 Kat to ai Jisas tsue na to tsuri na fokinai, “Taatag yam, tanamots faarof yam a tsivom tan mataguas iny a fo mamatsiny ka, tana saa a toto tana mes gim non ma kaa tsun tana fo mamatsiny ka te fasito iny non ya, kainon te kaa fi minon ya na masun.”

16 Kat to ai Jisas tsue of ratuarin tsue fapapaar to, “A mes a masun te kaa me na painy puputaa te kaa minon a fua na rof a kinai. 17 Ya kaa miton fakats koman, ‘Anyo na sikia ta pan iny fakei a fo mamatsiny fua tsonyo, a saa te kat ronyo na? 18 I tovei na ka te kat ronyo, nyo des rou a fo numaa iny fatamaar nana fo kainy ainy tsonyo ana nyo te fatsuiny fo numaa iny fatamaar buiny tamuk, ana nyo te guam a fo fua, ana fo kainy ainy, ana fo mamatsiny ka tsonyo koman a fo numaa iny fatamaar to aya. 19 Ana nyo te tsue na ka tana tsivou, Mananyo patsu, kaa mirou a fo mamatsiny kan rof onots non ma nom a ingainy a kinai. Nyo kainy paapou tsun bus rou. Nyo te kat a kainy ainy an jiu tan mamatsiny nainy iny paparaa tsun me.’ 20 Sen Gov tsue fi nei tsunia, ‘Anyi na mes a piou, tana voiny tsun to aya toto tsumanyi naus marom anyi, ai sei nai fasito iny non fo mamatsiny ka te fasito iny anyi ee?’”

21 Ai Jisas fakap ton vegiau Tsunia, sa tsue, “Te kat fi nats non ya tsuri na vainy te mawats of ror a tsivor a fo mamatsiny ka, san ari te kaa iny aaruts ovei ror matan e Gov.”

Faason Tsun Ten Gov

(Mt 6.25-34)

22 Jisas tsue to tan matisian Tsunia, “Sana Nyo tsue of maromi, koma patang vaare, fei nom romi na kainy ainy ma toto mi ei, ge na fo raarav nana pua mami. 23 Fiisia! A toto gim non ma fis pis a kainy ainy, ge puainy mes te gim non ma fis pis a fo raarav. 24 Tagaa yam tan au'au; ri gim ror ma reev tu fua, ge ma natiny agio, ge farosoo faavots rari tana numaa iny fatamaar ge ta pan iny fakaa masun, sen Gov natiny fa'ainy rarori. Sana mi na vainy faavot, mi rof fafis rarom marei faavot. 25 Sei tsumi ito tan koma patang te onot fi rori ma sumainy a toto nar tan ta fo ar nainy ee? A sikia ovei! 26 Koma patang gim non ma onot tan faakouts vaarik manyi tan nom ta ka, sa kat fei tsumanyi fakats fiisok rom ei? 27 Tagaa yam tan fo sisinaan vouts te gian fi rori, te gim ror ma kat a binun ge kat a fo raarav tsuar. Sin tovei Nyo tsue of maromi, tana Aatouf E Solomon, a mes a masun, te gim kan ma kaa me tu fo vau tsuan saavits faarei non isen tsurin sisinaa tovei. 28 E Gov tsun kat fasaavits raror fo sisinaa vouts to, sisinaa gian ror roman, ai tamanainy ri te maas, er kurun ravaa to. Fiisia, Ayei gim non ma makok faarof mami? Amin vainy te kaa mirom a faason a kakaii!

29 “Fagum vaare yam koman tsumi tana saa te nai ainy romi ge jiu romi na, fakats fakinai vaare yam a fo mamatsiny ka to aya. 30 Vainy vavaajets tana monaagits tovei komainy fiisok ror ma kaa me na foka fi nei. San e Tamamami natiny non fo mamatsiny ka te aaruts iny romi. 31 Sana mi ma fagum tsom fakats tsumi tana Waan Ya, ana Ya te see fafaan iny a fo mes a foka to tsumi.”

Masun Iny Gormirmir

(Mt 6.19-21)

32 “Ami na tee veis siip u kakaii, oraav vaare yam, tana saa, e Tamamami te kaa minon a paparaa, tan fafasof mami tana Waan Ya. 33 Ami ma fiifoiny iny a fo mamatsiny ka tsumi, ana fo painy moni faan iny romi tan vainy aaruts, tan kat to aya mi farosoo rom a masun iny Gormirmir to te gim ror ma natiny iring, ai te gim ror ma natiny kap, an vainy kakabuts kan te gim ror ma fasiruu naa, an peesum ma kat fifiiring rari. 34 Tana pan te kaa non fo masun tsumanyi, a pan nato aya u koman tsian tsumi te kaa non tsunia.

A Vainy Binun Te Tagun, Ri Kakoun To

35 “Kakoun onot, farots raarav tsuam, an lam tsumanyi ma kurun onot kan nyi te anaanos, 36 te faarei ror u tsoiny binun te anaanos ror a tsunaun tsuri te tabin os mito poo minon tan guainy nan fanging. Nainy te naa minon ya ana ayei te tegteg ana ri te veesau tsun tan pue of yan pingping. 37 Paparaa tsian fiisok tan tsoiny binun te tabin fi minon a tsunaun tsuri, ya te sab rarin kakoun an tagun. Nyo tsue faman of maromi ayei patsukan te faraarav non a tsivon, u raarav iny binun ya te root tap iny yan vakiri, ana ya te tsue of rari ma gum ari tana taran iny ainy, ana ayei patsukan te fa'ainy rari. 38 Paparaa tsian fiisok tan tsoiny binun to te naa fi minon a tsunaun ai te sab ir vainy binun tagun an kakoun, kainon to te vegits ovei fi minon ya, tana rot iny voiny ge patsuu na nainy. 39 Ami gima anofe na ka tovei, tabuiny natiny non a mes tana numaa u nainy te naa minon a kakabuts, ayei onot non ma fasakaa tap iny a mes a kakabuts ya te gima onot, a boree to na numaa ana ya te sof naa gagon. 40 Ami kan ma kakoun onot, tana saa, a sikia ta mes te natiny non nainy, an saf nainy to te ruak minon a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me na, tan nainy te gim romi ma naano Ya te tabin fi minon Ya.”

Tsue Fapapaar Tana Ina Fuan A Tsoiny Binun

(Mt 24.45-51)

41 Ai Pita tsue to, “Tsunaun, tsue fapapaar to te faan iny Anyi, ka tsumam ge ka tana fokinai?”

42 Ana Tsunaun biny towa, “Nyo tsue tsuk iny rou viir vainy vavis tana tsoiny binun ge muiny binun a suu ana nat a rof. Ayei faarei non a tsoiny binun to te pisainy a tsunaun tsunia ma tatagaa ot faarof ir yan mes panainy vainy binun ma tatafas rari ya na kainy ainy tana fo nainy fatoobing. 43 Paparaa tsian tana tsoiny tatagaa ot to te sab finy non ya na tsunaun tsunia te kat finy non yan kat to te naa fi minon ya fan! 44 Man ovei, Nyo tsue of maromi, a tsunaun tsunia nai fagum non ya a faarei to na tsoiny tatagaa ot tana fo mamatsiny ka tsunia. 45 Sai to tsunia na tsoiny tatagaa ot a pisiin, ayei tsue non tana tsivon, ‘A tsunaun tsonyo gim non ma veesau fatabin me,’ ana ayei te tanik iny rapits ir mes panair vainy binun tsurin tsoiny min moun ya te ainy ana ya te jiu ya te mafuu en. 46 Ana tsunaun tana tsoiny binun to aya te tabin fatabin pis me tan ta fo nainy te gim finy non ya ma naano ai tan nainy kan te gim non ya ma kakoun of. A tsunaun nai tektek mormor non ya, ana ayei te fagum ya tana pan iny fasaraa ma kaa fiisen mi yan vainy vavaajets.”

47 Jisas fa'arasainy man nan tsue fapapaar, “A tsoiny binun te natiny non a binun te komainy non a tsunaun ayei ma kat ya, sana ayei te gima komainy kat a ka tan koman tana tsunaun tsunia, te nai rapits fatsiainy fiisok rori ma saraa ya, 48 sana tsoiny binun te gim non ma natiny a sa te komainy non a tsunaun na, te rapits faonots tsuiny rori, tana iring te kat ya. Jesan Gov faan iny non a nat iny kat a binun ten sei ma kat a binun ee, Ayei naano non a mes ma kat a binun a tavaron. Ge e Gov faan iny non a nat tsian iny kat a binun ten sei ma kat ee, Ayei naano non a mes ma kat a binun a tavaron fiisok ana suu.

Jisas Naa Me, Na Tou Kibei Ir A Vainy

(Mt 10.34-36)

49 “Anyo of me nei petoo ma atoiny mi Nyon guaf, ana Nyo komainy rou guaf to aya ma akoor busen. 50 Sana Nyo ma nom tsom a kamits tsian tabuiny nom ronyo, to sana koma Vanyo patang fiisok tsun non, onot non te kap non ya. 51 Pon fi vaare yam nei, Nyo naa me ma fakap Anyo na fo puaan nei petoo. A sikia ovei, Nyo tsue of maromi, Nyo na tou kat ir a vainy ma takibaa ri. 52 Tovei roman an tana fo nainy te naa minon, to te kaa fi ror a ina ngim tana isen a numaa, ri nai takibaa ror tana fuan panaan, ina pis nai koma iring raror a ina fuan, tana saa, ri te faaman Vanyo, ge ina fuan nai koma iring raror a ina pis. 53 Ari nai takibaa nats ror, u taman nai koma iring raror u guei tsoiny, tana saa, ri te faaman Vanyo, ge u guei tsoiny nai koma iring raror tamar, an tsinar nai koma iring raror u guei moun, tana saa, ri te faaman Vanyo, ge u guei moun nai koma iring raror tsinar, an muiny nyanabeir nai koma iring raror nyanabeir guei moun, ge nyanabeir guei moun nai koma iring raror muiny nyanabeir, tana saa, ri te faaman Vanyo.”

Tan Natiny Nainy

(Mt 16.2,3)

54 Ai Jisas tsue to tan tagin, “Te tagei romi na koroo te paas fi minon ya tan panainy kabas, mi tsue veesau tsun rom, ‘Te kat iny ruat non,’ sa man non te natiny ruak non. 55 An nainy te taf non a ainysat iny vou, ami natiny tsue rom, ‘Te nai fisikii non,’ sa man non te nai ruak non. 56 Amin kat mapam, mi onot rom ma tsue fa'arasainy tou tatagaa tsumi tan petoo an tana korosuu, sana mi gim rom ma onot ma tsue fa'arasainy a foka te tagei romi te kat Anyo tan nainy roman!

57 “Kat fei tsumi patsukanem gim rom ma faaroiny faarof tsom a tsivom ei, tana saa te tavaron non na? 58 Te komainy fakaa marom anyi ta mes tan vaatsuk, fatoobing yam vegiau te kaa fi minon ya tu nainy, te mataanis fi non nainy iny vaatsuk, kat non sana mes to ayei fakei manyi tana tsoiny vaatsuk, ana tsoiny vaatsuk te faan ma naa nyi nimar kokokof, ana kokokof te fasof manyi tana numaa iny kotskots. 59 Nyo tsue of marom anyi te gim fi rom anyi ma biny a fo tavan tsuam, nyi gim rom ma naus osing a numaa iny kotskots.”

Copyright information for `SPS