Luke 13

Reesik Yam, Am Takopis Osing Aveto Tsumi Ge Nom A Mat A Suu

Tan nainy to aya, te kaa men mes vainy te siisio of e Jisas tana vainy Galili te naa tana ngats fan tsian iny Jerusalem a tou kat faakor ten Gov tana saape, ai Pailat, a gavana tana gum fan iny Judia, tsue of ton vainy puaan tsunia ser atsun famat rari. Vainy puaan kat, kat to tan nainy te kat faakor ari ten Gov, ser sovaar men rafatsiny narari fiisen men rafatsiny nar marei sensen.

Ai Jisas biny ratuari, “Mi pon fi rom nei, vainy Galili te mat er, te kat aveton kinai te fis non a mesapan tsuri na taa Galili, ana ka to aya na kifon a fo iring te ruak tsuri? Sikia ma ayei, nyo tsue fatoobing of maromi, to te gim fi romi ma reesik am takopis osing to na fo aveto tsumi, ami kan nai nom rom a mat a suu.

Kat fei tana safunuu an ina jian a mes mat te tarop a numaa na viviakoo tana pan iny Siloam ee? Mi pon fi rom nei, aveto tsurin kaatsian fis non aveto tan mes a vainy te kaa ror Jerusalem? Nyo tsue faman of maromi, a sikia. To te gim fi romi ma reesik am takopis osing to na fo aveto tsumi, ami kan nai nom rom a mat a suu.”

U Tsue Fapapaar Nan Nau Sikia Tu Fua

Ai Jisas tsue of ratuarin sen tsue fapapaar, “A mes te kaa men sen nau, u Fig te reev ya tan tanun tsunia. Sa naa tan tanun a tou tagei tu fua nan nau. Sai te gima sab tu fua. Ya kat to sa tsue of a mes te tatagaa ot iny tanun. ‘Tagaa, fopis a ingainy ovei te naa mi nyo nei, tou tagei tu fua nan nau Fig, tsonyo gima tagei vaarik tu fua patsun nau. Anyi ma tek fagotsiny ya, kat fei sa fakap babainy tsuiny non a kainy ainy tan puputaa ei?’ Sana tsoiny tatagaa ot iny tanun biny ya sa tsue Tsunaun, ‘Rof non, ma fakei tsom ya, a kaa tsom to na isen a ingainy. Nyo nom rou a nungan, nyo te kats iny ya gagon kifon nau. Te fua fi non ya tana ingainy te naa minon, te rof non. Sai te sikia non ya, nyo tek fagotsiny rou ya.’”

Jisas Tsipaar A Moun Tan Nainy Fafaatouf

10 Tan sen Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ai Jisas faatsuts to tana numaa iny fafaatouf. 11 A isen a moun te kaa kan ayei na sofsof iny masarau, sa kat ya sa kaa me na faadis tana safunuu ana jian a ingainy. A faadis te kat ya sa kokoboo ovei en, sa gima tsutsun fatoobing vaarik tan tu nainy. 12 Nainy te tagei e Jisas a moun, Ya fikoo towa ma naa mi ya Tsunia, Ya tsue to tsunia, “Muiny ka, nyi tapuruur em tana faadis tsuam!” 13 Ya fasaur to na niman tsunia, sen tsun ana moun tsutsun faparoor to na tsivon, ya variri to Gov.

14 Sana tsoiny tatagaa ot tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu kaa me na seeve te tsipaar finy e Jisas a moun tan Nainy Fafaatouf. To sana tsoiny tatagaa ot tsue of ir a vainy faavot, “Te kaa minon aunom nainy iny binun, sai te komainy romi ta mes ma kat ravainy a faadis tsumi, rof non mi ma naa me tan nainy binun, ana sikia ma tan Nainy Fafaatouf.”

15 Ana Tsunaun biny towa sa tsue, “Min kat mapam, mi natiny naa rom tan bulumakau ge u dongki, mi te puruur rari ana mi te mei ranaari tana aurom ma jiu ri tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, taava. 16 Sana moun tovei, a tsubnaain ten Abraham sen Vinasaar kotskots ya sa onots safunuu ana jian a ingainy. Sa kat fei, to ma gima puruur Anyo na ka te kat tap iny ya ei, tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu?” 17 Te vegiau fi Ya nei, ana vainy koma iring iny Towa, rejiaf erato. Ana rin mes panaan kaa mito na paparaa tana foka na fo rof fiisok te kat Ya.

U Tsue Fapapaar Ten Jisas

(Mt 13.31,33; Mk 4.30-34)

18 Jisas rangat to, “A Waan e Gov faarei non a saa? Anyo onot rou ma fapapaar fiisen mi ya na saa? 19 Te faarei non fuan kakaii ovei nan Mastat to te nom a mes sa reev ya tan tanun tsunia, sa gian faarein nau an marei kat ton sai tsuar tana fo naan nan ya.”

20 Ai Jisas rangat pis to, “Anyo onot rou ma fapapaar a Waan e Gov fiisen me na saa? 21 Te faarei non ar kakaii iny Yis te nom a moun ya sovaar vavis towa koman kobuu parawa vou an parawa faavot to aya tsub faavot nato.”

Matainy Sobaan Kapoo

(Mt 7.13,14,21-23)

22 Jisas taan naa, tana sanaan te toobing naa non Jerusalem. Sana Ayei ruak naa tana fo ngats fan ana fo mar fan sa faatsuts naa tan tsoiny min moun. 23 Ana isen a mes rangats Towa, “Tsunaun, a tee vavainy tsun te saup fatabiny non e Gov?”

Jisas biny ratuari, sa tsue,
24 “Ami ma vaputs tan sof naa tan matainy sobaan kapoo, tana saa a vainy a kinai te tanaf iny sof ror, sai ri gim ror ma onot. 25 A tsunaun tana numaa tsun nats non, ai te siisiots matainy sobaa, ana mi te vatsutsun jiarasan, mi te tanik iny tegteg naa tan pingping mi te tsue, ‘Pue men pingping tsumam, Tsunaun!’ ana Ayei te nai tsue me tsumi, ‘Nyo sikia rou ma nat mami fei poo mimi ei?’ 26 Ana mi te biny naa Ya, ‘Amam te ainy mam jiu fiisen mamitua Nyi ana Nyi faatsuts kan to koman a ngats fan tsumam!’ 27 Ana Ayei te nai tsue pis tsumi, ‘Nyo sikia rou ma nat mami, fei te poo mimi ei. Feis osing Vanyo yam, amin vainy katkat tana ngi'arapaar!’ 28 Ami nai tagei rom e Abraham me Aisak ai Jekop an fo kuigin faavot koman a Waan e Gov, sana mi nai kaa emarom jiarasan tana pan iny fasaraa, unya aya mi nai tangis rom am kakuts ngiisngiis to na ngiisim. 29 A vainy poo fi miror tana pan te roruak minon a nuaf ai tana pan te ruk naa non a nuaf ai tana pan tana matainy sia ai tana pan tana ainysat iny vou nai gum ror tana pan iny ainy tana Waan e Gov. 30 Ai tovei bus, a vainy te vovou ror nai mumua ror, ana vainy te mumua ror nai vovou ror.”

Jisas Reesik of A Taa Jerusalem

(Mt 23.37-39)

31 Tan nainy to aya a tee Farasi naa mito ten Jisas ser tsue Tsunia, “Naus osing a pan tovei, ai Nyi te naanaa tan ta pan, tana saa, Herot komainy atsun marom anyi.”

32 Jisas tsue to tsuri, “Ami ma naa mi te tsue of a kas a vouts to, Nyo nai buur ravainy rou masarau, Nyo te tsipaar ir a vainy roman ai tamanainy, ai tan fafofopis nan nainy, Nyo fakap rou a fo mamatsiny binun Tsonyo. 33 Sana Nyo ma naa patsukan you Jerusalem roman ai tamanainy, an tan mes nainy, tana saa, te gim non ma rof tan atsuiny famat a kuigin tana mes a pan patsukanen, san i Jerusalem tsun.

34 “Poo! Taa Jerusalem, taa Jerusalem! Mi atsun famat ir kuigin, ana mi totouruei famat raton tsoiny favaanan te jiats me Gov tsumi! Nainy kinai poiny Anyo ma favaaguam mami pana Vanyo guei iny Jerusalem, faarei te natiny favaaguam fi non a koriou a moun fuainy guei tsuan fain pakpak tsunia, sana mi baainy Vanyo! 35 Sai tovei, a fan tsumi nai uur enanon ai te tsubui en. Nyo tsue fatoobing of maromi mi gim rom ma tagaa pis Vanyo, onot non te tsue fi romi nei, ‘Gov faparits non Ya to te naa minon tana asangan a Tsunaun.’”

Copyright information for `SPS