Luke 14

Jisas Fatoto Na Mes A Faadis

Tan sen Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, ai Jisas naa to a tou ainy numaa tana isen a tsoiny mumua tan Farasi, ai ri vavaatok faarof ovei iny Towa. Ana mes kaa minon faadis a mou pua naa me ten Jisas, ai Jisas rangat to sa tsue tan tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses ana Farasi, “Te toobing kan non tana Faun tsura tan tsipaar a mes tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ge a sikia?”

Sana ri te gima tsue ta isen ta ka. Jisas saras to na mes, sa tsipaar ya, Ya jiats naa towa. Kat to ana Ayei tsue to tsuri, “Ta isen tsumi kaa minon ta isen ta guei tsoiny ge ta bulumakau ana ayei te gotsiny naa koman a matan tan Nainy Fafaatouf, toroman anyi onot rom ma ras fatafuts fatabiny veesau ya tan Nainy Fafaatouf ge?” Ana ri gim to ma biny tsue Tsunia.

Jisas Tsue A Mes Ma Fauf A Tsivon

Jisas tagaa fi nei, ari to te vebus rari tana kainy ainy, komainy nai gum ror tana fo gumgum matan, to sa faan iny sen tsue fapapaar tsuri, “To te vebus marom anyi ta isen ta mes tan guainy nan fanging, anyi gim rom ma nai mumua iny nom a kainy ainy, a sikia, te kaa bus me naa mes te nom ari, a mes te kaa minon asangan tsian, te karap marom anyi. To te naa faamuan rom anyi matan tana kainy ainy tana mes to te vebus manyi, ai te naa me ya te tsue na ka tsumanyi, ‘Nyi ma faan faamuan iny a pan tana mes tovei.’ Anyi nai rejiaf fiisok ovei tsun marom ana nyi te tsun, nyi te nai ainy vou ovei. 10 Te nom rom anyin vebus, nyi ma nai tsutsun vou ovei, tana saa, te naa minon a mes te faan iny vebus, ayei onot non ma tsue, ‘Vaatau tsiau, tsun ana nyi te nai tsutsun tana pan a rof.’ Ana vainy te naa me tan guainy nai fapaas marom anyi. 11 A mes te fapaas non a tsivon, Gov nai fauf non ya peto, sana mes te fauf non a tsivon, Gov nai fapaas non ya.”

12 Jisas tsue to tana mes te vebus ya ma naa mi ya tan guainy, “Te kat rom anyi ta pati gen guainy, vebus vaare ir vaatau tsuam an famuinyasiny tsuam, an nuatsim ge fifakokoro te kaa miror a masun, kat ror ser vebus fatabin manyi, ri te biny a fo saa te kat anyi tsuri na. 13 Sai te kat rom anyin guainy, faan iny vebus tsurin aaruts, mour a tavenek, an pengong an matar a kio. 14 Kainon a vainy to aya gim ror ma onot biny a fo saa te kat anyi tsuri na, Gov nai faparits marom anyi tovei Ya te nai biny a fo saa te kat anyi na, tan fatsun manyi tana mat fiisen ramirorin vainy tavaron.”

Tsue Fapapaar Tan Guainy Tsian

(Mt 22.1-10)

15 A isen tsuri na mes te gum fiisen me Jisas tan guainy, nongon sa tsue Tsunia, “Paparaa tsian tsuri te nai gum ror tan guainy tana Waan e Gov!”

16 Sen Jisas tsue tsunia, “Sen nainy a mes te kakouiny a guainy tsian, sa vebus ir a vainy a kinai ma naa mi ri tan guainy. 17 Tan nainy to aya nan guainy, ya jiats raton vainy binun ma nai tsue of rari na vainy te nom vebus, ‘Taami yam a fo mamatsiny ka te kakoun en.’ 18 Ana ri na fokinai, kat ton tsue iny ree'ats, sana isen tsuri tsue, ‘Nyo see foiny tsuiny rou a tanun to tsonyo nai tagaa rou, reesik fiisok, nyo gim rou ma naa me.’ 19 Ana mesmes tsue to, ‘Anyo te foiny fakap a safunuu na bulumakau iny binun to tsonyo nai tanaf rarori, reesik fiisok, nyo gim rou ma naa me.’ 20 Ana mesmes tsue to, ‘Anyo see fanging tsun rou, to tsonyo gim rou ma onot ma naa me.’

21 “Kat to ana tsoiny binun, mei fatabiny naa ton fo vegiau tovei tana tsunaun tsuan. Te nongoiny a tsunaun a fo vegiau tovei, ya seeve fiisok ovei tsun nato, sa tsue of a tsoiny binun tsunia, ‘Veesau tsun naa, tana fo sanaan garas, ai tana fo mar sanaan koman a ngats fan, ai nyi te nom ir a men vainy aaruts, mour a tavenek, an vainy matar a kio, an vainy pengong.’ 22 Kat to ana tsoiny binun tabin to sa tsue, ‘Tsunaun, a foka te tsue nyi te kat fakap en, sana numaa te kaa farokot minon a fo pan a fo uur.’ 23 Ana tsunaun tsue to tana tsoiny binun, ‘Kuar naa, tana fo sanaan garas jiarasan tana ngats fan, ana fo mar sanaan ririkin a fo tanun, ana nyi te kat ir a vainy ma sof mi ri ma tsup a numaa tsonyo. 24 Nyo tsue of maromi, a sikia ovei ta isen tsuri na vainy te nom vebus ser faan iny tsue ree'ats to te nai tanaf ror a kainy ainy tsonyo.’”

A Mes Te Komainy Nats Matisian Ten Jisas, Ma Fakats Faarof Tsom

(Mt 10.37,38)

25 U tagin tsian te taataan fiisen me Jisas Ya kat to sa takopis of rari, sa tsue, 26 “E sei na mes te komainy naa minon Tsonyo ee, sana ayei mangiir fiisok non e taman, tsinan, ai natsun an fo guei tsunia, an famuinyasiny tsunia, an fafinen ya, ana tsivon, fis pis Varonyo, te gim nats non ma faarei a matisian Tsonyo. 27 Ana mes te gim non ma famanat iny fa'orovus to na tsivon, ai te vovou Vanyo ee, gim nats non ma faarei a matisian Tsonyo.

28 “Ta isen tsumi kaa minon komainy fatsuiny a numaa na nai jias, ma gum tsom ai te fakats faarof ta foka te onot non, ai te tagaa tana moni te onot fi non ya tan fakap faarof a numaa na nai jias. 29 To te fagum non ya na poon nana numaa ana ayei te gima fakap ya, ana fokinai tagaa ri te tsue vaaserere iny ya, 30 ‘A mes to te tanik iny fatsuiny a numaa sa gima onot ma fakap ya.’

31 “Te nai fapupuaan non a aatouf me na mes a aatouf fiisen men safunuun a tapan mes iny puaan, sana mes a aatouf naa fiisen minon a tangau a tapan mes iny puaan, to sa komainy nat non, ayei onot non ma fapupuaan fiisen me na mes a aatouf ge sikia? 32 Te gim non ya ma onot ana ayei te faan iny naa tu tsoiny govet vegiau a nai tagei to na mes a aatouf, sai te kaa farokot non ya veevian ya te vegiau iny kat a aaverof. 33 Jesan a mes ma fakats faparits tsom ten sei te gim non ma faravaa tana fo mamatsiny ka te kaa minon ya, gim nats non ma faarei na matisian Tsonyo.”

Teteisian Nan Teis Te Nun Non

(Mt 5.13; Mk 9.50)

34 “U teis kaan rof, sai te kajiaa non teteisian nan teis a binun tsunia te kap en, a sikia pis ta sanaan iny kat fateteisiainy fatabiny pis ya. 35 Te gim non ma rof bus tan ta isen ta binun. Te nom ravaa tsun non ai te ravaa. Mes kaa minon teinan iny nongon ma nongon faarof.”

Copyright information for `SPS