Luke 16

Tsue Fapapaar Tana Tsoiny Tatagaa Ot A Gamgam

Jisas tsue of raton matisian Tsunia, “A mes a masun te kaa me na tsoiny tatagaa ot tana binun tsunia. Ya nom ton tsue, te kat fi non nei, ‘A tsoiny tatagaa ot tana binun te kat raravaa tsun iny a moni tsumanyi.’ Ya fikoo fasof na towa gagon sa rangats ya, ‘Vegiau saa to aya nan na, te nongon anyo te kat anyi? Nyi kirkir rom tu vegiau iny fa'arasan tana binun te kat anyi tana foka tsonyo te tatagaa ot iny anyi, tana saa nyi gim bus rom ma tsoiny tatagaa ot iny a fo mamatsiny ka tsonyo.’

“Ana tsoiny tatagaa ot fakats to koman, ‘A saa te kat bus ronyo na, tana mes a masun to te fakap bus varonyo tana binun. Anyo gima onot tan guap puputaa faarei na tsoiny binun, ana nyo kan rejiaf rou tan sing maamaa tana vainy. Tovei, nyo nat bus you tana saa te kat nats ronyo na, nyo nai faakouts rarori na vainy te kaa miror tavan tana tsunaun tsonyo, ai vou te gargar Varonyo ya tana binun, nyo kaa mirou vaatau nai faakouts varonyo, ri fasof varonyo tana numaa tsuri ana ri te kat faarof vanyo.’

“Ya kat to, sa fikoo isiseiny rari na vainy te kaa me na fo tavan tana tsunaun tsunia. Ya rangats to na vaamuan, ‘A fis te tavainy anyi tana tsunaun tsonyo?’ Ya tsue to, ‘A isen a natus plastik tan suun.’ Ana tsoiny tatagaa ot tsue to tsunia, ‘Neen pepa te kirkir ari na fo tavan tsumanyi tana tsunaun tsonyo, nyi te gum, nyi te kirkir pangis veesau nan natus plastik tan ngim safunuu.’

“Ana tsoiny tatagaa ot tsue to tana mesmes, ‘Ana nyi, fis te tavainy anyi?’ Ya tsue to, ‘U natus vio rais.’ Ana tsoiny tatagaa ot tsue to tsunia, ‘Neen pepa te kirkir arin tavan tsumanyi, ana nyi te kirkir pangis natus vio rais tan jian safunuun vio.’

“Ana tsunaun nongon to te kat fi naa tsoiny tatagaa ot nei, kainon to tan kat gam tsunia, tsunaun saar to na tsoiny tatagaa ot te kaa men fakats nan nainy vou. A vainy te natiny vovou iny ror uurup, te binun fafaparits ror tan nainy roman te kavuu ror nainy vou tan patsun puputaa to ri te fakats fapaas fafis raror vainy tana arasan te fakats ror tan nainy vou tana gormirmir.”

Jisas tsue pis to tsuri, “A vainy tana monaagits tovei, onot ror ma kat a masun of a tsivor, sai tovei Nyo tsue rou tsumi, ami ma faan iny a fo masun tsumi tana tou faakouts ir a vainy aaruts ana ri te ruak iny vaatau tsumi. Sai vou, te kap non a fo mamatsiny masun tovei, Gov nai fasof maromi tana fan a gum suu Tsunia.

10 “A vainy te onot ror ma faason tsumi te tavaron fi romi iny makok a moni na kakaii ana foka, ari kan onot ror ma faason tsumi te tavaron kan fi romi iny makok a moni na kinai ana foka. Sai te gim romi ma kat fatavaron iny makok moni na kakaii, mi kan gim rom ma nai kat fatavaron iny makok a masun tsian. 11 To te gim romi ma onot iny makok faarof a masun tana monaagits tovei, Gov gim kainy non ma nai faason tsumi tana masun a man iny Gormirmir. 12 Ai to te gim finy romi ma kat fatavaron tan makok a moni ana foka Gov faan iny Ya tsumi nei petoo, Ayei kan gim non ma nai faan mami ta ka na suu iny Gormirmir iny fasito tsumi.

13 “Sikia ta tsoiny binun te onot non ma binun tana ina fuan a tsoiny tatagaa ot, ayei nai tsugei non a isen ya te mangiir a mesmes, ayei nai manaats non a isen ana ya te fataivou a mesmes. Jesan mi gim rom ma onot ma binun faavot ten Gov ana painy moni.”

14 A Farasi te nongoiny a ka to, ana ri tsue vaaserere iny to Jisas, tana saa u koman tsuri kaa non tana moni. 15 Ai Jisas tsue to tsuri, “Ami na vainy natiny kat fatavaron ovei rom a tsivom matar a fokinai, sen Gov natiny non a koma mami. A saa te fakats non a mes to te kaatsian fiisok non na, faarei non a ka babainy matan e Gov. 16 U Faun te kirkir iny e Moses an vegiau te kirkir kuigin te favaanan tsoiny fifaatsuts sa onot ten Jon a Tsoiny Fapeenan. Tan nainy naa to aya, Vurungan Rof nana Waan e Gov te favaanan kanen na naa non. Ana fokinai vaputs to ma sof naa gagon. 17 Kainon a korosuu an puputaa nai kajiaa non, sikia ta isen ta karainy vegiau nan Faun te kirkir iny e Moses te naa babainy non.

18 “A isen a faun to, a faun iny fanging, sei na mes te ots non fanging ten natsun ee, ana ayei te fifanging me na mes a moun, ayei kat, kat iny tsikoor, ana mes te fifanging me na moun to natsioiny ya te ots fanging fiisen mi ya, ayei kan te kat, kat iny tsikoor.”

A Mes A Masun Ai Lasarus

19 Ai Jisas tsue pis to na ka, “A mes a masun te kaakaa kan, te kaa men vau maato saavits ana tou kaakaa tsunian rof fiisok ovei tan mamatsiny nainy. 20 Ana mes a aaruts kaakaa kan, a asangan ya Lasarus te kaa men pipiirots, ser memei naa ya tan matainy sobaa tana mes a masun, 21 te pon ma veverok tu momorian nar kainy ainy, to te rurus minon tana taran iny ainyainy tana mes a masun a faviits to na koman. U kas kan te naa me ser damdam pipiirots tsunia.

22 “Tan nainy te mat bus a mes a aaruts an morena nom na towa ser mei finy naa ya tana pan ten Abraham. Kat to ana mes a masun mat patsu to ser kats iny ya. 23 Ya nai tsun to Hel, tana pan te kaa non a kamits tsian, ya matoong fapaas to, sa tagei na Abraham veevian fiisok fiisen me Lasarus panaan ya. 24 Ya kat to sa kuu naa, ‘Tamau Abraham, nyi ma reesik vanyo, ana nyi te jiats me Lasarus ma fabub ya na karoor nan tana aurom ma fakour ya na riam na vanyo, tana saa, nyo kaa rou tana pan te kaa non a kamits tsian tan guaf.’

25 “Sen Abraham biny ya, ‘Guei tsoiny, fakats fatabin to te toto fi nyi, nyi nom a foka na fo rof, ai Lasarus nom to na foka na fo iring, sai tovei, ayei kaa iny famaun osto, nainy te kaa rom anyi tana kamits tsian. 26 Ana mes a ka pis tovei, fapoopoan narara a gaguur tsian te kaa non to tana vainy nei komainy ror ma naa nats, sai te opaar ror, ge ma poo me naa, ri te guas me nei!’

27 “Ana mes a masun tsue to, ‘Kainon tamau Abraham, nyo sing marom anyi jiats naa Lasarus ma naa naa ya numaa ten tamanyo, 28 te kaa ror a ina ngim a famuinyasiny tsonyo, jiats naa a tsue taatag of ratuari, er naa vaare mito nei tana pan te kaa non a kamits.’

29 “Ai Abraham tsue to, ‘Ri kaa miror vegiau te kirkir iny e Moses an fo kuigin, ri ma nongon tsuri.’ 30 Ana mes a masun biny towa, ‘Tamau Abraham, gim non ma onot, san a rof nan ya to, isen te mat ma tsun ai te naa tsuri, ari onot ror ma reesik, ana ri te takopis osing a fo aveto tsuar!’ 31 Sen Abraham tsue, ‘Te gim finy rori ma nongoiny e Moses an kuigin, ari gim kan ror ma onot ma faaman tan ta isen te tsun fatabin non tana mat.’”

Copyright information for `SPS