Luke 17

Amus Vaare Na Mesmes Ai Te Kat Aveto

(Mt 18.6,7,21,22; Mk 9.42)

Ai Jisas tsue to tan matisian Tsunia, “A fo amus te kat fa'aveto non a mes nai ruak minon, san e Gov nai fasaraa fiisok non a mes te amus non a mesmes ai te kat aveto. Te rof fafis non tan tang iny ta marats tsian googon ya, ai te nai faruk namaan bong, kat non sa kat ta isen tsurin vainy to te kaa miror a faaman a kakaii ser kat aveto. Tan kat to aya mi ma vaatok a tsivom.

Sai te kat non e vamuinyasiny fafaaman tsumanyi tu aveto, nyi ma tsue ets'ets iny ya, ma faonot ya, ai te takopis osing non ya na fo aveto tsuan, ai te tsue iny reesik naa ten Gov, nyi ma anofe ravainy aveto tsunia.
Ai te kat aveto onots non yan fits nainy tsumanyi tan koman sen nainy, ya fatabin mito tsumanyi tan fits nainy koman sen nainy sa tsue tsumanyi, ‘Nyo reesik, faonot bus you tan kat aveto,’ nyi ma anofe ravainy a fo aveto tsunia.”

An amaraav tsue to tana Tsunaun, “Anyi ma fakorot me na faason tsumam.” Ana Tsunaun biny ratuari, “To te kaa fi miromi na faason a kakaii faarei non fuan kakaii nan Mastat, mi onot rom ma tsue tan nau to, ‘Pat a tsivom, ana nyi te nai reev iny a tsivom namaan,’ ayei manaats marom anyi”

A Binun Tana Tsoiny Binun Babainy

“Ai to te kaa minon ta isen fapoopoan namami ta tsoiny binun babainy ana ayei te vaar tan tanun ge te tatagaa ot iny siip. Ai te fakap binun tanun, ya te naa me numaa, nyi onot rom ma tsue tana tsoiny binun babainy, ‘Taa bus me, nyi te gum ana nyi te ainy ta kainy ainy tsuam?’ Toroman a sikia! Sai te tsue fi non nei tsunia, ‘Pau a puam raarav ana nyi te kakoun onots a kainy ainy tsonyo, nyi te anaanos vanyo te ainy rou ana nyo te jiu, ivou bus ana nyi te ainy, nyi te jiu.’ Nyi toroman te faan kan iny rom tsue iny paparaa tana tsoiny binun to te vovou finy yan tsue tsumanyi? A sikia. 10 Te senviir faarei maromi, nainy te kat fakap romi na foka te tsue of mami na tsunaun tsumi tan kat ya, tsue yam, ‘Amam tsoiny binun babainy tsun kan, mam kat fakap tsuiny a binun tsumam.’”

Jisas Tsipaar Safunuu Na Tatauba

11 Jisas taataan fi naa tana ngats fan tsian iny Jerusalem sa ruak naa fapoopoan nana fuan a gum fan iny Samaria ai Galili. 12 Ya ruak naa to tana isen a fan, ana safunuu na mes a tatauba tainytainy Towa. Ri tsutsun me veevian, 13 ser kuu naa, “Jisas! Tsunaun tsumam, reesik mamimam!”

14 Jisas tagaa rari Ya tsue to tsuri, “Kua yam tan tsoiny faakor mi te faatok iny a pua mami, er tsir matuami.”

Te taataan naa ri, ana pua rari taabos nato.
15 Nainy te tagaa fi na isen tsuri to te tsipaar fi ya, ya fatabin to iny vamarits e Gov fiisen men kuu tsian. 16 Ya naa to sa fagotsiny a tsivon moun e Jisas, ya faarof iny Towa. A mes to aya a sikia ma tsoiny Jiu, ayei na tsoiny Samaria. 17 Ai Jisas tsue to tana mes, “Nyo pon fi nei a ina safunuu na mes te tsipaar. Kat fei tana tsoiny sagoor tsun tsivon to nai tsue iny faarof me ten Gov ei? Ari pas a ina sia ei?” 19 Kat to ai Jisas tsue to tsunia, “Tsun nyi te taan, a faason tsumanyi te fatoto manyi.”

Tou Naa Me Tana Waan E Gov

(Mt 24.23-28,37-41)

20 Mes panan tsuri na Farasi rangats to Jisas, “Farainy te ruak minon a Waan e Gov?” Ya biny ton tsue, “A Waan e Gov te gim non ma naa me faarei non mi onot rom ma tagei ya. 21 Sikia ta mes te onot non ma tsue, ‘Tagaa yam, tovei aya nan!’ ge, ‘Tuwa aya nan!’ tana saa, a Waan e Gov te kaa bus en fapoopoan namami.”

22 Jisas kat to sa tsue tan matisian Tsuan, “U nainy te naa minon, ana mi te komainy ma tagei fiisok tu nainy tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, sana mi te gim rom ma onot ma tagei ya. 23 Ta vainy te nai tsue nats ror tsumi, ‘Tagaa yam, tuwa Ayei!’ ge ‘I tovei Ayei nan!’ Sana mi ma nai kat tsuktsuk vaare rari, 24 tana saa, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa minon faarei non kurun nan kanaf, ya te sak faavot naa jias tan mes panaan ana vainy te tagei faavots Ya. 25 Sana Ayei ma saraa kamits fiisok tsom, ana vainy tan nainy roman te tsugei Ya.

26 Tou tabin me Tsonyo, na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, nai faarei tsuiny non a ka te ruak muan tan nainy ten Noa. 27 Tan nainy ten Noa vainy fakats tsuiny to na tsivor tan ainy, an jiu, an tsoiny min moun fifanging to onot tan nainy te sof naa Noa tan Ak, ana urungat tsian naa mito sa ras faavot ir a fokinai, ri mat fakap rato.

28 Te faarei tsuiny kainy non a fo nainy ten Lot. A vainy te ainy, jiu, fafiifoiny ri foiny to, ri reev ana ri fatsun numaa to. 29 San tan nainy te naus osing e Lot a ngats fan iny Sodom, guaf to te akoor Solfa jiaf fisikii gotsiny faarei mito na ruat Gormirmir sa popoon fakap rari. 30 Te senviir minon nainy tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me ruak non tana arasan.

31 “Tan nainy to aya, a mes te kaa non jiarasan a numaa tsuan, ma sof fatabin vaare gagon numaa ma nom ya ta foka tsuan, ayei ma bus tsun naa naa. Te senviir minon a mes kaa non tanun tsuan ma tabin vaare fi numaa ma nom ya na ka, ayei ma bus tsun naa naa. 32 Fakats e natsun Lot, te tagaa fatabin naa ya mat to! 33 Sei na mes te tanaf iny makok non a toto tsuan ee, nai kajiaa enanon, ai sei na mes te fa'orovus non a toto tsuan ee, nai nom non toto na suu. 34 Nyo tsue of maromi, tana voiny to aya te goros faavot ror a ina fuan a mes tana isen a numaa, ai Gov te nai nom naa na isen tsuri ana mesmes te kaakaa en vou. 35 Ina fuan a moun te koinykoiny ror koinykoiny, ai Gov te nom a isen tsuri ana mesmes te kaakaa en vou. 36 [Ina fuan a tsoiny te binun ror tanun, ai Gov te nom naa na isen tsuri, ana mesmes te kaakaa en vou.]”

37 An matisian Tsunia rangats Towa, “Tsunaun, fei te ruak fi naa rori ei?” Ai Jisas tsue of ratuari, “Tana pan te soon non puainy mes mat manuu nai vaaguam ror tsunia.”

Copyright information for `SPS