Luke 18

U Tsue Fapapaar Tana Amov Te Naa Vaurep

Tana Tsoiny Vaatsuk

Kat to ai Jisas tsue of ratuarin tsue fapapaar to, iny faatsuts rari ma natiny faakats vaurep ari, er ree'ats vaare to! Ya tsue to, “Koman a isen a ngats fan te kaa me na isen a tsoiny vaatsuk te gim non ma natiny oraav e Gov ana ayei kan gim non ma natiny famaari ir a vainy. Tana ngats fan nato aya te kaa non a amov natiny naa vaurep non tana tsoiny vaatsuk to ai te tsue of ya ma kat ya tu vaatsuk, a faakouts towa tana patang te katkat non a mes tsunia. Sai te potsian en, ayei baainy ma faakouts ya. Vou te nom yan fakats rof ya tsue to koman, ‘Tana saa a amov tovei te fasasapam vaurep vanyo, kainon nyo gima oraav e Gov, nyo gim kan to ma famaari ir a vainy, sai tovei nyo nai faakouts rou ya ma toobing ya, ge kat non sa naa vaurep me ai te fanag vanyo.’”

Ana Tsunaun tsue pis to, “Fakats yam tsue tana tsoiny vaatsuk to na iring, ana mi te fakats kainy naa Gov tan kat te nai kat non Ya ma faakouts Ya na vainy te pisainy Ya. Tsoiny vaatsuk to na iring te fatoobing fo iring te kat a mes tana amov, jio, e Gov, a Tsoiny Vaatsuk a tavaron nai fatoobing famainy non fo iring tan vainy vavaajets te kat ari tana vainy te pisainy Ya, ari to te faakats vaurep naa Tsunia tana nuaf ana voiny, Ayei nai potsian non tan anaanos tan faakouts rari. Sikia, Nyo tsue of maromi, Ayei faakouts veesau rarori, sana Nyo rangats maromi, tan nainy te tabin fatabin mironyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me tan puputaa tovei, Nyo nai sab rou e sei ta mes ee, te faason sa anaanos patsukanen nanon to, Nyo te tabin me ma fakei fatoobing anyon fo mamatsiny ka ge na sikia?”

U Tsue Fapapaar Tana Tsoiny Farasi Ana Tsoiny Nonom Takis

Ai Jisas tsue pis ton tsue fapapaar tovei tana vainy te faamainy ror a tsivor te tavaron er ana ri te tagaa fafauf ir a mesapan. 10 “A ina fuan a mes a tou faakats ser naa tana saape, a isen a Farasi ana mesmes a tsoiny nonom takis. 11 Ana tsoiny Farasi tsun to sa faakats of iny a tsivon, ‘Gov, nyo tsue rof non Tsumanyi, tana saa, nyo gim rou ma faarei mes panainy vainy kakabuts, katkat aveto, an tsitsikoor, ge ma faarei na tsoiny nonom takis tovei. 12 Nyo natiny tavtaav rou fuan nainy tana isen a wik, ana nyo natiny faan iny rou a isen a pan tan fasafunuu nana pan tana fo mamatsiny ka te sab ronyo Tsumanyi.’

13 “Sana tsoiny nonom takis tsutsun fajesa naa, ya gim kan to ma matoong fi naa Gormirmir, tana saa ayei te rejiaf men aveto tsunia, ana ya buts to na buen, tana saa, ayei te reesik tsunia na aveto, ya tsue to, ‘O Gov, reesik vame, nyo na aveto!’” 14 Ai Jisas tsue to, “A tsoiny nonom takis, gima tsoiny Farasi, to te tabin naa numaa te kaa fatavaron non matan e Gov. A mes te fapaas non a tsivon, Gov nai fauf non ya peto, ana mes te fauf non a tsivon, Gov nai fapaas non ya.”

Jisas Faparits Ir Guei Kakaii

(Mt 19.13-15; Mk 10.13-16)

15 Mes panan tana vainy mei miton guei kakaii an kukurik ten Jisas ma fasaur Ya na niman patsuu rari. Nainy te tagei matisian a ka to, ri tsue ets'ets rato na vainy. 16 Sen Jisas fi koo ir guei kakaii ma naa mi ri Tsunia, sa tsue, “Tanyir yam guein kakaii ma naa mi ri Tsonyo, tsue tap vaare ir yam, tana saa a Waan e Gov fasito raror vainy te faarei ror guei to ari. 17 Man ovei nyo tsue of maromi, sei te gim non ma faarof a Waan e Gov ee, a faarei to na guei na kakaii te faarof iny non ya ayei gim non ma onot a sof to gagon koman a Waan e Gov.”

A Mes A Masun

(Mt 19.16-30; Mk 10.17-31)

18 A isen a tsoiny mumua tana taa Jiu te rangats e Jisas sa tsue, “Tsoiny Fifaatsuts a rof, a saa te kat ronyo, nyo te nom a toto na suu na?” 19 Jisas biny towa, “Kat fei tsumanyi koo Varonyo na mes a rof, ei? Sikia ta isen ta mes ta rof, e Gov tsun Tsivon! 20 Nyi nat bus iny Faun te kirkir iny e Moses: Bainy tsikoor, bainy atsuiny, bainy kabuts, bainy gamgam iny a mesmes, fatsiitsii tamam me tsinam.”

21 Ayei biny Towa, “A fo faun to aya te vovou faarof iny anyo ana nyo vurots you onot roman.” 22 Nainy te nongoiny e Jisas a ka to, Ya tsue to tsunia, “Isen a ka tabuiny kat rom anyi, fafiifoiny iny a foka te kaa mirom anyi, nyi nom to na moni nyi fafaan ratuarin vainy aaruts, nyi te nai kaa me na masun iny Gormirmir; taame vovou You.” 23 San nainy te nongoiny yan vegiau to, ya mataaf fiisok ovei tsun nato, tana saa ayei kaa me na masun a kinai.

24 Jisas matoong towa sa tsue, “Te opaar fiisok tsun non tana mes te kaa minon a masun a nai sof to na Waan e Gov! 25 Te opaar non tana Kamel ma sof a tarobong tana tutusa, sai te opaar fafis fiisok non tana mes a masun ma sof tana Waan e Gov.”

26 Ana vainy to te nongon Tsunia rangat to, “E sei te onot non ma saup ai te nom a toto na suu ee?” 27 Jisas biny ratuari, “A saa te opaar non tana mes ma kat na, Gov onot non tan kat ya.”

28 Kat to ai Pita tsue to, “Tagaa, mam naus osing me naa fo fan ana fo mamatsiny ka tsumam ana mam atou vovou Manyi.” 29 Jisas tsue to tsuri, “Nyo tsue faman of maromi, a vainy te fakats ror a Waan e Gov, ri te naus osing a fan tsuar, ge natsur, ge fuainy famuinyasiny, ge tamar min tsinar, an guei, 30 ri nai nom faaboo pis ror tan nainy tovei, ai tana toto na suu tan nainy te naa minon vou.”

Fafofopis Nan Nainy Jisas Tsue Tsuk Iny A Mat Tsunia

(Mt 20.17-19; Mk 10.32-34)

31 E Jisas mei rato na ina safunuu ana ina fuan a matisian Tsuan tatangin, Ya tsue of ratuari, “Nongon yam, ra naa fi ror Jerusalem ana fo mamatsiny ka te kirkir iny kuigin nana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai ruak iny man non. 32 Ayei nai faan iny naa rori tan mes vainy kaner sikia ma taa Jiu er nai tsue taring iny Towa, ri te kat fifiiring iny Ya, kisuf iny Towa. 33 Ri te nai rapits Ya, ana ri te atsuiny Ya, ai tan fafofopis nan nainy, Ayei nai tsun fatabin enanon.”

34 Matisian Tsunia gima fakats fanatnat iny a foka to aya. A man nana fo vegiau gima arasan tsuri ser gima natiny ta ka tana foka te tsotsue tsuk iny e Jisas.

Jisas Tsipaar A Mes A Mata Kio A Sing Maamaa

(Mt 20.29-34; Mk 10.46-52)

35 Ai Jisas taan fasiruu mito Jeriko a isen a mes a mata kio gumgum tatangin a sanaan kat non sing maamaa. 36 Nainy te nongoiny yan tagin te fis naa, ya rangat to, “A saa to aya naa na?” 37 Ana ri tsue of towa, “E Jisas, a tsoiny Nasaret to te naa fi enaanaa.” 38 Ana mes a mata kio vaputs to sa kuu, “Jisas, tsubnaain ten Devit, tagtag vame!”

39 Ana ri te mumua naa tsue ets'ets iny towa, “Vanumui.” Sana ayei kuu fatsian pis to, “Tsubnaain ten Devit, tagtag vame!”

40 Kat to ai Jisas tsutsun to, sa tsue naa ma mei mi ri ya nei Tsunia. Nainy te naa mi ya siruu, ai Jisas rangats towa, 41 “A saa te komainy rom anyi ma kat Anyo tsumanyi na?” “Tsunaun, nyo komainy matoong rou.”

42 Ai Jisas tsue fatabin to tsunia, “Mata manyi tagaa en, a faason tsumanyi tsipaar manyi.” 43 Sen tsun, ana ayei tagaa bus nato, ya vovou iny naa to Jisas, vamarits to Gov. Ana vainy tagei to na ka to aya ri variri kainy to Gov.

Copyright information for `SPS