a(Naus Osing 13.2)
b(Taa Livai 12.8)

Luke 2

A Tou Agiir Ten Jisas

(Mt 1.18-25)

Tan nainy to aya Sisa Ogastas fakei na faun ma fagum asangan a fokinai tana tou gumgum tana Roum. Ayein vaamuan nan nainy iny fagum asangan te gavana Sairinias tana gum fan iny Siria. A fokinai te naa fatabin fi naa tana fo ngats fan tan fo tsuvurari iny fagum asangan.

Josep te naa, poo tana ngats fan iny Nasaret tana gum fan iny Galili sa naa fi naa tana gum fan iny Judia to te agiir e Devit a Aatouf tana ngats fan te koo ri Betlehem, tana saa, ayei na tsubnaain e Devit. Ayei te naa na aya, a tou fagum asangan fiisen me Meri to te kat arin tsuen man ma fanging ya Josep ana ayei kaa men kuraa. Ari kaa raror na aya, an nainy faagiir tsunia kakoun en. Ana ayei faagiir to na vaamuan tsunia, a guei tsoiny. Ya paapau Towan raarav sa fasooiny Ya tana gen iny ainyainy tan bulumakau, tana saa, a sikia ta pan iny kaa tsuri, a fo numaa te via tsup en.

U Tsoiny Veis An Morena

Tana voiny tsoiny veis te tatagaa ot ir siip tana aufing a wuwiir gima veevian tana ngats fan. Ana morena tana Tsunaun ruak ratuari an siinaiv tana Tsunaun kanaf faafis ratuari ri oraav erato. 10 Sana morena tana Tsunaun tsue of rari, “Oraav vaare yam, nyo mei men vurungan rof te kat famamagat fatsian raror a vainy a kinai. 11 Roman, tana ngats fan ten Devit a Aatouf, a Tsoiny Fiisaup tsumi te agiir en, Ayei na Krais, a Tsunaun, 12 A ka te nai faatok maromi tovei, ami nai sab rom a kukurik te paapau arin raarav sa soon non tana gen iny ainyainy tan bulumakau.”

13 Sen tsun an vavarioiny morena iny Gormirmir ruak fiisen mito na morena, variri me Gov ser tsue,

14 “Vamarits ror a asangan e Gov a tsigtsig jias ovei, ai nei petoo tana vainy Gov rof rarori, ri kaa miror a aaverof.”
15 Nainy te naus osing rarin morena ser tabin fi naa Gormirmir, an tsoiny veis favevegiau to fapoopoan narari, “Jio, tanats yam naa ra Betlehem ma tagaa ra tana ka tovei te ruak ito te tsue of rara na Tsunaun.”

16 Ri kat veveesau ri naa to ser sab e Meri me Josep, ana kukurik soon non tana gen iny ainyainy tan bulumakau. 17 Nainy te tagei ari Ya, ri siisio iny ton vurungan tana kukurik te tsue of rari na morena. 18 A fokinai to te nongon tana saa te tsuen tsoiny veis tsuri na, ana koma rari saar fiisok rato. 19 Meri makuts a foka to sa fafakats patsukainy ya. 20 Tsoiny veis tabin fatabin naa, ri vamarits ana ri variri to Gov tana saa te nongoiny ari, ana foka te tagei ari te faarei tsuiny te tsue of fi rari na morena.

21 Tan fajian nan nainy, nainy te vaapee ri Ya, ri koo Towa Jisas, a asangan te faan iny a morena ana Ya tabuiny ma ruak iny guari koman e tsinan.

Jisas Faan Iny Naa Ri Tana Saape

22 Te ruak nainy tsuri iny kat faakor iny fataabos e Meri te tsue fi ya tana Faun te kirkir iny e Moses, ai Josep me Meri mei naa to na guei tsoiny unya tana ngats fan tsian iny Jerusalem ser faan iny Ya tana Tsunaun, 23 te vovou iny ror te kirkir fi non ya tana Faun tana Tsunaun:

“Muinymataa ma faan iny a vaamuan nan a guei tsoiny tsuri tana Tsunaun.” a 
24 An tan faan iny fifaan tan kat faakor tana guei tan kat iny makuts a ka te tsue iny a Faun tana Tsunaun,

“a fuan a Baanus ge na fuan a tsunei Kuusia.” b 
25 Tan nainy to aya, a mes te kaa tana ngats fan tsian iny Jerusalem te koo ri Simion, ayei na mes a tavaron ana man matan e Gov. Ayei te anaanos a mes iny saup a taa Isrel a kat famaun to na koma rari. U Aaven Taabos te tutuei Ya. 26 Aaven Taabos faatok Ya, ayei gim non ma mat, onot non te tagei finy non ya na Krais a Tsunaun. 27 An Aaven Taabos mei finy to Simion koman a saape. Muinymataa mei naa na kukurik e Jisas ma faan iny ari Ya tana Tsunaun vovou iny ror Faun, 28 te tagei ya na guei, Simion govets Towa sa fijapou mi Ya niman sa tsue faonot to iny faparits e Gov, ya tsue to:

29 “Fafaonot nan, Tsunaun, Nyi makuts tsuen man Tsuam, tanyiny sa Nyi na tsoiny binun Tsuam ma mat fiisen mi Ya na aaverof.
30 Nyo tagaa fatoobing iny a matau tana Tsoiny Fiisaup, 31 te kakouiny Anyi ma ruak matar a vainy faavot.
32 Ayein sen kurun iny faan iny a arasan tana vainy sikia ma taa Jiu, Ya te faan iny siinaiv man tana vainy Tsumanyi na taa Isrel.”
33 E taman Ya me tsinan Ya te saar tana foka te tsue iny e Simion tana guei. 34 Ai Simion tsue faonot to iny faparits rari, ya tsue to ten Meri, tsinan Ya, “A guei to te bobot e Gov nai rurei non a fokinai vainy iny Isrel, ge saup non fokinai vainy iny Isrel. Ana Ayei nai faatok rarori Gov, sana fokinai te nai tsugei pakaa ror Ya, 35 san fakats iring tana fokinai nai kaa non tana arasan. An reesik faarei non kirat iny puaan nai ots non a aave manyi tsivom.”

36 Anna, na muiny kuigin, a guei moun ten Panuel tana vun ten Asa, a tobo'an, a fanging sa kaa fiisen me natsioiny tana fits a ingainy. 37 Ayei na amov, an ingainy tsunia onots jian safunuu ana fats a ingainy, gima naus osing a saape, te kaa iny faatouf e Gov, an tavtaav fiisen men faakats tan voiny min nuaf. 38 Ayei naa me tsuri tan nainy to aya, ya faarof iny to Gov, ana ayei tsue of ratuari na fokinai siisio nana guei te anaanos rori, ma saup fatabin Ya na tou tapuruur nar taa Jerusalem.

Ri Tabin To Nasaret

39 Nainy te fakap ari na fo mamatsiny ka te tsue fi na Faun tana Tsunaun, ana ri tabin to tana gum fan iny Galili tana ngats fan tsuri iny Nasaret. 40 A guei te karap, Ya via mito na nat a rof an koma ree'un ten Gov kaa to Tsunia.

E Jisas Koman A Saape

41 Mamatsiny ingainy taman Jisas me tsinan Ya natiny naa ror tana ngats fan tsian iny Jerusalem tan Guainy iny Fakats Fatabin nainy te faakouts e Gov fo tsuvurari ser naus osing me na Ijip. 42 Nainy te safunuu ana fuan a ingainy Ya, ri fiisen me Jisas naa to tan guainy te natiny kat fi rori. 43 Te kap nainy tana kainy ainy ri tabin to fan tsuar sana vurots, e Jisas kaakaa fatabin en Jerusalem. Taman Ya me tsinan Ya gima natiny a ka to. 44 Ri pon iny Ya te kaa non tana gum, to ser naa patsukaner ra naa tan nainy to aya, ri kat to ser tanik iny tsikoo Ya fapoopoan nar nuatsi rari an vaatau tsuri. 45 Nainy te gima sab ari Ya, ri kat to ser tabin Jerusalem a tou tsikoo Ya. 46 Tan fafofopis nan nainy, ri sab Towa koman a saape gum fiisen ramirorin tsoiny fifaatsuts tana taa Jiu, vanongon non tsuri, Ya rangat en. 47 Ri na vavainy te nongon Tsunia te biny fi Ya na fo rangat fiisen me na nat Tsunia, ri saar Towa. 48 Nainy te tagei ari Ya ere taman Ya me tsinan Ya ri ngian iny Towa sen tsinan Ya tsue of Ya, “Guei tsiau, kat fei Tsumanyi kat kat to tsumam ei? E tamamanyi ana nyo reesik fiisok tan tsikoo manyi.”

49 Ya biny ratuari, “Kat fei to tsumi tsikoo vanyo ei? Mi gim rom ma nat, Anyo ma kaa koman a numaa ten Tamanyo?” 50 Sana ri gima arasan fanatnat iny a ka te tsue of rari Ya.

51 Kat to, ai Jisas tabin fiisen ramituari Nasaret te nongoiny tsue tsuri Ya manaats ratuari. Tsinan Ya nom a fo vegiau to sa makuts ya koman. 52 Jisas karap iny mes me an nat a rof kaatsian mito, ai Gov paparaa mi Towa ana vainy kan.

Copyright information for `SPS