a(Vadou 118.22)
b(Naus Osing 3.6)
c(Vadou 110.1)

Luke 20

Ri Rangats E Jisas Fei Te Nom Yan Gumgum Ei?

(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)

Tan sen nainy Jisas faatsuts to na vainy gagon tana saape, Ya favaanan kainy ton Vurungan Rof, an tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses, an tsunaun tana taa Jiu naa mito Tsunia, ser tsue, “Nyi ma tsue of mamam, saf gumgum Tsumanyi to na, to Tsumanyi kat rom fo mamatainy ka to na? Sei faan Manyin gumgum to ee?”

Jisas biny ratuari, “Nyo kan rangat maromin sen rangat. Ami ma tsue of Vanyo, a tou fapeenan ten Jon, fei te nom e Jon gumgum iny fapeenan ei, poo fi me ten Gov ge tana mes?”

Ana ri tanik iny fatsitsien bus rato fapoopoan narari, “A saa te tsue rora na? Te tsue fi rora nei, ‘Te poo fi me ten Gov,’ ana Ayei te tsue na ka tsura, ‘Kat pas fei sam gima faamainy e Jon ei?’ Sai te tsue fi rora nei, ‘Te poo me tana mes,’ a gum iny vainy tovei nai totouruei rarora, tana saa, ri faamainy e Jon ayei na kuigin faman.” Ana ri tsue to Tsunia, “Mam gim rom ma nat fei to te poo fi mi ya ei.” Ai Jisas tsue to tsuri, “Nyo kan gim rou ma tsue of mami to ten sei te faan Vanyon gumgum to Tsonyo kat a foka to ei.”

Tsue Fapapaar Tan Vainy Tatagaa Ot Iring

(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)

Kat to ai Jisas tsue of raton vainy tsue fapapaar sa tsue, “A mes te reev Gereip tanun tsuan, ana ya foiny ton tsoiny tatagaa ot iny tanun tsunia er binun tanun of towa, ana ya naa enato tana mes a fan kanen veevian sa nai kaan nainy viviakoo. 10 Ai tan nainy agio ya jiats to naa isen a tsoiny binun tsuan ma naa ya tan tsoiny tatagaa ot iny tanun er fainy towa ta tee fua nan tanun tsuan. San tsoiny tatagaa ot iny tanun nots ya ser rapits ya ri jiats babainy fatabiny naa towa. 11 Kat to an taman tanun jiats naa to na mesmes a tsoiny binun, san tsoiny tatagaa ot iny tanun nom ya ri rapits kainy towa, ri kat farejiaf ya, ri jiats babainy fatabiny naa towa. 12 Ya jiats pis naa to naa fafofopis nana tsoiny binun, san tsoiny tatagaa ot iny tanun fatafisuainy ya ri nom towa ser faviir iny naa towa jiarasan. 13 Kat to ana taman tanun wain tsue to, ‘A saa te kat ronyo na? Nyo jiats rou a guei tsoiny tsonyo te kaa non koman tsonyo, u man ri famaari ror ya.’ 14 Sai tan nainy te tagei ari ya, an tatagaa ot iny a tanun, favevegiau to fapoopoan narari ser tsue, ‘Ayei bus a guei tsoiny tan taman tanun to. Tanats yam ma atsuiny famat ara ya, ana fo mamatsiny ka tsunia fasito iny rora.’ 15 Ana ri nots towa ser ras tsitsikap iny naa towa jiarasan voun a tanun wain ser atsuiny famat ya.

“A saa te kat non a taman a tanun tan tsoiny tatagaa ot tan tanun to na?” rangat fi Jisas.
16 “Ayei naa minon ana ayei te nai atsuiny famat faavot rari ana ayei faan iny tanun tana mesapan ma tatagaa ot iny ari ya.” Te nongoiny a vainy vegiau to ri tsue to, “Te gim non ma ruak fi nei!”

17 Jisas matoong rari Ya rangat to, “Saf a man nan a ka to te tsue iny Vegiau Ten Gov na?

‘A fats a marats to te tsugei fuainy tsoiny fatsun numaa ruak faarei na fats a karap ovei tana numaa.’ a 
18 A mes te tsukakab non tan fats a marats to aya ana ayei te gotsiny naa nai tatamoor ovei nanon, ana fats a marats te rus of ta mes, ayei nai oiny memedak ovei tsuiny non ya, ya te nai faarei nats kuaf.”

Takis Tan Gamaman

(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)

19 U Tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses an tsunaun tan tsoiny faakor tanaf iny nots e Jisas tan nainy patsukan to aya tana saa, Ayei pokein tsue fapapaar te sak rari sana ri oraav ir a vainy. 20 To ser vavaatok Ya ri anaanos to tu nainy tu rof. Ri jiats naa to na tee vainy iny toobo er faarei naa ton vainy tavaron iny nai fataraatsua iny e Jisas me na fo rangat iny nots Ya, ri te faan iny naa Ya tana Roum gavana tana gum fan iny Judia. 21 Ana rin tsoiny fataraatsua tsue to ten Jisas, “Tsoiny Fifaatsuts, mam nat rom foka te tsue Nyi ge te fafaatsuts iny Anyin man, ana Nyi gim kan rom ma aspeer ta mes tan fakats tsuri, tana saa, kainon to te kaa fi mirorin asangan gen vainy babainy, sana Nyi fafaatsuts iny rom a man nane Gov tana vainy. 22 Nyi ma tsue of mamam te toobing non tan faun tsura ma foiny takis fi naa ten Sisa na aatouf iny Roum ge na sikia?”

23 Sen Jisas tagei faavots a fo gam tsuri Ya tsue to, 24 “Faatok Vanyo yam ta isen ta painy moni kainy foiny takis.” Ri mei mito na isen a painy moni. Ya rangats ratuari, “A nain e sei ana asangan e sei to aya ee, tana moni to?” Ri biny Towa ser tsue na ka, “E Sisa na aatouf.” 25 Ai Jisas tsue to tsuri, “Jio, fainy yam e Sisa na foka ten Sisa, am fainy to Gov a foka ten Gov.”

26 Ri gima onot ma tsue matar a vainy ma kat tu fataraatsua nan Ya tana fo vegiau te tsue Ya to ser kaa faamo er, sana ri ngian tana fo tsue te biny rari Ya.

A Tou Tsun Fatabin Tana Mat

(Mt 22.23-33; Mk 12.18-27)

27 Mesapan tana taa Sadusi te natiny tsue ror a sikia ta tou tsun fatabin tana mat naa mito ten Jisas, ri rangats Towa, 28 “Tsoiny Fifaatsuts, Moses kirkir of raran faun sa tsue, Te mat osing non a mes, a moun tsuan, sana ayei gima faruak ta guei, ana famuinyasiny tsunia fanging to na amov ma faruak ari tu guei ten famuinyasiny tsunia to te mat a sikia ta guei. 29 Eye, te kaa men mumuinyasiny ina fits ana vaamuan fanging to, sa gima potsian ya mat enato a sikia ma faruak ta guei. 30 Kat to ana fafuan nana famuinyasiny fanging pis to na moun to aya, 31 ana fafofopis nana famuinyasiny fanging pis kainy towa. Sa onot ovei rari na ina fits mumuinyasiny, ser mat faavot er, a sikia ma faruak ta guei. 32 Ai voun ya, ana moun mat kan nato. 33 Ai to tan nainy tana tou tsun fatabin tana mat, e sei tsuri te nai faarei non a tsoiny tana moun to ee, tana saa, ari na ina fits ovei mumuinyasiny te kaakaa mi ya.”

34 Ai Jisas biny ratuari, “U tsoiny an moun tan nainy roman te rof ror tan fifanging. 35 Sana rin tsoiny min moun to te tamainy ror a tou tsun fatabin tana mat tan nainy vou, gim ror ma nai fifanging pis. 36 Ri gim ror ma mat pis, sai te nai faarei ror morena. Arin guei ten Gov, tana saa, Gov fatsun fatabin rari tana mat. 37 Ai Moses faatok ratuara tana mes a mat nai tsun fatabin non ya te kaa me na toto, tan nainy te kirkir yan vegiau, Gov a Tsunaun te tsue of ya tan koman guaf te ruak tan nau kakaii sa gima maas sa tsue,

‘Anyo na Gov ten Abraham, ana Gov ten Aisak, ana Gov ten Jekob.’ b 
38 A man nan tsue to aya, Ayei na Gov tan vainy te toto ror, a sikia ma Gov tan vainy mat, tana saa, i Tsunia tsun te toto ror a vainy.”

39 Mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses nongon to ser tsue, “Tsoiny Fifaatsuts, Nyi biny faarof tsuiny rangat.” 40 Sana sikia ta isen tsuri ma ongoor iny rangat pis.

U Rangat Nane Krais, A Tsoiny Fiisaup

(Mt 22.41-46; Mk 12.35-37)

41 Ai Jisas tsue to tsuri, “Kat fei to tsuri tsue ror a Krais a Tsoiny Fiisaup a tsubnaain ten Devit ei, 42 tana saa, e Devit patsukan te kat kirkir nane Krais a Tsoiny Fiisaup tan Kooma iny Vadou,

‘A Tsunaun e Gov te tsue tana Krais a Tsunaun tsonyo, Gum nei tan panaainy matou Tsonyo,
43 onot non te fakei finy Ronyon fo vainy te koma iring marom Anyi er kaa to fain a mou Manyi.’ c 
44 Devit koo Ya, Krais, ‘A Tsunaun tsonyo,’ a tsubnaain tsunia. Fei te kat fi na Krais a Tsoiny Fiisaup sa gima tsubnaain babainy ten Devit ei, Ayei karap fafis iny non e Devit, taava?”

U Tsue Nana Parits Ten Jisas Tan Tsoiny Fifaatsuts Tan Faun

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)

45 A vainy kaa iny vanongon eraror, ai Jisas tsue to tan matisian Tsunia, 46 “Tanamots yam tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses. Te kaa miror koman iny taan vavis men vau beberus iny jiarasan er komainy to ta mes ma favoinyvoiny rari tana pan iny tuan ai tan gum tan gumgum matan tana numaa iny fafaatouf, ai tan tsutsun tana vaamuan nana pan iny guainy. 47 Ana ri fagaug raror fo amov er kabuts paser numaa tsuri, ana ri kat faatok er mata rari tan kat a fo faakats viviakoo ma famuiny ari na fo iring tsuri. Tan kat to aya fasaraa tsuri nai karap fafis non.”

Copyright information for `SPS