Luke 21

A Fifaan Tana Amov

(Mk 12.41-44)

E Jisas matoong, Ya tagei ton vainy masun te fau iny fo fifaan tsuar koman a guuv tana saape. Ya tagei kainy to na amov a aaruts te fau na fuan a painy takep moni. Ya tsue to, “Nyo tsue faman of maromi, a amov a aaruts tovei te faan fafis pis tana mesapan, tana saa, mesapan to ari te faan ravainy a kakaii tsun tana fo masun tsuri ser faan iny ya, sana amov tovei faan seerep iny a pan iny ainy tsunia tana kainy aaruts tsunia.”

Jisas Tsue Iny A Tou Taruraa Tana Saape

(Mt 24.1,2; Mk 13.1,2)

Mesapan tsurin matisian Tsunia, tsue tsuk iny a saape, tana tou mamatainy saavits tsunia fiisen me na fo fats a fo rof fiisok ana fo fifaan te faan iny a vainy ten Gov ser kat ya na saape. Sen Jisas tsue, “To tana foka te onot romi ma tagei roman, tan nainy te naa minon sikia ta isen ta fats te fifatua on nats non a fifatua to tana iinin ya; fo fats to tarop miror nei peto, ri te nai soon er putaa.”

Tou Patang Ana Kamits Naa Minon

(Mt 24.3-13; Mk 13.3-13)

Ana vainy rangats to Jisas, “Tsoiny Fifaatsuts, farainy te nai ruak nats non a ka to? Ana saf a ka te nai ruak nats non na ana ya te faatok fatoobing iny nainy te sisiruiny ruak ename?”

Ai Jisas tsue to, “Tanamots yam, am famanat vaare to ta mes ma fagaug mami ya, tana saa vainy a kinai naa fiisen miror a asanga Vanyo ri te tsue na ka, ‘Anyo na Krais! Nainy te ruak en.’ Vovou vaare ir yam. Nainy te nongoiny romin sagoge nana puaan, gen nainy vapupuaan, a foka to aya ma ruak faamuan tsom, sana mi ma oraav vaare. Te gim non ma faatok iny a fafakap te siruu en.”

10 Ana Ayei tsue to tsuri, “Fo gum fan te fapupuaan ramiror mes a fo gum fan kaner, ana isen a aatouf an tsoiny puaan tsuan vapupuaan miror a aatouf an tsoiny puaan tsuan; 11 fo nuu tsian nai ruak nats ror, an nainy ves nai ruak nats non tana fo viir pan, an nainy faadis nai ruak non, ana foka iny fa'oraav, ana fo ka iny faatok ruak minon jias. 12 Sana foka to aya tabuiny ruak ror, ri nai nots maromi er kat fapatang matuami er fakamits matuami. Ana ri te nai kat vaatsuk tsumi tan numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ana ri te nai kotskots mami. Ana ri te fatsutsun mami matar gotouf an tsoiny tsian tana gamaman, tana saa, mi govets rom a asanga Vanyo. 13 Tan kat tsun to aya, ayei nainy rof tsumi iny favaanan iny Vurungan Rof tsuri. 14 Sana mi ma fatsuiny a fo fakats tsumi, mi te fakats pinpin faamuan vaare fei te nai tsue fi romi ei, kainy kat tap tsue tsuri, 15 tana saa, Nyo faan maromin vegiau ana nat tsian to te sikia non ta mes te koma iring maromi, te onot non ma aspeer fo vegiau tsumi, ge ma faungis iny ya, to te tsue romi ta ka. 16 Fo tamamami an tsinamami an famuinyasiny, an nuatsi mami an vaatau tsumi nai fafaatai faruak maromi ana ri te faan mami, ari to te nai kat fijior mami, ana mesapan tsumi ri nai atsun famat rarori. 17 A fokinai nai tsugei maromi, tana saa mi kaa mirom a asanga Vanyo. 18 Sana sikia ta ar funuu patsuu mami te nai nun non. 19 Suu iny yam a faason tsumi Tsonyo onot non tan fafakap nan puputaa to, mi te nai nom a toto na suu.”

A Tou Taruraa Tana Jerusalem

(Mt 24.15-21; Mk 13.14-19)

20 “Nainy te tagei romin tsoiny puaan te bau faafis ror a Jerusalem mi nat bus em, a iring tsian fiisok naa osto mito ana Jerusalem nai taruraa enanon tovei tsun. 21 Ana ri te kaa ror tana gum fan iny Judia ma bus naa tana fo tobeer, ana ri te kaa ror koman a ngats fan tsian ma naus osing a ngats fan tsian, ana ri te kaa ror jiarasan tana ngats fan tsian ri ma sof vaare naa tana ngats fan tsian iny Jerusalem, 22 tana saa a fo nainy to aya, a fo nainy nan nainy iny fasaraa tsian to te faruak non a man tana foka te tsue iny Vegiau Ten Gov. 23 O reesik fiisok, ma sekee fuainy moun kuraa, an fuainy moun see faagiir, ri fasus ror tan guei tsuri, tana saa, te nai kaa minon nainy saraa kamits tsian tana gum fan iny Judia faavot, ana koma seeve ten Gov nai kat fiiring raror a vainy tan puputaa to aya. 24 Mesapan tsuri nai atsun rarorin kirat tana puaan ana mesapan ri gog rarori, ri te mei ra naa ri tana mes a fo gum fan. An vainy vavaajets a sikia ma taa Jiu nai pitei miror a Jerusalem onot to tan nainy te fagum e Gov, ito tan fo nainy te faonot fi rorin vainy sikia ma taa Jiu.”

Tou Of Fatabin Me Ten Jisas

(Mt 24.29-31; Mk 13.24-27)

25 “Te kaa mi nats non ta ka iny faatok tana nuaf, ana iifaa an fo kootsits. Tan petoo tovei, fakats tan vainy koman a fo gum fan nai onanun eraror, ana fokinai nai oraav ror te tangats fi minon posaa tsian, an ras. 26 A vainy a kinai oraav ror ana pua rari te tameruts en tana foka te ruak minon tana monaagits tovei, tana saa fo mamatsiny parits iny korosuu nai tatagut eraror er tasas osing to naa fo iinir, 27 ana vainy faavot te see tatagei bus a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me of fiisen minon a koroo fiisen minon a parits a reits an siinaiv karap fiisok. 28 Tan nainy te tanik iny ruak non a fo mamatsiny ka, Nyo tsue of bus mami, tsutsun yam am matoong fi naa to jias tana saa, a mes te pats mami, tou puruur mami kat iny naa os mito a tou saup mami.”

Tsue Fapapaar Nan Nau Vei

(Mt 24.32-35; Mk 13.28-31)

29 Kat to ai Jisas tsue of ratuarin tsue fapapaar tovei, “Tagaa yam tan nau u vei. 30 Tan nainy te tagei romin vei te firaar non mi natiny rom fua nan vei te sisiruu en. 31 Jesan kan te tagei finy romi na fo mamatsiny ka te roruak non mi ma nat fi nei, nainy ten Gov te jiats Varonyo Ya na Aatouf te sisiruu ename.

32 “Fakats faarof yam a ka to! U aatai tovei te toto farokot kan raror tabuiny mat ror ana fo mamatsiny ka te tsue Nyo to nai ruak nats non. 33 Korosuu an puputaa nai kajiaa enanon san vegiau Tsonyo gim non ma nai kajiaa on.”

Tanamots Yam

34 “Tanamots yam, mi ma kat vaare na tsivom tana sanaan iny kat guainy vaurep, jiun mafuu, an fakats fiisok a fo mamatsiny ka tana toto iny roman, kat non san kat nana tou tabin me tana Tsunaun fakarian me faarei non a vavaatsu te fakarian non a voo, te pon fi romi nei, tabuiny nainy non, 35 tana saa a ka to aya te ruak nats non tana vainy faavot tana monaagits to. 36 Ami ma kaa iny vavaatok tan mamatsiny nainy, am kaa iny faakats to mi te onot ma tsutsun faparits am aruwas osing to na foka te ruak nats non, ana mi te nai tsutsun matan a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me.”

37 Tana fo isiseiny nainy Jisas natiny fafaatsuts non koman a saape, ai tana fo ananerof, ayei natiny tafuts osing non a ngats fan Ya te nai kaa tana Tobeer iny Oliv, onots ovei non a voiny. 38 Ai tana voinyvoiny vainy kinai natiny fasaar miror iny vanongon Tsunia koman a saape.

Copyright information for `SPS