Luke 23

Jisas Tsutsun Matan E Pailat

(Mt 27.1,2,11-14; Mk 15.1-5; Jn 18.28-38)

An tsoiny tsian vaaguam faavot tsun to ser mei naa Jisas, Ya tsutsun to matan e Pailat a gavana tana gum fan iny Judia. Ana ri tanik iny sak Towan vegiau matan e Pailat, “Mam sab a mes to te natiny ras fuainy raror a vainy tsumam natiny tsue of raror a vainy ma foiny vaare rin takis ten Sisa na aatouf iny Roum, ana Ayei kan natiny tsue non Ayei na Krais, a aatouf te nai saup mamiromam.”

Kat to, ai Pailat rangats Towa, “Nyi Ya na Aatouf tana taa Jiu?” Ai Jisas biny towa sa tsue, “Na, toobing non tsue fi rom anyi.”

Kat to, ai Pailat tsue to tan tsunaun tan tsoiny faakor an tagin, “Nyo gima sab ta ka ta iring tana mes tovei te onot ronyo ma pokei Ya a mat to.”

Sana ri te parits patsukaner iny tsue, “Ayei te fatsuiny fakats tana vainy faavot tana gum fan iny Judia tana fo fafaatsuts Tsunia, Ayei tanik me tana gum fan iny Galili sa naa ovei naa me nei.”

Jisas Tsutsun Matan E Herot

Tan nainy te nongoiny e Pailat fo vegiau to, ya rangat to, “A mes to na tsoiny Galili ge?” Nainy te nat fi Pailat nei, Ayei kaa non tana gum fan te tagaa ot iny non e Herot, ya kat to sa jiats finy naa Ya ten Herot, tana saa ayei kan te kaa Jerusalem tan nainy na to aya. Tan nainy te tagei e Herot e Jisas, ana ayei kaa mito na paparaa tsian, tana saa, ayei te komainy ma tagei fiisok Ya tan nainy viviakoo. Ana ayei kan te kaa men koman iny tagei ta ka iny faatok ma kat e Jisas. To sa rangats e Jisas rangat kinai, sen Jisas gima biny ta isen ta karainy vegiau. 10 Fuainy tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses, tsutsun faruak to ser sak e Jisas fo vegiaun parits. 11 Ai Herot min tsoiny puaan tsunia tsue taring iny to Jisas ser tsue vaaserere iny Ya. Ri kat to ser nom vau saavits iny aatouf ser favau Ya. Ri jiats fatabiny naa Towa ten Pailat. 12 Ai tan ar nainy farokot to aya, Herot me Pailat ruak iny vaatau bus rato, sai muan ri koma iring iny isisen tsuri patsukaner.

Pailat Famanat Iny E Jisas Ma Atsuiny Ari Ya

(Mt 27.15-26; Mk 15.6-15; Jn 18.3919.16)

13 Ai Pailat fikoo vaaguam raton fuainy tsunaun tan tsoiny faakor, fuainy tsunaun ana vainy faavot, 14 sa tsue tsuri, “Mi atoiny me naa mes tovei tsonyo, to tsumi tsue, ‘Ayei te raras fuainy raror a vainy.’ Sai tovei, nyo te kat vegiau iny saaiv Ya mata mami, nyo gima sab ta ka ta iring Tsunia, to tana fo tsue na fo iring te kat ami Tsunia. 15 Herot kan to te gima sab ta iring Tsunia, to sa faan fatabin iny mi Ya nei tsura. A mes to aya te gima kat ta iring to te onot non Ya ma mat of ya. 16 Sai tovei, vainy puaan tsonyo rapits Ya, nyo jiats fatafuts rou Ya.” 17 [Tana fo isiseiny Guainy iny Fakats Fatabiny, Pailat natiny fatafuts non a isen tsurin vainy kotskots.]

18 An tagin biny towa ser kuu fatsian faavot, “Atsuiny Yam! Ana mi te fatafuts me Barabas nei tsumam!” 19 (E Barabas te fasof ari tana numaa iny kotskots, tana saa, ayei te kaa fiisen ramirin vainy te fapupuaan fiisen me na gamaman iny Roum tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ana ayei kan a fifitokon.)

20 Pailat kaa men koman iny fatafuts e Jisas, to sa vegiau pis naa tan tagin. 21 Sana vainy kuu fatabiny naa ser tsue, “Fagageits yam, fagageits yam e Jisas tana pagafuan!”

22 Ai Pailat tsue pis naa to tsuri tan fafofopis nan nainy, “Kat fei? Saf a iring te kat Ya na? Nyo gima sab ta iring te kat a mes to, ai te onot ma mat of Ya. Sai tovei, tsoiny puaan tsonyo te rapits ror Ya, nyo te jiats fatafuts nats Ya.”

23 Sana ri kuu fatsian faparits patsukaner ra naa ma fagageits ari Jisas tana pagafuan, ana ri kat to ser fabiu Pailat. 24 Tan kat to aya, Pailat famanat iny to e Jisas ma mat to te tsue faparits fi ri. 25 Ya fatafuts to Barabas to te koman fi ri, tsunia te kaa koman a numaa iny kotskots tana saa ayei fapupuaan fiisen me na gamaman iny Roum, ana ayei a fifitokon, sen Pailat fatafuts ya. Ya nom to Jisas sa faan iny Ya nimar tsoiny puaan vovou iny koman tan tagin.

Tou Gageits Ten Jisas Tana Pagafuan

(Mt 27.32-44; Mk 15.21-32; Jn 19.17-27)

26 Te mei naa ri Jisas, ser sab a isen a mes a tsoiny Sairini, koo rori Saimon, ayei te poo fi me tanun sa taataan fi naa tana ngats fan, ser tsue sosos of ya, ri fagovets towa na pagafuan ten Jisas, ri tsue of towa ma vovou iny naa ya Jisas.

27 U tagin vovou iny naa Ya, ai fapoopoan narari moun kinai iny Jerusalem te kaa kan, ri tatangis na Ya fiisen men vaa'ur. 28 Ai Jisas takopis of ratuari sa tsue, “Muiny Jerusalem, mi ma tangis vaare Vanyo, sana mi ma tangis a tsivom an guei kakaii tsumi, 29 tana saa, te ruak nats non nainy iring ana vainy te tsue, ‘Rof ovei tsurin moun visiir, an moun gima fafaagiir guei, an tan moun gima natiny fifasus ror tan guei, tana saa, ri onot ror ma bus tana tobeer.’ 30 Ana vainy te nai tsue tana tobeer, ‘Tarop of mamimam,’ ana ri te tsue tan tet, ‘Kookop mamimam,’ 31 tana saa, vainy te koma iring Varonyo te kat fifiiring Varonyo, to Tsonyo faarei rou nau rof, san vainy koma iring maromi nai kat fifiiring fafis fatsian varomi to tsumi faarei rom nau maas iring ma tek ravaa tsun en.”

32 An tsoiny puaan nom kainy naa to na ina fuan a mes, u vainy iring, ser nai mat fiisen me Jisas. 33 Te ruak naa ri tana pan te koo rori, “A Tonaar,” na aya ri fagageits to Jisas tana pagafuan, ana ina fuan a mes a iring, a isen tan panaainy matou ana mesmes tan panaainy keeruk. 34 Ai Jisas tsue to, “Tamau, anofe ravainy kat iring te kat ari, tana saa, ri gim ror ma natiny a sa te kat ror ri na!” An tsoiny puaan kat to ser tats fabiririir iny a saatu, ri tatafas ton vau Tsunia fapoopoan narari. 35 A vainy te tsutsutsun, vavaatok iny naa ton tsoiny mumua tana taa Jiu te tsue taring finy ari Ya ser tsue, “Ayei saup fatabiny tsun raror a mesapan, tanyi Yam a saup fatabiny to naa Tsivon to te man fi non Ya Tsunia na Krais ten Gov, Ayei na Tsoiny Fiisaup faman te pisainy e Gov!”

36 U tsoiny puaan kan te naa Tsunia ser taring iny Ya. Ri naa me Tsunia ser tanaf iny fainy Yan wain maajiin ma jiu Ya. 37 ser tsue, “Te Aatouf faman fi rom Anyi tana taa Jiu, saup bus a Tsivom.”

38 U vegiau to aya te kirkir jias patsuun Ya, “E Jisas to na Aatouf tana taa Jiu.” 39 Ana isen tsuri na ina fuan a mes a iring te gageits fiisen me Jisas tana pagafuan tsue vaaserere iny Towa, “Anyi koraa na Krais, a Mes te pisainy e Gov, saup a Tsivom ana Nyi te saup kan mamimam!”

40 Sana mesmes tsue ets'ets iny ya sa tsue, “Kat fei nyi gima oraav vaarik e Gov? Ara kaa ror tan senviir fasaraa tsun. 41 Ara ina fuan te onot ror ma mat of a fo iring tsura, sana mes tovei gima kat ta isen ta iring.” 42 Kat to, ana mes to aya tsue to, “Jisas, Anyi fakats varonyo te naa mirom Manyi faarei rom Anyi na Aatouf tana Waam Manyi.” 43 Ai Jisas biny towa sa tsue, “Nyo tsue faman of marom anyi, roman anyi nai kaa fiisen Vamironyo Paradais.”

A Mat Ten Jisas

(Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Jn 19.28-30)

44 Safunuu ana fuan a kilok osto tana nuaf, monaagits faavot uurup faavot nato onots ovei a fopis a aua, 45 te uurup farokot ya an raarav boo an tatabuan te gageits tana saape takakaar to fapoopoan sa kat a fuan a pan. 46 Kat to ai Jisas dau iny ton kuu tsian sa tsue, “Tamau, Nyo fakei rou a aavev nima Manyi!” Ai vou, Ya tauts to.

47 Te tagei a tsoiny mumua tan vainy puaan a fo mamatsiny ka to te ruak fi nei, ana ayei variri to Gov sa tsue, “U man ovei, a mes tovei a tavaron.” 48 A vainy te ovot faavot me atou tagaa te gageits fi Jisas, ser tagei a foka to aya te ruak fi nei, ri tabin to fan ri butsbuts naa to na fo buer, tana saa, ri te reesik aveto tsuri. 49 A vainy to te nat faarof iny ror e Jisas, fiisen kan rame moun to te vovou iny mi Ya tana gum fan iny Galili tsutsun fajesa naa to ser tagaa tana fo ka to aya.

Tou Kats Tana Puan E Jisas

(Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Jn 19.38-42)

50 A mes, a asangan ya Josep, ayei na mes tana ngats fan tana taa Jiu te koo rori Arimatia. Ayei na isen a mes a tavaron ana rof, te anaanos te naa fi minon a Waan e Gov. Ayei na isen tsurin tsoiny mumua te vaagum tana Kansol tana taa Jiu, sana ayei gima faarof men fakats te kat ari iny atsuiny e Jisas. 52 Ayei ruak fatoobing e Pailat sa rangat iny a puan e Jisas. 53 Ya famanat to, sai Josep fauf a puan e Jisas, sa paapau Yan raarav goseen kafof ana ya fasooiny Towa gagon tan puts te kats ya tan fats a sikia ta mes ma soon vaarik na aya. 54 A foka to aya te ruak tana Faangim, u nainy kakoun tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu kat iny tanik osto.

55 U moun te vovou iny me Jisas to te poo fi me tana gum fan iny Galili, ri vovou iny e Josep te komainy ma nai tagaa tan puts tan fats ai te fasooiny finy rori na puan Ya. 56 Ana ri kat to ser tabin fan atou kakoiny a tapui na tauf tsuraf ana fungan jiaf tauf tsuraf ma fakaa puan e Jisas. Ai tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu ri favusuan to tana saa ri vovou iny ror Faun te kirkir iny e Moses.

Copyright information for `SPS