Luke 24

Tsun Fatabin Ten Jisas Tana Mat

(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Jn 19.1-10)

Tana voinyvoiny tana patsuu na nainy tana Sande tan vaamuan nan nainy tana wik, an moun naa to tan puts, ri mei naa na tapui ana fungan te kakoun onots ari. Ri naa ser sab a fats te kukuur osing matainy sobaa tan puts, to ser sof naa gagon, ri gima sab a puan a Tsunaun e Jisas. Tsutsun ri fapinpin rato, sana ina fuan a mes karainy ruak men vau goseen kafof kakanaf tsutsun er pana rari. Kat to ana rin moun tsunguruu fi to petoo fiisen me na oraav, ana ina fuan a mes tsue to tsuri, “Kat fei, a saa te nai tsikoo of mimi na mes a toto na tana pan tan vainy mat? Ayei gima kaa bus nei, te tsun fatabin en. Mi ma fakats tsue te kat Ya tsumi ana Ayei kaa en fiisen mamimi tana gum fan iny Galili. Ayei te tsue na ka, ‘Vainy aveto te nai nom ror a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, ana ri te fagageits Ya tana pagafuan, ai tan fafofopis nan nainy, Ayei nai tsun fatabin non.’” An moun fakats ton tsue Tsunia te kat Ya muan.

Nainy te poo ri tan puts ser tabin naa, ana ri tsue of rato na safunuu ana isen a matisian an mesapan kan tsuri tana fo mamatsiny ka. 10 Iton moun, ere Meri na muiny Magdala, ai Joana, ai Meri tsinan Jemis ana rin mes moun te kaa fiisen ramiri ser tsue of ir amaraav a foka to aya. 11 Sana rin amaraav gima faamainy ir moun tana saa, u vegiau tsuri te faarein vegiau babainy. 12 Sen Pita tsun, ya kookuar naa to tan puts, ya fakokop naa to sa matoong naa tan puts, ya tagei tsuiny ton raarav te paapau ari Ya, ana sikia pis ta mes ta ka. Ya kat to, sa tabin fan, fapinpin ovei iny a ka to aya te ruak.

Tana Sanaan Iny Emeas

(Mk 16.12-13)

13 Tan nainy patsukan to aya ana ina fuan a mes tana gum vainy te vovou iny e Jisas naa fi naa to tana fan te koo ri Emeas, a veevian nan ya na safunuu ana isen kilomita poo fi minon Jerusalem, 14 ser favevegiau patsukan iny a foka te ruak. 15 Ari favevegiau raror ana ri faraarar er, ai Jisas fasiruu mito tsuri, sa taataan fiisen ramiri, 16 ri tagei Ya sana parits ten Gov kat tap iny a mata rari, ser gim ma inainy fanatnat iny Ya. 17 Kat to, ai Jisas rangat ratuari, “A saa te faraarar tsuk iny romi na, ana mi taan em?”

Ana ri kat to, ser tsutsun faamo er, fiisen me na mataaf mata rari.
18 Ana isen tsuri asangan ya Kliopas, rangats Towa, “Anyi tsun a isen a mes iny Jerusalem te gim rom ma nat tana foka te ruak na tana tee nainy te naa en?”

19 Ya rangat to, “A saf a ka ei na?” Ana ri biny Towa, “A ka te ruak ten Jisas a tsoiny Nasaret. Ayei na kuigin, ana parits a siireits tan vegiau ai tan kat a ka matan e Gov ai mata rari na vainy faavot. 20 Fuainy tsunaun tan tsoiny faakor an tsunaun tsumam sigainy Ya ser pokei Ya ma nai mat Ya, ri kat to, ser fagageits Ya tana pagafuan. 21 Sana mam pon fi nei, Ayei na mes to ma pats Ya na tou tapuruur tsumam a taa Isrel nimar Roum! Sana ri fagageits Ya tana pagafuan, ai tovei bus fafofopis nan nainy te ruak a ka to. 22 A tee moun tana gum tsumam te kat mamam tsumam ngian em. Ari te toomat naa tan puts te fasooiny ari Ya, 23 ser gima sab a puan Ya. Ri naa me ser tsue of mamam ri tageir morena te tsue na ka, Ayei te toto en. 24 Ana mesapan tana gum tsumam naa to tan puts, ser sab tsuiny a ka te tsue fin moun, ri gima tagei Ya.”

25 Ai Jisas tsue to tsuri, “Amin parainy piou ge? Ana mi kan fanagin faaman tsun em koma mami, to sam gima faamainy a foka te tsuen kuigin! 26 Fiisia, u kuigin te tsue na Krais a Tsoiny Fiisaup ma sarei Ya na kamits tana fo mamatsiny ka to, ai vou Ya te sof naa tana pan tan siinaiv Tsunia, taava?” 27 Ai Jisas fa'arasainy Towa tsuri, tana ka te tsue tsuk iny ari Ya koman Vegiau Ten Gov, te tanik me tan Buk ten Moses sa naa me tan kirkir tan fuainy kuigin. 28 Ana ri nom fasiruu naa to panan a fan to te naa naa ri tsunia, ai Jisas kat faarei to te komainy ma fis naa, 29 sana ri te tsue tap iny Ya, ser tsue, “Anyi ma kaa fiisen tsom mamimam, tana saa u nainy te naa en ana ayei kan uurup osto.” kat to Ya naa fiisen ramituari sa nai kaa fiisen ramiri. 30 Ana Ayei gum fiisen ramituari tana taran iny ainy, Ya nom ton koinykoiny sa tsue faarof naa ten Gov, Ya ivoo ton koinykoiny Ya faan iny towa tsuri. 31 Kat to, an fakats tsuri arasan to, ri inainy Towa, sana Ayei karainy kajiaa en fapoopoan narari. 32 Ana ri favevegiau to, “Fiisia, te gima faarein guaf fisikii koma rara to te vegiau fi Ya tsura sanaan to sa fa'arasainy vegiau tan Vegiau Ten Gov to tsura, taava?”

33 Ana ri kat to, ser taan veesau fatabin ra naa to i Jerusalem, ri sab to na safunuu ana isen a matisian te ovot ror na aya fiisen rame na mesapan, to ser tsue of rari na ina fuan, 34 ser tsue, “A Tsunaun te tsun faman fatabin ovei en! Ayei te ruak ten Saimon Pita!” 35 Ana ri ina fuan fa'arasainy to na foka te ruak tsuri sanaan, ai to te inainy ari na Tsunaun tan nainy te ivoo Yan koinykoiny.

Jisas Ruak Ir Matisian Tsunia

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Jn 20.19-23; Am 1.6-8)

36 Arin matisian vegiau farokot kaner raror, sen tsun Jisas tsutsun to fapoopoan narari, Ya tsue to tsuri, “Aaverof kaa fiisen mamiromi.”

37 Ana ri karian to ser oraav er, ri pon fi nei, ri tagei a amatsuan. 38 Ya tsue to tsuri, “Kat fei tsumi koma patang rom ei? Kat fei sana fo vaa'ets tovei paas a nai mami ei? 39 Tagaa yam, nima Vanyo ai mou Vanyo ana mi te tagaa, Anyo vaa ei aa. Saras Vanyo yam, ma tagaa mi, tana saa, a amatsuan a sikia tu venoo, an tu tsuan, to te tagaa fi romi Tsonyo.”

40 Nainy te tsue fakap iny Ya na ka to, Ya faatok ratuari na niman ana moun Ya. 41 Ri mamagat ovei sana ri tabuiny ma faaman kan, tana saa, ri onanun ror, Ya rangat ratuari, “Mi te kaa mirom ta ka iny ainy tovei?” 42 Ana ri fainy Towa na painy jian a tsufas. 43 Ya nom towa sa ainy ya fapoopoan mata rari. 44 Kat to, Ya tsue to tsuri, “A foka to aya na foka to te tsue of im tan nainy kaa farokot fiisen mami Nyo mi, a fo mamatsiny ka nai ruak iny man nats non, ito te kirkir tsuk of Vanyo ri tan Faun te kirkir iny e Moses, an kuigin ai tan Kooma iny Vadou.”

45 Ana Ya kat ratuari ser nom fakats patsu rari ma natiny arin tsue tan Vegiau Ten Gov, 46 ana Ayei tsue to tsuri, “A ka to aya te kirkir en tan Vegiau Ten Gov, ‘E Krais a Tsoiny Fiisaup ma saraa kamits tsom ana Ayei te tsun fatabin tana mat, tan fafofopis nan nainy, 47 ai tana asangan Ya vegiau nana tou reesik a fo aveto ana tou takopis osing a fo aveto te tap naa ten Gov, ana Ayei te anofe ravainy a fo aveto, ma favaanan tana vainy faavot, sai ma tanik tsom en Jerusalem, ai te naa fi naa tana fo mamatsiny pan faavot tana monaagits.’ 48 Ana mi to nai pokei rom a fo mamatsiny ka tovei te tagei ami, ai te nongoiny ami. 49 Nongon yam, Nyo nai faan iny mirou Aaven Taabos tan tsuen man ten Tamanyo, sana mi nai kaa tsom rom tana ngats fan tsian iny Jerusalem onot non te kookop maromi na parits iny jias.”

Jisas Tabin Gormirmir

(Mk 16.19-20; Am 1.9-11)

50 Ana Ya mei ratuari tana ngats fan iny Jerusalem, ser naa fi naa tana ngats fan iny Betani, na aya, Ayei fapaas a niman jias patsuu rari Ya faparits ratuari, 51 Ayei faparits ratuari, ai Gov nom fapaas finy naa Towa Gormirmir. 52 Kat to ana ri fafaatouf Towa ri tabin fi naa to Jerusalem fiisen me na mamagat tsian. 53 Ai tan mamatsiny nainy ri natiny naa ror tana saape a tou variri e Gov.

Copyright information for `SPS