a(Aisaia 40.3-5)

Luke 3

Tou Favaanan Ten Jon A Tsoiny Fapeenan

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Jn 1.19-28)

E Sisa Taibirias te gum iny aatouf sa onots safunuu ana ngim a ingainy tan nainy te gavana Pontias Pailat tana gum fan iny Judia; ai Herot a gavana tana gum fan iny Galili; ai famuinyasiny tsunia Pilip a gavana tana fuan a gum fan Ituria ai Tarakonis; ai Laisanias a gavana tana gum fan iny Abilene. An tan nainy to aya, Anas me Kaiafas arin Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor, an vegiau ten Gov ruak to ten Jon, a guei ten Sakaraia tana pan a uur. Ya taainy to na fo pan tana aurom iny Jodan, sa favaanan, ya tsue to, “Faonot yam, mi reesik to am takopis osing to na fo aveto tsuam, ana mi te tap naa ten Gov, tana ka to aya Gov nai anofe ravainy non a fo aveto tsumi, anyo te nai peenainy mami.” Faarei kainy non to te kirkir bus iny Aisaia na kuigin muan sa tsue na ka,

“A isen te vegiau fabaasuan me koman a pan a uur, ‘Kakoun onots of yam a Tsunaun a aavem, mi te vatsvats of Yan kat tsuam ma faarei ya na sanaan iny naa me Tsunia.
A fo govee ma tafun, ana fo tet an tobeer ma fatoobing, a fifaanauti to. An sanaan geegio vavis ma fatoobing. Ana fokinai nai tagei ror a binun iny fiisaup ten Gov.’” a 
Ana fokinai ruak mito, a tou peenan ten Jon, sana ri tabuiny ma pokein na fo aveto tsuar, ya tsue to tsuri, “Amin guei tan koraa! Tana tou peenan, mi pon fi rom nei, mi onot rom ma fataanis osing koma seeve ten Gov to te naanaa minon? Kat yam kat to te onot iny faatok maromi mi te takopis osing bus fo aveto tsuam, ana nyo te see fapeenainy mami. Am tanik iny tsue fi vaare to nei fapoopoan namami, ‘Gov gim non ma fasaraa mamam, tana saa Abraham ayei na tsuvumamam.’ Nyo tsue of maromi, Gov onot non ma nom marats to, Ya te kopis rari er faarei miton tsubnaainy ten Abraham! Ami faarei rom nau, ana fo nau gim ror ma fua tu fua tu rof nai rop ravaa ror er faakor ravaa to tan guaf. Gov kakoun en tan kat, kat to tsumi”

10 Ana vainy rangats towa, “Ana mam te nai kat fei?” 11 Ana ayei biny ratuari, “E sei te kaa minon fuan vau ee, ayei ma faan iny sen tana mes a sikia, ai sei te kaa minon a kainy ainy ee, ayei ma tatafas iny ya.”

12 Mesapan tsurin tsoiny nonom takis nai peenan me, ser rangats ya, “Tsoiny fifaatsuts a saa te kat romam na?” 13 Ya tsue of ratuari, “Ami ma nom takis, sana mi ma nom fapaas pis vaare.”

14 Mesapan tsurin tsoiny puaan rangats towa, “Amam paas? Sa kat romam na?” Ya tsue to tsuri, “Kat fiiring vaare ir yam a mes a vainy, am kabuts vaare to na moni ana mes a foka tsuri, am kat vaare ton vaatsuk gam. Sana ami ma nom faonot tsun te nonom fi romi am paparaa mito na foiny tsumi.”

15 A vainy te tagaa fi nei an fakats iny naano tsun to, ser fakats vavis iny e Jon, ser pon fi nei, ayei toroman na Krais, a Tsoiny Fiisaup. 16 Jon biny ratuari na fokinai, “Anyo peenainy maromi tana aurom, sana Ayei te karap fafisfis varonyo te naa minon, nyo gima onot faarof iny puruur a patom nan su Tsunia, Ayei nai peenainy maromi tan Aaven Taabos an guaf. 17 Ayei faarei non a taman tan tanun wit nom iny non a fok niman ka iny kat ravainy nungan nan wit ana ayei te nai guam wit ya te fakei naa ya tana numaa iny fatamaar ana ya te nom nungan ya te nai ravainy ya tan guaf to te gim non ma natiny mote.”

18 Jon kat a fo vegiau parits iny kopis a komar a vainy, ai tan kat to aya, ayei dadaav iny Vurungan Rof tsuri. 19 Ai Jon tsue ets'ets of to Gavana Herot matan ya, tana saa, ayei te fipisui me Herodias a moun ten famuinyasiny tsunia ana fo mes a fo kat iring te kat ya. 20 Tan kat to aya Herot kat pis mes kat iring tsian tan fasof e Jon a Tsoiny Fapeenan tana numaa iny kotskots.

A Tou Peenan Ten Jisas

(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)

21 Nainy te peenan a fokinai ai Jisas peenan kan to. Ayei faakats enanon ana korosuu tapue to, 22 an Aaven Taabos of mito Tsunia faarei na kurume. An sen vegiau poo mito Gormirmir, “Anyi na Guei Tsoiny Tsonyo, te kaa non koman Tsonyo, Nyo koma rof marom Anyi.”

Asangar Tsuvun E Jisas

(Mt 1.1-17)

23 Jisas te karap sa onots toromainy fopis safunuu na ingainy vou Ya tanik to na binun, Ayei na guei tsoiny faarei te fakats fi na vainy Ayei na guei ten Josep, ai Josep a guei ten Eli, 24 ai Eli na guei ten Matat, ana ayei na guei ten Livai. Livai na guei ten Melki, ai Melki na guei ten Janai, ai Janai na guei ten Josep. 25 Ai Josep a guei ten Matatias, ai Matatias a guei ten Amos. Amos a guei ten Neiam, ai Neiam a guei ten Esli. Esli na guei ten Nagai. 26 Ai Nagai na guei ten Maat, ai Maat a guei ten Matatias. Matatias a guei ten Semein ana ayei na guei ten Josek, ai Josek a guei ten Joda. 27 Joda na guei ten Joanan, ai Joanan a guei ten Resa. Resa na guei ten Serababel, ai Serababel a guei ten Silatiel. Silatiel a guei ten Neri, 28 ai Neri na guei ten Melki, e Melki na guei ten Adi, ai Adi na guei ten Kosam. Kosam a guei ten Elmadam. Ai Elmadam, ayei na guei ten Er. 29 Er a guei ten Josua, ai Josua na guei ten Eliesa. Ai Eliesa na guei ten Jorim. Jorim a guei ten Matat, ai Matat a guei ten Livai. 30 Livai na guei ten Simion, ai Simion a guei ten Juda. Juda na guei ten Josep, ai Josep a guei ten Jonam. 31 Jonam a guei ten Eliakim ana ayei na guei ten Melea, ai Melea na guei ten Mena. E Mena na guei ten Matata, ai Matata na guei ten Natan, ai Natan a guei ten Devit. 32 Devit a guei ten Jesi, ai Jesi na guei ten Obet. Obet a guei ten Boas, ai Boas a guei ten Salmon. Salmon a guei ten Nason. 33 Nason a guei ten Aminadap, ai Aminadap a guei ten Atmin. Atmin a guei ten Arni, ai Arni na guei ten Esron, ai Esron a guei ten Peres, ai Peres a guei ten Juda. Juda na guei ten Jekop, 34 ai Jekop a guei ten Aisak. Aisak a guei ten Abraham ai Abraham a guei ten Tera. Tera na guei ten Neior, ai Neior a guei ten Seruk. 35 Seruk a guei ten Reu, ai Reu na guei ten Pelek. Pelek a guei ten Eber, ai Eber a guei ten Sela. 36 Sela na guei ten Kainan, ai Kainan a guei ten Afaksat. Afaksat a guei ten Siem, ai Siem a guei ten Noa. Noa na guei ten Lemek. 37 Lemek a guei ten Metusela, ai Metusela na guei ten Inok. Inok a guei ten Jeret, ai Jeret a guei ten Mayalali, ai Mayalali na guei ten Kainan. 38 Kainan, ayei na guei ten Enos, ai Enos a guei ten Set, ai Set a guei ten Adam, Adam a guei ten Gov.

Copyright information for `SPS