a(Faun 8.3)
b(Faun 6.13)
c(Vadou 91.11,12)
d(Faun 6.16)
e(Aisaia 61.1,2)

Luke 4

Satan Amus E Jisas

(Mt 4.1-11; Mk 1.12-13)

Jisas via men Aaven Taabos te tabin mi Ya tana aurom iny Jodan an Aaven Taabos mei naa Towa tana pan a uur ana nang iny nuaf. Ya kaa to onots fats safunuu nainy te amus Ya na Vinasaar. Ya gim to ma ainy, voun a fo nainy to aya, Ayei ves to.

Ana Vinasaar tsue to Tsunia, “Ayei na Guei Tsoiny ten Gov, tsue of a fats to ma ruak iny koinykoiny mi ya.” Jisas biny towa, “Te kirkir en tan Vegiau Ten Gov,

‘Mes te gim non ma toto ising tan koinykoiny tsun.’” a 
Ana Vinasaar mei fi naa Towa tana pan a nai tsig, sen tsun ana Vinasaar faatok Towa na fo mamatsiny waan nana monaagits to. Ana ayei tsue to Tsunia, “Nyo nai faan marom Anyin fo mamatsiny parits tsuri ana masun, tana saa fo mamatsiny ka faavot te faan vanyo Gov to tsonyo onot rou ma faan rari tan ta mes tan mangiir tsonyo. Sana Anyi ma fatukun Nyi te tsunguruu iny faatouf vanyo, ana fo mamatsiny ka tovei nai fasito iny rom Anyi.”

Jisas biny towa, “Te kirkir en tan Vegiau Ten Gov,

‘Faatouf a Tsunaun a Gov tsuam ana nyi te vovou tsun iny mangiir Tsunia!’” b 
Ai Vinasaar mei fi naa Towa tana ngats fan tsian Jerusalem sa fatsutsuiny Ya tana pan a nai jias fiisok tana saape, ya tsue to Tsunia, “Anyi na Guei Tsoiny ten Gov, tsiak fi naa putaa osing a pan to, 10 tana saa, te kirkir en tan Vegiau Ten Gov,

‘Gov nai tsue of non morena Tsuan ma koup Manyi ri, ri te tagaa ot faarof Manyi.’
11 Ana,

‘Ri kan nai nom tap marom Anyi nimar ma tageev on vaare na moum Manyi tan ta fats.’” c 
12 Jisas biny towa, “San Vegiau Ten Gov tsue kainy a ka,

‘Nyi ma tanaf vaare na Tsunaun a Gov tsuam.’” d 
13 Nainy te faonot a Vinasaar tan amus e Jisas, ya naus osing tsom Towa onot te sab non ya tu mes tu nainy.

Jisas Tanik A Binun Tsuan Galili

(Mt 4.12-17; Mk 1.14-15)

14 Ai Jisas fatabin fi to tana gum fan iny Galili ana parits tan Aaven Taabos kaa fiisen mi Towa an vaanan nan Ya saats faafis to na gum fan. 15 Ya fifaatsuts to tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ana fokinai fapaas to na asangan Ya.

A Taa Nasaret Fataivou E Jisas

(Mt 13.53-58; Mk 6.1-6)

16 Ya naa fi to tana ngats fan iny Nasaret tana pan te karap Ya, ai tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Ya naa to tana numaa iny fafaatouf tsuri faarei te natiny kat fi non Ya. Ya tsun to sa gogosias vegiau tan Vegiau Ten Gov. 17 U kots noun tana kuigin e Aisaia te fanom ari Ya. Ya karats towa, sa sab a pan te kaa non kirkir te tsue na ka,

18 “U Aaven tana Tsunaun te kaa non Tsonyo, tana saa, Ayei te pisainy Vanyo ma favaanan iny Vurungan Rof tsuri te aaruts ror.
Ya jiat Vamituanyo ma pokei a tou tapuruur tsuri te kaa iny kotskots ror; ai tsurin matar kio ma matoong fatabin ari ai tan nom fatafuts ir vainy te kaa ror fain nimar vainy te kat fifiiring rari.
19 Ai tan favaanan iny a ingainy te kat non a Tsunaun, a rof Tsunia tana vainy te fasito iny non Ya.” e 
20 Ai Jisas tap ton kots noun ya faan fatabin iny towa tana mes te natiny kat non a binun tan fafaan iny kots noun Ya gum fatabin to. Ana fokinai koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu suu iny to na matar Tsunia. 21 Ana Ya tsue to tsuri, “Roman u vegiau tan Vegiau Ten Gov te nongoiny ami te ruak iny man ovei en.”

22 A fokinai saar iny men vegiaun saavits fiisok te pokei Ya. Ana ri fararangat to, “Ayei koraa na guei tsoiny ten Josep?” 23 Ai Jisas tsue to tsuri, “U man, mi nonom naa rom vegiau te kat a vainy Tsonyo: ‘Sana nyi na Tsoiny Tsipaar, anyi ma tsipaar a tsivom.’ Ami nai tsue Vanyo, ‘Anyi ma kat ya nei tana ngats fan tsuam to na foka te kat Anyi tana ngats fan Kapeniam te nongon fi mam.’ 24 Nyo tsue faman of maromi,” Ya farong pis towa, “a vainy tana ngats fan fatoobing tana kuigin te sikia ror ma nat faarof iny Ya ge nongoiny Ya.

25 “Nyo tsue faman rou tsumi te man non u amov kinai iny Isrel tan nainy ten Ilaija na kuigin muan te sariof a ruat sa onots a fopis a ingainy ana aunom a iifaa. Nainy ves tsian sa nom faavots a fan a kinai. 26 Gov faan iny naa Ilaija sai te gima naa of naan vainy fatoobing tsunia, san tana amov a sikia ma taa Jiu tana ngats fan iny Serefat tana gum fan iny Saidon.

27 “A vainy a kinai iny Isrel kaa men tatauba tan nainy ten Ilaisa na mes a kuigin iny muan. Gov faan iny naa Ilaisa, sana sikia ta isen tsuri ma taabos Neaman tsun a isen a sikia ma taa Jiu a mes tana gum fan iny Siria.”

28 A vainy koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu kaa men koma peits te nongoiny arin tsue to. 29 Ri tsun faavot ri ras tsitsikap to Jisas ser fatafuts osing Ya na fan tsian ser mei finy naa Ya patsun tet tana pan te fatsuiny arin fan tsian ma tsug fajiak iny naa ri Ya tana varian 30 sana Ayei taan patsukan nanaa fapoopoan nara fokinai sa nai nanaa.

A Mes A Tutuei Iny Masarau

(Mk 1.21-28)

31 Ai Jisas taan fi naa to tana ngats fan iny Kapeniam tana gum fan iny Galili, Ayei faatsuts rato na vainy tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu. 32 Ri saar tana sanaan to te fafaatsuts fi Ya tana saa, u vegiau Tsunia te kaa me na parits faarei non a mes te fa'asangan non tan gumgum. 33 Koman a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu na aya, te kaa me na mes a tutuei iny masarau rorojiainy iny men kuu tsian, 34 “Poo! A saa te komainy kat rom Anyi tsumam na, O Jisas iny Nasaret? Nyi of me naa tou ruraa mamam? Anyo nat marom Anyi, Anyi na Mes a Taabos poo fi me ten Gov!”

35 Jisas tsue ets'ets ton masarau, “Tomani, nyi te tafuts osing a mes tovei!” An masarau fagotsiny to na mes peto matar a fokinai ya tafuts osing towa sa gima kat fiiring ya.

36 Ana ri na fokinai saar fiisok Towa ser favevegiau patsukaner, “Saf a fo vegiau to aya nan na? Te faarei non a mes te fa'asangan non tan gumgum ana parits to Tsunia tsue faparits iny fataanis tan masarau to ser tafuts!” 37 An vaanan nan Ya saats vavis to na ngats fan faavot tana gum fan iny Galili.

Jisas Tsipaar A Vainy A Kinai

(Mt 8.14-17; Mk 1.29-34)

38 Jisas naus osing a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu sa naa fi naa numaa ten Saimon. E nuan e Saimon a faadis, faadis minon a puan a fisikii tsian, ser sing e Jisas ma faakouts ya. 39 Ya naa to sa tsutsun panan a fetan tsunia, Ya tsue ets'ets of to na faadis naus osing a moun to. Sen tsun ana fisikii naus osing towa, ya tsun to sa kakoun of ratuari na kainy ainy.

40 Te ananerof bus en te ruk nana nuaf ana vainy te kaa men nuatsir te kaa men fo viir faadis vavis atoiny ramituari ten Jisas sa fasaur a niman tan isiseiny mes ana ri na fokinai tsipaar faavot rato. 41 Ai Jisas buur ravainy raton masarau tana vainy a kinai ai te kat iny tafuts ari ri rorojiainy men kuu tsian, “Anyi na Guei Tsoiny ten Gov!” Jisas tsue ets'ets ratuari, sa gima famanat rari ma tsue ri ta ka, tana saa, ri nat er Ayei na Krais, a Tsoiny Fiisaup.

Jisas Te Favaanan Judia

(Mk 1.35-39)

42 Te takiir me na nainy, ai Jisas naus osing to na ngats fan, sa naa naa tana pan a tomani Ayei Tsivon. Ana vainy tanik i tsikoo Towa ai te sab ari na pan te kaakaa Ya ri tanaf iny kat Towa ma naus osing vaare rari. 43 Sana Ayei tsue na ka tsuri, “Anyo ma favaanan iny Vurungan Rof nana Waan e Gov tana fo mes a fo ngats fan kan tana saa, ayei na ka te jiats of Vaminyo Gov ma kat Anyo.” 44 Ana Ayei favaanan to koman a fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu sa pot faafis a gum fan iny Judia.

Copyright information for `SPS