Luke 6

U Fatsutsue Nan Nainy Fafaatouf Tana Taa Jiu

(Mt 12.1-8; Mk 2.23-28)

Tan sen Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Jisas taan naa koman tanun wit. An matisian Tsunia kat to ser ngats wit ri nom ton fua nan wit ser wusas ya na nimar an pem rus ravaa to ri ainy ton fua. Mesapan tsurin Farasi naa me ser tsue, “Kat fei tsumi kat a ka to ei to te sikia non ma toobing tana Faun tsura ma binun vaare ra tan Nainy Fafaatouf?”

Jisas biny ratuari, “Ami te gogosias a ka te kat e Devit a Aatouf a tsuvurara fiisen men vainy tsuan te ves ari muan! Ayei te naa sa sof a saape ten Gov ana tsoiny faakor famanat iny towa ma nom koinykoiny te faan iny ari matan e Gov sa ainy ya, ya fafaan ratuarin vainy tsuan. Sai tan Faun tsoiny faakor tsun onot ror ma ainy ya.”

Ai Jisas tsue to tsuri, “Devit gima kat aveto. An matisian Tsonyo kan gima kat aveto tana saa, Nyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me Tsunaun iny non Nainy Fafaatouf.”

A Mes A Nima Pengong

(Mt 12.9-14; Mk 3.1-6)

Tan mes Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Jisas naa to tana numaa iny fafaatouf sa faatsuts. Isen a mes te kaa kan, nimainy matou tsunian pengong. Mesapan Farasi an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses te komainy ma tsikoo ta sanaan ma fakei ari Jisas tan vaatsuk tan ta iring te kat non Ya to ser vavaatok iny Ya to te tsipaar finy non Ya ta mes to aya. Tan kat to Ayei te ngats non Faun te tsue fi non nei, “Binun vaare tan Nainy Fafaatouf.” Sen Jisas natiny fakats tsuri sa tsue tana mes a nima pengong, “Tsun, taame nei matan.” Ana mes tsun to sa taan naa. Ai Jisas tsue to tsuri, “Nyo rangat maromi, fei te famanat fi roran Faun ei tan ta ka ta rof ma faakouts ara na mes tan Nainy Fafaatouf ge kat fifiiring ror ya? Iny saup a toto tana mes ge kat famat ya?” 10 Ya matoong fagoguas ratuari na fokinai kat to sa tsue tana mes to aya, “Paroor a nimam.” Ana mes paroor to na niman ana niman ya rof enato. 11 Farasi an tsoiny fifaatsuts tan Faun koma rari te iring ser seeve er, ri favevegiau to fapoopoan narari tan ta saa te kat rori na ten Jisas.

A Safunuu Ana Ina Fuan A Amaraav

(Mt 10.1-4; Mk 3.13-19)

12 “Tan sen nainy, Jisas naa to patsun a painy tet a tou faakats sa kaa na isen a voiny a urung na aya sa faakats ten Gov. 13 Tana voinyvoiny Ya fikoo raton matisian Tsunia ma naa ri Tsunia. Ya pisainy to na safunuu ana ina fuan a matisian sa koo rarin Amaraav. 14 Saimon, ito te koo kainy Ya Pita, ai famuinyasiny tsunia Anduru, ai Jemis, ai Jon, ai Pilip, ai Batolomiu, 15 ai Matiu, ai Tomas, ai Jemis a guei tsoiny ten Alfias, ai Saimon, ayei na isen tsurin a gum iny tsoiny te koo ri Selot te kat iny nom ravainy ror gumgum iny Roum, 16 ai Judas Tadias, a guei tsoiny ten Jemis, ai Judas Iskariot, ayei na mes te nai faan iny e Jisas tan vainy ma atsuiny famat ari Ya.

Jisas Faatsuts, Ya Tsipaar Kan To

(Mt 4.235.12)

17 Jisas kat to sa of osing men tet fiisen ramiri ser nai tsutsun me tana pan a toobing fiisen ramirin tagin tsian an matisian Tsunia ana vainy kinai poo me tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ai ri poo me tana fo mes fan tana gum fan iny Judia, ai te poo me tan teis tana fuan a ngats fan iny Taia ai Saidon. 18 Ri na tou nongoiny vaanan Tsunia ana ri te fatsipaar iny a fo faadis tsuar. Ari to te tutuaa iny masarau naa me ser rof fatabin er. 19 A vainy a kinai te tanaf ma saras Ya, tana saa a parits to te poo non Tsunia, ai te guas rari ana fokinai te rof fatabin er. 20 Jisas matoong ton matisian Tsunia sa tsue,

“Paparaa tsumin vainy te aaruts rom tan aavem; a Waan e Gov a ka tsumi.
21 “Paparaa tsumin vainy te kainy ves rom ten Gov, Ayei nai faonots non koman tsumi.
“Paparaa tsumin vainy te tangis rom tan aveto tsumi, mi nai vavakaar nats rom.
22 “Paparaa tsumin vainy te koma iring maromi na vainy ana ri te tsugaa mami, ri te tsue fifiiring mami ana ri te fa'avesaat mami, tana saa, amin vainy Tsonyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me. 23 Te ruak non a foka to, ami ma paparaa fatsian tsun, tana saa, tsuvurari te kat kainy senviir kat tan fuainy kuigin. Mi te tajiat men mamagat, tana saa, a tafan tsian tsumi te kaa en Gormirmir.

24 “Ma sekee, mi kaa mirom masun tovei, mi nom bus a paparaa tsumi, mi sikia pis rom ma paparaa nats vou.
25 “Ma sekee, mi viits rom tovei, mi nai ves rom vou.
“Ma sekee, mi oor rom tovei, mi nai ugun rom am tangis to vou unya Hel.
26 “Ma sekee, nainy te nai siisio faarof marom anyi ri, tana saa, senviir tsue to aya nan te tsue ri tan tsuvumami tan kuigin gamgam.

Mangiir Ir Vainy Te Koma Iring Maromi

(Mt 5.38-48, 7.12a)

27 “Sana Nyo tsue of maromi te natiny nongoiny Varonyo; mangiir yam vainy te koma iring maromi, ana mi te kat, kat rof tsuri te tsugei maromi, 28 faparits ir te ramos maromi, am faakats to ten Gov ma kat faarof rari Ya te kat fijior maromi. 29 Ta isen te sapan marom anyi tan panainy asase manyi, faan iny mes panan ma sapainy kainy ya, ta mes te nom non vau iny jiarasan, tanyiny ma nom kainy yan vau iny gagon tsumanyi. 30 Sei ta mes te sing marom anyi ta ka ee fainy ai to te nom babainy non a mes ta ka tsumanyi, rangat fatabin iny vaare. 31 To te koman fi rom anyi ri ma kat of manyi, kat to aya nyi ma kat of rari.

32 “Te mangiir tsuiny rom anyi na vainy to te mangiir marom anyi, nyi gim rom ma nai nom a tafan a rof ten Gov. U vainy aveto kan te natiny mangiir ror a vainy te mangiir rarori. 33 Ai te kat rom anyin kat rof tsuri tsun te kat kat rof tsumanyi nyi gim rom ma nai nom a tafan a rof ten Gov. Vainy aveto kan te kat ror senviir kat. 34 Ai te fafaan rom anyi na vainy te naano fi rom anyi nei ri biny fatabiny ror ya, nyi gim rom ma nai nom a tafan a rof ten Gov. Senviir kan non tsurin vainy aveto famanat rarorin vainy aveto pon kan ror te nai nom ror senviir as'as. 35 Sikia, mangiir ir yam te koma iring maromi ana mi te kat, kat rof tsuri, famanat iny mi te fakats vaare ma nom fatabiny ya, sana mi ma fakats faarof ai Gov te nai faan mami na tafan tsian. Sai te kat fi romi na foka to aya, mi kat faarei rom guei ten Gov a Tsigtsig Fiisok, tana saa, Ayei te kat non a sanaan to aya, Ayei te rof rarori te gim ror ma natiny tsue faarof, ai tsuri kan vainy ngi'arapaar fiisok. 36 Ami ma kaa men koma tagtag am faarei to Tamamami na koma tagtag.”

Faaroiny Vaare Ta Mes

(Mt 7.1-5)

37 Ai Jisas tsue pis to, “Mi ma faaroiny vaaren kat tana mesapan ai Gov gim kainy non ma nai faaron mami. Ami ma sigan vaare na mesapan ai Gov gim kainy non ma nai sigan mami. Ami ma anofe ravainy aveto tsuri, ai Gov te nai anofe ravainy aveto tsumi. 38 Ami ma faan tana mesapan, ai Gov te nai faan kan maromi ana mi te nom fapaas tan as'as a fifaakouts a kinai ai te tsiiu me nima mami ai mi te nom fatsitapuu iny ya. A as'as te faan iny romi tan mesapan, Gov nai faan fatabin fasenviir kan iny non Ya tsumi.”

39 Ai Jisas tsue of ratuarin tsue fapapaar to, “A mes a mata kio gim non ma mumua iny a mesmes tsunia na kio kat fi non nei ri nai gotsiny faavot eraror tana gaguur. 40 Sikia ta guei tan fifaatsuts te karap fafis iny non nan a tsoiny fifaatsuts tsuan te fakap non yan fifaatsuts tsunia, ana ayei te faarei na tsoiny fifaatsuts tsunia.

41 “Kat fei to tsumi mamatoong tsuiny rom a painy kikipoo na kakaii te kaa non matan e vamuinyasiny tsumi, sana mi gim rom ma fakats a buiny kikipoo te kaa non mata mami ei? 42 Fiisia, nyi onot rom ma tsue of e vamuinyasiny tsuam, ‘Vamuinyasiny, tanyiny you ma nom ravainy tsom anyon kikipoo kakaii te kaa non matan ya,’ sana nyi gima nom ravainy faamuainy tsom a buiny kikipoo mata manyi, Anyi na mes a kat mapam, nom ravainy faamuainy tsom a buiny kikipoo matam, nyi te onot ma tagaa fa'arasan ma nom ravainy anyin kikipoon kakaii matan e vamuinyasiny tsuam.

U Nau An Fua Tsunia

(Mt 7.16-20, 12.33-35)

43 “Nau rof sikia non ma natiny fua fiiring, ge nau iring sikia non ma natiny fua faarof. 44 A nau faavot ra nat fi rarori tan fua nar, nyi onot rom ma patsik tu fua nan vei tan kakarits? Ge te onot rom ma avet tu fua nan ngainy tana aufing a ngarian. 45 A mes a rof faruak minon a rof tan kat rof tsunia koman, ana mes a iring faruak minon kat iring tsunia tan kat iring te kaa non koman ya. A ngue na mes te faruak minon a saa te via non koman ya.

Fuan A Tsoiny Fatsun Numaa

(Mt 7.24-27)

46 “Kat fei tsumi koo Varonyo na Tsunaun, Tsunaun, ana mi gim rom ma kat a ka te tsue of im yam? 47 E sei na mes te naa minon Tsonyo ee, ana ayei te nongon tan vegiau Tsonyo ee, ana ayei te manaats ya, Nyo faatok maromi te faarei fi non ya. 48 Ayei te faarei non a tsoiny fatsun numaa te kats a matan a gaguur ya fatsuiny to na poon nana numaa patsun fats. Te koor me naa urungat sa ong a numaa sana ayei gima fagunainy ya, tana saa te fatsun tan poon rof. 49 San tana mes te nongoiny non vegiau Tsonyo sa gima manaats ya faarei non a mes te fatsuiny a numaa tan puputaa babainy tsun tana poon nana numaa, te naa me na urungat sa ong a numaa ya tarop faavot enato sa taruraa faavot en.”

Copyright information for `SPS