a(Malakai 3.1)

Luke 7

Jisas Tsipaar A Tsoiny Binun

(Mt 8.5-13)

Tan nainy te favaanan fakap iny e Jisas a fo mamatsiny ka to tana vainy Ya naa fi naa to tana ngats fan iny Kapeniam. Isen a tsoiny mumua tan natus vainy puaan tana taa Roum te kaa naa ya. Ayei te kaa me na isen a tsoiny binun te kaa non koman tsunia sana ayei kaa me na faadis sa kaa tana pan iny mat. Nainy te nongoiny ya na tsoiny mumua tan vainy puaan siisio nane Jisas ya jiats ton tsunaun tana taa Jiu. Ri naa ten Jisas ri su'eets Towa, “A mes to aya te onot famainy non ma nom a fifaakouts Tsuam, tana saa ayei te kaa me na tagtag tsura na taa Jiu, ana ayei patsukanen fatsuiny of ratuara na numaa iny fafaatouf.”

Kat to ai Jisas naa fiisen ramituari. Jisas gima veevian tana numaa ana tsoiny mumua tan vainy puaan jiats miton vaatau ma tsue of ari Ya, “Tsunaun, fanag vaare na puam. Nyo gima onot faarof ma famanat Manyi ma naa me numaa tsonyo, ge nyo gima onot faarof ma naa me Tsuam, sai nyi ma tsue tsun ana tsoiny binun tsonyo te rof fatabin en. Anyo kan a mes te kaa rou fain gumgum tan tsoiny mumua tan vainy puaan te karap varonyo, ana nyo kan kaa mirou vainy puaan te kaa ror faiv vanyo. Te tsue ronyo tana mes to, ‘Kua!’ ana ayei te naa naa. Nyo te tsue of a mesmes, ‘Taame!’ ana ayei te naa me. Ana Nyo te tsue of a tsoiny binun babainy tsonyo, ‘Kat a ka to!’ ana ayei te kat ya.”

Nainy te nongoiny e Jisas a ka to Ya ngian enato ana Ya takopis faavou of to na vainy sa tsue tsurin tagin te vovou iny Ya, “Nyo tsue of maromi, Nyo gima sab vaarik ta mes te kaa fi minon ya na faason tsian to ayei, a sikia kan tana taa Isrel!”

10 U tsoiny govet vurungan tabin to numaa tana tsoiny mumua tan vainy puaan ser sab a tsoiny binun te rof fatabin en.

Jisas Fatsuiny Fatabiny A Guei Tsoiny A Mat Tana Amov

11 Gima potsian, vou ai Jisas naa to tana ngats fan te koo rori Nen fiisen kan mi yan matisian an tagin tsian te naa fiisen mi naa Ya. 12 Te ruak Ya tan matainy sobaa nana ngats fan Ya tainytainy rato na vainy te govets faruak miror a mes a mat. A mes a mat to aya, ayei na isen tsun a guei tsoiny tana amov to aya, an tagin te poo me tana ngats fan to aya kaa fiisen mi towa. 13 Nainy te tagei e Jisas a moun ana koman Ya via miton tagtag tana moun Ya tsue to tsunia, “Tangis vaare.” 14 Kat to, Ya taan fasiruu naa to sa saras a gen, ana vainy to te govets a gen tsutsun faavot rato. Jisas tsue to, “Tsoiny vurots! Nyo tsue of marom anyi, tsun!” 15 Ana mes a mat tsun to ya tanik iny vegiau to, ai Jisas faan fatabin iny towa ten tsinan ya.

16 Ana fokinai via mito na oraav ri vamarits to Gov. Ri tsue to, “A karap nar kuigin te ruak fapoopoan narara!” Ana ri tsue pis to, “A Gov te ruak en a tou saup ir a vainy Tsunia!” 17 U vaanan nane Jisas to aya, saats faafis to na fo gum fan iny Judia ai tana fafakap nana fo fan vavis.

Jon A Tsoiny Fapeenan Jiats Ra Naan Matisian Ten Jisas

(Mt 11.2-19)

18 U matisian ten Jon a Tsoiny Fapeenan te tsue of ya na fo mamatsiny ka te kat e Jisas. Ai Jon fikoo rato na ina fuan tsuri ma naa mi ri tsunia, 19 ana ayei jiat fi ranaatuari tana Tsunaun ser rangats Ya, “Anyi koraa Ya na mes to te tsue iny e Jon to te naa minon ge mam ma anaanos farokots ta mesmes?”

20 Nainy te ruak ari ten Jisas ri tsue to, “Jon a Tsoiny Fapeenan jiat mamimam ma rangat manyi, ‘Anyi koraa Ya na mes to te tsue iny e Jon te naa minon ge mam ma anaanos farokots na ta mesmes?’”

21 Tan nainy patsukan to aya Jisas tsipaar vainy a kinai te kaa men fo viir faadis an fo viir kamits, an masarau, an matar kio tagaa fatabin er. 22 Ayei faonots vegiau ten Jon to sa tsue, “Kuar fatabin yam, am tsue of to Jon tana foka te tagei ami ana foka te nongoiny ami: arin matar kio tagaa fatabin er, rin pengong taataan fatabin er, rin vainy tatauba tsipaar fatabin er, rin teinar kuupio nongon fatabin er, rin vainy mat toto fatabin er, an Vurungan Rof favaanan en tan vainy aaruts. 23 Gov faparits non a mes te faamainy Varonyo to na mes te pokei iny e Jon sai te gima vaa'ets Vanyo!”

24 Te tabin naa rin matisian ten Jon, Jisas tanik iny vegiau tsuk to Jon tan tagin, “Nainy te naa fi mi ten Jon tana pan a uur, a saa te pon iny ami ma tagei na? Ami pon ma tagei a mes a sikia ta faaman te faarein ngaar te tagugut non tana ainysat? A sikia. 25 A saa te nai tagei ami na? A mes te vaun vau tsunian mamarof ge? Vainy te vau fi ror nei kaa miror a masun ai ri kaa ror tana numaa tana fo gotouf. 26 Tsue of Vaminyo yam, a saa te nai tagei ami na? A kuigin? Eye, Nyo tsue of maromi mi tagei bus a kuigin to te karap fafis pis a fo kuigin, 27 tana saa, e Jon ayei na mes to te tsue tsuk men Vegiau Ten Gov sa tsue,

‘Tovei na tsoiny favaanan Tsonyo’ te tsue fi Gov, ‘Nyo nai jiats famumuei nats rou ya Tsumanyi ma kakouiny onots ya na sanaan Tsumanyi.’ a 
28 Nyo tsue of maromi, Jon a Tsoiny Fapeenan karap fafis iny non a vainy to te agiir tana monaagits to, sana mes tana Waan e Gov to te fauf non a tsivon a faarei to na mes babainy ayei karap fafis pis iny non e Jon.”

29 Nainy te nongon arin vainy faavot an tsoiny nonom takis e Jisas ana ri tsue to, “Mangiir ten Gov tavaron ovei.” tana saa, arin vainy te vovou iny ror a tou tavaron ten Gov, ri peenan to ten Jon. 30 Sana ri na Farasi an tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses tsugei mangiir ten Gov to ser baainy ma peenan ten Jon.

31 Jisas tsue pis to, “Fei te fapapaar finy Ronyo ya tsumin vainy iny roman ei? Mi faarei rom a saa? 32 Mi faarei rom guein kakaiin pisiin te goonen ror koman a fan. Isen a gum kuu fi naa ror tana mes a gum, ‘Mam kat of maromin babaato nan fanging, sana mi baainy rom a tajiat! Mam koomein fo vaa'ur sana mi gima tangis.’ 33 Jon a Tsoiny Fapeenan naa me sa tavtaav ya gim to ma ainy tu koinykoiny ana ya gim kainy to ma jiu tu wain, ana mi tsue towa na tutuei iny masarau! 34 Ana Anyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa me, Ya ainy to, ana Ya jiu to, ana mi tsue, ‘Tagaa yam tana mes tovei! Ayei na mes a kokorom ana jijiu wain fiisok, a vaatau kan tana vavainy nonom takis an mes vainy aveto.’ 35 Mi tsugei vegiau te kat amam me Jon, sana vainy faarof vegiau Tsonyo faatok maromi na nat ten Gov a tavaron tan kat tana toto tsuri.”

Jisas Ainy Fiisen Me Saimon A Tsoiny Farasi

36 A Tsoiny Farasi faan iny vebus ten Jisas ma nainy ainy fiisen mi ya Ya. Jisas naa tana numaa tana tsoiny Farasi sa gum iny ainy en. 37 Te kaa me na moun te kaa koman a ngats fan to aya natiny kat non kat aveto. Te nongon finy ya Jisas te ainy fiisen minon a tsoiny Farasi koman a numaa tsuan, ya sof mito fiisen me na kepaa viainy minon tapui na tsuraf. 38 Sa tsutsun voun e Jisas panaan a moun Ya fiisen men tangis, san susuiny matan tsinik fabub naa na moun Ya. Kat to ana moun faparak to na moun e Jisas a funuu nan ya umei to na moun Ya, sa tsiiu iny a tapui na tsuraf moun Ya. 39 A tsoiny Farasi faan iny vebus ten Jisas tagei a ka to ya tsue to tsivon, “A mes tovei tabuiny kuigin faman ya Ayei onot non ma natiny e sei to aya na moun te saras Ya ee, ana Ayei onot kan non ma natiny saf a toto iny aveto te kaa non ya na!”

40 Jisas tsue to tsunia, “Saimon Nyo kaa mirou a ka iny tsue of manyi.” Saimon tsue to Tsunia, “Rof non Tsoiny Fifaatsuts tsue of you.”

41 Jisas tsue to, “A ina fuan a mes te tavan tana isen a mes te kaa me na moni. Isen te tavainy ngim ma natus moni ana mesmes a ngim safunuu na moni. 42 Sikia ta isen tsuri ma famatainy a tavan, ya kat to sa anofe ravainy a tavan tana ina fuan a mes. E sei tsuri ee, tana ina fuan te mangiir fafis pis ror ya?”

43 Saimon biny Towa, “Nyo pon fi rou nei, to na mes te kaa minon a tavan tsian tsunia ayei te anofe ya.” Jisas tsue of towa, “U fakats tsumanyi te toobing non.”

44 Ya kat to sa takopis of a moun ya tsue to ten Saimon, “Nyi tagei kainy rom a moun tovei? Nyo naa me numaa tsumanyi, nyi gim to ma fakei ta aurom ka iny garus a mou vanyo, sana ayei te garus a mou Vanyon susuiny matan tsunia ya sap faparak towa na funuu nan. 45 Anyi gima fafasof Vanyo tan umei Vanyo, sana ayei gima faonot tan umei a mou Vanyo onot non te naa mi Nyo. 46 Anyi gima tsiiu iny ta tapui patsuu Vanyo, sana ayei kookop faavots tsuiny a mou Vanyo na tapui na tsuraf. 47 To sana Nyo tsue of marom anyin mangiir tsian te faatok iny ya, te pokei non a fokinai aveto tsunia te anofe ravaa en, sen sei na mes e Gov te anofe ravainy a tee aveto tsunia ee, ayei faatok kan iny non mangiir a kakaii.”

48 Kat to ai Jisas tsue to tana moun, “A fo aveto tsumanyi te anofe ravaa en.” 49 A mesapan tsuri te gumgum tanik iny favevegiau rato fapoopoan narari, “E sei to aya te onots non ma anofe ravainy aveto ee?” 50 Sen Jisas tsue tana moun, “A faason tsumanyi te saup manyi tana parits tan aveto, kua min naan aaverof.”

Copyright information for `SPS