Luke 8

U Moun Te Vovovou Iny E Jisas

Voun mes a fo nainy Jisas taainy to na fo ngats fan ana Ya favaanan iny ton Vurungan Rof nana Waan e Gov. Safunuu ana ina fuan a matisian naa fiisen mi Ya, an mesapan iton moun kan Jisas te buur ravainy masarau ana Ya tsipaar ton fo faadis tsuri, ere Meri na moun to te koo ri Meri na muiny Magdala, ayei to Jisas te buur ravainy osing ya na fits a masarau, ai Joana, natsun Tsusa, ayei na tsoiny tatagaa ot tana numaa tsian ten Herot, ai Susana min mes moun kinai, ri fafaakouts e Jisas an matisian Tsuan tana fo mar ka tsuri fatoobing.

Tsue Fapapaar Tana Mes Te Saats Fua Tanun

(Mt 13.1-9; Mk 4.1-9)

Vainy a kinai gima faonot tan naa me ten Jisas tan fo ngats fan fifatsuktsuk tsun me ai te ovot bus ari, Jisas tsue of ratuarin tsue fapapaar,

“A mes iny rereev tanun te nai saats iny fua te piat iny yan fua koman a tanun an mes fua gotsiny to sanaan to ser pitei ya an marei naa mito ser ainy ya. Mes a fo fua gotsiny to tan puputaan fatsfats te gian ya, ri maas rato tana saa u puputaan gima bub. An Mes fua gotsiny to tan puputaa te kaa men fua nan kakarits gagon tan puputaa fapoopoan narari an kakarits gian to ser pis ya sa sikia ma kaa me tu fua. San mes a fo fua gotsiny tana pan te kaa men puputaan rof, koo ser gian ri karap to ser kaa men fokinai fua onots natus tan isisen fua.”

Jisas tsue pis to na ka, “Mes kaa minon teinan iny nongon ma nongon faarof.”

Man Nan Tsue Fapapaar

(Mt 13.10-17; Mk 4.10-12)

An matisian Tsunia rangats Towa, saf a man nan tsue fapapaar to naa, 10 Jisas tsue fatabin to, “A nat nana ka na takop nana Waan e Gov te faan fakap en tsumi san tana mesapan Nyo vegiau tan kat tan tsue fapapaar to ma matoong ari sana ri sikia ror ma tagaa fanatnat iny ya, ana ri nongon ror sana ri sikia ror ma nongon fanatnat iny ya.”

Jisas Fa'arasainy Tsue Fapapaar Nan Fua

(Mt 13.18-23; Mk 4.13-20)

11 “Tovei na man nan tsue fapapaar, u fua ayein vegiau ten Gov. 12 U fua te gotsiny tana sanaan te faarei non a vainy te nongon, sana Vinasaar naa me ya nom ravainy ton vegiau aave rari iny kat rari ma faaman vaare ri ten Gov te saup fatabin rarori. 13 U fua te gotsiny tan puputaan fatsfats faarei raror vainy te nongoiny vegiau ser paparaa tan nom ya sai te gima kaa fagagon naa aave rari ri te faaman sai te gima potsian, ana ri gotsiny rato te naa men fo nainy iny fiamus. 14 U fua te gotsiny koman puputaa te kaa men fua nan kakarits gagon faarei raror vainy te nongon san reesik iny kaa me ta ka ana fo koman iny ma kaa me na masun, an paparaa iny a toto roman ovot non koma rari sa nom ravainy vegiau, an fua tsuri gim to ma fuur. 15 U fua te rus tan puputaan rof faarei raror vainy te nongoiny vegiau ten Gov ser nom tap iny ya tan aaven rof iny manaats iny vovou iny ya, sa gima faonot tan fua.

U Kurun Fain Kobuu

(Mk 4.21-25)

16 “Sikia ta isen te fakuruiny non kurun ana ayei te kookop yan kobuu ge ma fakei ya fain a fetan sai te fagum non tana pan iny fafagum kurun ma tagei a vainy a arasan ri te sof me gagon.

17 “Saf a fokan takop na nai kat faruak non ana saf a foka na famun nai sab non ri te fakei ya tana arasan.

18 “Mi ma fakats faarof tana tou nongon tsuam tana saa, e sei na mes te kaa minon a nat a man nana Waan e Gov ee, Gov nai faan pis iny non ya na nat nana Waan Yan. Ai sei na mes a sikia ee, e Gov nai nom ravainy non a ar nat tana Waan Ya to te pon iny non ya ma fasito iny.”

Tsinan Jisas An Fo Famuinyasiny Tsunia

(Mt 12.46-50; Mk 3.31-35)

19 Tsinan Jisas an famuinyasiny Tsunia a tou tagei Ya sana ri gima onot ma naa na panan Ya, tana saa u tagin. 20 Mesapan tsuri tsue to ten Jisas, “E tsinamanyi an famuinyasiny Tsumanyi te tsutsun ror jiarasan te komainy tagei marom Anyi.”

21 Ai Jisas tsue to tsuri na fokinai, “E sei tsun te nongoiny non vegiau ten Gov ee ana ayei te manaats ya, te faarei non e tsinanyo an fuainy famuinyasiny Tsonyo.”

Jisas Fasariof A Keits

(Mt 8.23-27; Mk 4.35-41)

22 Tan sen nainy Jisas jias tan puak fiisen ramirin matisian Tsunia sa tsue tsuri, “Tanats yam ma guas naa ra tan mes panaan nana naaman.” Ana ri tanik iny sua faguas bus rato. 23 Te sepuu naa ri ai Jisas goros bus nato. An sekeiny ratsuu tapoor mito naaman an puak tanik iny fabuu nato sa fakaa rari tana iring tsian. 24 An matisian naa to Tsunia ser guinyguiny Ya ri tsue to, “Tsunaun, Tsunaun, ara kat iny mat osto!” Jisas tsun to sa tsue ets'ets a ainysat an rau sariof ovei nato ana madaav ras to. 25 Ya kat to sa tsue tan matisian, “Aya na faason tsumi ei?” Sana ri saar ri oraav rato ser favevegiau patsukaner, “E sei na mes to aya ee, to Tsunia faan iny tsuen parits tana ainysat an rau, ser manaats Ya!”

Jisas Tsipaar A Mes Tutuei Ir Masarau

(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)

26 Ana ri sepuu faguas fakap naa to tan mes panaan nana naaman iny Galili, tana pan iny Gerasa. 27 Te of naa Jisas mats, Ya tainytainy to na mes te poo me tana ngats fan a tutuei iny masarau. Ayei te naa en naangis to sa beerbeer en ya gim to ma kaa fan sana ayei kaa vavis patsukanen tana fo puts tan katskats. 28 Nainy te tagei ya Jisas, sa kuu fiisok ya gotsiny to matan Ya, ya kuu to sa tsue, “Jisas, Guei Tsoiny tana Gov a Tsigtsig Fiisok! A saa te komainy kat rom Anyi tsonyo na? Nyo sing marom Anyi fakamits vaare you!” 29 Ayei te tsue fi nei tana saa Jisas tsue faparits bus a masarau ngi'arapaar ma tafuts osing ya na mes. Tan nainy kinai masarau tutuei non ya ana vainy kotskots kainy ya na tseen niman ana moun ya sana ayei natiny ots non ya an masarau te mei finy ya tana pan a uur.

30 Jisas rangats towa, “E sei na asanga manyi ee?” Ya tsue to, “A asanga vanyo, Tagin Tsian,” tana saa, u masarau kinai te sof ya. 31 Masarau sing to Jisas, jiat fi vaare mamam tana matan a gaguur fiisok a sikia ta faatain nan koo rori Abiis.

32 U veis voon kinai fiisok siruu te ainyainy tan panaan tet. An masarau sing to Jisas ma famanat rari er nai sof ton voo, ana Ya famanat ratuari. 33 To ser tafuts osing a mes ri sof ton voo. An veis voo faavot kuar to ser tsiak naa tana varian tsidup na naaman ser ruk faavot er ri mat rato.

34 Vainy te tatagaa ot ir voo tagei to na ka te ruak fi nei ri fakookuar naa to ser saats a pan tan vaanan tana ngats fan ai tana fo mes a fo fan. 35 Ana vainy naa faavot naa to a tou tagaa tana saa te ruak na. Ri naa me ten Jisas ri sab to na mes ton masarau te tafuts osing ya gum non petoo moun e Jisas kaa men vau, an fakats arasan ana ri na fokinai oraav to. 36 A vainy te tagei a foka te ruak tsunia tsue of rato na vainy faavot to te rof fatabin fi ya. 37 Kat to ana vainy faavot tana gum fan iny Gerasa rangats to Jisas ma naus osing rari tana saa, ri te oraav fiisok ovei tsun er. Jisas kat to sa jias tan puak ya naus ratuari.

38 Ana mes ton masarau te tafuts osing ya sing to Jisas, “Nyo komainy naa fiisen ma mirom anyi.” Sen Jisas tsue of ya, 39 “Tabin fan ana nyi te tsue of ir a vainy tana ka te kat e Gov tsuam.” Ana mes taan naa to koman a ngats fan sa tsue of rari na foka te kat e Jisas tsunia.

A Guei Moun Ten Jairus, Ana Moun Te Saras Raarav Ten Jisas

(Mt 9.18-26; Mk 5.21-43)

40 Nainy te tabin fi naa Jisas tan mes panaan nana naaman an tagin fafasung faarof Towa tana saa, ri na fokinai te anaanos Ya. 41 Kat to ana mes ruak mito koo rori Jairus ayei na tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu naa mito Tsunia fatukun to sa tsunguruu moun e Jisas ya sing Towa ma naa ya numaa tsunia, 42 tana saa, a guei moun tsunia na isen tsun ana ingainy te karap ya onots safunuu ana fuan sa kat iny mat osto.

Te naa na Jisas fiisen kan ramiri na fokinai ser fasoksok fiisen mi naa Ya.
43 A moun te kaa kan na aya a gum iny tataa'in onots a safunuu ana fuan na ingainy, ayei foiny fakap kan iny a te moni tsunia tan tsoiny tsipaar sana sikia ta mes ma onot tan tsipaar ya. 44 Ya sokiir mito tana fokinai sa ising me voun e Jisas sa saras nguen raarav Tsunia sen tsun, tataa'in parak enato. 45 Jisas rangat to, “Sei te saras Vanyo ee?” Vainy faavot te faungis sen Pita tsue na ka, “Tsunaun, u kinai te bau Manyi ser sok Manyi.”

46 Sen Jisas tsue, “A isen te saras Vanyo, tana saa, Anyo sarei a parits te naus Vanyo.” 47 A moun te nat fi nei Jisas te nat en ya naa mito na babasas sa fatukun Ya tsunguruu to moun e Jisas ya tsue of to Jisas matar a fokinai a saa te saras of yan raarav Tsunia na ai to te tsipaar fatabin veesau fi ya. 48 Jisas tsue to tsunia, “Guei Tsiau, a faason tsumanyi tsipaar manyi. Kua mi naa na aaverof.”

49 Jisas vegiau kanen nanon ana tsoiny toukuar poo mito numaa ten Jairus sa tsue ten Jairus, “A guei moun tsumanyi te mat en. Fanag pis vaare na Tsoiny Fifaatsuts.” 50 Sen Jisas nongon en sa tsue of e Jairus, “Vaa'ets vaare, faason tsun ana guei moun tsumanyi te toto fatabin en.”

51 Nainy te ruak Ya numaa ten Jairus Ya gim to ma famanat iny ta mes ma sof fiisen mi naa Ya sana Ayei nom ere Pita me Jon ai Jemis ana taman ya ai tsinan a kooviou ser sof naa. 52 A fokinai na aya kaa iny ugun er ana ri tangis er tana kooviou. Ai Jisas tsue to tsuri “Maangon yam, a kooviou to na gima mat ayei goros tsun non!” 53 Ri na fokinai oor Towa tana saa, ri nat fi ror nei a kooviou na mat. 54 Ai Jisas nom to niman ya sa tsue, “Guei Tsiau, tsun!” 55 Ana aaven ya tabin mito ya tsun fatabin nato ai Jisas tsue of ratuari ma fainy ari ya ta ka ma ainy ya. 56 E taman ya me tsinan ya ngian fiisok er sen Jisas vusvus ratuari ma siisio vavis vaare ri na ka te ruak te kat e Jisas.

Copyright information for `SPS