Luke 9

Jisas Te Jiats Ir Matisian Tsunia

(Mt 10.5-15; Mk 6.7-13)

Jisas fikoo vaaguam ir a safunuu ana ina fuan a matisian, ana Ya faan ratuari na parits an gumgum iny buur ravainy masarau an tsipaar a fo viir faadis. Ya jiat ratuari ma nai favaanan iny ari na Waan e Gov ai tan tsipaar ir vainy faadis. Ya tsue to tsuri, “Govets vaare yam ta ka fiisen mamimi tana tou tavet: tu tsukan iny taataan tavet, ge ta poraa, ge koinykoiny, ge ta painy moni ge tu fuan tu vau. Saf a numaa te fasof maromi ri na, kaa yam tana numaa to aya onot non te naus romi na ngats fan to aya. Ana saf a vainy te gim ror ma fafasung mami na naus osing yam a ngats fan ana mi te tsue of rari, ‘Kaakaa na yam,’ tafoor yam kuaf mou mami faatok iny non e Gov te nai faan rarorin fasaraa.” U matisian te taainy fo fan vavis ser favaanan iny nan Vurungan Rof ri tsipaar kan raton vainy faadis a kinai tana fo pan te naa naa ri.

Herot Fapinpin Iny E Jisas

(Mt 14.1-12; Mk 6.14-29)

Herot a gavana tana gum fan iny Galili te nongoiny a foka te ruak te kat e Jisas ya fapinpin iny Towa tana saa, mesapan te tsue e Jon a Tsoiny Fapeenan te tsun fatabin me tana mat! Mesapan tsue to e Ilaija te ruak fatabin sana mesapan tsue, a kuigin iny muan te tsun fatabin me tana mat. Ai Herot tsue to, “Nyo tek govaar a patsuun e Jon, san e sei na mes to aya nan ee to te nonongoiny Ronyo na foka te roruak non?” Ayei te kaa men koman iny tagei fiisok e Jisas.

Jisas Fa'ainy Ir A Ngim Tapan Mes

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Jn 6.1-14)

10 An amaraav tabin mito ser tsue of e Jisas a foka te kat ari. Ya nom ratuari ser naa fiisen mi naa Ya ari patsukaner tana ngats fan te koo ri Betsaida. 11 Nainy te nongoiny u tagin Ayei te naa en ana ri vovou iny Towa Ya paparaa ramituari Ya tsue of ratuarin a Waan e Gov, Ya tsipaar rato na vainy te komainy ta fifaakouts

12 Te tanik iny ruk nana nuaf ana safunuu ana ina fuan a matisian naa mito Tsunia ser tsue, “Jiat ir a vainy ma naa ri tana fo mar fan an tana fo tanun er tsikoo to ta kainy ainy an ta numaa, tana saa a pan to na uur.”

13 Sen Jisas te tsue tsuri, “Mi patsukanem yam ma faan rari ta kainy ainy.” Ri biny Towa, “Mam kaa tsun mirom a ngim ma koinykoiny ana fuan a jian. Nyi koman maromam ma nai foiny ta kainy ainy nar tagin tovei?” 14 Te onots toromainy a ngim a tapan tsoiny te kaa na aya. Jisas tsue to tan matisian Tsunia, “Tsue of ir yam a vainy ma vaagum ari, ngim safunuu tan isisen a gum.”

15 An matisian kat fi to te tsue fi Ya ser fagum rari petoo. 16 Jisas nom to na ngim a koinykoiny ana fuan a jian, Ya matoong fi naa to Gormirmir, sa faarof naa to Gov. Ya ivoo ton koinykoiny sa fafaan iny ya tan matisian ma tatafas rari ri na vainy. 17 Fokinai ainy ser viits. An matisian fau to na ainy osing sa onots a safunuu ana fuan a koverok.

Pita Pokei E Jisas, Ayei Na Krais

(Mt 16.13-19; Mk 8.27-29)

18 Tan sen nainy Jisas faakats to Tsivon an matisian Tsunia naa mito Tsunia, Ya rangats ratuari, “A vainy tsue Varonyo e sei ee?” 19 Ana ri biny Towa, “Mesapan tsue ror, Anyi Jon a Tsoiny Fapeenan ana mesapan te tsue ror, Anyi Ilaija, ana mes panan tsue ror a isen a kuigin iny muan ovei to te toto fatabin me.”

20 “Ana mi pas?” rangat fi rari Ya, “Mi tsue Varonyo sei?” Ai Pita biny Towa, “Anyi na Krais ten Gov, a Mes to te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.”

Jisas Tsue Tsuk A Kamits Ana Mat Tsuan

(Mt 16.20-28; Mk 8.309.1)

21 Ai Jisas vusvus faparits ratuari ma tsue of vaare ta mes tana ka te tsue iny non Ya, 22 sa tsue pis a ka, “A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me ma saraa kamits fatsian nimar tsunaun tana taa Jiu, an tsunaun tan tsoiny faakor, ana rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses, ana ri nai tsugei ror Ya. Ri nai atsuiny famat ror Ya, ai tan fafofopis nan nainy Ayei nai tsun fatabin non.”

23 Ya tsue to na ka tsuri na fokinai, “Sei na mes te komainy vovou Varonyo ee, ayei ma anofe na tsivon, ayei ma fa'orovus iny a tsivon tan mamatsiny nainy, ana ya te vovou Vanyo, 24 tana saa sei na mes te komainy makok faarof non a toto tsuan ee, nai nun enanon, san e sei te fa'orovus non a toto tsuan ee tan vovou Vanyo nai nom non a toto na suu. 25 Ta isen ta mes te mauts non a fo masun tana ratsuu iny peto ana toto tsunia te iring a nun enato, fo masun to aya te faakouts fi non ya ma nom a toto na suu? A sikia ovei 26 E sei na mes te rejiaf Varonyo an vegiau Tsonyo ee, vou tana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai rejiaf kan iny non Ya tan nainy te naa minon Ya koman siinaiv Tsunia, an siinaiv ten Taman, an siinaiv tana morena na taabos. 27 Nyo tsue faman of maromi te kaa miror mesapan te tsutsun ror tovei tabuiny mat ror nai tagei nats ror a Waan e Gov.”

A Puan E Jisas Te Pangis

(Mt 17.1-8; Mk 9.2-8)

28 Voun jian nainy te tsue fakap iny Yan foka to aya, Jisas mei rato ere Pita, ai Jon me Jemis tana tobeer a tou faakats. 29 Jisas faakats enanon ana nain ya pangis enato, an vau Tsunian faarei ton goseen kafof kakanaf. 30 Sen tsun ana ina fuan a mes ruak to ser favevegiau fiisen me Jisas, ere Moses ai Ilaija. 31 Ari te ruak men puan iny Gormirmir kakanaf ser favevegiau tsuk iny mangiir ten Gov te kat iny ruak non ten Jisas te nai mat fi non Ya Jerusalem. 32 Pita an vaatau tsuan mata rari te patang ser kat iny goros er sai te tagun ari, ri tagei ton siinaiv ten Jisas ana ina fuan a mes tsutsun fiisen miror Ya. 33 Nainy te naus osing a ina fuan a mes e Jisas, ai Pita tsue to Tsunia, “Tsunaun, rof non te kaa fi rora nei, mam ma kat ta fopis ta tovaar, isen Tsumanyi, ana isen ten Moses, ana isen ten Ilaija.” (Ayei gima nat vaarik iny a ka te tsue non ya.)

34 Ayei vegiau kanen nanon ana koroo ruak to sa pau rari an matisian oraav rato te kookop fi rari na koroo. 35 An vegiau poo mito koroo sa tsue, “Tovei na Guei Tsoiny Tsonyo, a Mes te pisainy Anyo, nongon yam Tsunia.”

36 Nainy te faonot vegiau, ai Jisas Tsivon kaa kaa to. An matisian kaa faamo mito na ka te tagei ari ser gima tsue of ya ta mes.

Jisas Tsipaar A Vurots A Tutuei Masarau

(Mt 17.14-23; Mk 9.14-32)

37 Ai tan mes nainy te poo mi ri tan tet ser of me, an tagin kaatsian naa mito ser tainytainy Ya. 38 Ana mes kuu to fapoopoan nar tagin, “Tsunaun, tagaa, nyo sing marom anyi ma tagaa tana isen tsun a guei tsoiny tsonyo. 39 A masarau natiny tutuei non ya, ana ayei te kuu men rorojiainy, ai te gotsiny veesau tsun nanaa petoo sa kat totoroor, an popojiainy te ruak nguen ya natiny fakamits non ya, ana masarau te tsugainy ma naus osing veesau ya. 40 Nyo sing ir matisian Tsumanyi ma buur ravainy ari ya, sana ri gima onot.”

41 Jisas biny ratuari fiisen men seeve, “Amin aatai iny roman min vainy vavaajets an iring! Fis nainy ma kaa fiisen Vanyo mi? An fis nainy ma govets patang fiisen Vanyo mi?” Kat to sa tsue na mes, “Mei me na guei tsuam nei.”

42 Ai te naa me na guei, ana masarau fagotsiny towa petoo sa kat fatotoroor ya. Jisas tsue ets'ets ton masarau, Ya tsipaar to na guei, Ya faan fatabin iny towa ten taman. 43 A vainy a kinai saar fiisok an siinaiv iny Gormirmir ten Gov tagei ari. Fakats tana vainy te atsun fiisok tana fo mamatsiny ka te kat e Jisas Ya tsue to matisian Tsunia, 44 “Anofe vaare yam a ka te kat iny tsue of maromi yam, tana saa a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai faan iny naa rori nimar vainy te kaa miror a parits.” 45 Sana ri gima arasan iny a man nan tsue to. Te kainy takop patsukanen tsuri, to ser gima natiny ya, ri oraav to ma rangats Ya ma nat iny arin kifon vegiau to.

E Sei Te Karap Fafis Non Ee?

(Mt 18.1-5; Mk 9.33-37)

46 Fapoopoan nar matisian ri kaa men fatsutsue tsian, ri fa'ararat iny e sei tsuri te karap fafis non ee. 47 Sen Jisas natiny fakats tsuri, sa nom a guei sa fatsutsuiny ya panaan, 48 Ya tsue to tsuri, “Sei te faakouts non a guei to tana asanga Vanyo ee ayei faakouts Varonyo. Ai sei te faakouts Varonyo ee, te faakouts non e Tamanyo to te jiat Vaminyo. Ai sei te fauf non a tsivon ee fapoopoan namami, ayei te karap fafis non tsumi.”

49 Jon tsue to Jisas, “Tsunaun, mam tagei na mes te buur ravainy masarau tana vainy tana asanga Manyi ana mam tsue tap iny towa tana saa, ayei na sikia ma mes tana gum tsura.” 50 Sen Jisas te tsue of finy ya nei, “Kat tap iny vaare yam, tana saa a mes te gim non ma veer mami, ayei na vaatau tsumi.”

Mesapan Tana Vainy Samaria Baainy Ma Nom E Jisas

51 Nainy tabin ten Jisas unya Gormirmir te sisiruu ename, to sa kaa men fakats parits ma naa Ya Jerusalem, 52 to sa jiat famumuei, a tee tsoiny Tsunia ma mumua naa ri. Ri naus osing to na pan ser naa naa fan tana gum fan iny Samaria ma kakoiny of ari na tou naa me Tsunia. 53 Sana vainy na aya baainy ma nom Ya, tana saa, Ayei taan fatoobing naa non Jerusalem. 54 U matisian, ere Jemis, me Jon, tagei a ka to ana ri tsue to, “Tsunaun, Nyi koman rarora ma sing guaf iny Gormirmir ma popoon rari?” 55 Jisas takopis to tsuri sa tsue ets'ets rari, 56 ana ri naa naa to tana mes a fan.

Koman Iny Vovou E Jisas

(Mt 8.19-22)

57 Te taataan naa ri sanaan, ana mes tsue to ten Jisas, “Nyo komainy vovou marom Anyi tana fo pan te naa rom Anyi.” 58 Jisas biny towa, “U kas vouts kaa miror matan tsuar tan puputaa, an marei kaa miror sai tsuar, sana Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me na sikia ta pan iny fasooiny a patsuun.”

59 Ya tsue to tana mesmes a mes, “Vovou you.” Sana mes tsue, “Tsunaun, famanat you ma mat tsom e tamanyo ana nyo te kats tsom iny ya, vou nyo te vovou Manyi.” 60 Jisas biny towa, “Tanyir mat ma kats iny arin vainy mat. Sana nyi ma naa, kua favaanan iny a Waan e Gov.”

61 Ana mesmes tsue to, “Nyo kat iny vovou marom Anyi Tsunaun, san Anyi ma famanat tsom vanyo ma nai tsue nyo na ka, ‘Kaakaa bus yam,’ tana numaa tsonyo.” 62 Ai Jisas biny towa, “Sikia, ta mes te tanik iny kat non a binun Tsonyo, ai te matoong fatabin fi naa vou tana foka te faravaa iny ya, ayei gim non ma onot faarof ma kat a binun tana Waan e Gov.”

Copyright information for `SPS