a(Jeremaia 7.11)

Mark 11

Jisas Sof Jerusalem Faarei Na Aatouf

(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40; Jn 12.12-19)

Te naa fasiruu naa ri tana ngats fan tsian iny Jerusalem, ri ruak to tana fuan a ngats fan iny Betpeits ai Betani tan tobeer te koo rori na Tobeer tan Oliv. Jisas fakuar famumuei ra naa to na ina fuan a matisian Tsunia, sa tsue of rari, “Kuar yam tana fan naa to aya mata mami, ai te sof naa romi mi sab rom a tsunei dongki te tang iny ari na aya a sikia ta mes ma gum voun ya a taataan iny towa, puruur yam mi te mei mi ya nei. Ta mes te rangat maromi, ‘A saa te puruur of romi ya na?’ Tsue of yam, ‘A Tsunaun kaa minon a binun tsunia ana ayei faan fatabin veesau iny minon ya.’”

Ri naa ser sab a tsunei dongki sanaan tang iny ari tan matainy sobaa nana aunon i jiarasan. Te puruur kaner raror tana tsunei dongki, mesapan tsuri tsutsun panan ari rangat ratuari, “A saa te puruur of romi na tsunei dongki na?” Ri pangis raton a vainy te tsutsun pana rari tan vegiau te tsue of rari Jisas, rin vainy famanat ratuari. Ana ri mei naa to na tsunei dongki ten Jisas. Matisian ban iny fo vau tsuar tounon a tsunei dongki ai Jisas gum to tana tsunei dongki. A vainy a kinai ban iny a fo vau tsuar sanaan, ana mesapan tsuri tek miton fo paura ratsuu ser ban iny ya sanaan. Rin vainy te taan famumua naa ten Jisas ana ri na mesapan vovovou iny naa Ya tanik iny kuu bus rato,

“Saup fatabin mamam yam!
“Gov faparits marom Anyi te naa mirom tana asangan a Tsunaun!
10 “Gov faparits a Aatouf tsumam te mei minon a Waan e Devit a tsuvumam.
“Saup fatabin mamam yam, Anyi na Gov a tsigtsig!”
11 Jisas sof Jerusalem, Ya naa fi enato tana saape; te tagei Ya na fo mamatsiny ka na aya, sai te ananerof busen, Ya naa fi naa to tana ngats fan iny Betani fiisen ramiri na ina safunuu ana ina fuan a matisian.

Jisas Peits Iny U Nau Fig

(Mt 21.18-19)

12 Tan mes nainy te naus osing fatabiny mi ri na Betani, Jisas ves nato. 13 Ya matoong fi naa tan nau u Fig kaa men noun kinai tsutsun minon veevian, ana Ya naa fi naa to tan Fig, pon iny nau ma kaa me tu fua; te ruak naa Ya tan nau sana sikia tu fua, noun babainy tsun tana saa sikia ma nainy tan Fig iny fua. 14 Jisas tsue to tan Nau Fig to aya, “Sikia ta mes te onot iny ainy pis nats non tu fua tsumanyi.” San matisian Tsunia nongoiny Ya te vegiau fi Ya.

Jisas Sof Fi Naa Tana Saape

(Mt 21.12-17; Lk 19.45-48; Jn 2.13-17)

15 Te ruak naa ri Jerusalem, Jisas sof naa gagon tana aunon tana saape ana Ya tanik iny jiaats vavagen raton a vainy te fafiifoiny iny a fo mamatsiny ka tsuar koman a saape, ana ri kan foiny ir fo mamatsiny ka. Ya kof raton taran tan vainy papangis moni ana Ya kof kan raton fo gumgum tana vainy te fafiifoiny iny baanus. 16 Ya fa'agaagoiny to na pan tana saape ma govets vaare naa ta vainy ta ka unya. 17 Ya faatsuts raton a vainy, Ya tsue to tsuri, “Te kirkir en tan Vegiau Ten Gov, Gov te tsue,

‘Numaa Tsonyo koo rori na numaa iny fafaakats. (Aisaia 56.7)
Sana mi kat faarei ya na puts iny takop tan vainy kakabuts.’” a 
18 Rin tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun nongoiny to na ka to, ser tanik iny tsikoo ta fo sanaan iny atsuiny e Jisas. Ri gima onot, tsuri te oraav kainy Ya tana saa gum iny vainy te saar iny fafaatsuts Tsunia. 19 Tana touraf Jisas an matisian Tsunia naus osing to na ngats fan tsian.

Jisas Faatsuts Rari Tana Sanaan Iny Faakats Me Na Faaman

(Mt 21.20-22)

20 Tana voinyvoiny ovei te taan naa ri sanaan ri tagein nau u Fig te maas tanik me tan kopurun ya nai ruak nato tan guan. 21 Pita gima anofe na ka to an vegiau te kat e Jisas, sa tsue Tsunia, “Tagaa! Tsoiny Fifaatsuts, nau u Fig te peits Anyi te maas en.”

22 Jisas biny ratuari, “Ami ma faason ten Gov. 23 Nyo tsue faman of maromi, sei te onot iny tsue of a tobeer to, ‘Tasas nyi te nai ruk em namaan,’ te gim fi non ya ma vaa'ets aaven, sai te faamainy non yan tsue tsunia tana ka te nai ruak non onot non ma nai ruak faman ovei tsun en. 24 Tan kat to aya nyo tsue of maromi, te rangat fi romi tan faakats, faaman yam mi te nom ya, ana ka to aya a ka tsumi. 25 Ai te tsutsun iny faakats romi, anofe ravainy yam a iring te kat a mesmes tsumi, tan kat to aya Tamamami te kaa non Gormirmir nai anofe ravainy kainy non a iring tsumi. 26 Te gim fi romi ma anofe ravainy a iring te kat a mesmes, e Tamamami te kaa non Gormirmir gim kainy non ma nai anofe ravainy a iring te kat ami.”

Ri Rangats E Jisas Fei Te Nom Yan Gumgum Ei?

(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)

27 Ri fatabin pis mito Jerusalem. Te taataan e Jisas koman a saape, tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun, an tsunaun tana taa Jiu naa mito Tsunia. 28 Ser rangats Ya, “Saf gumgum Tsumanyi to na to Tsumanyi kat rom fo mamatsiny ka na? Sei faan Manyin gumgum iny kat a fo mamatsiny ka to ee?” 29 Jisas biny ratuari, “Nyo kan rangat maromin sen tsun rangat, te pangis fi Varonyo mi, Nyo te tsue of mamin saf gumgum to te kaa Mironyo na iny kat a fo mamatsiny ka to. 30 Mi ma tsue of Vanyo a tou fapeenan ten Jon, fei te nom e Jon gumgum iny fapeenan ei, poo fi me ten Gov ge tana mes?”

31 Ri tanik iny fatsitsien bus rato fapoopoan narari, “A saa te tsue rora na? Te tsue fi rora nei, ‘Te poo fi me ten Gov,’ ana Ayei te tsue na ka tsura, ‘Kat pas fei, sam gima faamainy e Jon ei?’ 32 Sai te nai tsue fi rora nei, ‘Poo me tana mes?’” (Ari te oraav ir a vainy, tana saa a fokinai te faamainy e Jon ayei na kuigin faman.) 33 To ser biny e Jisas, “Mam gim rom ma nat.” Jisas tsue to tsuri, “Nyo kan gim rou ma tsue of mamin saf gumgum Tsonyo iny kat a foka na.”

Copyright information for `SPS