a(Vadou 118.22,23)
b(Naus Osing 3.6)
c(Faun 6.4,5)
d(Livai 19.18)
e(Vadou 110.1)

Mark 12

Tsue Fapapaar Tan Tsoiny Tatagaa Ot Iring

(Mt 21.33-46; Lk 20.9-19)

Jisas tsue of rarin fo tsue fapapaar, “A mes te reev tanun Gereip. Ya aunoiny faafis ton tanun wain tsuan, kats to na gaguur iny memedak fua nan ngits Gereip, ana ya fatsuiny to na tovaar a nai jias a pan tan tsoiny bei ot ma tagaa ri tan vainy kakabuts. Ya foiny ton tsoiny tatagaa ot iny tanun Gereip tsunia, er binun tanun of towa, ana ya naa enato tana mes a fan kanen veevian. Ai tan nainy bus iny patsik fua ya jiats naa to na isen a tsoiny binun tsuan ma nom ya ta tee fua nan tanun tsuan tan tsoiny tatagaa ot iny tanun tsunia. San tsoiny tatagaa ot iny tanun to nots a tsoiny binun to ser rapits ya ri jiats babainy fatabiny naa towa. Kat to an taman tanun wain jiats pis naa to na mesmes a tsoiny binun, ri kat tafisuan towa patsuun ya ser kat farejiaf ya. Taman tanun wain to ayei jiats pis nats to na mesmes a tsoiny binun, ri atsuiny famat towa, senviir kat te kat ari tan fo mes a fo tsoiny binun, pongpong ir a mesapan, ri atsuiny famat kan raton a mesapan.

“A isen tsun te kaakaa, ma jiats naa ya, a guei tsunia fatoobing te kaa non koman tsian tsunia. Fafakap nan ya, ya jiats naa towa sa tsue fi nei, ‘U man ri famaari ror a guei tsoiny tsonyo.’

“San vainy tatagaa ot iny tanun vegiau fapoopoan narari patsukaner, ‘Ayei bus a guei tsoiny tan taman tanun to. Tanats yam ma atsuiny famat ara ya, ana fo mamatsiny ka tsunia tovei fasito iny rora.’ Ser nots a guei tsoiny to aya ser atsuiny ya, ri nom to na puan ya ser faviir fajesa osing ya na tanun wain.

“A saa te kat non taman tanun tan tsoiny tatagaa ot tan tanun na,” rangat fi Jisas, “Ayei naa minon ana ayei te nai atsuiny famat ir a vainy tatagaa ot iny tanun to, ana ayei te faan iny tanun wain tan mes panainy vainy tatagaa ot ma tagaa ot iny ari ya.”

10 Jisas tsue to tsuri, “Mi gima gogosias a ka to te tsue iny Vegiau Ten Gov?

‘A fats a marats to te tsugei fuainy tsoiny fatsun numaa ruak faarei na fats a karap ovei tana numaa.
11 Tsunaun fapogaar ya ana ya mamatan faarof ovei tsun enato mata rara.’” a 
12 Tsunaun tan tsoiny faakor an tsoiny fifaatsuts tan Faun an tsunaun tana taa Jiu tanaf iny nots e Jisas, tana saa ri natiny e Jisas te tsue faruak iny tsue fapapaar te sak rari, sana ri oraav ir tagin kinai, ser naus osing Ya ri naa bus rato.

Takis Tan Gamaman

(Mt 22.15-22; Lk 20.19-26)

13 Ri jiats naa to na tee Farasi ana tee vainy ten Herot unya ten Jisas, ma tanaf ari Ya er fataraatsua iny Towa tan fo rangat. 14 Ri naa mito Tsunia ser tsue na ka, “Tsoiny Fifaatsuts, mam nat marom Nyi natiny tsue iny rom a man ana Nyi gim kan rom ma aspeer ta mes, kainon to te kaa fi mirorin asangan, gen vainy babainy, sana Nyi faatsuts iny rom a man nane Gov tana vainy. Tsue of mamimam, te toobing non tan faun tsura ma foiny takis fi naa ten Sisa na aatouf iny Roum ge na sikia? Saf fakats Tsumanyi na, mam ma foiny ge sikia?”

15 Sen Jisas nat faamuainy iny kat mapam tsuri sa tsue na ka, “Kat fei sam fataraatsua Varonyo ei? Faan Vanyo yam ta isen ta painy moni kainy foiny takis ma tagaa Nyo tsunia.” 16 Ri mei mito na isen a painy moni, Ya rangats ratuari, “A nain e sei an asangan e sei to aya ee?” Ri biny Towa ser tsue na ka, “E Sisa na aatouf.” 17 Sen Jisas tsue to tsuri, “Jio, fainy yam e Sisa na foka ten Sisa, am fainy to Gov, a foka ten Gov.” Ana ri karian fiisok tsun erato ten Jisas.

A Tou Tsun Fatabin Tana Mat

(Mt 22.23-33; Lk 20.27-38)

18 Ri na tee vainy tana taa Sadusi te natiny faamainy ror a mes te gim non ma tsun fatabin tana mat naa mito ten Jisas ser rangats Ya, 19 “Tsoiny Fifaatsuts, Moses te kirkir iny a Faun to tsumam, te mat osing non a mes a moun tsuan, ana sikia ta guei, a famuinyasiny tana mes to aya ma fanging a amov to ma faruak of ya famuinyasiny tsuan to te mat ta guei. 20 Eye, te kaa men mumuinyasiny ina fits ana vaamuan fanging to, ana ya maten nato a sikia tu guei, 21 Ana fafuan narari fanging to na amov to, ana ya gim pis to ma faruak ta guei. Jesan te kat fi kan a fofopis nararin mumuinyasiny. 22 Rin mumuinyasiny ina fits to ari te kat senviir kat, gima faruak ir ta fo guei tana moun to aya. Fafakap nan ya ana amov to aya mat to. 23 Ai to tan nainy tana tou tsun fatabin tana mat, e sei tsuri te nai faarei non a tsoiny tana moun to ee, tana saa, ri na ina fits ovei mumuinyasiny te fanging a amov to.”

24 Jisas biny ratuari, “A iring tsumi, tana saa mi gima natiny Vegiau Ten Gov ana parits Tsunia. 25 Tan vainy mat to te tsun fatabin fi rori tana mat tsuar, ri faarei raror morena iny Gormirmir, an tsoiny min moun a sikia tu fifanging pis na aya. 26 Ai to kan tana tou tsun fatabin tana mes tana mat, mi gima gogosias vegiau te kirkir iny e Moses, Gov a Tsunaun te tsue of ya tan koman guaf te ruak tan nau kakaii sa gima maas sa tsue,

‘Anyo na Gov ten Abraham, ana Gov ten Aisak, ana Gov ten Jekop.’ b 
27 Faarei non a Gov, Ayei na sikia ma Gov tan vainy mat, Ayei na Gov tan vainy toto. Mi piou fiisok tsun rom.”

A Faun Te Karap Fafis Non

(Mt 22.34-40; Lk 10.25-28)

28 A isen a tsoiny fifaatsuts tan Faun naa me sa nongoiny rari te fatsutsue ror. Natiny e Jisas te pangis faarof ovei tsun ir a vainy te gim ror ma natiny faamainy a tou tsun fatabin tana mes, ya rangats pis kainy to Jisas, “A saf a Faun te kirkir iny e Moses te karap fafis non tana fo faun faavot na?” 29 Jisas biny ya, “Tovei na Faun te karap fafis non,

‘Nongon yam guei iny Isrel: Tsunaun a Gov tsura, Ayei na isen tsun a Tsunaun.
30 Nyi ma mangiir a Tsunaun a Gov tsumanyi fiisen men komam faavot, fiisen men aavem faavot, ai fiisen men fakats faavot, fiisen kan men a fo parits faavot tsumanyi.’ c 
31 Ana fafuan nar faun a karap to:

‘Nyi ma mangiir fifakokoro tsuam faarei te mangiir rom anyi na tsivom.’ d 
A sikia pis ta Faun te karap fafis iny non a fuan a faun to.”

32 Tsoiny fifaatsuts tan faun tsue to ten Jisas, “Man ovei Tsoiny Fifaatsuts, vegiau te kat Anyin rof ovei tsun, Gov tsun Tsivon a isen te karap fafis non, Ana sikia pis ta mes ta Gov te karap non, sana Ayei tsun Tsivon. 33 A mes ma mangiir e Gov fiisen me na koman faavot, fiisen men fakats tsuan faavot, fiisen me na parits tsuan faavot ana ayei ma mangiir kainy fifakokoro tsuan faarei te mangiir finy non ya na tsivon, manaats fuan a faun to aya te karap fafisfis pis iny non fo kat faakor an fo fifaan ten Gov.”

34 Jisas natiny vegiau tsunian man ovei tsun, “Anyi gima veevian osing a Waan e Gov.” Sana sikia ta isen tsuri ma ongoor iny rangat pis.

U Rangat Nane Krais, A Tsoiny Fiisaup

(Mt 22.41-46; Lk 20.41-44)

35 Nainy te fafaatsuts e Jisas koman a saape. Ya rangat to, “Kat fei sana fo tsoiny fifaatsuts tan Faun tsue ror e Krais a Tsoiny Fiisaup a tsubnaain ten Devit ei? 36 Aaven Taabos tovei te pokei mi Ya nguen e Devit ana Ya tsue to na ka,

‘A Tsunaun e Gov te tsue tana Krais a Tsunaun tsonyo, Gum nei tan panaainy matou Tsonyo, onot non te fakei finy Ronyon fo vainy te koma iring marom Anyi er kaa to fain a mou Manyi.’ e 
37 Devit kan koo Ya Krais ‘A Tsunaun tsonyo,’ a tsubnaain tsunia. Fei te kat fi na Krais, a Tsoiny Fiisaup sa gima tsubnaain babainy ten Devit ei, Ayei karap fafis iny non e Devit, taava?” Rin tagin tsian paparaa ma nongoiny vegiau Tsunia.

Jisas Tsue Tsuk Ir Tsoiny Fifaatsuts Tan Faun

(Mt 23.1-36; Lk 20.45-47)

38 Te fafaatsuts e Jisas a vainy, Ya tsue to, “Tanamots yam tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses te komainy taan vavis men vau beberus iny jiarasan, er komainy to ta mes ma favoinyvoiny rari tana pan iny tuan, 39 ai tovei tan komainy gum matan tan numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ai tan tsutsun tana vaamuan nana pan iny guainy. 40 Ana ri fagaug raror fo amov er kabuts paser numaa tsuri, ana ri kat faatok er mata rari tan kat a fo faakats viviakoo ma famuiny ari na fo iring tsuri. Tan kat to aya fasaraa tsuri nai karap fafis non.”

Fifaan Tana Amov

(Lk 21.1-4)

41 Te gum e Jisas panan a guuv tana saape, Ya tagei to na vainy te faan iny a fo painy moni tsuar koman a guuv. Vainy masun a kinai faan iny a fo moni tsuar kinai fiisok. 42 Ana amov a aaruts naa mito sa faan iny a fuan a painy takep te onots non a fuan a toea. 43 Jisas fikoo faavot ir matisian Tsuan, ana Ya tsue to tsuri, “Nyo tsue faman of maromi, a amov a aaruts tovei te faan fafis pis tana mesapan te faan iny painy moni tsuri koman a guuv, 44 tana saa, mesapan to ari te faan ravainy a kakaii tsun tana fo masun tsuri, sana amov a aaruts tovei faan seerep iny a pan iny ainy tsunia tana kainy aaruts tsunia.”

Copyright information for `SPS