a(Aisaia 13.10)
b(Aisaia 43.4)

Mark 13

Jisas Tsue Iny A Tou Taruraa Tana Saape

(Mt 24.1-2; Lk 21.5-6)

Te tafuts osing me Jisas a saape, isen tsurin matisian Tsunia tagei to na saape sa tsue ten Jisas, “Tsoiny Fifaatsuts, tagaa tan fo fats a fo rof ana fo numaan saavits fiisok tsun!” Jisas tsue to tsunia, “Eye, anyi onot rom a tagei fo numaa tsian to roman. Vou, sikia ta isen ta fats te fifatua on nats non a fifatua to tana iinin ya, fo fats to tarop miror nei peto, ri te nai soon er putaa.”

Tou Patang Ana Kamits Naa Minon

(Mt 24.3-14; Lk 21.7-19)

Te gum e Jisas tan Tobeer iny Oliv tana pan a tomani, Ya tagaa fi naa to tana saape, Pita me Jemis ai Jon ai Anduru naa me ser rangats Ya. “Tsue of mamimam, farainy te nai ruak nats non a ka to? Ana saf a ka te nai ruak nats non na ana ya te faatok fatoobing iny nainy te ruak en naa me?”

Jisas tanik iny tsue of ratuari, “Tanamots yam, am famanat vaare to ta mes ma fagaug mami ya. Vainy a kinai naa fiisen miror a asanga Vanyo, ri te tsue na ka, ‘Anyo na Krais,’ ana ri te fagaug ir a vainy a kinai. Mi nai nongoiny nats rom sagoge nana puaan gen vaanan nana puaan faasai sana mi ma onanun vaare. Foka to te ruak nats non, sana sikia ma fafakap nan puputaa to. Fo gum fan te fapupuaan ramiror mes a fo gum fan kaner, ana isen a aatouf an tsoiny puaan tsuan vapupuaan miror a aatouf an tsoiny puaan tsuan kaa kan minon a fo nuu tan fo viir pan, an nainy ves nai ruak kan nats non, fo mamatsiny ka to te faarei tsuiny non te tanik iny kamits fi non a tsinan te kat iny faagiir fi non ya na guei tsuan.

“Sana mi ma tanamots a tsivom, kat ror ser ras ma naa mi tan vaatsuk, er rapits matuami koman a fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, ana ri te fatsutsun mami matar gotouf an tsoiny tsian tana gamaman, tana saa mi te faaman Vanyo, sana ayei nainy rof tsumi iny favaanan iny Vurungan Rof tsuri. 10 Vainy ma favaanan famumua tsom iny Vurungan Rof nane Krais tana fo mamatsiny pan faavot. 11 Ai tan nainy te nots maromi ri ri te ras mami tan vaatsuk, koma patang faamuan vaare yam, vegiau nai tsue iny romi, tan ar nainy to aya u vegiau sikia ma vegiau tsumi, sai te poo fi minon tan Aaven Taabos to ayei te vegiau fiisen mamiromi.

12 “Vainy faan iny naa ror fo famuinyasiny tsuar er atsuiny famat ratuari. Jesan kan te kat fi nats ror tamar guei tan fuainy guei tsuar, an fuainy guei te tamimiat of ir tamar min tsinar ana mesapan te atsuiny famat rari. 13 Ana fokinai te koma iring fiisok tsun iny mami tana saa mi te faaman Vanyo. Sana mes te suu iny non a faaman tsuan onot non tan fafakap nan puputaa to, Gov nai saup fatabiny non ya ana ayei te nom a toto na suu.”

A Iring Tsian Fiisok

(Mt 24.15-28; Lk 21.20-24)

14 Sen Jisas tsue na ka, “Mi nai tagei nats rom a ‘Iring Tsian Fiisok’ ruak nats non tan ta pan te gim non ma fasito iny, (A vainy te gogosias ror vegiau to ma nat faarof iny arin kifon vegiau to,) arin vainy te kaa ror tana gum fan iny Judia ma bus fapaas fi naa tana fo tobeer. 15 Ana mes te kaa non jiarasan numaa tsuan ma sof fatabin vaare gagon numaa ma nom ya ta foka tsuan, ayei ma bus tsun naa naa. 16 Ana mes kaa non tanun tsuan ma tabin vaare a nai nom ton vau tsuan, ayei ma bus tsun naa naa. 17 O reesik fiisok, ma sekee fuainy moun kuraa, an fuainy moun see faagiir, ri fasus ror tan guei tsuri tan nainy to. 18 Faakats yam ten Gov tana foka to ma ruak on vaare yan nainy tana tonok tsian, 19 tana saa ito tan nainy ‘Iring Tsian Fiisok’ tan nainy to aya, nai iring fatsian pis naa non ya te iring fafis a fo nainy iring muan to te fapogaar finy e Gov a monaagits to onot non tan ar nainy to aya. Nainy iring tsian fiisok to te gima ruak muan, ge vou kan. 20 Sana Tsunaun nai fakakats bus a fo mar nainy, fiisia, Ayei gima kat a ka to, ai sei ta mes te toto nats non ee. San tana vainy te pisainy fatoobing Ya, to sana Ayei fakakats nainy.

21 “San tan nainy to, te tsue fi non ta mes tsumi, ‘Tagaa, e Krais to!’ ge, ‘Tagaa, ayei tuwa aya!’ —faamainy vaare yam, 22 tana saa, fo Krais gamgam an fuainy kuigin gamgam nai ruak nats ror, er faatok iny to na foka iny faatok ma fagaug rari rin vainy te pisainy rari Gov ana ri fasito fatoobing ratuari Ya sana sikia ma onot. 23 Ami ma tamomots faarof a ka to, Nyo tsue faamuan of bus mami na ka to.”

Tou Of Fatabin Me Ten Jisas

(Mt 24.29-31; Lk 21.25-28)

24 “San tan nainy to aya, voun nainy ‘Iring Tsian Fiisok,’

‘A nuaf nai uurup enanon, ana iifaa gim non ma nai tsingaar; a 
25 fo kootsits nai tapatsik osing miror a korosuu, ana fo mamatsiny parits iny korosuu nai tatagut eraror, er tasas osing to naa fo iinir.’ b 
26 “Ana ri na fokinai te tagei bus a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me of minon koroo fiisen minon a parits a siireits an siinaiv. 27 Ana Ayei te jiats ramen morena Tsuan tana fats a ainysat tana monaagits to, tanik non tan sen panaan nan puputaa, ya te nai ruak tan mes panaan, ana ri nai vaaguam raror a vainy te pisainy Ya faarei raror fasito Tsunia.”

Tsue Fapapaar Nan Nau Vei

(Mt 24.32-35; Lk 21.29-33)

28 Jisas te tsue, “Nom nat yam tan nau u vei, ma faatsuts mami yan siisio, am nat faarof iny towa. Tan nainy te tagei romin vei te firaar non mi natiny rom fua nan vei te sisiruu en. 29 Jesan kan, te tagei finy romi na fo mamatsiny ka te roruak non, mi ma nat fi nei, nainy tabin fatabin me Tsonyo te sisiruu ename. 30 Fakats faarof yam a ka to! Nyo tsue faman of maromi, u aatai tovei te toto farokot kan raror tabuiny mat rori ana fo mamatsiny ka te tsue Nyo to nai ruak nats non. 31 Korosuu an puputaa nai kajiaa enanon, san vegiau Tsonyo gim non ma nai kajiaa on.”

Sikia Ta Mes Te Natiny Non Nainy Ge Na Aua

(Mt 24.36-51)

32 “Sana sikia ta mes te natiny non nainy ge na aua tana tou tabin fatabin me Tsonyo, tsuri kan morena iny Gormirmir, ge na Guei Tsoiny kan, san e Tamanyo tsun Tsivon te nat non. 33 Tamomots yam. Kaa to yam, faakats yam, am kakoun faarof to, tana saa, mi gim rom ma natiny nainy iny tabin fatabin me Tsonyo. 34 U nainy to aya te faarei tsuiny non a isen a mes te naus osing fi non ya na numaa tsuan tan tsoiny binun tsuan ma binun ari tan fo isiseiny binun tsuar a tsue faparits of to na tsoiny tatagaa ot tan matainy sobaa ma kaa to faarof ya. 35 Sana mi ma kaa to, mi te kakoun tana saa, mi gim rom ma nat iny nainy iny tabin fatabin me tana taman a numaa to, tana touraf, ge tana tangats iny voiny, ge te kokorooto non a koriou a tsoiny, ge tana voinyvoiny. 36 Kaa to yam, mi te kakoun, kat non Tsunia tabin veesau me ya te sab mami te goros farokot rom. 37 An vegiau te tsue of marom yam an tana vainy faavot kan: Kaa to yam!”

Copyright information for `SPS