a(Aisaia 53.12)

Mark 15

Jisas Tsutsun Matan E Pailat

(Mt 27.1-2,11-14; Lk 23.1-5; Jn 18.28-38)

Tana voinyvoiny ovei tsunaun tan tsoiny faakor fiisen ramirin fuainy tsunaun tana taa Jiu an tsoiny fifaatsuts tan Faun, iton Kansol faavot te vaagum ser kat vegiau, ana ri kotskots to Jisas, ri mei naa Towa ser faan iny naa Ya ten Pailat a gavana tana gum fan iny Judia. Pailat rangats Towa, “Nyi Ya na Aatouf tana taa Jiu?” Ana Ya biny towa, “Naa, toobing non tsue fi rom anyi.” An tsunaun tan tsoiny faakor sak Towan mamatsiny ka. Ai Pailat rangat pis Towa, “Tagaa, saf fo mamatsiny vegiau to te sak Manyi ri na? Nyi na sikia tu vegiau iny fasakaa tap Manyi tan vegiau te sak Manyi ri?” Sen Jisas gim to ma vegiau ta isen ta karainy vegiau, ai Pailat karian fiisok nato.

Pailat Famanat Iny E Jisas Ma Atsuiny Ari Ya

(Mt 27.15-26; Lk 23.13-25; Jn 18.3619.16)

Tan fo mamatsiny Guainy Fakats Fatabin Pailat te natiny famanat iny non a isen a mes a kotskots ma tafuts ya te rangat finy rori ya na vainy. Tan nainy to aya a mes te pisiin te koo rori Barabas te kaa tana numaa iny kotskots, tana saa ayei te kaa fiisen ramirin vainy te fapupuaan fiisen me na gamaman iny Roum, ana ayei kan te atsuiny famat ir mes vainy. Te vaaguam men kinai ser tanik iny rangats e Pailat ma kat to te natiny kat finy non yan kat to aya tan fatafuts a isen a mes a kokokots. Ai Pailat biny ratuari, “Mi komainy varonyo ma puruur osing mami na Aatouf tana taa Jiu?” 10 Pailat nat fiisok ir tsunaun tan tsoiny faakor te faan iny me Jisas tsunia, tana saa ri te fitsufainy mi Ya.

11 Sana rin tsunaun tan tsoiny faakor fatsuiny komar tagin ma rangats ari Pailat ma fatafuts ravainy ya Barabas, san gima Jisas. 12 Pailat vegiau pis to tsurin tagin, “Fiisia, fei te kat finy ronyo na mes te koo mi na Aatouf tana taa Jiu ei?” 13 Ri kuu pis to, “Fagageits yam, fagageits tana pagafuan!” 14 Ai Pailat rangats ratuari, “Kat fei? Saf a iring te kat Ya na?” Ri vaposok iny kuu fatsian pis to, “Fagageits yam tana pagafuan!” 15 Pailat komainy ma kat fapapareir tagin ana ya fatafuts to Barabas tsuri, Ya faan iny naa to Jisas ma rapits ari Ya, er fagageits Towa tana pagafuan.

Vainy Puaan Taring Fiisok Iny E Jisas

(Mt 27.27-31; Jn 19.2-3)

16 An vainy puaan mei naa to Jisas gagon tana aunon tan pan tana numaa te natiny kaa non e Pailat, ri fikoo vaaguam faavot raton vainy puaan. 17 Ana ri taring fiisok iny to Jisas, ri favau towan vau te natiny vau ror a fo aatouf, ton vaun mamaato, ana ri kat of Towa na sapou uupe kakarits, ser fa'uupe ya Jisas. 18 Ri faarua naa ton fo nimar Tsunia, “Kaakaa ovei, O Aatouf tana taa Jiu.” 19 Ri pour to na patsuun Ya na painy tsukan, ri kasuf Towa, ana ri fatukun to matan Ya faarei te fatsiitsii finy rorin vainy a aatouf. 20 Te taring fakap bus iny ari Jisas, ri puruur osing Towan vau beberus iny jiarasan an mamaato ser favau fatabiny Yan vau Tsuan. Ri ras fatafuts naa Towa jiarasan tana ngats fan tsian a tou fagageits Ya tana pagafuan.

Tou Gageits Ten Jisas Tana Pagafuan

(Mt 27.32-44; Lk 23.26-43; Jn 19.7-27)

21 Sanaan ri sab a mes te koo rori Saimon a tsoiny Sairini taman Aleksanda me Rufas poo fi me tana tanun sa taataan fi naa tana ngats fan tsian ser sogsog ya, ri fagovets towa na pagafuan ten Jisas, ri tsue of towa ma vovou iny naa ya Jisas. 22 Ri ras naa to Jisas tana pan te koo rori Golgota, kifon vegiau to, “Pan tan tonaar.” 23 Na aya ri tanaf iny fainy Towan wain kopis mi rin nau aapeits koo rorin Mer, ma mafuu na puan Ya, Ya te gima sarei ta kamits, sen Jisas gima jiu ya. 24 Ai ri tapaar Towa tana pagafuan ser fagageits ya, ri tatafas ratuarin fo painy vau tsunia fapoopoan narari to tan tats fabiririir iny a saatu, ser fakiki sei te nom non isisen painy vau Tsunia. 25 Ri fagageits Ya tana sia na kilok tana voinyvoiny. 26 U vegiau to aya te kirkir te sak ari Jisas to, “Aatouf tana taa Jiu.” 27 ana ri fagageits to na ina fuan a mes a kakabuts tana pagafuan fiisen me Jisas, isen tan panaainy matou ana mesmes tan panaainy keeruk. 28 Tan kat to aya vegiau tan vegiau Ten Gov ruak iny man ovei nato,

“A vainy tagei ror Ya faarei me na mes a iring.” a 
29 Vainy te taataan fabisbis iny patsuur ana ri tsue vaaserere iny to Jisas, “Jio! Nyi tsue te rurei rom a saape, ana Nyi te fatsuiny fatabiny ya tan fopis nainy! 30 Saup a Tsivom! Of osing me na pagafuan!”

31 Jesan kan te kat fin tsunaun tan tsoiny faakor ana rin tsoiny fifaatsuts tan Faun, tsue taring iny e Jisas fapoopoan narari, “Ayei saup ir a mesapan, sana Ayei gima saup a Tsivon! 32 Tanyi yam e Krais a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy, a Aatouf tana taa Isrel, ma of osing mi Ya na pagafuan roman, ma tagaa ra ana ra te faamainy Ya!” Tsuri kan a ina fuan te gageits fiisen me Jisas tsue fiiring kan iny Towa.

A Mat Ten Jisas

(Mt 27.45-56; Lk 23.44-49; Jn 19.28-30)

33 Tana safunuu ana fuan a kilok tana nuaf, monaagits faavot uurup faavot nato onots ovei a fopis a kilok tana touraf. 34 Tana fopis a kilok Jisas dau iny ton tangis tsian, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” kifon ya to, “Gov Tsiau, Gov Tsiau, kat fei sa Nyi naus osing Vanyo ei?” 35 Rin mes vainy tsutsun na aya nongoiny Towa ser tsue na ka, “Nongon yam, Ayei te fikoo non e Ilaija ma faakouts Ya!” 36 Ana ina isen tsuri kuar to sa nom tsuuyan ya fabub towan wain maajiin, ya kotskots towa nguen ngaar ana ya tanaf to ma fajiu ya Jisas ana ayei tsue to, “Anaanos yam, ma tagaa ra te naa fi minon e Ilaija ma fauf ya Jisas tana pagafuan.”

37 Ai Jisas dau iny ton tangis tsian, Ya tauts to. 38 An raarav boo an tatabuan te gageits koman a saape takakaar to fapoopoan sa kat a fuan a pan sa tapue en, tanik me jias sa nai onot me peto. 39 Te tagei a tsoiny mumua tan vainy puaan te tsutsun na aya matan a pagafuan, ito te tagaa te tangis ai te mat fi Jisas, ya tsue to, “Man ovei, Ayei faman a Guei Tsoiny ten Gov!”

40 Ana mesapan nar moun to te kaakaa na aya tsutsun me veevian tagaa to fapoopoan narari e Meri na muiny Magdala, ai Meri kan tsinan Jemis te vurots iny non e Joses, ai Salome. 41 Arin moun to aya vovovou iny e Jisas te kaakaa Ya Galili ana ri fafaakouts kainy Towa. Ana rin mes panainy moun kinai te kaa kan na aya, te naa fiisen mi naa Ya Jerusalem.

Tou kats Tana Puan E Jisas

(Mt 27.57-61; Lk 23.50-56; Jn 19.38-42)

42 Te touraf en an nainy iny kakoun onots a fo mamatsiny ka, tana saa u Nainy Fafaatouf tana taa Jiu tamanainy. 43 Josep a tsoiny Arimatia natiny famaari rori ruak me. Ayei kan a isen tsurin tsoiny mumua tana taa Jiu te vaagum tana Kansol te anaanos kainy non a tou naa me tana Waan e Gov, ayei te ongoor sa nai ruak e Pailat, ya rangats towa na puan e Jisas. 44 Pailat karian te nongoiny finy ya Jisas te maten. Ya fikoo to na tsoiny mumua tan vainy puaan ana ya rangats towa te mat fi Jisas. 45 Te nongoiny fakap bus e Pailat vegiau to tana tsoiny mumua tan vainy puaan, Pailat tsue of to Josep ayei onot non ma nom a puan e Jisas. 46 Josep foiny raarav saavits goseen kafof Ya fauf to na puan e Jisas, paapau towan raarav goseen kafof foun, ya fasooiny Towa tan puts te kats ya tan fats. Ya fakukuur to na sen a fats a karap sa bei ot iny yan matainy sobaa tan puts. 47 Meri na muiny Magdala ai Meri tsinan Joses te tagaa te soon fi na puan e Jisas.

Copyright information for `SPS