Mark 16

Tou Tsun Fatabin Ten Jisas Tana Mat

(Mt 28.1-8; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)

Voun Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Meri na muiny Magdala, ai Meri tsinan Jemis, ai Salome, ri foiny fungan jiaf tauf tsuraf, ser komainy ma nai tsiiu iny ya puan e Jisas. Tana voinyvoiny ovei te toomat naa ri tana Sande tan vaamuan nan nainy tana wik, ri naa fi to tan puts. Te taan naa ri, ri vegiau patsukan rato fapoopoan narari, “E sei te fakukuur of rarora na fats tan puts ee?” Ri matoong naa ton puts ser tagei na fats a karap te kukuur en. Ri sof koman puts, ser tagei na isen a see tsoiny gum non tan panaainy matou, kaa minon vaun beberus iny jiarasan goseen kafof, ri karian fiisok tsun rato.

Ana see tsoiny tsue of ratuari, “Karian vaare yam, nyo nat you mi sainy rom e Jisas iny Nasaret, to te gageits tana pagafuan. Ayei gima kaa bus non tovei, Ayei te tsun fatabin en! Tagaa yam tana pan te fasooiny ari Ya. Kuar yam am fafaatai raton matisian Tsunia, fiisen me Pita, ‘Ayei mumua maromi unya Galili, mi te nai tagei Ya na aya, te tsue of fi mami Ya.’”

Sana ri tafuts ser bus osing puts, tana saa ri te oraav ser totoroor er. Ri munmun iny a ka to, ser gima tsue faruak iny ya tan ta mes, tana saa ri te oraav fiisok.

Jisas Te Ruak E Meri Na Muiny Magdala

(Mt 28.9-10; Jn 20.11-18)

Vou na tou mat ten Jisas, te toto fatabin Ya tana voinyvoiny ovei tana Sande tan vaamuan nan nainy tana wik, Jisas ruak faamuan ovei ten Meri na muiny Magdala, ayei na moun Jisas te buur ravainy a ina fits a masarau tsunia. 10 Meri naa sa tsue of rarin vainy ten Jisas, rin vainy te susuiny matan ser tangis. 11 Te nongoiny arin vegiau ten Meri, to te kat ya ten Jisas te toto fatabin fi Ya, ai to kan te tagei finy ya Jisas, ri gim to ma faamainy ya.

Jisas Ruak Ir A Ina Fuan A Matisian

(Lk 24.13-35)

12 Voun a ka to, Jisas ruak sa kat gengen of ir a ina fuan a matisian te taataan fi naa ri sanaan tana gum fan. 13 Ri tabin me ser fafaatai iny a ka to tsurin mes panainy matisian, sana ri gim kainy to ma faaman rari.

Jisas Ruak Ir A Ina Safunuu Ana Isen A Matisian

(Mt 28.16-20; Lk 24.36-49; Jn 20.19-23; Am 1.6-8)

14 Vou ovei Jisas ruak raton safunuu ana isen a matisian te gum iny ainy ari. Ya peits ratuari, tana saa aaver rari te kio ovei men vaajets. Ana ri vaajets kan iny to na vainy te tagei Ya te toto fatabin fi Ya. 15 Ya tsue to tsuri, “Kuar yam tana monaagits faavot mi te favaanan iny Vurungan Rof nane Krais tana vainy faavot. 16 Sei te faaman non ana ya te fapeenan te nai saup fatabin non; san e sei te gim non ma faaman e, vou ayei nai nom non a fasaraa unya Hel. 17 Vainy fafaaman mei miror a parits iny faatok to ayei, ri onot ma buur ravainy masarau tana asanga Vanyo; ri nai vegiau fafoofan kan ror tan mes vegiau kanen; 18 te govets rorin koraa ge te jiu rorin amatsuan, gim ror ma kat fiiring rari; ri nai fasaur ror a nimar tan vainy faadis, nai rof fatabin eraror.”

Gov Nom Finy Naa Jisas Gormirmir

(Lk 24.50-53; Am 1.9-11)

19 Te fakap iny vegiau bus a Tsunaun e Jisas fiisen ramiri, Gov nom finy naa Towa Gormirmir Ya gum to tana pan iny fatsiitsii tan nimainy matou ten Gov. 20 Rin matisian naa ser favaanan tan fo mamatsiny pan, ana Tsunaun binun fiisen ramituari, ana Ya faparits ton vegiau Tsuan te favaanan iny ari tana parits iny faatok.

Copyright information for `SPS