Mark 2

Jisas Tsipaar A Mes Nima Mat Ana Mou Mat

(Mt 9.1-9; Lk 5.17-26)

Tan mes nainy Jisas fatabin pis to tana ngats fan iny Kapeniam ser favaanan iny Ya te kaa non numaa. Fokinai vaaguam to ser ovot, ana numaa pan faavot nato. Sikia ta pan matainy sobaa, Ya favaanan to tsuri. Ina fats a mes govets mito na mes a nima mat ana mou mat ten Jisas. Sana ri sikia ma onot ma atoiny naa ya Tsunia, tana saa vainy a kinai. Ri des to na painy gotof matuen ya, te nom ravainy ari na painy gotof, ri fasooiny towa tan nenengan ri fauf naa towa. Jisas tagei a faason tsuri, Ya tsue to tana mes a faadis, “Guei tsiau, aveto tsumanyi te anofe ravaa en.”

Mesapan nar tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses te gumgum fafakats komar, “Kat fei tana mes tsue to ei, Ayei fifanauti minon e Gov ei! Sikia ta mes te onot non ma anofe ravainy aveto, e Gov tsun Tsivon!”

Sen tsun, Jisas nat rari tana aaven, te kaa fi mi rin fakats to komar, Ya tsue to tsuri, “Kat fei tsumi kaa men fakats fi nei koma mami ei? Saf vegiau te opaar non Tsonyo ma kat na? Te tamee non Tsonyo ma tsue tana mes a nima mat ana mou mat, ‘Nyo anofe ravainy fo aveto tsumanyi,’ ge tamee fafis non tan tsue fi nei, ‘Tsun, nom nenengan tsuam, nyi te taan?’ 10 Sai tovei nyo faatok maromi ma nat fi nei, A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me kaa minon gumgum tana monaagits to tan anofe ravainy aveto.” Ai Jisas tsue to tana mes a nima mat ana mou mat, 11 “Nyo tsue rou tsumanyi, tsun, nom nenengan tsuam nyi te naa numaa tsuam!” 12 Ana mes tsun to sa nom veesau tsuiny nenengan sa taan fatoobing tsun naanaa mata rari na fokinai. A ka to aya te kat rari ser saar ri vamarits to Gov, ser tsue, “Ara sikia ma tagei ta ka ma kat fi nei muan.”

Jisas Fikoo Livai

(Mt 9.9-13; Lk 5.27-32)

13 Jisas fatabin fi naa mou poporos tana naaman iny Galili. Ana fokinai naa faavot mito Tsunia, Ya faatsuts ratuari. 14 Ayei taan naa to, Ya tagei to Livai a guei ten Alfias vaagum non numaa tana pan iny nonom takis. Jisas tsue to tsunia, “Vovou you.” Livai tsun to sa vovou iny e Jisas. 15 Te gum iny ainy e Jisas numaa ten Livai an vainy nonom takis an vainy pisiin gum fiisen mito Jisas an matisian Tsunia, tana saa a fokinai to ari natiny vovou iny ror Ya. 16 Mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses, te koo rorin Farasi tagei e Jisas te ainy fiisen ramen vainy pisiin an tsoiny nonom takis, ri rangat raton matisian Tsunia, “Kat fei sa ainy Ya jiu fiisen ramirorin vainy nonom takis an mes vainy pisiin ei?” 17 Jisas nongoiny vegiau to sa tsue rari, “Vainy toto faarof gim ror ma komainy a tsoiny tsipaar, a sikia, vainy tsun ton faadis. Nyo gima naa me ma fikoo Nyon vainy tavaron sana Nyo te naa me ma fikoo Nyon vainy pisiin.”

Rangat Nan Kat Iny Tavtaav

(Mt 9.14-15; Lk 5.33-35)

18 U matisian ten Jon a tsoiny fapeenan ana taa Farasi natiny tavtaav ror tan nainy faakats ten Gov. Ana vainy naa mito ten Jisas ser rangats Ya, “Kat fei san matisian ten Jon an matisian tana taa Farasi natiny tavtaav ror ma ainy, san matisian Tsumanyi gim ror ma natiny tavtaav ei?” 19 Jisas tsue fatabin to tsuri, “A vainy naa miror tan guainy tan fanging vaagum fiisen miror tsoiny fanging gim ror ma natiny tavtaav iny kainy ainy teeva? Sikia. Nainy te faarei Anyo na tsoiny fanging, Nyo kaa fiisen ramituarin fuainy matisian Tsonyo, mam ainy to. 20 Sai vou, vainy nai nots Varonyo, Nyo te kaa osing ir matisian Tsonyo tan nainy to aya, matisian nai tavtaav ror.”

Tsue Fapapaar Tan Fifaatsuts Foun An Faun Iny Muan

(Mt 9.16-17; Lk 5.36-39)

21 “Sikia ta mes te onot non ma keres ta painy vau foun a kuiny towa na takakaar tan vau tamuan. Te kat fi non ya nei, ana pan a foun te kat kakaar fatsiainy a pan a tamuan, ana takakaar te nai bangbang fafis en. 22 Sikia ta mes te onot non ma itsuf wain foun tana iikan a tamuan. Te kat fi non nei, an wain foun te kat pung a iikan a tamuan, an wain te tatsiiu ravaa ana iikan te nai kajiaa en. U wain foun te rof non tana iikan a foun.”

U Fatsutsue Nan Nainy Fafaatouf Tana Taa Jiu

(Mt 12.1-8; Lk 6.1-5)

23 Tan sen Nainy Fafaatouf tana taa Jiu, Jisas taan naa koman tanun wit. Te taan fiisen mi naa Yan matisian Tsunia, ri tanik iny ngats ton wit ser ainy ya. 24 Kat to ana Farasi tsue to ten Jisas, “Tagaa, te sikia non ma toobing tana Faun tsura te binun fi ror matisian Tsumanyi tan Nainy Fafaatouf!”

25 Jisas biny ratuari, “Mi gogosias a ka te kat e Devit a Aatouf a Tsuvurara fiisen men vainy tsuan te ves ari muan! 26 Tan nainy ten Abiata a Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor, ayei naa sa sof a saape ten Gov ana tsoiny faakor famanat iny towa ma nom koinykoiny te faan iny ari matan e Gov sa ainy ya, ya fafaan ratuarin vainy tsuan. Sai tan Faun tsoiny faakor tsun onot ror ma ainy ya. Devit gima kat aveto an matisian Tsonyo kan gima kat aveto.”

27 Ai Jisas tsue to tsuri, “Gov kat Nainy Fafaatouf iny faakouts a mes. San te sikia ma kat a mes ma vovou tsun iny yan Faun nan Nainy Fafaatouf, ayei tapuruur ma kat a fo ka ayei ma kat tan Nainy Fafaatouf, 28 tana saa a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me te Tsunaun kan iny non Nainy Fafaatouf.”

Copyright information for `SPS