Mark 3

A Mes A Nima Pengong

(Mt 12.9-14; Lk 6.6-11)

Ai Jisas tabin fatabin naa to tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. A mes te kaakaa na aya a nima pengong. Mesapan tsuri te kaa kan na aya komainy ma tsikoo ta sanaan ma fakei ari Jisas tan vaatsuk tan ta iring te kat non Ya to ser vavaatok iny Ya to te tsipaar finy non Ya ta mes tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu. Kat to Ayei te ngats non Faun te tsue fi non nei, “Binun vaare tan Nainy Fafaatouf.” Jisas tsue to tana mes a nima pengong, “Taame nei matan.” Ya kat to saa rangats ir a vainy, “Fei te famanat fi roran Faun ei tan ta ka ta rof ma faakouts ara na mes tan Nainy Fafaatouf ge kat fifiiring ror ya? Iny saup a toto tana mes ge kat famat ya?” Ana ri sikia to ma tsue ta ka. Jisas matoong fagoguas ratuari fiisen me na peits, tana saa Ayei te koma patang iny a komar a fokinai te tsuu men kat iring. Ya tsue to tana mes, “Paroor a nimam.” Ya paroor to na niman sa rof fatabin en. Te vavakas osing a taa Farasi na numaa iny fafaatouf tana taa Jiu, ri vaagum fiisen ramiton mes panainy vainy ten Herot a Aatouf ser kat a fo sanaan iny atsuiny e Jisas.

A Fokinai Te Vaaguam Panan Naaman Iny Galili

(Mt 12.15-16; Lk 6.17-19)

Jisas an matisian Tsunia te naus osing a fan ser naa tana naaman iny Galili ana fokinai vovou iny Towa. Ri poo fi me tana gum fan iny Galili ai tana gum fan iny Judia, ai tana ngats fan iny Jerusalem ai tana gum fan iny Idumia, ai tan mes panainy aurom iny Jodan ai tana fuan a ngats fan iny Taia ai Saidon. A fokinai naa me ten Jisas a tou tagaa tana saa te nongoiny ari tana foka te kat Ya. Tagin tsian sen Jisas tsue of ir matisian Tsuan, “Kakoun onots of Vanyo yam puak ma jias Anyo tana vainy te fasoksok ror kat ror ser sok Vanyo.” 10 Jisas tsipaar a vainy a kinai san vainy faadis fifaruaa tsun iny me naa tsivor ma saras ari Jisas. 11 Arin vainy te kaa men masarau tagei tsuiny ror e Jisas, ri naa miror Tsunia ri te fatukun ri te tsunguruu matan ya fiisen me na pua rarin totoroor ri te kuu, “Anyi na Guei Tsoiny ten Gov!” 12 Jisas tsue tap raton masarau ma pokei vaare ri na asangan Ya.

A Safunuu Ana Ina Fuan A Amaraav

(Mt 10.1-4; Lk 6.12-16)

13 Jisas naa to patsun a painy tet, Ya fikoo rato na vainy te komainy non Ya ma naa mi ri Tsunia. 14 Ya pisainy to na safunuu ana ina fuan to te koo rorin Amaraav sa tsue na ka, “Nyo pisan mami ma kaa fiisen Vaminyo, Nyo jiats maromi ma nai favaanan iny Vurungan Rof, 15 ana mi te kaa me na parits iny buur ravainy masarau.”

16 Tovei na safunuu ana ina fuan te pisan Ya: Saimon Jisas faan iny a asangan to Pita, 17 Jemis an famuinyasiny tsunia Jon, u guei tsoiny ten Sebedi (Jisas faan rarin asangan to Boanajes, man nan ya “A vainy parits faarei ror barak”), 18 Anduru, ai Filip, ai Batolomiu, ai Matiu, ai Tomas, ai Jemis a guei tsoiny ten Alfias, ai Tadias, ai Saimon ayei na isen tsuri na gum iny vainy te kat iny nom ravainy ror gumgum iny Roum, 19 ai Judas Iskariot, ayei na mes te nai faan iny e Jisas tan vainy ma atsuiny famat ari Ya.

Jisas Ai Belsibul

(Mt 12.31-32; Lk 11.14-21)

20 Jisas naa to tana fan, ana vainy a kinai vaaguam mito ten Jisas ser sikia ma kaa me tu nainy iny ainy fiisen ramen matisian. 21 Nainy te nongoiny nuatsin Ya na ka to ri naa mito a tou nom Ya, tana saa, a vainy tsue ror, “Piou busen!” 22 U tsoiny fifaatsuts tan Faun te poo me Jerusalem te tsue na ka, “E Belsibul a masarau te tutuei Ya! Ayei natiny buur ravainy non masarau tana saa Belsibul a tsunaun tan masarau te faan Ya na parits iny kat a foka to.”

23 Jisas fikoo rato na vainy ma naa mi ri Tsunia ai te tsue of rarin tsue fapapaar. “Fei te kat fi non e Satan a buur ravainy ton masarau ten Satan ei? 24 A vainy tana isen a gum fan takibaa ror ri te kat a fuan a pan ri te fataatsun, a gum fan to aya gim non ma nai kaa fapotsian nats. 25 A vainy tana isen a numaa nai takibaa ror tana fuan a gum ana ri te fataatsun a numaa iny guei to aya nai taruraa eraror. 26 Ana waan e Satan te nai takibaa ror tana fuan a gum ri te fataatsun sikia non ma potsian nai taruraa eraror ana ayei te nai kajiaa ovei en. 27 A sikia ta mes te onot non ma sof a numaa tana mes a parits a fag to na fo mamatsiny ka tsunia onot non tsunia ma kotskots tsom a mes a parits to, vou ya te see sofsof a numaa tsunia ya te fag a fo mamatsiny ka. To te faarei kainy Varonyo, Nyo onot rou tan rurei ravainy a parits ten Satan. Ka to te faatok iny non a ka Nyo onot rou ma buur ravainy masarau. 28 Nyo tsue faman of maromi, na fo mamatsiny kat iring te natiny kat ror a vainy ge te tsue rori Gov anofe ravainy non ya, 29 san e sei te tsue vaaserere iny non Aaven Taabos ee Gov sikia on non ma anofe ravainy ya, tana saa ayei te kat, kat iring suu.” 30 Jisas tsue na ka to, tana saa mes panan te tsue na ka, “E Belsibul a masarau te tutuei Ya.”

Tsinan Jisas An Fo Famuinyasiny Tsunia

(Mt 12.46-50; Lk 8.19-21)

31 Tsinan Jisas an famuinyasiny Tsunia ruak ser tsutsun jiarasan tana numaa ri faan iny naa ton vegiau Tsunia ma naa mi Ya tsuri. 32 A vainy a kinai gum faafis e Jisas, ana ri tsue of Towa, “Tagaa, e tsinamanyi an famuinyasiny Tsumanyi te kaa ror jiarasan te komainy marom Anyi.” 33 Ai Jisas biny ratuari, “E sei tsinanyo ee, ai sei fuainy famuinyasiny Tsonyo ee?” 34 Ya matoong rato na fokinai te gum faafis Ya sa tsue, “Tagaa! U fuainy tsinanyo an fuainy famuinyasiny Tsonyo to ari! 35 E sei tsun te kat non mangiir ten Gov ee, ayei famuinyasiny Tsonyo, ai fafinevanyo ai tsinanyo.”

Copyright information for `SPS