a(Aisaia 6.9,10)

Mark 4

Tsue Fapapaar Tana Mes Te Saats Fua Tanun

(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)

Jisas tanik iny faatsuts pis panan a naaman iny Galili. An tagin vaaguam to ser bau faafis Ya, tsurin kinai fiisok, Jisas jias enato tan puak ana Ya gum to koman ya ana fokinai tsutsun er teis.

Jisas fafaatsuts iny a ka na kinai tan tsue fapapaar, ai tan fafaatsuts Tsunia, Ayei tsue na ka, “Nongon yam, a mes iny rereev tanun te nai saats vavis iny fua. Te piat iny yan fua koman a tanun, an mes fua gotsiny to sanaan an marei naa mito ser ainy ya. Mes a fo fua gotsiny to tan puputaan fatsfats te kaa men ar kakaiiny puputaa tsun. An fua gian veesau tsun nato, tana saa, u puputaan sikia ma boo. Te pas me na nuaf jias ya nang to ana foka maas faavot nato, tana saa, u guan te sikia ma sua fagagon naa. An mes fua gotsiny to tan puputaa te kaa men fua nan kakarits gagon tan puputaa fapoopoan narari, an kakarits gian to ser pis ya sa sikia ma kaa me tu fua. San mes a fo fua gotsiny tana pan te kaa men puputaan rof, koo ser gian ser karap ri kaa miton fua; mes fua sa onots tonuafunuun fua, mes aunom safunuun fua, an mes isen natus fua.”

Ai Jisas tsue pis to na ka, “Mes kaa minon teinan iny nongon ma nongon faarof!”

Kifon Vegiau Ten Jisas Tan Tsue Fapapaar

(Mt 13.10-23; Lk 8.9-15)

10 Te kaa tsivon e Jisas, ana ri to te nongon fiisen ramen safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia ser rangats Ya ma fa'arasainy Yan fo tsue fapapaar. 11 Ya tsue to tsuri, “A nat nana ka na takop muan nana Waan e Gov te faan fakap en tsumi sai tana mesapan te kaa ror jiarasan Nyo vegiau tan kat tan tsue fapapaar, 12 tovei ri matoong ror sana ri sikia ror ma tagaa fanatnat iny ya,

‘Ri nongon ror sana ri nongon tsun ror sikia ror ma nongon fanatnat iny ya. To te nongon fanatnat iny rori ya, ri onot ror ma takopis osing aveto, ai Gov te anofe ravainy fo aveto tsuri, sana ri baainy er.’” a 
13 Jisas rangat ratuari, “Mi sikia ma arasan tan tsue fapapaar to? Fei te kat fi romi ei, mi te natiny fo tsue fapapaar ei? 14 Nongon yam, am natiny ton man nan tsue fapapaar nana mes te saats fua tanun. A tsoiny sasaats te saats iny fua te faarei ror vegiau ten Gov. 15 A fo fua te gotsiny panan a sanaan faarei ror a vainy te nongoiny vegiau sa sikia ma potsian Satan naa me ya nom ravainy ton vegiau te kaa aave rari. 16 An mes fua gotsiny to tan puputaan fatsfats faarei raror a vainy te nongoiny vegiau ser paparaa tan nom ya. 17 Sai te gima kaa fagagon naa aave rari to ayei na ka te gima kaa fapotsian of ya aave rari. Tan nainy patang ge kamits te ruak non tana saa ri faamainy vegiau ten Gov, ri faravaa veesau tsun iny vegiau ten Gov te kaa aave rari. 18 An mes fua gotsiny koman puputaa te kaa men fua nan kakarits gagon faarei raror vainy te nongoiny vegiau, 19 sana ri koma patang fiisok iny a toto tan puputaa to ai tana masun to te komainy fiisok rori, to ayei na ka te kat fasasapam of rorin vegiau ten Gov to sa gima fua. 20 An mes fua gotsiny to tan puputaan rof faarei raror vainy te nongoiny vegiau ten Gov ser arasan iny ya, ri faarof iny towa ser fua faarof, mes fuan kiok, mes fuan kinai, an mes fuan kinai fiisok.”

U Kurun Fain Kobuu

(Mt 5.15-16; Lk 8.16-18, 11.33-36)

21 Jisas tsue pis to tsuri, “A sikia ta mes te govets minon kurun ya te fakei ya fain kobuu ge fain a fetan. A sikia, ayei fagum non ya tana pan iny fafagum kurun. 22 Saf a fokan takop na nai kat faruak non ana saf a foka na famun naa nai sab non ri te fakei ya tana arasan. 23 Nongon yam, mes kaa minon teinan iny nongon ma nongon faarof!”

24 Ana Ayei tsue to tsuri, “A foka te nongoiny romi mi ma fakats faarof. Gov faan faonot tsun iny non ya tana nat te kaa mirom anyi to te vanongon faarof fi rom anyi, 25 tana saa, e sei na mes te kaa minon a nat a man nana Waan e Gov ee, Gov nai faan pis iny non a nat nana Waan Ya. Ai sei na mes a sikia ee, Gov nai nom ravainy non a ar kakaii nat kan tana Waan e Gov te nai kaa minon ya.”

Tsue Fapapaar Nan Fuan Gian

26 Ai Jisas tsue pis to, “A Waan e Gov faarei non a mes te piat vavis iny fua tanun tsunia. 27 Sa goros tana voiny ya tagun to tana nuaf an fua gian patsukan raror. Sana ayei sikia non ma nat iny a sa te fagiainy non ya na. 28 U puputaa patsukan te kat non a foka te reev rora ai te nai gian vou ai te fua, u toguur ruak faamuan minon vou an vorag ai te firaar patsun ya. 29 Te matsua fakap non fua ana mes te taan men kirat tsuan, tana saa u nainy agio te ruak busen.”

Tsue Fapapaar Nan Fua Nan Mastat

(Mt 13.31-32; Lk 13.18-19)

30 Ai Jisas rangat pis to, “Fei te fapapaar finy rora na Waan e Gov ei? An saf tsue fapapaar te onot rora ma fa'arasainy na? 31 Te faarei non fua nan Mastat, a mes te nom ya sa reev ya tan puputaa. Te kakaii fafis iny non a fo fua faavot tana monaagits to, 32 sai te gian non ya te kaatsian fafis pis raror fo mamatsiny ka koman tanun ana fo naan fasua ror ri te karap onot ror marei ma kat sai tsuar tana maruf nan ya.”

33 Fiisen men fokinai senviir tsue fapapaar Jisas vegiau tsuri faonots ya tsuri ma nat faarof iny ari ya. 34 Ayei gima kuar ta fo mes ta fo sanaan, Ayei vegiau fatatabin iny a fo tsue fapapaar to. Sai tan nainy te kaa fiisen ramirori matisian Tsunia, Ayei natiny fa'arasainy non fo mamatsiny ka.

Jisas Fasariof A Keits

(Mt 8.23-27; Lk 8.22-25)

35 Tana ananerof tan nainy patsukan to aya. Jisas tsue to tan matisian Tsunia, “Tanats yam ma guas naa ra tan mes panaan nana naaman.” 36 Ri naus osing ir tagin, an matisian jias to tan puak te kaa Jisas ri naa fiisen mi naa Towa. Mes fo puak te kaa kan. 37 An sekeiny ratsuu tapoor mito naaman an rau tsian tangats mito san puak fabuu nato. 38 Sen Jisas kaa en tau nan puak Ya soon to sa itong tan ititong ya goros to. An matisian guinyguiny Towa ser tsue Tsunia, “Tsoiny Fifaatsuts, Nyi sikia rom ma tagtag rara, tsura kat iny mat osto.”

39 Jisas tsun to sa tsue ets'ets a ainysat, Ya tsue to tan rau, “Madaav! Tomani!” Ana ainysat sariof ovei nato, ana madaav ras to. 40 Ai Jisas tsue to tsuri, “Kat fei sam oraav rom ei? Ami na sikia taa faason farokot Tsonyo?” 41 Sana ri saar rato, “E sei na mes to aya ee, to tana ainysat an rau manaats Ya?”

Copyright information for `SPS