Mark 5

Jisas Tsipaar A Mes Tutuei Ir Masarau

(Mt 8.28-34; Lk 8.26-39)

Ri ruak to tan mes panaan nana naaman iny Galili tan mounan tana taa Gerasa. Tan nainy te tsun e Jisas ya of osing ton puak, ana mes tutuei iny masarau tainytainy Towa poo fi me tan katskats fain a varian, tana saa mes to aya natiny kaakaa non tan katskats te kat ari tana varian, sikia ta mes te onot non ma kotskots pis ya tan taa tseen. Fokinai nainy, ri natiny kotskots ror a niman ya ana moun ya na tseen sana ayei natiny nepong raravainy non ya, sikia ta mes te onot non ma kat tap iny ya. Mamatsiny nainy tan nuaf ai tan voiny ayei natiny kaa vavis non fapoopoan nan katskats ai patsun a tobeer, natiny dau iny mat non, ana ayei pee kainon a tsivon fats.

Nainy te tagei naa ya Jisas te veevian vaarik kanen nanon ya kuar to sa fatukun, ya tsunguruu to moun e Jisas, sa kuu men tangis tsian, “Jisas, Guei Tsoiny tana Gov a tsigtsig! A saa te komainy kat rom Anyi tsonyo na? Tana Asangan e Gov nyo sing marom Anyi fakamits vaare you!” Ayei tsue fi nei tana saa Jisas tsue faparits of bus ir masarau ngi'arapaar ma tafuts osing ari na mes to. Ai Jisas rangats towa, “E sei na asanga manyi ee?” Ana mes biny towa sa tsue, “Asanga vanyo, Tagin Tsian, tana saa amam kinai fiisok.” 10 Masarau sing faparits to Jisas ma gargar vaare rari Ya tana pan to aya.

11 U veis voon kinai fiisok siruu te ainyainy tan panaan tet. 12 An masarau sing to Jisas, “Jiat fi mamam tan veis voo, nyi ma famanat mamam ma sof amam tsuri.” 13 Ana Ya famanat ratuari. An masarau ngi'arapaar tafuts osing mito na mes ri sof ton voo. An veis voo faavot, onots toromainy non fuan a tapan, kuar to ser tsiak naa tana varian tsidup a naaman ser ruk faavot er ri mat rato.

14 Ana vainy te tatagaa ot ir veis voo bus fi rato ri saats vavis to na pan tan vaanan tan ngats fan ai tana fo mes a fo fan. Ana vainy naa to, a tou tagaa tana saa te ruak na. 15 Ri naa me ten Jisas, ri tagei to na mes iton masarau kinai fiisok te tafuts osing ya gum non petoo te kaa men vau an fakats arasan ser oraav ya. 16 A vainy te tagei a foka te ruak tsunia tsue of rato na vainy a foka te ruak tana mes ton masarau te tafuts osing ya an voo. 17 Ana ri sing to Jisas ma naus osing Ya na pan tsuri.

18 Jisas jias naa non koman puak, ana mes ton masarau te tafuts osing ya sing to Jisas, “Nyo komainy naa fiisen ma mirom anyi.” 19 Sen Jisas sikia ma nongoiny ya, Ya tsue to tsunia, “Kuar fan tan vainy tsumanyi, ana nyi te tsue of ir a vainy tana ka te kat a Tsunaun tsumanyi, ana tagtag te kaa mi Ya tsumanyi!” 20 Kat to ana mes to aya taan naa to sa tanik iny favaanan Dekapolis (safunuu na ngats fan) tana foka te kat e Jisas tsunia; ana vainy a kinai ngian erato.

A Guei Moun Ten Jairus, Ana Moun Te Saras Raarav Ten Jisas

(Mt 9.18-26; Lk 8.40-56)

21 Nainy te jias e Jisas puak Ya guas fatabin pis naa to tan mes panaan nana naaman tagin tsian faavot naa ser bau Ya ana Ayei kaa en mou poporos. 22 Kat to ana mes ruak mito koo rori Jairus ayei na tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu naa mito, ayei tagei e Jisas, ya fatukun to sa tsunguruu moun e Jisas. 23 Ya sing to sa tsue, “Guei moun tsonyo na kakaii te kat iny mat osto. Taame Nyi fasaur tsuiny to na nimam patsuun Ya, ana ayei te rof fatabin en ya te toto.” 24 Ai Jisas naa fiisen mi naa towa. An tagin vovou naa Towa ser fasoksok fiisen mi naa Ya.

25 A moun te kaa kan to te gum iny tataa'in onots safunuu ana fuan a ingainy. 26 Ayei natiny naa fatatabin kan non tan tsoiny tsipaar ri te iitoo kainy ya. Ya foiny kainy ratuari na painy moni sa kap ovei en, pon fi non nei ayei ruak faarof fatabin non sana ayei nai ruak fifiiring ovei tsun en. 27 Ana ayei nongoiny ton vaanan nane Jisas, ya vovou ising mito voun Ya fapoopoan nar tagin ya saras ton raarav Tsunia. 28 Tana saa, te tsue en, “Anyo ma saras tsuiny korei raarav Tsunia nyo te rof fatabin you.” 29 Sen tsun an tataa'in tsunia parak nato. Ya sarei to na puan ya te rof fatabin en tana faadis te kaa mi ya. 30 Sen tsun, Jisas natiny to na parits te naus osing ya. Ya takopis fi naa to tan tagin ya rangats ratuari, “Sei te saras raarav Tsonyo ee?” 31 An matisian Tsunia tsue to, “Anyi te tagaa kan rom tan tagin te bau Manyi ser sok Manyi, to Tsumanyi tsue rom, ‘Sei te saras vanyo ee?’” 32 Ai Jisas matoong vavis ratuari te komainy ma tagei e sei te kat a ka to ee. 33 Sana moun natiny a ka te kat Ya Tsunia, ya naa mito ten Jisas fiisen me na oraav ana puan ya na totoroor. Ya fatukun to sa tsunguruu Tsunia sa tsue of Ya na fo mamatsiny kan man. 34 Ai Jisas tsue to tsunia, “Guei Tsiau, faason tsumanyi te tsipaar manyi. Kua mi naa na aaverof, nyi tsipaar em tana faadis te kaa mi nyi.”

35 Jisas vegiau kanen nanon ana tee vainy poo mito numaa ten Jairus ser tsue, “A guei moun tsumanyi te maten. Fanag pis vaare na Tsoiny Fifaatsuts.” 36 Jisas tsugainy ma nongoiny a foka te tsotsue ri, sana Ayei tsue na ka ten Jairus, “Vaa'ets vaare, faason Tsonyo tsun.” 37 Ayei gima famanat iny ta mes ma vovou iny Ya, ere Pita tsun ai Jemis me famuinyasiny tsunia Jon. 38 Nainy te ruak ari numaa tana tsoiny mumua tana numaa iny fafaatouf, Jisas tagei a pan an goonen kan tana vainy te tangis vevegiau ror ana rin ugun. 39 An nainy te sof naa ya gagon, ya tsue to tsuri, “Kat fei tsumi tangis vevegiau rom ei? A kooviou to na gima mat ayei te goros tsun non.”

40 Ri na fokinai oor Towa. Ana Ayei kat to sa jiat fi rari jiarasan, Ya nom rato taman ya me tsinan ya ana ina pis a matisian Tsunia ser sof naa tana pan te soon non a guei. 41 Ya nom to niman ya sa tsue tsunia, “Talita, kumi,” man nan ya, “Kooviou, nyo tsue rou tsumanyi, tsun.” 42 Sen tsun ana kooviou tsun to ya taan vavis nato ana ri ngian faavot rato, a ingainy tsunia onots non a safunuu ana fuan. 43 Jisas vusvus ratuari ma tsue of vaare ri ta mes ma nat vaare iny ari na ka to, ya tsue of ratuari ma fainy ari ya ta ka ma ainy ya.

Copyright information for `SPS