Mark 6

Taa Nasaret Fataivou E Jisas

(Mt 13.53-58; Lk 4.16-30)

Jisas naus osing a fan to aya, Ya tabin fatabin fi naa to tana fan Tsunia; an matisian Tsunia vovou iny Towa. An tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu Ya tanik iny faatsuts to tana numaa iny fafaatouf tana taa Jiu ana fokinai nongoiny Towa saar ser rangat, “Fei te nom a mes a fo vegiau to ei? Saf a nat to ei na te nom Ya na? Kat fei sa kat a foka iny faatok to ei? Ayei koraa Ya na tsoiny fatsun numaa, ito na guei tsoiny ten Meri ge? Ayei koraa Ya na famuinyasiny ten Jemis me Josep ai Judas me Saimon? An fuainy fafinen Ya te kaa kan ror tovei!” Ana fokinai fataivou Towa. Jisas tsue to tsuri, “A kuigin te natiny famaari rori tan fo mamatsiny pan, sai tana ngats fan tsunia fatoobing ai tana fo nuatsin ya fatoobing ai numaa tsunia fatoobing a sikia.” Ayei gim non ma onot ma kat a fo binun iny faatok reits na ya, sai te onot tsun non ma fasaur Ya na niman patsuur a tee vainy te faadis ror Ya te tsipaar rari. Ana Ayei karian fiisok nato tana saa, ri na sikia ta faaman. Ya naa vavis mito na tou fafaatsuts ir a vainy fapoopoan nar a fo fan.

Jisas Jiats Ir Matisian Tsunia

(Mt 10.1-42; Lk 9.1-6)

Ya fikoo vaaguam rato na safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia, Ya jiats i'ina fuan ratuari, ana Ya faan ratuarin gumgum iny buur ravainy masarau. Ya faan ratuarin tsue fanat to: “Govets vaare yam ta isen ta ka tana tou tavet tsumi, san tsukan tsun ana sikia kan tu koinykoiny, ge ta poraa, ge ta painy moni koman a fo poraa tsumi.” San u sandol tsun te fasobok romi ana mi te vau vaaren fuan vau. 10 Ana ayei tsue to tsuri, “Tana fo ngats fan te ruak romi an tana numaa te sof romi, kaa yam na aya onot non te naus osing romi na ngats fan. 11 Ai te ruak romi tana saf a fan ei na, ana vainy te gima fafasung faarof mami ge fanaginy tsue ror tsumi naus osing yam a fan mi te tafoor ravainy kuaf mou mami faatok rarori Gov te nai faan rarorin fasaraa.” 12 Matisian naa ser favaanan of ir a vainy ma reesik ari er takopis osing ton kat iny aveto tsuri. 13 Ana ri buur ravainy ton masarau kinai, ser tsiiu kan ir vainy faadis a tapui ser tsipaar rari.

A Mat Ten Jon A Tsoiny Fapeenan

(Mt 14.1-12; Lk 9.7-8)

14 Aatouf Herot nongoiny a ka to, tana saa asangan e Jisas te saats a pan ser natiny ya. Mes panainy vainy tsue tsuk iny e Jisas, ser tsue, “E Jon a Tsoiny Fapeenan te tsun fatabin en tana mat, to sana fo mamatsiny parits iny faatok tapokaa ising me Tsunia.” 15 San mes panan tsue to, “Ayei e Ilaija.” Ana mesapan tsue to, “A kuigin te faarei ror kuigin iny muan.” 16 Sai tan nainy te nongoiny ya Herot ya tsue to, “E Jon a Tsoiny Fapeenan ito te govaar anyo na patsuun ya, ito aya te tsun fatabin en tana mat.”

17 Tabuiny mat non e Jon a Tsoiny Fapeenan, ai Herot faan iny ton tsue ma nots ari ya, ri te nai kotskots ya, er fakei naa towa tana numaa iny kotskots. Ayei kat kat to ma kat fapaparei ya Herodias, ten Herodias te peits fiisok iny e Jon, 18 tana saa Jon a Tsoiny Fapeenan te tsue ets'ets e Herot, “Te sikia non ma toobing tsumanyi ma fipisui fiisen me natsun Filip a famuinyasiny tsumanyi!” 19 Herodias kaa me na peits ten Jon sa komainy ma atsuiny famat ya. Sai te sikia ma onot 20 tana saa e Herot te kaa me na oraav ten Jon, tana saa ayei te nat e Jon a mes a tavaron ana taabos matan e Gov to sa komainy makok ya. Ya komainy kainy to ma vanongon tsunia, ana ayei kaa miton fakats kinai patang, sana ayei kaa men koman iny vanongon tsunia.

21 Tan sen nainy ai Herodias sab to naa isen a sanaan a rof ma kat yan koman tsunia. Tan nainy tsian te fakats fatabiny arin nainy agiir ten Herot to te kat arin a kainy ainy tsian sa vebus ir vainy karap tana gamaman tsunia, an tsoiny mumumua tan vainy puaan ana rin tsunaun tsian iny Galili. 22 Tan nainy te sof a guei moun ten Herodias gagon ya tajiat to matar vainy faavot to sa fapaparei e Herot fiisen ramirin vainy te ainy, ai Herot rangats to na kooviou, “Ta saa te komainy rom anyi na? Nyo onot rou ma faan manyi.” 23 Ana ayei kat ton tsuen man tana kooviou, “Man non jias, ta saa te rangat iny rom anyi tsonyo na, Nyo nai faan marom anyi, ito te tsue fi rom anyi nei ma kibei anyo na waau ana nyi te kaa men mes panan te onot non.” 24 Ana kooviou tafuts to jiarasan, sa tsue na ka ten tsinan, “Ta saa te rangat iny ronyo na?” Tsinan ya tsue to na ka, “A patsuun e Jon a Tsoiny Fapeenan ma tek govaar ri te govets mi ya.” 25 Ana kooviou veesau fatabin tsun en naa to tana aatouf, sa tsue, “Anyo komainy marom anyi ma poote veesau tsun me na patsuun e Jon a Tsoiny Fapeenan tan kobuu ana nyi te faan vanyo ya.”

26 Ana aatouf reesik fiisok to; sai tan tsuen man tan tsue man non jias te kat ya matar a vainy te faan iny yan vebus tsuri to sa sikia ma ngats tsue tsunia tana kooviou. 27 Sen tsun ana aatouf jiats to na tsoiny bei ot ma atoiny mi ya na patsuun e Jon. Tsoiny bei ot naus ratuari, ya toobing naa to tana numaa iny kotskots ya tek govaar to na patsuun e Jon. 28 Ana ayei poote mito na patsuun e Jon tan kobuu, sa nai faan iny towa tana kooviou ana kooviou faan iny towa ten tsinan. 29 Te nongon arin matisian ten Jon ri naa mito ser nom a puan ya ser nai fasooiny ya tan puts te kats tan fats.

Jisas Fa'ainy Ir A Ngim A Tapan

(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Jn 6.5-13)

30 An amaraav tabin to ten Jisas, ser tsue of Ya na foka te kat ari ana foka te faatsuts iny ari. 31 Ana ayei tsue to tsuri, “Ami tsun ma naa tsom me tana pan a tomani, am favusuan tsom to,” tana saa a vainy a kinai naa ramiror ana ri naa ra naa to ser sikia kan ma ainy ta kainy ainy. 32 Ri kat to ser jias tan puak ri kovoo fi naa to tan a pan a uur ana tomani ri patsukaner. 33 Sana vainy a kinai tagaa rari te naa fi naa ri, ri nat ratuari, ser fakookuar fi naa matan, ton kinai te tsun me tana fo ngats fan ser nai ruak faamuan rari. 34 Te sung naa ri ai Jisas of osing ton puak ai tan nainy te tagei Ya na vainy a kinai fiisok aaven Ya kaa miton tagtag tsuri, tana saa ri te faarein siip a sikia ta tsoiny veis, sa tanik iny faatsuts rari na ka na kinai.

35 Te kat iny ananerof osto, an matisian Tsunia naa mito Tsunia ser tsue na ka, “Ito aya na pan a uur ana tomani, san nainy te naa busen; 36 jiat ir a vainy ma naa ri tana fo fan te siruu non er foiny to ta kainy ainy tsuar iny ainy.” 37 Jisas biny ratuari sa tsue, “Mi patsukanem yam ma faan rari ta kainy ainy.” Ri tsue to Tsunia, “Nyi komainy maromam ma faan iny ta painy moni te onots non fuan a natus a kina a onots to ta koinykoiny iny fa'ainy rari?” 38 Ai Jisas rangats ratuari, “Fis a koinykoiny te kaa miromi? Ami ma nai tagaa,” Ai te nat fi ri nei, ri kaa miror, ri tsue to, “A ngim koinykoiny ana fuan a jian.”

39 Jisas tsue of ton matisian Tsunia, ma tsue of ir a vainy ma vaagum ari, er kat to na fo gum patsun a aufing a wuwiir. 40 Ri kat to ser kat a fo gum, sen vaagum onots sen natus an mes vaagum onots ngim safunuu.

41 Ai Jisas nom to na ngim a koinykoiny ana fuan a jian Ya matoong fi naa to Gormirmir, sa faarof naa ten Gov, Ya ivoo ton koinykoiny, sa fafaan ir ya tan matisian Tsunia ma tatafas rari ya tana vainy. Ana Ayei mormor kainy to na fuan a jian fapoopoan narari faavot. 42 Fokinai ainy ser viits. 43 An matisian Tsunia nom to na safunuu an fuan a koverok ser fau favei yan ainy osing tan koinykoiny an jian. 44 Ari to te ainy tan koinykoiny onots toromainy a ngim a tapan mes gima as'as faavot me na fo moun min guei kakaii.

Jisas Taan Patsun A Naaman

(Mt 14.22-32; Jn 6.15-21)

45 Vou na foka to aya Jisas faveveesau raton matisian Tsunia ma jias ari tan puak er mumua fi naa to tan mes panaan nan naaman tana ngats fan iny Betsaida, Tsunia te komainy ma fataasua tsom ir a fokinai er vavakas to. 46 Te fataasua fakap ya na vainy Ya paas fi to tana painy tet a tou faakats. 47 Te uurup bus a pan, san puak kaa busen fapoopoan nana naaman, ana ayei Tsivon kaa yen mats. 48 Ya tagei raton matisian Tsunia te nag er tana tou suein puak, tana saa, ainysat tapoor me imus nan puak. Fapoopoan nana fopis a kilok ana aunom a kilok tana patsuu na nainy Jisas naa fi to tsuri taan ising naa patsun a naaman. Te komainy ma taan fafis rari. 49 San tan nainy te tagei ri Ya te taan fi mi Ya patsun a naaman, ri pon iny to na amatsuan, ser vaanei iny na Ya ri rorojiainy faavot rato, 50 tana saa ri tagei faavots Ya ser oraav faavot rato. Sen tsun Jisas vegiau naa to tsuri sa tsue, “Kaa faparits yam! Anyo vaa ei aa. Oraav vaare yam!”

51 Ya jias to koman puak sa kaa fiisen ramiri ana ainysat sariof to. An matisian Tsunia saar faavot rato, 52 tsuri te gima fakats fanatnat iny a man nan koinykoiny te ivivoo Jisas, a aave rari te kio ovei en.

Jisas Fatoto Ir Vainy Faadis Genesaret

(Mt 14.34-36)

53 Tan nainy te guas naa ri, ri nai sung to tana pan iny Genesaret, ri tang iny ton puak. 54 Te of osing arin puak, ana vainy inainy veesau tsuiny to Jisas, 55 ser kuar vavis tan mamatsiny fan, ser nom ir vainy faadis, ser fasoon rari tana fo nenengan ri govet fi ratuari tana pan te kaa Ya. 56 Ai tana fo pan te taan e Jisas tan fo fan, ai tan ngats fan ai tana fo pan te totovaar vavis rori, ana ri fateif raton vainy faadis tana pan iny totuan ana ri sing maamaa naa ten Jisas ma famanat rarin vainy faadis ma saras tsuiny korei arin nguen vau Tsunia ana ri to te saras nguen vau Tsunia tsipaar rato.

Copyright information for `SPS