Mark 8

Jisas Fa'ainy Ir Fats A Tapan Mes

(Mt 15.32-39)

Tana fo nainy to aya an tagin tsian vaaguam pis mito. Ri sikia ma kaa mito ta kainy ainy, ai Jisas fikoo raton matisian Tsuan ser naa me Tsunia sa tsue na ka, “Nyo tagtag fiisok roun tagin to, tana saa ri kaa fiisen bus Vaminyon fopis nainy, ser sikia ma kaa me ta kainy ainy. To te jiats vesves fi vanaa Ronyo ri tana fo fan tsuar, ri matauts ra naa ror sanaan, tana saa mesapan tsuri taainy bus me na sanaan a veevian.”

An matisian Tsunia biny Towa, “Fei nom non a mes tu koinykoiny tana pan babainy a sikia tu koinykoiny a fa'ainy rato na fokinai to ei?” Jisas rangats ratuari, “Fis koinykoiny te kaa miromi?” Ri tsue to, “U fits.”

Ai Jisas tsue of ratuari na fokinai ma gum ari patsun puputaa. Ya nom to na fits a koinykoiny, Ya tsue faarof naa to ten Gov, Ya ivoo towa, Ya faan iny towa tan matisian Tsunia ma tatafas rari yan tagin, ana rin matisian Tsunia vovou iny ton tsue Tsunia. Ana ri kaa kan mito na tee jian a kakaii, ai Jisas faarof to ten Gov ya tsue of ratuarin matisian ma faan kan rari ya na fokinai. Ri na fokinai ainy, ser viits ri fag to na fo ainy osing ser fau ya sa onots a fits a koverok a via. Te onots toromainy non a fats a tapan vainy. 10 Ya jiat ratuari sen tsun Ya jias to tan puak fiisen ramirin matisian Tsunia, ser naa fi naa tana pan iny Dalmanuta.

Farasi Rangat Iny Ta Ka Iny Faatok

11 A tee vainy Farasi naa me ten Jisas ser tanik iny fatsutsue fiisen mi Ya, komainy ma tagei ta kainy faatok ma poo me Gormirmir ten Gov, ri tanaf Ya to te poo faman man fi minon Ya ten Gov. 12 Jisas fuas fakeits miton fakats tsian aaven sa tsue, “Kat fei san aatai to komainy ror ta kainy faatok ei? Man ovei, Nyo tsue rou tsumi, sikia ta ka ta foun iny faatok te tagei nats romi tana aatai to.” 13 Jisas naus osing ratuari, sa jias pis tan puak ser sepuu faguas naa tan mes panaan nana naaman.

Tsue Fapapaar Nan Yis Tana Taa Farasi Ai Herot

(Mt 16.5-12)

14 Matisian anofe ma tamaar iny naa tu koinykoiny ser tamaar tsuiny men sen koinykoiny koman puak. 15 Jisas tsue to tsuri, “Taatag yam, am tatanamots ton yis tana taa Farasi an yis ten Herot, ito na fo fafaatsuts a fo iring.”

16 Ri tanik iny favevegiau bus rato fapoopoan narari ser tsue, “Ayei tsue na ka to tana saa ra gima tamaar iny me tu koinykoiny.” 17 Jisas natiny a ka te vegiau tsuk iny ari ana Ya rangats ratuari, “Kat fei tsumi tsue tsuk rom a sikia tu koinykoiny ei? Kat fei mi tabuiny nat rom ge? Aave mami tabuiny arasan kan non? 18 Mi kaa mirom matan iny tagaa sana mi sikia rom ma inan fanatnat, mi kaa mirom teinan sana mi sikia rom ma nongon. Mi sikia ma fakats! 19 Tan nainy to te ivivoo Nyo na ngim ma koinykoiny tan ngim a tapan mes, fis a koverok a via taptap tan ainy osing te fau ami?” Ri tsue to Tsunia, “Safunuu ana fuan.” 20 “Fakats fatabin yam tana fits a koinykoiny tana fats a tapan mes, fis a koverok a via taptap tan ainy osing te fau ami?” Ana ri tsue to Tsunia, “A fits.” 21 Ai Jisas tsue to tsuri, “Mi tabuiny nat kan rom?”

Jisas Kat Faarof A Mes A Mata Kio Iny Betsaida

22 Ri naa me Betsaida, ana ri atoiny mito na mes a mata kio ten Jisas, ri sing Towa ma saras ya. 23 Jisas nom to niman a mes a mata kio, sa ras fajesa osing ya na fan; ana Ayei kisuf of to na mata na mes sa fasaur a niman matan a mes a kio, Ya rangats towa, “Nyi tagei kainy rom ta ka?” 24 Ana mes matoong fapaas to sa tsue, “Nyo tagei rou a vainy; sai te mamatan faarei ror nau te taan ror.” 25 Jisas kat to sa fasaur pis a niman matan a mes a kio; ana mes kat to sa matoong famimirik iny a matan ya matoong faarof fatabin bus nato onot non ma tagei mamatsiny ka. 26 Jisas jiats finy na towa numaa tsunia sa tsue faparits of ya, “Tabin fi vaare fan, sai numaa tsumanyi fatoobing.”

Pita Pokei E Jisas, Ayei Na Krais

(Mt 16.13-20; Lk 9.18-21)

27 Jisas naa fiisen mi naa matisian Tsunia tana fo fan tana pan iny Sesaria Filipai, te taataan naa ri sanaan ai Jisas rangats raton matisian Tsunia, “A vainy tsue Varonyo sei ee?” 28 Ana ri biny Towa, “Mesapan tsue ror, Anyi Jon a Tsoiny Fapeenan ana mesapan tsue ror, Anyi Ilaija na kuigin ten Gov, ana mesapan tsue ror a isen tan mes panair kuigin to te toto fatabin me.” 29 Ai Jisas rangat ratuari, “Ami pas, mi tsue Varonyo sei?” Pita biny Towa, “Anyi na Krais, a Mes te pisainy e Gov ma Tsoiny Fiisaup Ya tana vainy.” 30 Ai Jisas vusvus faparits ratuari ma fafaatai vaare ri ta isen ta mes Anyo Krais.

Jisas Tsue Tsuk A Kamits Ana Mat Tsunia

(Mt 16.21-28; Lk 9.22-27)

31 Jisas tanik iny faatsuts matisian Tsunia, “A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me ma saraa kamits fatsian nimar tsunaun tana taa Jiu, an tsunaun tan tsoiny faakor, ana rin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses, ri nai tsugei ror Ya. Ri nai atsuiny famat ror Ya, ai voun fopis nainy Ayei nai tsun fatabin non.” 32 Ayei fa'arasainy faarof of rari ya. Ai Pita mei naa Towa tatangin ana ya tsue ets'ets Towa. 33 Ai Jisas takopis fatabin faavou fi naa to tan matisian Tsuan, Ya tsue ets'ets to Pita sa tsue, “Fataanis osing you, Satan! Tana saa fakats tsumanyi naa to ayan fakats tana mes tsun sikia ma fakats ten Gov.”

34 Ai Jisas fikoo faavot rato na fokinai fiisen ramirin matisian Tsunia ser naa fi Tsunia, ana Ayei tsue to tsuri, “Sei na mes te komainy vovou Varonyo ee, ayei ma anofe na tsivon, ai te fa'orovus iny a tsivon, ana ya te vovou Vanyo, 35 tana saa sei na mes te komainy makok faarof non a toto tsuan ee, nai nun enanon, san e sei te fa'orovus non a toto tsuan ee tan vovou Vanyo ai tan pokei iny Vurungan Rof Tsonyo nai nom non a toto na suu. 36 Ta isen ta mes te mauts non a fo masun tana ratsuu iny peto ana toto tsunia te iring a nun enato, fo masun to aya te faakouts fi non ya ei? A sikia. 37 A saf a tafan tana mes to na to te pats fi non ya na toto na suu tana masun tsuan na? A sikia ovei. 38 E sei na mes te rejiaf Varonyo an vegiau Tsonyo tan nainy tovei roman ee te naus osing Varonyo ri te vovou iny kat tana ngi'arapaar tan nainy vou, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai rejiaf kan iny non Ya tan nainy te naa minon Ya fiisen minon fo morenan taabos koman siinaiv ten Taman Ya.”

Copyright information for `SPS