Mark 9

Ai Jisas tsue to tsuri, “Nyo tsue faman of maromi te kaa miror mesapan te tsutsun ror tovei tabuiny mat ror tagei nats ror a Waan e Gov naa fiisen minon a parits.”

A Puan E Jisas Te Pangis

(Mt 17.1-8; Lk 9.28-36)

Voun gonom nainy Jisas nom rato ere Pita me Jemis ai Jon ana Ya naa fiisen ramituari tana tobeer a nainy jig ri patsukaner. Ana puan Ya ruak iny pangis enato mata rari. An vau Tsunia pangis kan to sa faarein goseen kafof kakanaf, gosee fafis iny non kan gosee te natiny garus ror a vainy tana monaagits to. Ana ina pis a matisian tagei to Ilaija me Moses te ruak ser favevegiau fiisen me Jisas. Ai Pita tsue to ten Jisas, “Tsunaun, rof non te kaa fi rora nei, mam ma kat ta fopis ta tovaar, isen Tsumanyi, ana isen ten Moses ana isen ten Ilaija.” Pita fapinpin iny ma tsue ta ka, tana saa ri te oraav fiisok.

Ana koroo ruak to sa pau rari, an vegiau poo mito koroo sa tsue, “Tovei na Guei Tsonyo te kaa non koman Tsonyo, nongon yam Tsunia.” Sen tsun ri matoong vavis to ser gima tagei ta isen fiisen ramiri, e Jisas tsun Tsivon.

Te of osing mi ri na tobeer, Jisas tsue faparits of ratuari ma pokei vaare ri na ka te tagei ri tan ta mes onot non te tsun fatabin fi non na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me tana mat. 10 Ana ri nongoiny ton tsue Tsunia, sai fapoopoan narari ri tanik iny rangat vavis ser tsue, “A saa to na tou tsun fatabin tana mat na?” 11 Ana ri rangats to Jisas, “Kat fei san tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses tsue, Ilaija na kuigin ma mumua me ei?” 12 Ai Jisas tsue to tsuri, “Eye, Ilaija na kuigin ma mumua me a kakouiny to na fo mamatsiny ka, sa kat fei san Vegiau Ten Gov tsue to na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me, nai sarei non a kamits tsian fiisok ri te tsugei Ya ei? 13 Sana Nyo tsue of maromi, a mes te faarei non e Ilaija na kuigin te naa en naa me, ser kat kainy ya Tsunia, to na sanaan te paparaa iny ari to te kat ari tsunia te kaa fi non Ya to tan Vegiau Ten Gov.”

Jisas Tsipaar A Vouts A Tutuei Masarau

(Mt 17.14-23; Lk 9.37-45)

14 Te tabin mi ri tan mes matisian ri tagei ton tagin tsian na aya. Mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun fatsutsuar fiisen ramirin matisian. 15 Sen tsun te tagei a fokinai e Jisas ana ri fakakarian faavot rato, ri fakookuar naa to Tsunia a tou tainytainy Ya. 16 Jisas rangat ratuarin matisian Tsunia, “A saa te fa'ararat fiisen vamiromi ri na?”

17 A isen fapoopoan nar tagin tsue mito Tsunia, “Tsoiny Fifaatsuts, nyo mei me na guei tsoiny tsonyo Tsumanyi, tana saa masarau te tutuei ya sa sikia non ma natiny vegiau. 18 Tan nainy te kat non yan masarau, ayei natiny gotsiny non putaa an popojiain te ruak nguen ya ana ayei te kakuts ngiisngiis a ngiisin ana ayei te toobing kan en. Nyo rangat ir matisian Tsumanyi ma buur ravainy arin masarau, sana ri gima onot.”

19 Ai Jisas tsue fatabin to tsuri, “Amin aatai iny roman amin vainy vavaajets! Fis nainy te kaa fiisen Vanyo mi? An fis nainy ma govets patang fiisen Vanyo mi? Mei mi yam a vurots nei Tsonyo!” 20 Ana ri mei naa to na vurots ten Jisas, an nainy te tagei a masarau e Jisas, sen tsun ana masarau kat fatotoroor to na vurots ana ayei gotsiny to putaa ya kukuur vavis nato an popojiainy ruak to nguen ya. 21 Jisas rangats to taman ya, “Farainy te tanik yan kat to?” Taman a vurots tsue to, “Te tanik te memeran patsukan ya. 22 Mamatsiny nainy natiny tanaf iny atsuiny non ya ito tan fagotsiny naa ya koman guaf ai koman a aurom. Nyi onot rom ma kat ta ka tsunia, rof non reesik mamimam Nyi te faakouts mamam.” 23 Jisas tsue to tsunia kat fei tsumanyi tsue rom, “Anyi onot rom! A mes te kaa minon a faaman onot non ma kat fo mamatsiny ka.” 24 Sen tsun ana taman a guei tangis to sa tsue, “Nyo kaa mirou a faaman, sana sikia ma onot. Faakouts sa Nyi you ma parits a faaman tsonyo!”

25 Nainy te tagei e Jisas mes pis tagin te fakookuar faavot fi me tsuri, Ya tsue ets'ets to na masarau, sa tsue tsunia, “Anyi na masarau a teina kuupio ana baaruu, Nyo tsue faparits of marom anyi tafuts osing, ana nyi te sof fatabin pis vaare tsunia!” 26 Ana masarau kat fakuu fatsiainy towa, sa kat fatotoroor a vurots ya tafuts osing towa ana vurots soon faamo mito na puan a raavraav, ser tsue, “Ayei na mat!” 27 Sen Jisas nom niman a vurots ya ras fatsuiny towa, ya tsutsun to.

28 Vou bus Ya sof naa to numaa an matisian Tsunia rangats Towa tana uur, “Kat fei sa mam gima onot ma buur ravainy masarau ei?” 29 Ai Jisas tsue to tsuri, “Tan faakats an tavtaav tsun onot non tan buur ravainy kainy masarau to aya.”

30 Te naus osing ari na fan to aya, ana ri ising fi naa to koman a gum fan iny Galili. Jisas tsugainy ta mes ma natiny a pan te kaa non Ya, 31 tana saa, Jisas faatsuts non matisian Tsuan sa tsue tsuri, “A Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me nai faan iny naa rori nimar vainy ana ri te nai atsuiny famat Ya, ai vou te atsuiny rori Ya, nai tsun fatabin non voun fafofopis nan nainy.” 32 Sana ri gima arasan iny a man nan tsue to tsuri te oraav ma rangat.

E Sei Te Karap Fafis Non Ee?

(Mt 18.1-5; Lk 9.46-50)

33 Ana ri ruak to Kapeniam, an nainy te kaa Jisas numaa Ya rangats ratuari, “A saa te fatsutsue iny ami sanaan na?” 34 Sana ri kaa faamo er, tana saa ri te fa'ararat tsuk iny mi ya sanaan, e sei tsuri te karap fafis non ee. 35 Nainy te gum e Jisas ya fikoo raton safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia sa tsue tsuri, “Sei na mes te komainy tsoiny mumua non ee; rof non tsunia ma fauf a tsivon tana fokinai ana ayei te faarei a tsoiny binun tana fokinai.” 36 Ana Ayei nom to na guei a kakaii, sa fatsutsuiny ya fapoopoan narari Ya fijapou mi towa niman, Ya tsue to tsuri. 37 “Sei te faakouts non a guei to tana asanga Vanyo ee ayei faakouts Varonyo. Ai sei te faakouts Varonyo ee gim non ma faakouts tsuiny Vanyo, sai to Tsunia to te jiats Vaminyo.”

38 Jon tsue to Tsunia, “Tsoiny Fifaatsuts, mam tagei na mes te buur ravainy masarau tana vainy tana asanga Manyi ana mam tsue tap iny towa tana saa ayei na sikia ma mes tana gum tsura.” 39 Sen Jisas tsue tsuri, “Kat tap vaare yam, tana saa sikia ta mes te kat non a binun iny faatok reits tana asanga Vanyo te onot non ma vegiau fiiring Vanyo, 40 tana saa a mes te gim non ma veer ramira, ayei na vaatau tsura. 41 Nyo tsue faman of maromi, e sei ta mes te faan maromi ta gotan aurom iny jiu ee, tana saa nyi kaa mirom a asangan e Krais, nai nom non a tafan tsunia.”

Fiamus Iny Kat Kat Iring

(Mt 18.6-9; Lk 17.1,2)

42 E sei ta isen ta mes te ras raror guein kakaii to te faaman ror Tsonyo, tan kat iny aveto ee, te rof fafis non tan tang iny ta marats tsian googon a mes to aya, ai te nai faruk namaan bong. 43 Ai to te amus fi marom anyi na nimam tan kat kat iny aveto, kobus ravainy. Te rof fiisok non tan nom a toto na suu te kaa fiisen mirom anyin sen niman, sai te gim non ma mamatan faarof tan kaa men fuan niman kat ror ser ras ma naa nyi unya Hel, tana pan te kaa non guaf te sikia non ma natiny mote. 44 [Tana pan te kaa ror kad to te kaa ror pua rari te sikia ror ma natiny mat an guaf sikia kan non ma natiny mote.] 45 A mou manyi te amus fi marom anyi tan kat kat iny aveto, kobus ravainy, tana saa, te rof fiisok non tan nom a toto na suu te kaa fiisen mirom anyin sen mou, sai te gim non ma mamatan faarof tan kaa men fuan mou kat ror ser ras ma naa nyi unya Hel, 46 [U kad tana pan nato aya sikia ror ma natiny mat, an guaf kan sikia non ma natiny mote.] 47 A mata manyi te amus fi marom anyi tan kat kat iny aveto, fas ravainy. Te rof fiisok non tan sof mi naan sen matan tana Waan e Gov, sai te gim non ma rof tan kaa men fuan matan ma ras ma naa ri nyi unya Hel. 48 Tana pan te sikia ror kad ma natiny mat an guaf sikia non ma natiny mote.

49 Fokinai nai sarei ror a kamits koman guaf tan tanaf faarei non teteisian sikia non ma nom ravaa. 50 “Teis kan rof, sai te kajiaa non teteisian nan teis, a binun tsunia te kap en, a sikia pis ta sanaan iny kat fateteisiainy fatabiny pis ya. Ami ma kaa me ta teis ana mi te kaa me na aaverof fiisen rame na mesapan.”

Copyright information for `SPS