Matthew 10

A Safunuu Ana Ina Fuan A Amaraav

(Mk 3.13-19; Lk 6.12-16)

Jisas fikoo vaaguam ir a ina safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia ana Ya faan ratuarin gumgum iny buur ravainy masarau er tsipaar ton viir faadis ana fo viir kamits. Tovein asanga ra ina Safunuu ana ina fuan a amaraav: vaamuan to e Saimon, te koo ri Pita, ai famuinyasiny tsunia Anduru; Jemis ai famuinyasiny tsunia Jon, u guei tsoiny ten Sebedi; Filip, ai Batolomiu, ai Tomas, ai Matiu, a tsoiny nonom takis, ai Jemis, a guei tsoiny ten Alfias, ai Tadias, ai Saimon, ayei na isen tsuri na gum iny vainy te kat iny nom ravainy ror gumgum iny Roum, ai Judas Iskariot, ayei na mes te nai faan iny e Jisas tan vainy ma atsuiny famat ari Ya.

Jisas Jiats Ir Matisian Tsunia

(Mk 6.7-13; Lk 9.1-6)

Jisas jiat ra naa na ina safunuu ana ina fuan a mes to ari ana Ya faan ratuarin tsue fanat to: “Naa vaare yam tana vainy sikia ma taa Jiu. Am naa vaare kan to tana ngats fan iny Samaria. Kuar yam tana taa Isrel to te faarei raror siip nun farokot. Kuar yam am favaanan to. ‘A Waan iny Gormirmir te sisiruu ename.’ Tsipaar yam fo faadis, fatoto ir yam vainy mat, kat faarof fatabin ir yam vainy tatauba, buur ravainy yam masarau. A parits te nom romi na sikia ma pats, ayei na ka ma faan babainy iny ami kainy faakouts ir a vainy, sikia ta pats nan. Govets vaare yam ta painy moni, 10 govets vaare kainy yam ta poraa ge tu vau, ge tu suu ge tu tsukan iny taataan fiisen me, tana saa a tsoiny binun ma nom tu fifaakouts tan vainy te faakouts ror ya, ma tamainy yan koman tsunia.

11 “Te naa fi naa romi tan ta ngats fan ge ta fan, kuar yam am tagaa faarof to tan ta mes te onot non ma fafasung mami onot non te naus osing romin a pan naa to aya. 12 Nainy te sof romi na numaa tsue yam a ka. ‘Aaverof kaa non fapoopoan nam mami.’ 13 Te makok fi marom yam ta vainy koman a numaa nato aya, fakei yam tsuen rof nana aaverof ma kaa ya; sai te gim fi rori ma fafasung mami, nom ravainy yam tsue nana aaverof. 14 Sai te gim fi non ta mes ma fasung mami ge te fanaginy tsue rori tsumi, tafoor yam kuaf mou mami, faatok iny non e Gov nai faan rarorin fasaraa ana mi te naus osing rari. 15 Fakats yam a ka to, tan nainy vaatsuk, Gov nai fasaraa fifiiring rarori, fis nats non a fasaraa te nai faan iny non ya to tan vainy pisiin tana fan iny Sodom ai Gomora.”

Patang Ana Kamits Naa Minon

(Mk 13.9-13; Lk 21.7-19)

16 Ai Jisas tsue pis to, “Nongon yam! Nyo jiat ma naa romi tovei tsun faarei rarom tsunei siip fapoopoan nar vainy iring to te faarei raror kas vouts. Mi ma tamomots, am vovou iny ton kat tan koraa, am fakats faarof to te kakan faamo fi rori. Mi ma vovou faarof iny kat tan marei iton kurume, am gim to ma biny ta fo iring tsuri. 17 Taatag yam, te kaa miror tu vainy te pon ror ma nots mami er fakaa matuami tan vaatsuk, ri te rapits mami koman a fo numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. 18 Mi te nai tsutsun matar a fo gavana ana fo gotouf, tana saa, mi te faaman Vanyo to te favaanan finy romin Vurungan Rof to tsuri ai tana fo mes vainy sikia ma taa Jiu. 19 Te mei maromi ri tan vaatsuk, fakats fakinai vaare yam a foka te vegiau iny romi, ge te nai tsue fi romi ei; tana saa, tan nainy vegiau mi nai nom rom fo vegiau te nai tsue iny romi. 20 A fo vegiau te tsue iny romi, sikia ma vegiau tsumi, u vegiau te poo fi minon tan Aaven Taabos ten Tamamami te pokei romi ya.

21 “A vainy te faan raror fo famuinyasiny tsuar fatoobing tsuri ma atsuiny famat rari ri, tana saa, ari te faaman Vanyo. Ana fo taman kat kan fi ror jesan tan guei tsuar; fo guei tamimiat of raror fo tamar an tsinar er faan ranaatuari ma atsuiny rari ri. 22 A fokinai te tsugei fiisok tsun maromi, tana saa, mi te faaman Vanyo, sai ten sei tsun te suu iny non a faaman tsuan onot non tan fafakap nan nainy ee, nai nom non a toto na suu. 23 Ai to te fakamits varomi ri tan ta isen ta ngats fan bus fuainy yam tan ta mes ta ngats fan tana saa Nyo tsue of maromi mi gim rom ma fakap a binun tsumi tana fo mamatsiny ngats fan iny Isrel onot non tan nainy tabuiny tabin minon a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny mes me.

24 “Sikia ta guei tan fifaatsuts te karap fafis iny non a tsoiny fifaatsuts tsuan; ana sikia ta tsoiny binun te karap fafis iny a tsoiny tatagaa ot tsuan. 25 A ka te kat rori tan tsoiny fifaatsuts te kat kainy rori tan guei tan fifaatsuts. Ana ka te kat rori tana tsoiny tatagaa ot te kat kainy rori tan tsoiny binun te kat fi kanen nanon to jesan. Ri koo Vanyo Belsibul, ana mi faavot vainy Tsonyo nai nom kainy rom asangan iring vavajia.”

A Vainy Ma Oraav E Gov Tsun Tsivon

(Lk 12.2-7)

26 “Oraav vaare yam ta vainy tana saa, a fokan takop nai tapokaa eraror ana fo famun nai natiny rori. 27 U vegiau te tsue iny ronyo tana voiny mi ma favaanan iny ya tana nuaf an vegiau te nongoiny romi tana uur mi ma favaanan iny naa ya tana vainy. 28 Oraav vaare ir yam te atsuiny famat fi rorin puainy mes, sana ri gim ror ma onot ma atsuiny famat aaven. Ami ma oraav e Gov tsun tsivon, Ayei onot non ma rureir puainy mes ana aaven unya Hel. 29 Mi onot rom ma foiny ta fuan ta tsutsupii tana isen ta takep; sana sikia on ta isen tsuri ma mat, ya te rus me putaa te faarof fi non e Tamamami. 30 Ai tsumi kan ai tan fo funuu patsuu mami Gov kaa bus me na as'as narari. 31 Jio, oraav vaare yam; mi karap fafis pis iny rom fokinai tsutsupii!”

Pokei Ge Faungis Iny E Jisas

(Lk 12.8-9)

32 Jisas tsue pis to na ka, “E sei te pokei Varonyo te fasito iny rou ya matar a fokinai ee, Nyo kan nai kat fi kan rou jesan tsunia matan e Tamanyo Gormirmir, 33 sen sei te faungis Varonyo matar a fokinai ee, jesan kan Nyo nai faungis kainy rou ya matan e Tamanyo Gormirmir.”

Jisas Naa Me Na Tou Kibei Ir A Vainy

(Lk 12.51-53, 14.26-27)

34 “Pon fi vaare yam nei Anyo te mei me naa aaverof tana monaagits to, a sikia, Nyo gima mei me naa aaverof, sana Nyo na tou kibei ir a vainy. 35 Nyo naa me na tou kat ir a vainy ma takibaa ri; er nai takibaa to: u guei tsoiny koma iring raror tamar, tana saa, ri te faaman Vanyo, ge u guei moun nai koma iring raror tsinar, an nyanabeir guei moun nai koma iring raror muiny nyanabeir; 36 ana taman tana tsoiny koma iring minon numaa iny guei tsunia patsukanen.

37 “E sei te mangiir fiisok non e taman ge tsinan ee to te mangiir fafis Varonyo, ayei gim non ma tamainy a fasito Vatuanyo. 38 Ai sei te gim non ma famanat a fa'orovus iny to na tsivon ee ai te vovou Vanyo, ayei gim non ma tamainy a fasito Vatuanyo. 39 Ai sei te mangiir non ma suu iny a toto tsuan ee nai kajiaa babainy enanon; ai sei te mangiir fiisok Varonyo ee ya te faan iny a toto tsuan tana binun Tsonyo ee nai nom non a tafan tsuan, ito na toto na suu.”

40 Jisas tsue pis to na ka, “E sei te fafasung maromi ee, ayei kan te fafasung Varonyo, ai sei te fafasung Varonyo ee fafasung kainy non Ya to te jiats Vaminyo. 41 Ai sei te fafasung non a kuigin ten Gov ee ya te makok faarof ya, tana saa, ayei na kuigin a tavaron nai nom non a tafan tsuan faarei te nonom finy a fo kuigin tavaron u tafan tsuar, ai sei te fafasung a tsoiny binun a tavaron ee ya te makok faarof ya tana saa, ayei na tsoiny binun na tavaron nai nom non a tafan tsuan faarei te nonom finy a fo tsoiny binun tavaron u tafan tsuar. 42 Fakats faarof yam a ka to! E sei te fajiu non ta isen tsurin tsoiny binun babainy Tsonyo ta aurom ta kour ee tana saa, ayei na tsoiny binun Tsonyo nai nom famainy non a tafan tsuan.”

Copyright information for `SPS