a(Malakai 3.1)

Matthew 11

Jon A Tsoiny Fapeenan Jiat Ra Naan Matisian Ten Jisas

(Lk 7.18-35)

Te faan fakap bus e Jisas fo tsue fanat to tana ina safunuu ana ina fuan a matisian Tsunia, Ya naus osing to na fan to aya, ana Ya naa to sa fafaatsuts, Ya favaanan to tana fo ngats fan naa aya siruu. Jon a Tsoiny Fapeenan kaa en tan kotskots nongon tana binun ten Krais, ya jiats naa ton matisian tsunia unya Tsunia. “Tsue of mamimam”, rangats fi ri Jisas, “Anyi koraa Ya na mes to te tsue iny e Jon te naa minon ge mam ma anaanos farokots ta mesmes?”

Jisas biny ratuari, “Kuar fatabin yam am tsue of to Jon tana foka te nongoiny ami ana foka te tagei ami: arin matar kio tagaa fatabin er, rin pengong taataan fatabin er, rin tatauba tsipaar fatabin er, rin teinar kuupio nongon fatabin er, rin vainy mat toto fatabin er an Vurungan Rof favaanan en tan vainy aaruts. Gov faparits non a mes te faamainy Varonyo to na mes te pokei iny e Jon sai te gim non ma vaa'ets Vanyo!”

Te tabin naan matisian ten Jon, Jisas tanik iny vegiau iny to na mes to aya tan tagin. “Te naa fi mi ten Jon tana pan a uur, a saa te pon iny ami ma tagei na? Ami te pon ma tagei a mes a sikia ta faaman te faarein ngaar te tagugut non tana ainysat? A sikia. A saa te nai tagei ami na? A mes te vaun vau tsunian mamarof ge? Vainy te vau fi ror to, kaa ror tana numaa tana fo gotouf! Tsue of Vaminyo yam a saa te nai tagei ami na? A kuigin? Eye, Nyo tsue of maromi mi tagei bus a kuigin to te karap fafis pis ir fo kuigin, 10 tana saa e Jon, ayei na mes to te tsue tsuk men Vegiau Ten Gov sa tsue,

‘Tovei na tsoiny favaanan Tsonyo,’ te tsue fi Gov, ‘Nyo nai jiats famumuei nats rou ya Tsumanyi ma kakouiny onots ya na sanaan Tsumanyi!’ a 
11 Fakats faarof yam a ka to, Nyo tsue of maromi, Jon a Tsoiny Fapeenan karap fafis iny non a vainy to te agiir me tana monaagits to. Sana mes tana Waan iny Gormirmir to te fauf non a tsivon a faarei to na mes babainy ayei karap fafis pis iny non e Jon. 12 Tanik tan nainy te favaanan iny e Jon a Tsoiny Fapeenan vurungan onot me tan nainy roman vainy pisiin te pon ma kat tap iny a Waan iny Gormirmir, to ser komainy ma rurei ya. 13 Rin Kuigin an Faun te kirkir iny e Moses pokei kan iny a Waan iny Gormirmir onot tan nainy ten Jon. 14 Te pon fi romi ma faamainy Vurungan Rof tsuri, mi ma nat fi nei, e Jon, ayei e Ilaija an Vegiau Ten Gov pokei faamuan iny ya te naa minon. 15 Nongon yam, te kaa fi miromin teinan, mi te nongon tan Vegiau to!

16 “Ai fei te fapapaar finy Ronyo ya tsumin vainy iny roman ei? Ami faarei rom saa? Mi faarei rom guein kakaiin pisiin te goonen ror koman a fan. Isen a gum kuu fi naa ror tana mes a gum, 17 ‘Mam kat of maromin babaato nan fanging sana mi baainy rom ma tajiat! Mam koomein fo vaa'ur sana mi gim to ma tangis!’ 18 Jon naa me sa tavtaav, ya gim to ma ainy ana ya gim kainy to ma jiu tu wain ana fokinai tsue towa na tutuei iny masarau! 19 Ana Anyo na Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me naa me, Ya ainy to, ana Ya jiu to, ana fokinai tsue to na ka, ‘Tagaa yam tana mes tovei! Ayei na mes a kokorom ana jijiu wain fiisok, a vaatau kan tana vavainy nonom takis an mes vainy aveto!’ Mi tsugei vegiau te kat amam me Jon, sana vainy te faarof vegiau Tsonyo te faatok maromi na nat ten Gov a tavaron tan kat tana toto tsuri.”

Vainy Tan Ngats Fan Vavaajets

(Lk 10.13-15)

20 Sen Jisas tanik iny peits rato na vainy tan fo mar ngats fan tana saa, Ayei te faatok iny a fo binun iny faatok a kinai tsuri, sana vainy gima takopis osing a fo kat iny iring tsuri. 21 “Reesik tsian fiisok tsumi na taa Korasin! Reesik tsian fiisok tsumi na taa Betsaida! Mi tagei na fo binun iny faatok te kat Anyo, sai mi gim to ma reesik, mi takopis osing to na fo aveto tsumi. Tabuiny tagei arin vainy vavaajets tana taa Taia ai Saidon a fo binun iny faatok to te kat Anyo tsumi, ri tabuiny vau veesau vau iny ugun tsuar, ai to tan taf a tsivor kuaf, ri gum iny tangis ror faatok rarori te reesik fiisok ror, ri te takopis osing aveto tsuri. 22 Fakats faarof yam a ka to, tan nainy vaatsuk Gov fasaraa maromi na taa Korasin ai Betsaida fis non a fasaraa te nom ror a taa Taia ana taa Saidon.

23 Ana mi na taa Kapeniam, mi pon iny rom ma fapaas a tsivom jias Gormirmir? A sikia. Gov nai fakaa maromi peto unya Hel. Tabuiny tagei vainy vavaajets tana taa Sodom a fo binun iny faatok to te kat Anyo tsumi, ri buiny takopis osing aveto tsuri, Nyo buiny gima rurei a Sodom. 24 Fakats faarof yam a ka to tan nainy vaatsuk, Gov fasaraa maromi na taa Kapeniam fis non a fasaraa te nom a taa Sodom.”

Taami Yam Tsonyo Am Favusuan To

(Lk 10.21-22)

25 Tan nainy na to aya Jisas tsue to, “O Tamau, Tsunaun iny Gormirmir ai nei petoo! Nyo faarof marom Anyi, tana saa, Nyi famuiny vegiaun man tan vainy nat an rin vainy te nom nat, sai Nyi faatok iny towa tan vainy babainy te faaman tsun faarei ror guein kakaii. 26 Eye, Tamau, Nyi vovou bus iny mangiir Tsumanyi te paparaa mirom Anyi.”

27 “Tamanyo faan bus Vanyon fo mamatsiny ka. Sikia ta mes te natiny non a Guei Tsoiny, san a Taman tsun, ana sikia ta mes te natiny non a Taman, san a Guei Tsoiny tsun ana ri kan ton vainy te pisainy a Guei Tsoiny ma faatok rari Ya Taman.

28 “Taami yam Tsonyo mi na fokinai to te nag rom tan govets a patang, Nyo faan maromi na favusuan a rof. 29 Mi ma nom a nat Tsonyo am vovou faarof iny ton vegiau Tsonyo ana mi te kat a binun Tsonyo tana saa, Anyo na koma tamee ana Nyo fauf rou a Tsivou ana mi te sab a favusuan a rof tana aavem, 30 tana saa, binun te faan iny ronyo tsumi na kenak iny kat ana foka te faan iny Ronyo tsumi iny govet, a sikia ma patang.”

Copyright information for `SPS