b(Aisaia 42.1-4)

Matthew 12

U Fatsutsue Nan Nainy Fafaatouf Tana Taa Jiu

(Mk 2.23-28; Lk 6.1-5)

Tan nainy to aya Jisas taan naa koman a tanun wit tan Nainy Fafaatouf tana taa Jiu. Matisian Tsunia ves to, ri tanik iny ngats ton wit ser ainy ya. Te tagei Farasi na ka to ser tsue to ten Jisas, “Tagaa, te sikia non ma toobing tana Faun tsura te binun fi ror matisian Tsumanyi tan Nainy Fafaatouf!”

Jisas biny ratuari, “Ami te gogosias a ka te kat e Devit a Aatouf, a tsuvurara fiisen men vainy tsuan te ves ari muan! Ayei te naa sa sof a saape ten Gov ana tsoiny faakor famanat iny towa ma nom koinykoiny te faan iny ari matan e Gov sa ainy ya, ya fafaan ratuarin vainy tsuan. Sai tan Faun tsoiny faakor tsun onot ror ma ainy ya.

Ana mi gogosias kainy vegiau te kaa non tan Faun te kirkir iny e Moses to tan fo Nainy Fafaatouf, tsoiny faakor tana saape natiny ngats ror Faun ma binun vaare ri tan Nainy Fafaatouf sana ri na sikia tu aveto! Nyo tsue of maromi tana mes te kaa non to, Ayei te karap fafis iny non a saape. U Vegiau Ten Gov te tsue,

‘Nyo komainy fiisok roun kat tan tagtag ir a mesmes rof fafis pis iny non fo fifaan tan kat kat faakor.’ a 
Te nat fi romi nei tan kat to ami gima sigan ta mes te sikia ma kat ta iring,
tana sana, a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny Mes me te Tsunaun iny non Nainy Fafaatouf.”

A Mes A Nima Pengong

(Mk 3.1-6; Lk 6.6-11)

Jisas naus osing a pan naa to aya ana Ya naa fi enato tana isen a numaa iny fafaatouf tana taa Jiu. 10 A mes te kaakaa na aya a nima pengong. Ana mesapan tsuri te kaa kan na aya te komainy ma tsikoo ta sanaan ma fakei ari Jisas tan vaatsuk tana iring te kat Ya to ser rangats Ya, “Te toobing kan non tana Faun tsura tan tsipaar a mes tan Nainy Fafaatouf?”

11 Jisas biny ratuari, “Fiisia, te kaa fi minon ta isen tsumi ta isen ta siip te gotsiny fi naa non tana matan ta gaguur tan Nainy Fafaatouf mi gim rom ma ras fatafuts ya? 12 A mes te karap fafis pis iny non a isen a siip to. Tan kat to aya san Faun tsura famanat rarora tan faakouts a mes tan Nainy Fafaatouf.” 13 Ai Jisas tsue to tana mes, “Paroor a nimam.” Ya paroor to na niman sa rof fatabin en faarei tsuiny mes niman. 14 Farasi vavakas, ri vaagum ser kat a fo sanaan iny atsuiny e Jisas.

A Tsoiny Binun Te Pisainy E Gov

15 Te nongoiny e Jisas a ka to Ya naus osing to na fan to aya; ana vainy a kinai vovou iny naa Towa. Ya tsipaar to na fo mamatsiny faadis, 16 ana Ya tsue tap rato na fokinai ma tsue faruak iny vaare Ya, 17 ma ruak iny man men Vegiau Ten Gov te pokei me Aisaia na Kuigin sa tsue na ka,

18 “Tovei na Tsoiny binun Tsonyo te pisainy fatoobing bus Anyo, ana Nyo kaa miroun mangiir tsian Tsunia, ana Nyo koma rof fiisok tsun kan iny rou Ya.
Nyo faan iny rou Aaven Taabos Tsonyo Tsunia ana Ya te pokei vegiau iny vaatsuk Tsonyo naa non tana vainy faavot.
19 Sana Ayei gim non ma fatsitsien ge ma kuu fabaasuan, ge ma vegiau vavis tana fo sanaan.
20 A mes faarei non ngaar sikia ma parits, Ayei gim non ma ngats ya ana mes faarei non kurun sikia ma baraar, Ayei gim non ma famote ya,
Ayei binun non ma kat faarof yan kat tavaron onot non kat tavaron te fabiu non ai te faduem aveto.
21 Ana fokinai te fakei a fo mamatsiny fakats tsuar Tsunia, ri te anaanos Ya a faakouts ratuari.” b 

Jisas Ai Belsibul

(Mk 3.20-30; Lk 11.14-23)

22 Ana mesapan tsuri na vainy mei mito na mes a mata kio ana baaruu, tana saa ayei na tutuei iny masarau. Jisas tsipaar a mes to sana ayei vegiau ana ya matoong to. 23 Rin tagin saar ser rangat, “Ayei toroman a tsubnaain ten Devit?”

24 Te nongoiny Farasi na ka to ri tsue to na ka, “Ayei buur ravainy non masarau, tana saa, Belsibul a tsunaun tan masarau te fainy Ya na parits iny kat a foka to.”

25 Jisas nat faamuan iny fakats tsuri ana Ya tsue of ratuari, “A vainy tana isen a gum fan takibaa ror ri te kat a fuan a pan ri te fataatsun, a gum fan to aya gim non ma nai kaa fapotsian nats. Ana ngats fan ge na vainy tana isen a numaa nai takibaa ror tana fo gum ri te fataatsun nai taruraa eraror. 26 Sai te buur ravainy non e Satan masarau, ri takibaa ror er fataatsun to, nai taruraa eraror tovei tsun. 27 Mi tsue rom a ka, Anyo buur ravainy rou masarau tana saa e Belsibul a tsunaun tan masarau te faan Vanyo na parits iny kat a foka to, sei pas te faan iny a parits tan vainy tsumi patsukan ee tan buur ravainy masarau? A vainy tsumi patsukan te faatok iny rora fo iring tsumi! 28 A sikia ma Belsibul, u Aaven Taabos ten Gov to ayei te faan Vanyo na parits iny buur ravainy masarau faatok iny non a Waan Ya te naa bus naa me tsumi.

29 “A sikia ta mes te onot non ma sof a numaa tana mes a parits a fag to na fo mamatsiny ka tsunia onot non tsunia ma kotskots tsom a mes a parits to, vou ya te see sofsof a numaa tsunia ya te fag a fo mamatsiny ka.

30 “A mes a gima vaatau Tsonyo, ayei te iring Varonyo, ai sei na mes te gim non ma faakouts Vanyo ma favaaguam ir a vainy ee, ayei kat raror a vainy ma bus vavakas ari. 31 Tan kat to aya, Nyo tsue of maromi na fo mamatsiny kat iring te natiny kat ror a vainy ge te tsue rori Gov anofe ravainy non ya, san e sei te tsue vaaserere iny non Aaven Taabos ee Gov sikia on non ma anofe ravainy ya. 32 Ai sei na mes te tsue fiiring non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny mes me Gov anofe ravainy non ya; san ten sei te tsue fiiring non Aaven Taabos ee, Gov sikia on non ma anofe ravainy kat iring tsunia roman ai vou tana saa, ayei te kat kat iring suu.”

U Nau An Fua Tsunia

(Lk 6.43-45)

33 Jisas tsue pis to, “U nau rof kaa minon fuan rof. An nau iring kaa minon fuan iring. Te iring fi non nau u fua nan ya kan iring. Vainy natiny tagei faamuainy ror fua ri te natiny nau te rof fi non ya ge te iring fi non ya. 34 Amin guei tan koraa amin vainy gamgam! Kat fei sam tsue iny rom a ka na rof to te via non koma mami na fo iring ei? Ton ngue pokei non fakats te via non komam. 35 A mes a rof te pokei minon fo fakats tsuan a fo rof via non koman ya ana mes a iring te pokei minon fo fakats tsuan a fo iring via non koman ya.

36 “Nyo tsue of maromi na ka to tan nainy vaatsuk ten Gov, vainy faavot tsutsun ror ri te tsue of e Gov, tana saa te vegiau iny ari na tan vegiau pinpin te kat ari, 37 tana saa, tan vegiau patsukan tsumanyi nai tsuk marom anyi an vegiau patsukan tsumanyi nai fatavaron marom anyi, ge vegiau tsumanyi nai sigan marom anyi.”

Vainy Rangat Iny Ta Kainy Faatok

(Mk 8.11-12; Lk 11.29-32)

38 Ana mesapan tsurin tsoiny fifaatsuts tan Faun te kirkir iny e Moses ana mesapan tsurin Farasi tsue to ten Jisas, “Tsoiny fifaatsuts, mam komainy marom Anyi ma faatok mamimam ta kainy faatok ma nat fi mam nei Nyi kat rom a binun ten Gov.”

39 Jisas biny ratuari sa tsue, “Amin vainy tan nainy roman, amin ngi'arapaar an gima kaa fasuu ten Gov, tana saa mi rangat Varonyo ma kat kainy faatok, sana sikia ta ka ta foun iny faatok mami sana kainy faatok mami to tan kainy faatok tsun to ten Jona na Kuigin. 40 Jona kaakaa en koman tsinai nana meinainy onots fopis a nuaf ana fopis a voiny jesan kan te nai kat fi nats non a Guei Tsoiny te Bobot e Gov sa ruak iny mes me kaa non koman puputaa onots non a fopis a nuaf ana fopis a voiny. 41 Tan nainy vaatsuk ten Gov taa Ninive nai tsutsun ror tan vaatsuk ana ri te pokei aveto tsumi, tana saa, taa Ninive te takopis osing a fo aveto tsuri te nongon fi ri te favaanan fi Jona. Sai te kaa minon a mes fapoopoan namami te karap fafisfis pis iny non e Jona ana mi gim to ma nongoiny kainy Ya am takopis to.

42 Tan nainy vaatsuk ten Gov Muiny Aatouf tana gum fan iny Siba tana ainysat iny vou nai tsutsun non tan vaatsuk ai te pokei aveto tsumi tana saa, a Muiny Aatouf to te poo fi me veevian a tou nongon tana fo fifaatsuts rof ten Solomon a Aatouf a mes a nat, sai te kaa minon a mes fapoopoan namami te karap fafisfis pis iny non e Solomon sana mi gima nongoiny Ya am faarof Towa.”

Tou Tabin Me Tan Masarau

(Lk 11.24-26)

43 Jisas tsue pis to na ka, “Nainy te tafuts osing non a masarau a mes, masarau to ayei naa vavis non tana pan a parak a uur a tsikoo vavis to ta pan ma favusuan ya. Te gim fi non ya ma sab ta pan, 44 ya tsue to na ka, ‘Kainon, nyo ma tabin you tana numaa te naus osing mi nyo.’ Ayei te naa, ya te tagei na numaa na uur ana fifio vatsvats ana foka te kaa faarof tsun ror. 45 Ya te naa, a nom pis mito na ina fits a masarau, ngi'arapaar fafis pis iny ror ya er kaa to na aya. Ana mes to aya te nai nun fapinpin ovei en fis non a fo nun te kaa mi ya muan. Jesan kan te kat fi nats romin vainy ngi'arapaar tan nainy roman.”

Tsinan Jisas An Famuinyasiny Tsunia

(Mk 3.31-35; Lk 8.19-21)

46 Jisas vegiau kanen nanon tana vainy ai tsinan Ya an famuinyasiny Tsunia ruak mito ri tsutsun to jiarasan pon iny ma vegiau fiisen mi Ya. 47 Isen tsuri na vainy tsue to ten Jisas, “E tsinamanyi an famuinyasiny Tsumanyi te tsutsun ror tuwa jiarasan komainy marom Anyi.” 48 Jisas biny towa, “E sei tsinanyo ee? Ai sei fuainy famuinyasiny Tsonyo ee?” 49 Ya tsitoo na ton matisian Tsuan Ya tsue to na ka, “Tagaa! U fuainy tsinanyo an fuainy famuinyasiny Tsonyo to ari! 50 Tana saa, e sei tsun te kat non mangiir ten Tamanyo iny Gormirmir ee ayei famuinyasiny Tsonyo, fafinevanyo ai tsinanyo.”

Copyright information for `SPS